Regulamin Dla Podróżnych

Regulamin dla Podróżnych

type: asset-hyperlink id: c4KTXqIf521H766ldKIilsJ

Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2021 r. 


1. Wprowadzenie

1.1 Regulamin tworzy wiążącą umowę pomiędzy EG Vacation Rentals Ireland Limited a Podróżnym. Działalność Vrbo w Europie jest zarządzana przez EG Vacation Rentals Ireland Limited, adres: 53 Merrion Square South, Suite 303, Dublin 2 D02 PR63, Ireland; numer rejestracyjny spółki: 673084, (dalej: „Vrbo”). Vrbo jest spółką zależną pośrednio od Expedia Group, Inc. (dalej: „Expedia”) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Vrbo oferuje platformę internetową oraz różne narzędzia, usługi oraz funkcje udostępniane w ramach tej platformy („Platforma Vrbo”) umożliwiające właścicielom i managerom nieruchomości udostępnianie ofert dotyczących ich nieruchomości, a podróżnym dokonywanie wyboru spośród tych nieruchomości i nawiązywanie interakcji z właścicielami i managerami nieruchomości, którzy udostępniają takie oferty (dalej zbiorczo: „Usługi”). Usługi są świadczone za pośrednictwem witryny właściwej dla danego kraju lub za pośrednictwem strony www.vrbo.com/pl-pl lub poprzez platformy i systemy Grupy Vrbo, a także aplikacje mobilne (dostępne na telefony komórkowe, tablety oraz inne urządzenia i interfejsy) (określanymi łącznie „Witryną”). Opłaty za rezerwacje dokonywane za pośrednictwem Witryny (dalej: „Usługi Płatnicze”) obsługiwane są przez zewnętrznych operatorów płatności lub Vrbo lub przez inne podmioty powiązane z Grupą Vrbo (jak określono poniżej) w zależności od waluty (dalej: „Płatności Vrbo”), obsługiwane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Dla przejrzystości definicji stosowanych w niniejszym regulaminie (i tylko w tym celu), pojęcie „Grupa Vrbo” używane jest na oznaczenie spółek Expedia i Vrbo oraz spółek z nimi powiązanych i spółek zależnych.

1.2 Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje stosunki pomiędzy Vrbo a osobą fizyczną odwiedzającą lub korzystającą z witryny oraz zawartości lub usług dostępnych za jej pośrednictwem jako podróżny lub potencjalny podróżny, która nie korzysta z niej jako właściciel nieruchomości lub zarządca nieruchomości (dalej „Podróżny”). Za Podróżnych uważa się osoby korzystające z witryny w celu uzyskania informacji na temat nieruchomości i dokonania ich rezerwacji w celach służbowych lub rekreacyjnych u właścicieli lub zarządców tych nieruchomości. Rezerwacja takich nieruchomości urlopowych poprzez Witrynę odbywa się zgodnie z Regulaminem, natomiast rezerwacja pokojów hotelowych poprzez Witrynę odbywa się zgodnie z Regulaminem Expedia Partners Solutions.

1.3 Korzystanie przez Podróżnego z Usług udostępnianych w Witrynie podlega regulaminowi Vrbo dotyczącemu Witryny, za pośrednictwem której sfinalizowano rezerwację. Należy zastrzec, że finalizacja rezerwacji może nastąpić w innej Witrynie aniżeli Witryna, w której pierwotnie zamieszczono ofertę dotyczącą nieruchomości. W przypadku sprzeczności między regulaminem Witryny, w której nieruchomość została wyszukana, a regulaminem Witryny, za pośrednictwem której Podróżny sfinalizował rezerwację, zastosowanie ma regulamin Vrbo dotyczący Witryny, w której rezerwacja została sfinalizowana. W razie braku pełnej zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, Podróżny nie jest upoważniony do korzystania z Witryny.

1.4 Proces rejestracji w Witrynie może być dokonany jedynie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5 Niektóre części lub funkcjonalności Witryny mogą być dostępne wyłącznie Podróżnym, którzy utworzyli konto i są zalogowani. Vrbo może zezwolić Podróżnym na wykorzystanie kompatybilnych, zewnętrznych dostawców usług uwierzytelniania w celu przeprowadzenia procesu logowania lub rejestracji na Vrbo, zamiast używania adresu e-mail i hasła. Niezależnie od sposobu logowania, Podróżny odpowiada za wszelkie działania podejmowane na swoim koncie i zobowiązuje się chronić hasło dostępu do konta. Podróżny zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Vrbo o każdym nieuprawnionym użyciu konta Podróżnego.

1.6 Vrbo może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu dla Podróżnych z przyczyn takich jak ulepszenia techniczne, zmiana działalności biznesowej, wprowadzenie nowych produktów czy funkcji lub ich zmiana albo wycofanie, lub zmiana obowiązujących przepisów. O wszelkich zmianach Regulaminu lub decyzji o wycofaniu tego Regulaminu Podróżny zostanie poinformowany z 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres przekazany Vrbo. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu dostępnego na stronach Vrbo. W przypadku Podróżnego posiadającego zarejestrowane konto, o którym mowa w pkt 5.1 poniżej, zmiany Regulaminu są dla niego wiążące, jeżeli Podróżny nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od poinformowania go o nowej treści Regulaminu.

1.7 Vrbo może poprosić o bezpośrednie udostępnienie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, w celu umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności np. rezerwacji nieruchomości. Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzonych przez Vrbo danych osobowych oraz przysługujących Podróżnemu prawach, należy zapoznać się z Polityką Prywatności oraz Polityką plików Cookies.

2. Informacje ogólne

2.1 Witryna pozwala Podróżnym na wyszukiwanie, przeglądanie oraz uzyskiwanie informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych pod najem (dalej: „Nieruchomości”), oferowanych przez właścicieli, wynajmujących lub zarządców (dalej: „Partnerzy”, a łącznie z Podróżnym, „Użytkownicy”). Ponadto, Witryna może oferować inne narzędzia lub usługi umożliwiające Użytkownikom wzajemną komunikację oraz zawieranie umów najmu lub innych transakcji.

2.2 Witryna pełni jedynie rolę platformy kontaktowej dla Użytkowników. Umowy najmu są zawierane jedynie pomiędzy Podróżnym i Partnerem. Vrbo nie jest i nie staje się stroną jakiejkolwiek umowy zawartej pomiędzy Podróżnym i Partnerem i jako podmiot hostujący witrynę nie ma obowiązku pełnić roli mediatora w przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Podróżnym i Partnerem. Podróżny wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że to Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wykonanie obowiązków wynikających z umów między nimi zawartych oraz że Vrbo nie jest stroną stosunków umownych i nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z takich umów oraz nie występuje jako przedstawiciel Partnerów, nawet jeśli Witryna umożliwia dokonanie rezerwacji Nieruchomości lub korzystanie z innych narzędzi, usług lub produktów, gdyż Vrbo nie jest stroną żadnej umowy najmu ani żadnej innej umowy zawartej pomiędzy Podróżnymi i Partnerami, a Partnerzy nie są uważani za usługodawców Vrbo. Vrbo nie jest organizatorem ani sprzedawcą detalicznym imprez turystycznych w rozumieniu Dyrektywy (UE) 2015/2302. W kontekście dystrybuowania Nieruchomości w witrynach działających pod marką inną niż Vrbo, Vrbo nie działa w charakterze przedsiębiorcy na potrzeby powiązanych usług turystycznych w rozumieniu Dyrektywy (UE) 2015/2302.

2.3 Partnerzy mogą być zarówno indywidualnymi właścicielami nieruchomości, działającymi na zasadzie relacji konsument - konsument, jak i zarządcami nieruchomości działającymi w relacji przedsiębiorca - konsument. W przypadku zawarcia przez Podróżnego umowy najmu z właścicielem w oparciu o relację konsument-konsument, Podróżny musi pamiętać, że prawo konsumenckie nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do jego umowy z takim właścicielem. Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za wskazanie czy działa on jako konsument, czy przedsiębiorca, oraz za wszelkie oświadczenia, które składa Podróżnemu w odniesieniu do swojego statusu.

2.4 Podróżni są zobowiązani do przestrzegania wszelkich przepisów prawa, zasad i regulacji związanych z korzystaniem z Witryny oraz użyciem narzędzi, usług lub produktów oferowanych na jej stronach, jak również z transakcjami dokonanymi w Witrynie lub w powiązaniu z Witryną. Podróżni powinni mieć na uwadze, że odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich przepisów prawa, zasad i regulacji mających zastosowanie do zamieszczania ogłoszeń, wynajmu Nieruchomości, a także do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wynajmowaniem nieruchomości spoczywa na Partnerach. Pomimo że Vrbo nie jest stroną jakiejkolwiek umowy najmu i w zakresie dozwolonym przepisami prawa nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie prawa dotyczącego Nieruchomości zamieszczonych w Witrynie, w pewnych okolicznościach związanych z urzędowymi lub sądowymi postępowaniami, Vrbo może udzielić lub zobowiązać się do udzielenia informacji odnoszących się do zamieszczonej oferty najmu.

Opłata usługowa uiszczana przez Podróżnych

2.5 Opłata usługowa pobierana jest od Podróżnych („Opłata Usługowa od Podróżnych”), którzy za pośrednictwem modułu płatności Vrbo dokonują rezerwacji Nieruchomości oferowanych na Platformie Vrbo, i jest zazwyczaj obliczana jako procent łącznej kwoty najmu Nieruchomości (co może obejmować dodatkowe opłaty oraz kaucje, które mogą być pobierane przez Partnera). Opłata Usługowa od Podróżnych wraz z ewentualnymi podatkami wymierzanymi od niej przez stosowne organy będzie wyświetlana Podróżnym w momencie dokonywania rezerwacji oraz przed sfinalizowaniem płatności z tytułu danej rezerwacji. W zależności od prawa właściwego dla miejsca zamieszkania Podróżnego lub Partnera, Opłata Usługowa od Podróżnych może podlegać obowiązkowi naliczania podatku VAT, Podatku za Pobyt lub innym odpowiednim podatkom pośrednim, które mają zastosowanie (lub może takie podatki zawierać). Opłata Usługowa od Podróżnych podlega zwrotowi tylko w przypadku, gdy Partner zaakceptuje anulowanie rezerwacji Podróżnego i dokona zwrotu łącznej kwoty najmu. Partner zobowiązuje się, że nie będzie zachęcać Podróżnego ani doradzać mu, by Podróżny uniknął uiszczenia Opłaty Usługowej od Podróżnych naliczanej przez Vrbo lub by ominął obowiązek jej uiszczenia, a Podróżny zobowiązuje się do nieunikania i nieomijania obowiązku uiszczenia Opłaty Usługowej od Podróżnych naliczonej przez Vrbo.

2.6 Vrbo w ramach Opłaty Usługowej od Podróżnych może być zobowiązany do pobrania podatków (łącznie z podatkiem VAT oraz innymi odpowiednimi podatkami). W przypadkach, gdy jest to wymagane, Vrbo przedstawi Podróżnemu fakturę zawierającą kwotę podatków naliczonych od Opłaty Usługowej od Podróżnych. Jeżeli Podróżnemu przysługuje zwolnienie z podatków pośrednich lub od Opłaty Usługowej od Podróżnych lub ich odpowiednika, Podróżny jest zobowiązany przedstawić Vrbo wymagane dokumenty potwierdzające takie zwolnienie.

2.7 Jeżeli Podróżny podróżuje służbowo i jest zarejestrowany jako podatnik VAT lub jest zatrudniony w spółce, która dokona rozliczenia pobranego podatku VAT, powinien on podać Vrbo aktywny numer podatnika VAT oraz powiązany adres do faktury w celu zastosowania przez Vrbo wobec Podróżnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do Opłaty Usługowej od Podróżnych. W przypadku, gdy adres do faktury znajduje się na terytorium Irlandii, mechanizm odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania i stosuje się stawkę podatku VAT obowiązującą na terytorium Irlandii.

Podatek za pobyt

2.8. Pobór i odprowadzanie podatku za pobyt: Podróżni podlegają obowiązkowi zapłaty Podatku za Pobyt (zdefiniowanego poniżej). Lokalne przepisy mogą różnić się w tym zakresie, natomiast niezbędne może się okazać pobranie i przekazanie takich podatków naliczonych jako procent Opłaty za Wynajem ustalonej przez Partnerów, jako określona kwota za każdy dzień, jako kwota oparta na liczbie gości lub innych zmiennych elementach. Podatki te są czasem zwane „podatkami od przejściowego zamieszkania”, „podatkami hotelowymi”, „podatkami noclegowymi”, „opłatami miejskimi”, „podatkami od pokojów” lub „podatkami turystycznymi” (dalej: „Podatki za Pobyt”). W niektórych krajach, np. we Francji, Podatek za Pobyt należny jest wyłącznie od Podróżnych, którzy ukończyli 18 lat. Mogą obowiązywać inne wyjątki od konieczności zapłaty Podatku za Pobyt, a wówczas Podróżny może wystąpić o zwrot opłaconego podatku do miejscowych władz odpowiedzialnych za pobieranie Podatku za Pobyt. W niektórych krajach, w których zezwalają na to obowiązujące przepisy, Vrbo może bezpośrednio pobierać i odprowadzać Podatek za Pobyt w imieniu Partnerów. W takich przypadkach Partnerzy nie będą zobowiązani do podjęcia żadnych działań w związku z poborem Podatku za Pobyt od Podróżnych i odprowadzaniem Podatku za Pobyt do władz lokalnych. W każdym kraju, w którym taka procedura zostanie wprowadzona, Partner zleca oraz upoważnia Vrbo do pobrania w jego imieniu Podatku za Pobyt od Podróżnych i realizacji odpowiednich wymogów sprawozdawczości podatkowej wobec władz lokalnych, w tym odprowadzania takiego podatku. Zgodnie z ustawą 2017-1775 z dnia 28 grudnia 2017 roku Podatek za Pobyt we Francji będzie pobierany przez Vrbo w związku z rezerwacjami na wynajem urlopowy we wszystkich francuskich miastach, które wprowadziły pobieranie i przekazywanie Podatku za Pobyt („taxe de séjour au réel”).

2.9. Witryna składa się z Ofert Najmu Nieruchomości zamieszczonych przez Partnerów oraz treści pochodzących od osób trzecich. Odpowiedzialność za treść ofert najmu Nieruchomości oraz treści pochodzące od osób trzecich spoczywa wyłącznie na Partnerze oraz osobach trzecich tworzących takie treści. W zakresie dozwolonym przepisami prawa Vrbo nie odpowiada za ww. oferty i treści, a jedynie oferuje i zapewnia dostęp do nich oraz umożliwia bezpośrednią komunikację Podróżnych z Partnerem w celu złożenia zapytania dotyczącego Nieruchomości oraz dokonania rezerwacji tej Nieruchomości w celach najmu. Dokonanie rezerwacji oraz zawarcie umowy najmu następuje bezpośrednio i wyłącznie z Partnerem. Każda zawarta umowa najmu reguluje prawo Podróżnego do korzystania z Nieruchomości oraz może zawierać zobowiązania do zapłaty dodatkowych opłat i podatków. Vrbo nie jest stroną takiej umowy i w zakresie dozwolonym przepisami prawa nie ponosi odpowiedzialności wobec Podróżnego za udostępnienie Nieruchomości przez Partnera. Jako podmiot hostujący witrynę, Vrbo nie potwierdza nie stwierdza ani nie gwarantuje prawdziwości, dokładności lub wiarygodności informacji zawartych w Ofertach zamieszczonych w Witrynie lub opiniach/treściach opublikowanych przez osoby trzecie. W związku z klauzulą 10 i zastosowaniem statusu podmiotu hostującego witrynę, Vrbo usunie treści, jeśli dowie się lub dostanie powiadomienie, że są one nielegalne.

2.10 Vrbo umożliwia Podróżnym wyświetlanie cen w Witrynie w wybranej przez nich walucie, a także może zezwolić Podróżnym na dokonywanie płatności w wybranej przez nich walucie. Waluty do wyboru są zazwyczaj oparte na publicznie dostępnych kursach walut i nie gwarantuje się, że będą to najlepsze dostępne kursy. Jeśli wybrana przez Podróżnego waluta nie jest obsługiwana w przypadku Twojej rezerwacji, opłata zostanie naliczona w walucie wybranej przez Właściciela. W każdym przypadku waluta i dokładna kwota do zapłaty będą wyraźnie wyświetlone na stronie finalizacji transakcji. Waluta wybrana przez Podróżnego może wpłynąć na wysokość naszej prowizji. Uwaga: w przypadku płatności w walucie innej niż waluta karty bank lub wystawca karty może obciążyć Podróżnego za wymianę walut, transakcję lub innymi opłatami. 

3. Oferty nieruchomości oraz komunikacja z Partnerami

3.1 Należy zwrócić uwagę, że Partnerzy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie informacje, w szczególności zdjęcia, tekst oraz inną treść dotyczącą oferowanych przez nich Nieruchomości (dalej: „Oferty”), za aktualizację danych oraz zapewnienie (w stosownych przypadkach) ich właściwego tłumaczenia.

3.2 W przypadku wyszukania przez Podróżnego interesującej go Nieruchomości, Podróżny może wysłać Partnerowi prośbę o dodatkowe informacje (dalej: „Zapytanie” lub „Zapytania”). Vrbo może co pewien czas wysyłać drogą elektroniczną różnego rodzaju biuletyny w celu usprawnienia oferowanych usług. Podróżni mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail marketingowych od Vrbo, a także mogą w każdej chwili anulować subskrypcję biuletynów za pośrednictwem Centrum Preferencji Komunikacyjnych. Zmiany dotyczące preferencji zostaną wprowadzone w najkrótszym możliwym czasie.

3.3 Po wysłaniu Zapytania do Partnera Podróżny otrzyma potwierdzenie od Vrbo.

3.4 W związku z przesłanym zapytaniem, Partner będzie mógł skontaktować się z Podróżnym bezpośrednio. Podróżni i Partnerzy mogą również komunikować się za pośrednictwem Witryny (oraz innych narzędzi dostępnych na Platformie Vrbo).

3.5 W przypadku, gdy Partner udostępni możliwość dokonywania rezerwacji internetowej, Podróżny może dokonać takiej rezerwacji, która zostanie potwierdzona lub odrzucona przez Partnera w ciągu 24 godzin, chyba że Partner umożliwi dokonywanie natychmiastowych rezerwacji. W przypadku płatności dokonywanej przez Internet, Podróżny, którego rezerwacja została potwierdzona przez Partnera, będzie mógł dokonać zapłaty kartą kredytową lub jeżeli jest to możliwe skorzystać z alternatywnej metody płatności dostępnej podczas realizacji transakcji. Płatności kartami kredytowymi są przetwarzane za pośrednictwem systemu płatności oferowanego (1) przez niezależnego operatora płatności, (2) w ramach Płatności Vrbo (obsługiwanych przez niezależnego dostawcę usług płatniczych) albo (3) — w przypadku określonych Partnerów dysponujących zintegrowanymi systemami — przez ich niezależnych operatorów płatności. Usługa płatności online podlega ogólnym warunkom niezależnych operatorów płatności lub — w przypadku Płatności Vrbo — umowie regulującej pobór opłat za zakwaterowanie. Podróżny wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że (z wyjątkiem zobowiązań dotyczących płatności Vrbo wynikających z umowy regulującej pobór opłat za zakwaterowanie) Vrbo nie ma wpływu, ani nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie tej usługi.

3.6 Partnerzy, którzy przyjmują od podróżnych informacje dotyczące kart kredytowych, informacje bankowe lub inne informacje płatnicze, podjęli działania w celu zapewnienia należytej obsługi i ochrony takich informacji zgodnie z przepisami prawa właściwego oraz najlepszymi praktykami.

3.7 Korespondencja pomiędzy Podróżnymi i Partnerami przekazywana za pośrednictwem Platformy Vrbo nie powinna zawierać adresów e-mail ani numerów telefonów. Należy pamiętać, że wszelka korespondencja wymieniana w ramach Witryny (lub za pośrednictwem narzędzi dostępnych na Platformie Vrbo) jest dostępna do edycji przez Podróżnego i Partnera, którzy tę korespondencję prowadzą, oraz do wglądu pracowników i przedstawicieli Vrbo, aby umożliwić Vrbo wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z hostowania witryny, a także monitorowanie procesów edukowania Podróżnych i Partnerów w przedmiocie właściwego korzystania z Platformy Vrbo, rozpoznawania potencjalnych oszustw i zapewniania zgodności z Regulaminem. Vrbo zachowuje kopie wszystkich wiadomości e-mail wysłanych i otrzymanych w ramach tej usługi.

3.8 Partnerzy i Podróżni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treści zawarte w korespondencji pomiędzy nimi.

4. Ranking i wyświetlenia w wynikach wyszukiwania

Vrbo nie może zagwarantować, że każda Oferta pojawi się w określonej kolejności w wynikach wyszukiwania w Witrynie. Kolejność wyszukiwania będzie zmieniała się automatycznie w zależności od filtrów zastosowanych przez podróżnych, preferencji podróżnych oraz „Rankingu” Partnerów, na który mogą składać się cechy nieruchomości, jakość i poziom usług oraz wynagrodzenie płatne za rezerwacje. Cechy nieruchomości są oceniane na podstawie różnych czynników, takich jak opinie podróżnych, udogodnienia oraz lokalizacja nieruchomości. Jakość usług uzależniona jest od czynników, takich jak dokładność kalendarza, czas reakcji Partnera i przyjęcia rezerwacji, poziom zgodności informacji, wskaźnika anulacji Partnera i jakość pobytu. Wpływ na pozycję Oferty w wynikach wyszukiwania może też mieć uczestnictwo w programie Uwidocznienia, który umożliwia niektórym partnerom korzystanie ze „wzmocnień” przyznawanych w ramach programu w celu poprawy pozycji Oferty w wynikach wyszukiwania. Jeśli oferta jest umieszczona na podstawie subskrypcji, wyniki wyszukiwania mogą się również różnić w zależności od kryteriów wykorzystywanych przez konkretnego Podróżnego. Niektóre nowe oferty mogą być zamieszczane w specjalnych sekcjach na pierwszej stronie. Vrbo zastrzega sobie prawo do automatycznego stosowania różnych algorytmów wyszukiwania lub do korzystania z metod optymalizacji wyników Rankingu dla preferencji konkretnych Podróżnych oraz całego rynku. Nie można zagwarantować, że oferty rozpowszechniane w witrynach działających pod marką inną niż Vrbo będą wyświetlane w takich witrynach w określonej kolejności lub że w ogóle będą wyświetlane. Wyniki wyszukiwania i kolejność mogą wyglądać inaczej w aplikacji mobilnej Vrbo niż na stronie internetowej Vrbo. W celu zoptymalizowania mechanizmu wyszukiwania zarówno dla Partnerów, jak i dla Podróżnych oraz usprawnienia procesu tworzenia Rankingu, Vrbo zachowuje prawo do przeprowadzania w miarę potrzeby testów, które będą ograniczone w czasie, ale które mogą zmienić sposób wyświetlania Ofert oraz wyników wyszukiwania.

5. Rejestracja i założenie Konta

5.1 W celu skorzystania ze wszystkich usług dostępnych w Witrynie Podróżni powinni dokonać rejestracji. Rejestracji w Witrynie może dokonać wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji, Podróżny otrzymuje konto użytkownika Witryny (dalej: „Konto”).

5.2 Aby otrzymać Konto, Podróżny powinien stosować się do wszystkich poleceń Vrbo wydawanych w trakcie procesu rejestracji. Podróżny może zarejestrować Konto, używając prywatnego adresu e-mail albo korzystając z adresu e-mail i nazwy użytkownika wykorzystywanych u niezależnych dostawców usługi uwierzytelnienia zgodnych z rejestracją Vrbo.

5.3 Konto Podróżnego zawiera informacje publicznie, które mogą być dostępne dla innych użytkowników Witryny. Konto zawiera m.in.:

·   Odrębną podstronę „Mój profil”, na której nazwa profilu Podróżnego stanowi pole wymagane. Podanie przez Podróżnego innych danych osobowych i informacji o podróżach jest fakultatywne;

·   Możliwość tworzenia tablicy podróży, aby zapisywać, organizować i udostępniać informacje o Nieruchomości;

·   Możliwość zamieszczania opinii na temat wynajętych Nieruchomości;

·   Możliwość powiązania z kontem Podróżnego założonym u niezależnych dostawców uwierzytelniania. Logując się lub dokonując powiązania Konta z wykorzystaniem niezależnych dostawców uwierzytelniania, Podróżny wyraża zgodę na przeniesienie swoich danych dotyczących adresu e-mail i nazwy wykorzystywanych przez niezależnych dostawców uwierzytelniania; oraz

·   Link do Opinii Partnerów (zdefiniowanych poniżej).

5.4 Zgodnie z przepisami podatkowymi Vrbo może być zobowiązane do uzyskiwania od Podróżnych odpowiednich informacji dotyczących Podatków. Podróżny ponosi odpowiedzialność za dokładność, kompletność i aktualność wszystkich udzielanych informacji.

5.5 Podróżni mogą w każdej chwili dezaktywować swoje Konto, a także odłączyć swoje Konto i stronę swojego profilu od niezależnych dostawców uwierzytelniania. Podróżni mogą odłączyć swoje Konta bezpośrednio na stronie ustawień swojego profilu. Podróżny przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nawet w przypadku dezaktywowania Konta, Grupa Vrbo może zachować jego dane. Ponadto, Podróżny przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dane dotyczące transakcji Podróżnego z Grupą Vrbo mogły zostać przeniesione i zachowane w innych witrynach, takich jak na przykład Google, w przypadku gdy wyszukiwarka Google skopiowała treść z witryn lub systemów Grupy Vrbo. W celu uzyskania dalszych informacji na temat przysługujących praw dotyczących prywatności (takich jak prawa związane z usuwaniem lub uzyskaniem dostępu), należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

5.6 Vrbo korzysta również z Google Analytics w celu zebrania danych statystycznych dotyczących korzystania z Witryny. Dalsze szczegóły zawarte są w Polityce Prywatności i Informacji o Plikach Cookie, a także polityce prywatności Google. Google może łączyć dane zebrane przez siebie w trakcie świadczenia różnych usług, m.in. Google Analytics, Google Translate, Google Maps i innych usług Google, m.in. YouTube. Podróżny przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Grupa Vrbo nie ma wpływu na zbieranie danych przez Google.

5.7 Vrbo nie oferuje żadnych programów lojalnościowych w ramach swoich Witryn działających pod marką Vrbo. Oferty dystrybuowane w ramach witryn działających pod marką inną niż Vrbo mogą kwalifikować się do programów lojalnościowych oferowanych przez te witryny z zastrzeżeniem obowiązujących w tych witrynach zasad i warunków.

6. Prawa i obowiązki Vrbo

6.1 Vrbo dołoży należytej staranności przy powielaniu na stronach Witryny zdjęć dostarczonych przez Partnera. Podróżny przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na indywidualne ustawienia ekranu, podczas skanowania zdjęć w postaci nie cyfrowej mogą nastąpić odstępstwa od ich oryginalnej wersji. Vrbo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek odstępstwa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

6.2 Ponadto Podróżny akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że Vrbo (w zakresie dozwolonym przepisami prawa) nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność opisu i zdjęć Nieruchomości. Odpowiedzialność za rzetelność opisu oraz za zdjęcia Nieruchomości ponoszą wyłącznie Partnerzy.

6.3 Vrbo nie może odpowiadać i nie odpowiada za potwierdzenie tożsamości użytkowników. Vrbo zachęca Podróżnych i Partnerów do komunikowania się bezpośrednio ze sobą za pomocą narzędzi dostępnych w Witrynie, jednak nawet to nie zapewnia Podróżnemu prawidłowej identyfikacji osoby, z którą się komunikuje. Ponadto zachęcamy Podróżnych do podjęcia innych stosownych środków w celu identyfikacji Partnerów, Nieruchomości oraz potwierdzenia danych dotyczących rezerwacji lub proponowanej rezerwacji. Podróżny zobowiązuje się do (i) bezpiecznego przechowywania i ściśle poufnego traktowania swojego hasła i identyfikatora internetowego swojego Konta i swojego konta e-mail, udostępniania ich wyłącznie upoważnionym użytkownikom kont Podróżnego, (ii) zobowiązania osoby, której Podróżny powierzy swój identyfikator internetowy i hasło, aby nie ujawniała ich osobom nieupoważnionym, (iii) bezzwłocznego powiadomienia Vrbo i wybrania nowego identyfikatora internetowego oraz hasła, w przypadku gdyby Podróżny uznał, że jego hasło do któregokolwiek z jego Kont lub do jego konta e-mail zostało ujawnione osobie nieupoważnionej, (iv) bezzwłocznego powiadomienia Vrbo w przypadku, gdyby ktoś zwrócił się do Podróżnego o jego identyfikator internetowy i hasło. Ponadto, jeżeli Vrbo podejrzewa nieupoważnione wejście na Konto Podróżnego, Podróżny na prośbę Vrbo bezzwłocznie zmieni swój identyfikator internetowy i hasło oraz podejmie wszelkie inne związane z tym działania. Vrbo przestrzega Podróżnego przed udostępnianiem komukolwiek swojego identyfikatora Internetowego i hasła do Konta i konta e-mail. Jeżeli jednak Podróżny udostępni osobie nieuprawnionej swój identyfikator internetowy i hasło do Konta i konta e-mail lub jeżeli Podróżny nie zabezpieczy dostatecznie takich informacji, Podróżny ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje dokonane przez osobę nieuprawnioną przy użyciu Konta Podróżnego lub jego konta e-mail. Dotyczy to również nieuczciwych transakcji lub transakcji, których Podróżny nie zamierzał lub nie chciał dokonać. Vrbo nie ponosi w takich przypadkach żadnej odpowiedzialności wobec Podróżnego.

6.4 Podróżny akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że Vrbo nie odpowiada za weryfikację tożsamości lub zachowanie Partnerów, a także za istnienie Nieruchomości, jej charakteru, stanu technicznego oraz warunków zakwaterowania.

6.5 Vrbo może w razie konieczności (w tym w celu uniemożliwienia osobom trzecim popełnienia oszustwa oraz w przypadku skargi, roszczenia lub możliwego postępowania sądowego) ujawnić proporcjonalną część danych osobowych Podróżnego odpowiedniej Osobie Trzeciej, która poprosiła na piśmie o udostępnienie takich danych za pośrednictwem przedstawiciela prawnego lub kompetentnego organu lub na mocy odpowiedniego postanowienia sądu.

6.6 Vrbo zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w całości lub w części na rzecz osoby trzeciej lub jakiegokolwiek podmiotu należącego do Grupy Vrbo, a także do zlecenia osobie trzeciej wykonywania tych praw. Przeniesienie na rzecz osoby trzeciej lub zlecenie osobie trzeciej wykonania praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ograniczy praw przyznanych Podróżnemu na podstawie Regulaminu.

7. Własność intelektualna

7.1 Wszelkie treści wyświetlane w Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem ochrony baz danych. Reprodukowanie Witryny, w całości lub częściowo, włącznie z kopiowaniem tekstów, ilustracji czy szaty graficznej, jest zabronione.

7.2 Podróżnym wolno pobierać, wyświetlać lub drukować poszczególne strony Witryny na dowód zawarcia jakiejkolwiek umowy z Vrbo i w celu zachowania kopii dokonanych przez nich rezerwacji. Przedmiotowy plik lub wydruk powinien być wyraźnie oznaczony tekstem „© Copyright 2020 HomeAway.com, Inc. (podmiot należący do spółki Expedia Group). Wszelkie prawa zastrzeżone”.

7.3 Podróżny zapewnia i gwarantuje, że przysługują mu wszelkie prawa do materiałów, w tym tekstów lub obrazów (zdjęć), które dostarcza lub przekazuje za pośrednictwem Witryny (lub Platformy lub systemów Vrbo).

7.4 W związku z tym, że opinie Podróżnych lub inne treści mogą zawierać znaki towarowe, handlowe lub inne zastrzeżone nazwy, znaki lub marki handlowe, Podróżni zapewniają, że posiadają prawo do korzystania z takich nazw lub znaków.

7.5 Poprzez dostarczenie Treści w dowolnej formie na stronie Witryny, pomimo zachowania do tej Treści wszelkich praw, Podróżny udziela spółkom Vrbo i Expedia oraz Grupie Vrbo i ich wszystkim spółkom zależnym i powiązanym, na okres ustawowej ochrony praw do takich Treści i na przyszłość, na okres ich publikacji na Witrynie lub w innych mediach, zgodnie z niniejszą umową, niewyłącznej, światowej licencji do swoich praw własności intelektualnej, w tym m.in. praw autorskich czy praw do znaku towarowego oraz Treści do Autoryzowanych Celów zdefiniowanych i ustalonych poniżej. W odpowiednim i dozwolonym przepisami prawa zakresie, Podróżny zobowiązuje się do niewykonywania swoich osobistych praw majątkowych lub udziela Grupie Vrbo niewyłącznej, nieodpłatnej, podlegającej przeniesieniu i nieodwołalnej licencji do korzystania z praw osobistych Podróżnego do wszelkich Treści.

i) «Treści» oznaczają wszelkie teksty, opisy, recenzje, zdjęcia, obrazy i inne treści przesłane przez Podróżnego do Witryny.

ii) «Udzielone prawa» obejmują następujące: niewyłączną, nieodpłatną, podlegającą przeniesieniu i nieodwołalną licencję, udzieloną na okres publikacji na Witrynie lub w innych mediach zgodnie z niniejszą umową, do reprodukowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, publikowania, publicznego wystawiania lub odtwarzania Treści na całym świecie.

iii) «Autoryzowane cele» stanowią reprodukowanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie, publikowanie, publiczne wyświetlanie i odtwarzanie Treści w Witrynie, na stronach internetowych oraz w materiałach promocyjnych i w ramach działalności spółek Vrbo i Expedia oraz wszystkich ich spółek zależnych i powiązanych w celach służących wyświetlaniu, promowaniu i reklamowaniu Nieruchomości samodzielnie lub na witrynach podmiotów zewnętrznych i wspieraniu wykonania wszelkich umów wiążących spółki Expedia i Vrbo lub wszystkie ich spółki zależne lub powiązane.

8. Konta Podróżnych, korespondencja i opinie

8.1 Podróżni są zobowiązani dostarczać wyłącznie precyzyjne i prawdziwe informacje dotyczące ich tożsamości, w tym o kraju zamieszkania, w ramach Kont i stron profilowych, a także w ramach innej korespondencji na stronach Witryny, włączając w to recenzje Nieruchomości.

8.2 Wiadomości wysyłane za pośrednictwem systemów Vrbo powinny dotyczyć wyłącznie rzeczywistych Zapytań związanych z rezerwacjami. Vrbo nie toleruje spamu ani wysyłania jakiejkolwiek niezamówionej informacji handlowej. Zabronione jest nadużywanie systemów Vrbo, takie jak wysyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub ujawnianie danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że użytkownik wyraził na to zgodę. E-maile oraz komunikaty przesłane za pośrednictwem funkcji „Poleć tę Stronę” powinny być wysyłane za zgodą ich odbiorcy.

8.3 Podróżni, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem Witryny, mogą zamieścić w Witrynie opinie na temat Nieruchomości Partnerów (dalej: „Opinie Podróżnych”). Partner otrzymuje możliwość zapoznania się z Opiniami Podróżnych i odpowiedzi na nie. Dalsze szczegóły dotyczące Opinii Podróżnych i Opinii Partnera znajdują się tutaj. Partnerzy otrzymują także możliwość dokonania ocen pobytu Podróżnego (dalej: „Opinie Partnerów”), które zostają udostępnione Partnerom, z którymi Podróżny się kontaktuje. Opinie Partnerów nie mogą być wykorzystywane do wykluczenia lub dyskryminowania poszczególnych osób. Po zamieszczeniu przez Podróżnego lub Partnera opinii, druga strona ma 14 dni na zamieszczenie swojej opinii. Vrbo, korzystając ze swojego statusu podmiotu hostującego witrynę, usunie nielegalne Treści, o których dowie się lub zostanie o nich powiadomiona. Ponadto Vrbo, po uprzednim powiadomieniu Podróżnego, może odmówić zamieszczenia Treści lub usunąć jakiekolwiek Treści, które okażą się niezgodne ze Wskazówkami dotyczącymi Treści. Podróżni mogą odwołać się od decyzji o usunięciu Treści, kontaktując się w tym celu z Działem Obsługi Klienta.

Vrbo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Opinie Podróżnych lub Opinie Partnerów, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających ze statusu podmiotu hostującego witrynę (na przykład usunięcia nielegalnych treści, o których Vrbo zostanie powiadomione). Podróżny przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na udostępnienie przez Vrbo Opinii Partnera innym Partnerom, z którymi Podróżny kontaktuje się za pośrednictwem Witryny. Dalsze szczegóły na temat procedury związanej z Opinią Partnera można znaleźć tutaj.

8.4 Należy mieć na uwadze, że Vrbo nie weryfikuje i nie ma realnej możliwości zweryfikowania prawidłowości Opinii Podróżnego, Odpowiedzi Partnera czy Opinii Partnera.

8.5 Niezależnie od powyższego Vrbo wymaga, aby wszystkie Opinie Podróżnych, Odpowiedzi Partnerów, Opinie Partnerów, a także pozostała korespondencja wymieniana za pośrednictwem systemów Vrbo były zgodne z Wskazówkami dotyczącymi Treści. Vrbo może odmówić zamieszczenia tych treści, które nie spełniają powyższych warunków. Vrbo nie będzie redagować ani w jakikolwiek sposób modyfikować recenzji w imieniu Podróżnego lub Partnera. Podróżny lub Partner mogą skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w celu usunięcia opublikowanej przez nich recenzji. Vrbo powiadomi w pierwszej kolejności użytkownika o powodach, dla których dane treści nie zostały wyświetlone w Witrynie lub zostały z niej usunięte, a użytkownik może przesłać swoje ewentualne komentarze do Vrbo. Podróżni mogą odwołać się od decyzji o usunięciu Treści, kontaktując się w tym celu zDziałem Obsługi Klienta.

Podróżny zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących eksportu lub embarga. Ponadto, Podróżny zapewnia, że jego nazwisko nie figuruje na liście osób podlegających wykluczeniu prowadzonej przez Rząd Stanów Zjednoczonych oraz oświadcza, że jest w wieku uprawniającym do zawarcia umowy z Vrbo.

8.6 Vrbo na ogół nie weryfikuje tożsamości. Jeżeli Podróżni podejrzewają, że Partner dostarczył fałszywych informacji, mogą zawiadomić Vrbo, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

8.7 Vrbo działa zgodnie ze swoją Polityką Prywatności. Dalsze szczegóły zawiera Polityka Prywatności. Podróżny wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych zgodnie z ustaleniami Polityki Prywatności. Podróżny powinien wiedzieć, że w związku z rezerwacją Nieruchomości Partnerzy udzielili Vrbo ogólnego upoważnienia do przekazywania Podróżnemu danych kontaktowych Partnera, w tym jego numeru telefonu. Podróżny może poprosić o dostarczenie tych danych po przekazaniu dowodu swojej rezerwacji. Dane te mogą zostać również udostępnione Podróżnemu za pośrednictwem jego Konta.

9. Zakazy

Podróżnemu nie wolno pośrednio ani bezpośrednio:

·   eksploatować, kopiować, rozpowszechniać, reprodukować, edytować, tłumaczyć, udostępniać publicznie lub dekompilować Witrynę, jej treści i bazy danych, w jakiejkolwiek formie, przy użyciu urządzeń automatycznych lub procesów sterowanych ręcznie,

·   śledzić i analizować treści umieszczonych w Witrynie lub Platformie bądź systemach Vrbo przy użyciu robotów, pająków sieciowych lub innych automatycznych narzędzi, z zastrzeżeniem, że ograniczone wyjątki od powyższego zakazu dopuszcza się dla wyszukiwarek internetowych do ogólnych zastosowań (z wyłączeniem witryn, wyszukiwarek lub innych usług zamieszczających drobne ogłoszenia i reklamy nieruchomości dostępnych do rezerwacji, a także komponentów ww. witryn, wyszukiwarek oraz usług, a także witryn oferujących usługi konkurencyjne wobec Vrbo) oraz dla niekomercyjnych archiwów publicznych używających narzędzi do zbierania informacji wyłącznie w celu wyświetlenia hiperłączy do Witryny, pod warunkiem, że robią to ze stałych adresów IP lub grup adresów IP stosujących łatwo identyfikowalnego operatora i zgodnych z plikiem Vrbo robots.txt;

·   korzystać z Witryny lub Platformy bądź systemów Vrbo do celów innych niż wskazane w niniejszym Regulaminie;

·   korzystać z Witryny, narzędzi i usług Witryny w celach rezerwacji lub ubiegania się o najem nieruchomości innych niż Nieruchomości znajdujące się w aktualnej bazie Nieruchomości;

·   reprodukować dowolnych fragmentów (elementów) Witryny na innych witrynach internetowych lub w innych miejscach, przy użyciu jakichkolwiek urządzeń, m.in. wykorzystywać obramowania Witryny lub innych metod kadrowania stosowane do ujęcia dowolnego fragmentu lub aspektu technicznego Witryny, tworzyć odbicia lustrzanego lub powielać dowolnych fragmentów Witryny;

·   umieszczać na serwerze lub przesyłać do Witryny (bądź Platformy czy systemów Vrbo) jakichkolwiek treści czy programów, które z powodu rozmiarów lub właściwości mogłyby uszkodzić komputery lub sieci Vrbo;

·   umieszczać w Witrynie (bądź Platformie czy systemach Vrbo) treści naruszających przepisy prawa, w tym prawa karnego, lub zachęcających do takich naruszeń;

·   uzyskiwać dostępu do lub używać Witryny, Platformy lub systemów Vrbo w sposób mogący narazić na szwank systemy lub sieci komputerowe, m.in. przez rozpowszechnienie wirusów (w tym kontekście „wirus” oznacza celowo wprowadzony do systemu dowolny program wykonujący bezużyteczne lub destrukcyjne działania, takie jak wyświetlanie irytujących wiadomości lub systematyczne nadpisywanie informacji na twardym dysku użytkownika);

·   zamieszczać lub przesyłać informacji fałszywych, oszukańczych lub wprowadzających w błąd lub dopuszczać się czynów, które można uznać za „phishing” (na poziomie podstawowym, wtórnym lub innym) lub które mogłyby powodować powstanie odpowiedzialności karnej bądź cywilnoprawnej;

·   zamieszczać lub przesyłać materiały nielegalne, obraźliwe, oszczercze, szkalujące, obsceniczne, wulgarne, nieprzyzwoite, podżegające, seksualnie niedwuznaczne, pornograficzne, bluźniercze lub zawierające groźby;

·   powoływać się na Vrbo lub któregokolwiek członka Grupy Vrbo w sposób mogący wywoływać wrażenie, że Podróżny lub dana witryna internetowa jest sponsorowana, związana lub wspierana przez Vrbo lub któregokolwiek członka Grupy Vrbo.

Jeśli stosowane przez Vrbo zautomatyzowane systemy wykrywania oszustw wykryją, że rezerwacja lub konto Podróżnego wykazują przejawy oszustwa, nadużycia lub innej podejrzanej aktywności, Vrbo może anulować wszelkie rezerwacje powiązane z imieniem, nazwiskiem, nazwą, adresem e-mail lub kontem Podróżnego i zamknąć wszystkie powiązane konta.

10. Prawo do usunięcia treści

Podróżni ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, że ich korespondencja i treści zamieszczone poprzez lub w związku z Witryną, w tym Opinie Podróżnych i korespondencja z Partnerami, nie naruszają przepisów prawa lub praw osób trzecich, ani nie zawierają fałszywych informacji, obelg, wypowiedzi o oszczerczym, zniesławiającym czy szkalującym charakterze, a także jakichkolwiek treści naruszających prawa autorskie, przepisy o ochronie danych osobowych lub Wskazówki dotyczące Treści. Vrbo może dokonywać analizy dowolnych danych umieszczonych w ramach Witryny, Platformy lub systemów Vrbo i usunąć je bądź dokonać ich zmiany, w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub nieaktualne. Niezależnie od innych dostępnych środków Vrbo może niezwłocznie usunąć z Witryny korespondencję lub treści naruszające wskazane wymagania, a także zawiesić lub uniemożliwić korzystanie z określonego konta bez uszczerbku dla obowiązków Vrbo w zakresie stosowania statusu podmiotu hostującego witrynę. Użytkownik zostanie poinformowany o przyczynach podjęcia tych środków i będzie mógł przesłać swoje ewentualne komentarze do Vrbo.      

11. Powiadomienia o naruszeniu prawa własności intelektualnej

11.1 Grupa Vrbo przestrzega praw własności intelektualnej należących do osób trzecich i tego samego oczekuje od Podróżnych. Vrbo posiada i egzekwuje politykę, która nie zezwala użytkownikom na publikowanie jakichkolwiek materiałów, które naruszają prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych osób trzecich i w odpowiednich okolicznościach Vrbo usunie konta członków i posiadaczy kont, którzy wielokrotnie naruszą te prawa. Powtarzające się zamieszczenia materiałów naruszających są podstawą do zakończenia świadczenia usługi.

11.2 Roszczenia dotyczące praw autorskich. Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (na terenie USA), Dyrektywy o handlu elektronicznym (na terenie Unii Europejskiej) oraz podobnych przepisów prawa związanych z treściami online chronionymi prawem autorskim, w przypadku podejrzeń, że dzieło chronione prawem autorskim zostało naruszone poprzez lub za pośrednictwem Witryny, prosimy o pisemne wypełnienie Formularza Vrbo dotyczącego naruszenia prawa autorskich (dalej: „Zawiadomienie”) i wysłanie go do wskazanego poniżej przedstawiciela Vrbo ds. praw autorskich. Po otrzymaniu takiego Zawiadomienia Vrbo podejmie odpowiednie kroki, w tym usunie zakwestionowane materiały z Witryny lub w odpowiednich okolicznościach zamknie konto użytkownika Vrbo.

W zawiadomieniu proszę zawrzeć: 

1.    Określenie dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało naruszone lub, w przypadku wielu chronionych prawem autorskim dzieł znajdujących się na pojedynczej witrynie online, które opisano w jednym zawiadomieniu, listę reprezentatywną takich dzieł na witrynie.

2.    Określenie obrazów lub materiałów, które rzekomo naruszają prawa autorskie lub są przedmiotem działalności naruszającej a które zdaniem zawiadamiającego powinny zostać usunięte, podając wystarczające informacje umożliwiające Vrbo zlokalizowanie konkretnego obrazu lub materiału.

3.    Dane kontaktowe, obejmujące imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz jeśli jest dostępny, adres e-mail, który umożliwi kontakt z nadawcą.

4.    Oświadczenie o następującej treści: Oświadczam w dobrej wierze, że wykorzystanie materiałów w formie, będącej przedmiotem skargi, jest niezgodne z zezwoleniem właściciela prawa autorskiego, jego przedstawiciela czy z przepisami prawa.

5.    Oświadczenie o następującej treści: Informacje zawarte w Zawiadomieniu są prawdziwe i oświadczam pod rygorem kary za udzielenie nieprawdziwych informacji, że (należy wybrać jedną możliwość) (i) jestem właścicielem lub (ii) jestem uprawniony(-a) do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało naruszone.

6.    Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu posiadacza wyłącznego prawa, które miało zostać naruszone. 

Zawiadomienie należy kierować do przedstawiciela Vrbo ds. praw autorskich:

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyright

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America

E-mail: HA-Copyright@expedia.com

Tel.: 206-481-7200

11.3 Sprzeciw na zawiadomienie dotyczące praw autorskich. Jeśli materiały opublikowane przez Podróżnego zostały usunięte na podstawie roszczenia dotyczącego praw autorskich, Podróżny może wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej swój Sprzeciw zawierający określone poniżej informacje. Przed wysłaniem Sprzeciwu Podróżny powinien skonsultować się z prawnikiem. Sprzeciw powinien zawierać następujące informacje:

1.   Identyfikacja treści, która została usunięta albo zablokowana, oraz lokalizacji, w której treść ta była wyświetlana w Witrynie Vrbo. W miarę możliwości należy podać też adres URL.

2.   Imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail Podróżnego.

3.   Oświadczenie Podróżnego, w którym wyraża on zgodę na jurysdykcję federalnego sądu okręgowego właściwego dla okręgu, w którym znajduje się adres Podróżnego, a jeśli adres ten znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, właściwego dla okręgu, w którym znajduje się adres spółki Expedia, Inc., oraz w którym Podróżny zobowiązuje się przyjąć od strony, która zgłosiła zastrzeżenia dotyczące treści Podróżnego, lub od jej przedstawiciela stosowne pisma procesowe.

4.   Następujące oświadczenie: „Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że zidentyfikowane powyżej treści zostały usunięte albo zablokowano do nich dostęp w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji”.

Dokument należy podpisać i pocztą tradycyjną lub elektroniczną, korzystając z poniższych danych adresowych:

Przedstawiciel Vrbo ds. praw autorskich:

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America

11.4 Roszczenia dotyczące znaków towarowych. W przypadku, gdy użytkownik uważa, że Witryna czy wykaz Nieruchomości naruszają lub nieodpowiednio wykorzystują znak towarowy, prosimy o pisemne wypełnienie Formularza Vrbo w sprawie skargi na niewłaściwe użycie znaku towarowego i wysłanie go do wskazanego poniżej przedstawiciela Vrbo ds. znaków towarowych. Po otrzymaniu zawiadomienia Vrbo podejmie odpowiednie działania, w tym powiadomi Partnera, który opublikował rzekomo naruszające treści wskazane w Skardze, z prośbą o ustosunkowanie się i odpowiedź na Skargę, usunięcie wyraźnie naruszających określeń z wykazu lub Witryny lub w odpowiednich okolicznościach zamknięcie konta użytkownika Vrbo.

W Zawiadomieniu należy uwzględnić:

1.    Określenie naruszonego znaku towarowego.

2.    Określenie Witryny lub wykazów, gdzie miało nastąpić wykorzystanie naruszonego Znaku towarowego.

3.    Dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i, jeśli to możliwe, adres e-mail, dzięki któremu można się skontaktować z nadawcą.

4.    Oświadczenie o następującej treści: Oświadczam w dobrej wierze, że wykorzystanie powyższych określeń w formie, będącej przedmiotem skargi, jest nieuprawnione ani nie uzyskano na nie zgody.

5.    Oświadczenie o następującej treści: Informacje w zawiadomieniu są prawdziwe i oświadczam pod rygorem kary za udzielenie nieprawdziwych informacji, że (należy wybrać jedną możliwość) (i) jestem właścicielem lub (ii) jestem uprawniony(-a) do działania w imieniu posiadacza wyłącznego prawa, które zostało naruszone.

6.    Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu posiadacza wyłącznego prawa, które miało zostać naruszone.

Zawiadomienie należy kierować pod adresem:

Trademark Claims

Expedia, Inc.

Legal Department

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America

E-mail: HA-Trademarks@expedia.com

Tel.: 206-481-7200

11.5 Zawiadomienia dotyczące patentów. Co najmniej jeden z patentów znajdujących się w posiadaniu Grupy Vrbo lub Spółek Expedia może mieć zastosowanie do Witryny oraz funkcji i usług udostępnianych za jej pośrednictwem. Poszczególne fragmenty Witryny są objęte stosownymi licencjami w oparciu o odpowiednie patenty. W przypadku innych patentów postępowanie rejestracyjne jest w toku.

12. Odpowiedzialność Vrbo

12.1 Witryna umożliwia Podróżnemu jedynie wyszukanie Nieruchomości zamieszczonych w bazie Witryny, komunikowanie się z Partnerami, zwracanie się do nich z wszelkimi pytaniami związanymi z Nieruchomością lub w celu dokonywania rezerwacji Nieruchomości. W zakresie dozwolonym przepisami prawa Vrbo nie ponosi odpowiedzialności w związku z umowami zawieranymi przez Podróżnego z Partnerem lub za rezerwowane Nieruchomości, z wyjątkiem przypadku gromadzenia przez Vrbo informacji dotyczących podatków lub pobierania Podatku za Pobyt w imieniu Partnera. Vrbo, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, nie ponosi również odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnerów lub innych osób związanych z Nieruchomością. W przypadku wszystkich Nieruchomości Podróżny zawiera umowy z Partnerem, do których stosuje ogólne warunki lub wzorce umowne stosowane przez Partnera. Takie warunki ogólne lub wzorce mogą ograniczać lub wyłączać jego odpowiedzialność prawną wobec Podróżnego, dlatego też zaleca się dokładne zapoznanie się z ich treścią przed dokonaniem rezerwacji.

12.2 Vrbo nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej dla Partnerów, zarządców nieruchomości lub Podróżnych, niezależnie od tego, czy Użytkownik uzyskał ochronę ubezpieczeniową od niezależnego usługodawcy. Wskazane jest, aby Podróżni zapewnili sobie odpowiednie ubezpieczenie podróży obejmujące ich rezerwację Nieruchomości u Partnera, w tym na wypadek konieczności odwołania rezerwacji. Obowiązek upewnienia się, że nabyte ubezpieczenie jest wystarczające i odpowiednie dla konkretnych potrzeb Podróżnego spoczywa wyłącznie na Podróżnym.

12.3 Konsumenci posiadają określone prawa (w odniesieniu do usług obejmują one świadczenie usług z należytą starannością i umiejętnościami). Żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają praw Podróżnego. Szczegółowe informacje na temat praw przysługujących użytkownikom w Polsce można uzyskać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, https://www.uokik.gov.pl/konsu..., lub dzwoniąc pod numer Infolinii Konsumenckiej: 801 440 220 lub 22 290 89 16.

12.4 Vrbo jako dostawca usług hostingowych, ponosi odpowiedzialność w przypadku uznania winy Vrbo. Vrbo odpowiada za poniesione przez Podróżnego straty i szkody, będące możliwym do przewidzenia skutkiem naruszenia przez Vrbo niniejszego Regulaminu lub niedołożenia przez Vrbo należytej staranności i umiejętności. Vrbo, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, nie ponosi jednak odpowiedzialności za straty i szkody, które nie były możliwe do przewidzenia. Straty i szkody są możliwe do przewidzenia wówczas, kiedy jest oczywiste, iż do nich dojdzie albo jeżeli w chwili rozpoczęcia obowiązywania niniejszego Regulaminu obie strony (Vrbo i Podróżny) wiedziały, że może do nich dojść, na przykład w sytuacji uprzedniego prowadzenia rozmów w tym zakresie pomiędzy Vrbo i Podróżnym.  

12.5 W zakresie dozwolonym przepisami prawa Vrbo nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia, pozwy, żądania, nawiązki, straty, odszkodowania, grzywny, kary i inne koszty lub wydatki, niezależnie od ich charakteru, w tym za zasadne koszty prawne (dalej: „Roszczenia”), wniesione lub poniesione przez strony trzecie, związane z: (a) jakimikolwiek materiałami lub treściami przekazanymi przez Podróżnego do Witryny; (b) wykorzystaniem przez Podróżnego dowolnych treści z Witryny; (c) naruszeniem przez Podróżnego Regulaminu; lub (d) korzystaniem przez Podróżnego z Nieruchomości. Vrbo niezwłocznie powiadomi Podróżnego o wszelkich takich roszczeniach. Jeżeli Podróżny jest niezadowolony z działania Witryny (jak również Platformy lub systemów Vrbo) lub w przypadku, gdy Podróżny nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem niniejszego Regulaminu, jedyną możliwością jest zaprzestanie dalszego korzystania z Witryny. Regulamin nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności Grupy Vrbo za śmierć lub szkody na osobie, w tym w szczególności wynikające z niedbalstwa, oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd.

12.6 Zwroty przetwarzane są walucie oryginalnej zapłaty. Wszelkie przeliczenia walutowe zostaną dokonane przez odpowiedni bank z wykorzystaniem własnego, aktualnego kursu, który może różnić się od kursu zastosowanego w chwili dokonywania płatności. Co więcej, opłaty bankowe poniesione przez Podróżnego w trakcie dokonywania rezerwacji lub w ramach procesu zwrotu mogą zostać potrącone przez bank ze zwracanej kwoty i w takich przypadkach nie zostaną zwrócone przez Vrbo.

13. Postanowienia końcowe

13.1 Niniejszy Regulamin podlega prawu Irlandii i niewyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich, nie naruszając obowiązującego prawa i jurysdykcji sądów w państwie, którego podróżny jest rezydentem (w przypadkach, gdy Podróżny jest konsumentem). Na przykład dla Podróżnych będących rezydentami Polski zastosowanie będą miały bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego a sądem właściwym będzie polski sąd.

13.2 Vrbo zaleca Podróżnemu zapisanie kopii niniejszego Regulaminu w osobnym pliku na odpowiednim nośniku lub w postaci wydruku.

13.3 Niepodjęcie działań przez Vrbo w związku z naruszeniem Regulaminu przez Podróżnego lub inne osoby nie stanowi zrzeczenia się przez Vrbo roszczeń pozostających w związku z kolejnymi lub podobnymi przypadkami naruszeń.

13.4 Nagłówki poszczególnych artykułów mają wyłącznie znaczenie informacyjne i nie będą brane pod uwagę przy interpretacji postanowień i struktury Regulaminu.

13.5 W przypadku sporu pomiędzy Podróżnym a Vrbo, Podróżny może skorzystać z tradycyjnej procedury pojednawczej lub dowolnej, alternatywnej metody rozwiązania sporów określonej przez przepisy prawa. Podróżny może też skorzystać z platformy Resolver służącej do internetowego zgłaszania sporów dostępnej pod adresemhttps://www.resolver.co.uk.

Ewentualne spory z Vrbo Podróżny może też zgłaszać za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/odr. 

13.6 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta.