Algemene voorwaarden reizigers

Algemene voorwaarden reizigers

Laatst bijgewerkt: 9 juli 2021 


1. Inleiding 

1.1  De Reiziger Algemene Voorwaarden zijn een juridisch bindende overeenkomst tussen EG Vacation Rentals Ireland Limited en de Reiziger. De activiteiten van Vrbo worden beheerd door EG Vacation Rentals Ireland Limited, 53 Merrion Square South, Suite 303, Dublin 2 D02 PR63, Ierland, registratienummer van de onderneming 673084 (“Vrbo”, “wij”, “onze”, “ons”). Vrbo is een onmiddellijke dochtervennootschap van Expedia, Inc. (“Expedia”) in de Verenigde Staten. Vrbo biedt een online platform, evenals verscheidene hulpmiddelen, diensten en functies die beschikbaar zijn op haar platform (het “Vrbo Platform”) die het mogelijk maken voor eigenaars van onroerend goed en accommodatiebeheerders om hun woning te huur aan te bieden en het reizigers mogelijk te maken om woningen te selecteren en te communiceren met de accommodatiebeheerders en waarop accommodatiebeheerders hun woning kunnen adverteren (gezamenlijk de “Diensten” genoemd). Diensten worden aangeboden via specifieke URL’s, waaronder via de website www.vrbo.com/nl-nl/ of ’Vrbo Groeps platforms of systemen, en ook via mobiele applicaties (voor mobiele telefoon, tablet en andere apparaten of interfaces) (gezamenlijk, de "Site"). Boekingsbetalingen die via de Site worden uitgevoerd (de “Betaaldiensten”), worden behandeld door externe betaalproviders en/of Vrbo of door andere met de Vrbo Groep (zoals hieronder gedefinieerd) gelieerde bedrijven afhankelijk van de valuta (“Vrbo Betalingen”) verstrekt samen met externe betaaldienstverleners. Voor het gemak van het gebruik van definities (maar niet voor andere doeleinden), verwijzen wij, wanneer wij de term “Vrbo Groep” gebruiken in deze algemene voorwaarden, naar Expedia, Vrbo en haar verbonden ondernemingen en dochtervennootschappen.

1.2  Deze algemene voorwaarden (de “Reiziger Algemene Voorwaarden”) regelen de relatie tussen Vrbo en elke persoon die de Site en alle daardoor beschikbare content of Diensten gebruikt of opent als reiziger of potentiële reiziger, en die hem niet gebruikt in zijn/haar hoedanigheid als eigenaar of beheerder van de woning (elk een “Reiziger” of “u”). Onder Reizigers word personen verstaan die de Site gebruiken om informatie in te winnen over woningen en om woningen te boeken, zowel voor zakelijke als recreatieve doeleinden, van eigenaars en beheerders van woningen. Boekingen van vakantiewoningen via de Site worden beheerst door deze Reiziger Algemene Voorwaarden, terwijl boekingen van hotelkamers via de Site worden beheerst door de Expedia Partner Solutions Algemene Voorwaarden.

1.3 Gebruik van de Diensten op een Site door een Reiziger is onderhevig aan de algemene voorwaarden van Vrbo op de Vrbo site waardoor de boeking werd gefinaliseerd (en niet noodzakelijk de Site waarop de Woning oorspronkelijk werd geadverteerd). In het geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van de Site waarop u de Woning vond en de algemene voorwaarden van de Site door middel waarvan u een boeking finaliseert, gelden de algemene voorwaarden van Vrbo van de Site waarop de boeking wordt gefinaliseerd. Indien u niet geheel akkoord gaat met de Reiziger Algemene Voorwaarden, heeft u geen recht op toegang tot of gebruik van de Site.

1.4 Vrbo geeft niemand machtiging zich te registeren op deze Site, tenzij ze in staat zijn wettelijk bindende contracten aan te gaan. Om die reden mogen de Diensten uitsluitend worden gebruikt door personen van 18 jaar en ouder.

1.5  Sommige delen of functionaliteiten van de Site kunnen beperkt zijn tot die Reizigers die bij ons een account hebben aangemaakt en bij dat account zijn ingelogd. Vrbo kan Reizigers toestaan compatibele externe authenticatieproviders te gebruiken om in te loggen of zich te registreren op Vrbo, in plaats van een e-mailadres en wachtwoord te gebruiken. Ongeacht hoe de Reiziger zich aanmeldt, de Reiziger is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn/haar account en moet het wachtwoord van zijn/haar account beveiligen. De Reiziger zal Vrbo onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van het account van de Reiziger.

1.6  Vrbo kan deze Reiziger Algemene Voorwaarden zo nu en dan herzien om verschillende redenen zoals een technische ontwikkeling, een verandering in de bedrijfsvoering, nieuwe, veranderde of vervallen producten of functionaliteiten, of een verandering in de toepasselijke wet- en regelgeving. U ontvangt uiterlijk 30 dagen van tevoren een kennisgeving van de wijzigingen van deze Reiziger Algemene Voorwaarden of van onze beslissing om deze Reiziger Algemene Voorwaarden te beëindigen. Wij zullen u op het e-mailadres dat u hebt verstrekt aan Vrbo in kennis stellen van deze wijzigingen of de beëindiging. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om de meest actuele Reiziger Algemene Voorwaarden te vinden, aangezien ze bindend zijn voor u.

1.7 Vrbo kan u rechtstreeks om uw persoonsgegevens vragen. Zo kan Vrbo u vragen om uw contactgegevens te verstrekken, zoals uw volledige naam, telefoonnummer en e-mailadres om bepaalde functionaliteiten mogelijk te maken, zoals de reservering van uw Woning. Meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen en uw rechten, vindt u in ons Privacybeleid en Cookiebeleid. Indien u uw telefoonnummer heeft opgegeven, moet u er rekening mee houden dat u, volgens uw lokale wetgeving, het recht heeft om u te registreren op een oppositielijst. In Nederland kunt u zich bijvoorbeeld registreren in het Bel-me-niet-register.

2. De basisprincipes

2.1  Op deze Site kunnen Reizigers advertenties bekijken voor en informatie inwinnen over woningen die te huur worden aangeboden (“Woningen”) door anderen, waaronder eigenaars, huurders en beheerders (elk afzonderlijk “Eigenaar” en samen met een Reiziger de “Gebruikers” genoemd). Vrbo kan ook andere hulpmiddelen of diensten aanbieden waardoor haar Gebruikers met elkaar kunnen communiceren en met elkaar huurovereenkomsten of andere transacties aan kunnen gaan.

2.2 De Site fungeert enkel als trefpunt voor Gebruikers om met elkaar te communiceren. Huurovereenkomsten worden uitsluitend tussen de Reiziger en de Eigenaar afgesloten. Vrbo is en wordt geen partij bij een contractuele relatie tussen de Reiziger en de Eigenaar en is door zijn status als aanbieder van webhosting niet verplicht om op te treden als bemiddelaar tussen de Reiziger en de Eigenaar in het geval een geschil tussen hen zou ontstaan. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Reiziger en de Eigenaar verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de verplichtingen van een dergelijke overeenkomst tussen

de Reiziger en de Eigenaar, en dat Vrbo geen partij is bij een dergelijke

overeenkomst, niet optreedt als vertegenwoordiger namens Eigenaars en alle aansprakelijkheid die voortkomt uit een dergelijke overeenkomst afwijst, ook

indien de Site een boeking van een woning of het gebruik van andere instrumenten, diensten of producten faciliteert, aangezien Vrbo geen partij is bij huur- of andere overeenkomsten tussen Reizigers en Eigenaars, en de Eigenaars niet als dienstverleners van Vrbo worden beschouwd. Vrbo is geen organisator of doorverkoper van pakketreizen in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Wat betreft de verdeling van Woningen op niet-Vrbo-sites, handelt Vrbo niet als handelaar voor het doel van gekoppelde reisarrangementen onder Richtlijn (EU) 2015/2302.

2.3 Eigenaars kunnen zowel individuele eigenaren van onroerend goed zijn die als consument zakendoen met consumenten, als beheerders van onroerend goed die als bedrijf zakendoen met consumenten. Let op: als u als consument een huurovereenkomst aangaat met een individuele eigenaar van onroerend goed als consument, is het consumentenrecht niet van toepassing op uw contract met de individuele eigenaar van onroerend goed. Eigenaars zijn er zelf verantwoordelijk voor om te bepalen of zij al dan niet als consument of bedrijf actief zijn en voor alle verklaringen die zij aan Reizigers doen met betrekking tot hun status. 

2.4 Reizigers zijn verantwoordelijk voor en stemmen in met de naleving van alle wetten, reglementen en voorschriften die van toepassing zijn op hun gebruik van de Site, hun gebruik van alle instrumenten, diensten of producten die aangeboden worden op de Site en elke transactie die ze aangaan, zowel op de Site als in verband met hun gebruik van de Site. Reizigers dienen er rekening mee te houden dat Eigenaars verantwoordelijk zijn voor en instemmen met alle wetten, reglementen en voorschriften die van toepassing zijn op de advertentie en de huur van hun Woning en de handelingen van hun onroerend goed bedrijf. Gelieve er rekening mee te houden dat, hoewel Vrbo geen partij is bij huurovereenkomsten en, voor zover de wetgeving dit toestaat, geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de naleving van de wetten en reglementen van toepassing op een op de Site geadverteerde Woning, er omstandigheden kunnen zijn waarin Vrbo desalniettemin verplicht is informatie te verstrekken omtrent een advertentie, teneinde de nodige medewerking te leveren aan onderzoeken door overheids- of juridische instanties, rechtszaken of administratieve procedures.

Servicetoeslag die Reizigers dienen te betalen

2.5 De servicetoeslag wordt aan Reizigers aangerekend (elk, een “Servicetoeslag”) wanneer het boeken van een Woning voortkomt van het Vrbo-platform met gebruik van het Vrbo-betalingsproces en wordt doorgaans berekend als een percentage van het totale huurbedrag (dit kan bijkomende toeslagen en waarborgen omvatten die de Eigenaar aanrekent). De Servicetoeslag en enige op die servicetoeslag toepasselijke belastingen die door de desbetreffende jurisdictie worden aangerekend, worden op het moment van de boeking en voor de uiteindelijke betaling aan de reizigers weergegeven. Afhankelijk van de wetten van de jurisdictie waar de Reiziger en/of Eigenaar verblijft, kan de Servicetoeslag onderhevig zijn aan BTW, verblijfsbelastingen of enige andere gelijkwaardige toepasselijke onrechtstreekse belastingen (of kunnen die erop berekend worden). De servicetoeslag wordt enkel terugbetaald als de Eigenaar de annulering van de boeking van de Reiziger aanvaardt en het totale bedrag terugbetaalt. Eigenaars stemmen ermee in om de Reiziger niet aan te moedigen of aan te bevelen om de door Vrbo aangerekende Servicetoeslag te vermijden of te omzeilen en de Reiziger stemt ermee in om de Servicetoeslag niet te vermijden of omzeilen.

2.6 Het is mogelijk dat Vrbo verplicht is op de Servicetoeslag belastingen (waaronder btw, omzetbelasting of andere equivalente heffingen) te innen en af te dragen. Wanneer dit nodig is, zal Vrbo de Reiziger een factuur verstrekken waarop het bedrag van de op deze Servicetoeslag in rekening gebrachte belastingen vermeld staat. Indien de Reiziger recht heeft op een vrijstelling van indirecte belasting of een soortgelijke heffing op de Servicetoeslag, dient de Reiziger Vrbo de nodige ondersteunende documentatie voor een dergelijke vrijstelling te verstrekken.  

2.7 Indien de Reiziger een zakenreiziger is die een btw-registratie heeft of een werknemer is van een bedrijf dat de in rekening gebrachte btw terugbetaalt, dient hij Vrbo het correcte btw-nummer en het bijbehorende factuuradres te verstrekken, zodat Vrbo, indien van toepassing, een verleggingsregeling kan toepassen op de Servicetoeslag. Indien de Reiziger een factuuradres heeft uit Ierland, zal geen verleggingsregeling mogelijk zijn en is een btw-heffing van Ierland van toepassing.

Verblijfsbelasting

2.8 Inning en afdracht van de Verblijfsbelasting: de Reizigers zijn aansprakelijk voor het betalen van de Verblijfsbelasting (zoals hieronder bepaald). De wetten kunnen per rechtsgebied verschillen, maar deze belastingen kunnen verplicht worden geïnd en afgedragen als een door de Eigenaars vastgesteld percentage van de Huurprijs, een vast bedrag per dag, een bedrag gebaseerd op het aantal gasten, of andere variaties, en worden soms “belasting op tijdelijk verblijf”, “hotelbelasting”, “verblijfsbelasting”, “stadsbelasting”, “kamerbelasting” of “toeristenbelasting” genoemd ("Verblijfsbelasting"). In bepaalde rechtsgebieden, zoals Frankrijk, zijn alleen Reizigers van 18 jaar en ouder aansprakelijk voor de betaling van de Verblijfsbelasting. Er kunnen andere uitzonderingen van toepassing zijn op de betaling van de Verblijfsbelasting. In dergelijke gevallen moet de Reiziger restitutie aanvragen bij de betreffende lokale autoriteit die verantwoordelijk is voor de inning van de Verblijfsbelasting.  In bepaalde rechtsgebieden, waar dit wettelijk is toegestaan, kan Vrbo de Verblijfsbelasting rechtstreeks namens de Eigenaars innen en afdragen. In een dergelijk geval hoeven de Eigenaars geen actie te ondernemen met betrekking tot het innen van deze Verblijfsbelasting van de Reizigers en de afdracht hiervan aan de stad. In alle rechtsgebieden waarin een dergelijk proces wordt uitgevoerd, geeft de Eigenaar hierbij toestemming aan en machtigt Vrbo om de Verblijfsbelasting namens de Eigenaar van de Reizigers te innen en over te gaan tot de desbetreffende voorschriften van de stad met betrekking tot belastingaangifte, met inbegrip van de afdracht ervan. In toepassing van de wet 2017-1775 van 28 december 2017 wordt de Verblijfsbelasting in Frankrijk met betrekking tot boekingen voor vakantiewoningen in alle Franse steden die een verblijfsbelasting (“taxe de séjour au réel”) hebben ingevoerd, geïnd door Vrbo.

2.9 De Site is opgebouwd uit de door Eigenaars geplaatste Woningadvertenties en inhoud van derden. Dergelijke inhoud is, voor zover de wetgeving dit toestaat, de verantwoordelijkheid van de Eigenaar of derde-maker van de inhoud. Vrbo draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud aangezien Vrbo slechts toegang verleent tot de inhoud als dienst aan u en u de mogelijkheid biedt rechtstreeks te communiceren met de Eigenaar teneinde informatie te vragen omtrent een Woning en boekingen te verrichten met de Eigenaar voor de huur van desbetreffende Woning. Alle boekingen die u maakt, maakt u rechtstreeks met de Eigenaar en uw overeenkomst is uitsluitend met de Eigenaar. Een dergelijke overeenkomst regelt uw recht op verblijf in en gebruik van de Woning, en kan verplichtingen bevatten om bijkomende kosten en belastingen te betalen. Vrbo is geen partij bij dergelijke overeenkomsten en Vrbo is, voor zover de wetgeving dit toestaat, niet aansprakelijk ten opzichte van u voor de terbeschikkingstelling van de Woning door de Eigenaar. In onze status als aanbieder van webhosting onderschrijven, ondersteunen of garanderen de juistheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid niet van de informatie in de Advertenties op de Site noch van de door derden geplaatste meningen/inhoud. Op grond van hoofdstuk 10 en voortvloeiende uit zijn status als aanbieder van webhosting, zal Vrbo de inhoud verwijderen als Vrbo zich bewust wordt of gewaarschuwd wordt voor het feit dat de inhoud illegaal is.

2.10   Vrbo staat Reizigers toe om prijzen op de Site weer te geven in de valuta van hun keuze en kan Reizigers ook toestaan om te betalen in de valuta van hun keuze. De verschillende valutakeuzes zijn over het algemeen gebaseerd op openbaar beschikbare valutakoersen en zijn niet gegarandeerd de beste beschikbare koers. Als de valuta van uw keuze niet wordt ondersteund voor een boeking, krijgt u de rekening in de door de eigenaar geselecteerde valuta.  In ieder geval zullen de valuta en het exacte bedrag dat u zult betalen duidelijk worden aangegeven bij het afrekenen. Onze totale compensatie kan worden beïnvloed door de valuta waarin u wenst te betalen. Als u betaalt in een andere valuta dan de valuta van uw kaart, kan uw bank of kaartprovider u wisselkosten, transactiekosten of andere kosten in rekening brengen. 

3. Woningadvertenties en Interactie met Eigenaars

3.1 Houd er rekening mee dat Eigenaars geheel verantwoordelijk zijn voor alle informatie, inclusief foto’s, tekst en andere content, met betrekking tot de Woningen die ze aanbieden (“Advertenties”), voor het actualiseren ervan en voor het verzekeren (waar nodig) dat ze correct zijn vertaald.

3.2 Indien een Reiziger een Woning vindt waarin hij geïnteresseerd is, kan hij een verzoek tot informatie sturen naar de Eigenaar (een “Aanvraag” of “Aanvragen”). Wij kunnen van tijd tot tijd andere nieuwsbrieven per e-mail sturen met de bedoeling de diensten die wij aanbieden, te verbeteren. Reizigers kunnen kiezen of zij wel of geen e-mails met marketingcommunicatie van Vrbo wensen te ontvangen, en kunnen zich op ieder moment afmelden voor deze per e-mail verzonden nieuwsbrieven via het Communicatievoorkeurspunt, met dien verstande dat het even kan duren voordat de wijzigingen in deze voorkeuren van kracht gaan. 

3.3 Reiziger zal een bevestiging ontvangen van Vrbo zodra een Aanvraag naar de Eigenaar is verstuurd.

3.4 Eigenaar kan dan rechtstreeks contact opnemen met Reiziger over de Aanvraag en Reizigers en Eigenaars kunnen ook met elkaar communiceren via de Site (en via andere functies op het Vrbo platform).

3.5 Wanneer een Eigenaar de mogelijkheid tot online boekingen heeft geactiveerd, kunnen Reizigers online boeken. Boekingen worden door de door Eigenaar binnen 24 uur goedgekeurd of afgewezen, behalve in het geval dat de Eigenaar direct reserveren heeft geautoriseerd. Als de boeking is bevestigd door Eigenaar, kan Reiziger online betalen met creditcard of andere alternatieve betaalmethoden, indien beschikbaar, voor het uitchecken.

Online kredietkaartbetalingen worden behandeld door betaalfunctie van (1) onze externe betaaldienstverleners; (2) Vrbo Betalingen met de hulp van externe betaaldienstverleners; (3) in het geval van geïntegreerde Eigenaars, door hun eigen externe betaaldienstverleners.

De online betaaldienst is onderhevig aan de algemene voorwaarden van de externe dienstverleners en/of, in het geval van Vrbo Betalingen, de Overeenkomst betreffende de Inning van Verblijfsvergoedingen en de Reiziger erkent en gaat ermee akkoord dat (met uitzondering van de verplichtingen van Vrbo Betalingen onder de Overeenkomst voor de Inning van Verblijfskosten) Vrbo geen controle heeft over of verantwoordelijkheid draagt voor deze dienst.

3.6 Eigenaars die kredietkaart-, bank- of andere betaalgegevens van reizigers accepteren, hebben zich verplicht om alle dergelijke informatie op de juiste manier te behandelen en veilig te stellen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en beste praktijken.

3.7 De correspondentie tussen Reizigers en Eigenaars via het Vrbo platform mag geen e-mailadressen of telefoonnummers bevatten. Houd er rekening mee dat alle communicatie op de Site (of via tools op de Site zoals het Vrbo Platform) beschikbaar is voor beoordeling door de Reiziger en de Eigenaar die deelnemen aan de communicatie en dat de communicatie zichtbaar is voor de medewerkers en vertegenwoordigers van Vrbo om aan de verplichtingen van Vrbo als aanbieder van webhosting te voldoen en om toezicht te houden op het voorlichten van Reizigers en Eigenaars over hoe het Vrbo-Platform op de juiste manier gebruikt dient te worden, de identificatie van potentiële fraudegevallen, en zorgen voor de naleving van de Reiziger Algemene Voorwaarden. Vrbo bewaart een kopie van alle via die service verzonden en ontvangen e-mails.

3.8 Eigenaars en Reizigers zijn zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van hun communicatie met elkaar.

4. Ranking en Weergave in zoekresultaten

Vrbo kan niet garanderen dat een Advertentie verschijnt in een specifieke volgorde in zoekresultaten op de Site. De volgorde van de zoekresultaten varieert automatisch naar gelang de filters die gebruikt worden door Reizigers, de voorkeuren van Reizigers, en de "Ranking" van Eigenaars die kan bestaan uit de eigenschappen van de Woning, de kwaliteit van de ervaningen. Eigenschappen van een Woning worden geëvalueerd op basis van verschillende factoren, zoals feedback van Reizigers, faciliteiten, en de locatie van de Woning. De kwaliteit van de ervaring is gebaseerd op verschillende factoren, zoals de nauwkeurigheid van de kalender, responstijd van de Eigenaar en acceptatie van de boeking, de consistentie in de prijs, het annuleringspercentage van de Eigenaar en in kwaliteit van het verblijf. De positie van een Advertentie in de zoekresultaten kan ook beïnvloed worden door deel te nemen aan het Boost-programma, waarbij Eigenaars ‘power-ups’ kunnen gebruiken, die onder het programma worden toegekend, om de positie van hun Advertentie in de zoekresultaten te verbeteren. Als een Advertentie is geplaatst op basis van een abonnement, kunnen zoekresultaten variëren naar gelang de zoekcriteria die gebruikt worden door een bepaalde Reiziger. Bepaalde nieuwe Advertenties kunnen op specifieke plaatsen op de eerste pagina weergegeven worden. Vrbo behoudt zich het recht voor om automatisch bepaalde zoekalgoritmes of gebruiksmethodes toe te passen om de Ranking-resultaten voor bepaalde ervaringen van Reizigers en de algemene markt te optimaliseren. Advertenties die worden verspreid via niet-Vrbo-sites worden niet gegarandeerd, of niet gegarandeerd in een bepaalde rangschikking, getoond op zulke sites. Zoekresultaten en rangschikking worden mogelijk anders weergegeven op Vrbo's mobiele applicatie dan op de website. Om de zoekervaring te optimaliseren voor zowel Eigenaars als Reizigers en om het Ranking Proces te verbeteren, behoudt Vrbo het recht om incidentele testen uit te voeren die beperkt worden in duur maar de wijze kunnen veranderen waarop wij Advertenties en zoekresultaten tonen.

5. Registratie en het aanmaken van een Account

5.1  Als Reizigers gebruik willen maken van alle op de Site aangeboden Diensten, dienen ze zich te registreren op de Site. Vrbo geeft geen toestemming aan personen die niet bevoegd zijn wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan om zich te registreren op de Site. Als resultaat van de succesvolle voltooiing van het registratieproces krijgt Reiziger een gebruikersaccount voor de Site toegewezen (een “Account”).

5.2 Om een Account te krijgen, moet een Reiziger alle instructies volgen die Vrbo geeft tijdens het registratieproces. Een Reiziger kan een Account aanvragen door middel van een persoonlijk e-mailadres of zich aanmelden met het e-mailadres en de naam die worden gebruikt bij externe authenticatieproviders die compatibel zijn met de registratie van Vrbo.

5.3 Het Reizigersaccount bevat informatie die openbaar gemaakt kan worden aan andere Gebruikers van de Site. Een Account bevat onder andere:

·   een speciale pagina, genaamd “Mijn Profiel”, waarop de profielnaam van Reiziger wordt weergegeven als een verplicht veld. Reiziger kan zelf bepalen of hij/zij andere persoonlijke en reisgegevens vermeldt;

·   de mogelijkheid om een reisbord te maken voor het opslaan, organiseren en delen van informatie over Woningen;

·   de mogelijkheid om beoordelingen van gehuurde Woningen te plaatsen;

·   de mogelijkheid om het account van de Reiziger bij externe authenticatieproviders. Door zich aan te melden via of te koppelen met een account bij dergelijke externe authenticatieproviders, stemt de Reiziger ermee in zijn/haar e-mailadres en naam gebruikt door dergelijke externe authenticatieproviders over te dragen; en

·   een link naar Beoordelingen van Eigenaars (zoals hieronder gedefinieerd).

5.4 Het is mogelijk dat wij onder de belastingregelgeving verplicht zijn om relevante fiscale gegevens van Reizigers te verzamelen. De Reiziger is ervoor verantwoordelijk te zorgen dat alle verstrekte informatie correct, volledig en actueel is.

5.5 Reizigers kunnen hun Account op elk gewenst moment deactiveren en te allen tijde hun Account en publieke pagina van dergelijke externe authenticatieproviders loskoppelen. Reizigers kunnen hun Accounts loskoppelen door rechtstreeks naar de pagina ‘instellingen’ op hun Reizigersprofiel te gaan. U begrijpt en aanvaardt dat, zelfs indien u uw Account deactiveert, gegevens kunnen worden bewaard door de Vrbo Groep. U begrijpt en aanvaardt ook dat gegevens met betrekking tot uw transacties met de Vrbo Groep kunnen zijn overgedragen aan en opgeslagen zijn op andere sites, zoals Google indien de Google zoekmachine inhoud van de sites of systemen van de Vrbo Groep heeft gekopieerd. Voor meer informatie over jouw privacy rechten (zoals verwijdering of toegang), verwijzen wij naar ons Privacybeleid.

5.6 Vrbo maakt ook gebruik van Google Analytics om statistieken te verzamelen over het gebruik van de Site. Meer informatie kan verkregen worden in het Privacybeleid en het Cookiebeleid en het privacybeleid van Google zelf. Google kan de gegevens samenvoegen die zij verzamelt via Google Analytics, Google Translate, Google Maps en andere Google diensten inclusief YouTube. U begrijpt en aanvaardt dat de Vrbo Groep geen controle heeft over het verzamelen van gegevens door Google.

5.7 Vrbo voorziet geen loyaliteits- of beloningsprogramma op de Vrbo-sites. Advertenties die op niet-Vrbo-sites worden verdeeld kunnen wel in aanmerking komen voor loyaliteitsprogramma’s die door die sites worden aangeboden, onderhevig aan de toepasselijke algemene voorwaarden van dergelijke sites.

6. Rechten en Verplichtingen van Vrbo

6.1 Vrbo streeft ernaar de foto’s die Eigenaar verstrekt zo getrouw mogelijk te reproduceren op de Site. Reiziger erkent echter dat afwijkingen van originele foto’s kunnen optreden wanneer niet-digitale afbeeldingen worden ingescand als gevolg van individuele scherminstellingen en dat Vrbo niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke afwijkingen.

6.2 U erkent eveneens dat Eigenaars en niet Vrbo (voor zover de wetgeving dit toestaat) verantwoordelijk zijn voor de mate waarin foto’s en beschrijvingen de desbetreffende Woning juist weergeven.

6.3 Gebruikersverificatie op het Internet is moeilijk en wij kunnen en zullen geen verantwoordelijkheid dragen voor de bevestiging van de identiteit van elke Gebruiker. Wij moedigen Reizigers en Eigenaars aan rechtstreeks met elkaar te communiceren via de instrumenten beschikbaar op de Site, hoewel dit ook geen garantie biedt met betrekking tot de identiteit van de persoon waarmee u communiceert. Verder moedigen wij Reizigers aan andere redelijke maatregelen te nemen teneinde de identiteit van Eigenaars vast te stellen en van de Woning en de relevante details van uw boeking of voorgenomen boeking. U stemt ermee in (i) uw wachtwoord en online ID voor zowel uw Account bij ons als uw e-mailaccount op een veilige plek en strikt vertrouwelijk te bewaren en deze enkel te delen met gemachtigde Gebruikers van uw accounts, (ii) elke persoon waaraan u uw online ID en wachtwoord geeft op te dragen deze niet te delen met onbevoegde personen, (iii) ons onmiddellijk op de hoogte te brengen en een nieuw online ID en wachtwoord te kiezen indien u denkt dat uw Account bij ons of uw e-mailaccount bekend is bij een onbevoegd persoon, en (iv) ons onmiddellijk op de hoogte te brengen indien iemand contact met u opneemt en uw online ID of wachtwoord vraagt. Verder gaat u akkoord dat, indien wij vermoeden dat een onbevoegde toegang heeft tot uw Account, u op verzoek van ons zo snel mogelijk uw ID en wachtwoord zal veranderen en verder alle verdere handelingen zult verrichten die wij redelijkerwijs nodig achten. Wij raden u af andere personen toegang te verlenen tot uw online ID en wachtwoord voor uw Account bij ons en uw e-mailaccount. Indien u echter iemand uw online-ID en wachtwoord geeft of indien u nalaat deze informatie voldoende te beveiligen, bent u zelf verantwoordelijk voor alle transacties die deze persoon verricht via uw Account bij ons en/of uw e-mailaccount, zelfs indien deze transacties frauduleus zijn of waarvan u niet wilde dat ze werden verricht en dat Vrbo in een dergelijk geval niet aansprakelijk is.

6.4 U erkent dat Vrbo niet verantwoordelijk is voor het verifiëren van de identiteit of toezien op het gedrag van Eigenaars of voor het vaststellen van de aard, staat of het bestaan van een Woning.

6.5 Vrbo mag indien nodig (inclusief in het geval van frauduleus gedrag van een externe partij en in het geval van een klacht, claim, or potentiële procesvoering) een proportioneel gedeelte van de persoonlijke informatie van een Reiziger vrijgeven aan een relevante externe partij die formeel om dergelijke informatie gevraagd heeft via zijn wettelijke vertegenwoordiger, een bevoegde instantie, of aan de hand van een gerechtelijk bevel, dagvaarding of bevelschrift.

6.6 Vrbo behoudt zich het recht voor om deze Reiziger Algemene Voorwaarden over te dragen en om bepaalde of al haar rechten en verbintenissen onder deze Reiziger Algemene Voorwaarden over te dragen of uit te besteden aan een derde of een andere entiteit die deel uitmaakt van de Vrbo Groep, maar zal dit niet doen op een manier die de garanties die u heeft onder deze Reiziger Algemene Voorwaarden beperkt.

7. Intellectueel Eigendom

7.1  Alle inhoud op de Site is beschermd door auteursrechten en databankrechten. Reproductie van de Site, in zijn geheel of gedeeltelijk, inclusief het kopiëren van tekst, afbeeldingen of ontwerpen, is verboden.

7.2 Reizigers mogen individuele pagina’s van de Site downloaden, weergeven of printen als bewijs van een overeenkomst met Vrbo en om een kopie van hun boekingen te bewaren. Het desbetreffende bestand of geprinte document dient duidelijk leesbaar de tekst “© 2020 HomeAway.com, Inc, een bedrijf van Expedia Groep. Alle rechten voorbehouden” te

vermelden.

7.3 Wanneer een Reiziger inhoud van enige aard, inclusief tekst of afbeeldingen, plaatst op of verzendt via de Site (of het Platform of systemen van Vrbo), verklaart hij/zij hiertoe gerechtigd te zijn.

7.4 Voor zover de Beoordelingen van Reizigers handelsmerken of andere eigendomsrechten of merken bevatten, verklaren Reizigers dat zij gerechtigd zijn deze te gebruiken.

7.5 Door Inhoud op de Site te plaatsen, geeft de Reiziger, hoewel hij/zij alle eigendomsrechten behoudt in de Inhoud, aan Vrbo, Expedia, de Vrbo Groep en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen een niet-exclusieve, wereldwijde licentie op haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en merkenrechten, op de Inhoud voor de Toegestane Doeleinden zoals hieronder gedefinieerd en uiteengezet zolang de Inhoud wettelijk beschermd is en vervolgens zolang deze op de Site of andere media gepubliceerd is op grond van deze overeenkomst. Voor zover van toepassing en wettelijk toegestaan, doet de Reiziger afstand van persoonlijkheidsrechten of verleent hij de Vrbo Groep een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en onherroepelijke licentie om de persoonlijkheidsrechten van de Reiziger in alle Inhoud te gebruiken.

i) “Inhoud” betekent alle tekst, beschrijvingen, beoordelingen, foto’s, afbeeldingen en andere inhoud die de Reiziger op de site plaatst;

ii) “Verleende rechten” bestaat uit het volgende: een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en onherroepelijke licentie om de Inhoud op de Site wereldwijd te kopiëren, vertalen, distribueren, publiceren, openbaar te maken en uit te voeren zolang de Inhoud op de Site of andere media gepubliceerd is.

iii) “Toegestane Doeleinden”  bestaat uit het reproduceren, vertalen, verspreiden, publiceren, publiekelijk weergeven en uitvoeren van de Inhoud op de Site, op de websites en in marketingmaterialen en inspanningen van Vrbo, Expedia en hun dochterondernemingen en gelieerde bedrijven met het doel op adverteren en promoten van de Woning door henzelf en op websites van derden, en het ondersteunen van de nakoming van overeenkomsten tussen Expedia, Vrbo en/of hun dochterondernemingen of gelieerde bedrijven.

8. Accounts, Berichten en Beoordelingen van Reizigers

8.1 Reizigers mogen in hun Account en op hun profielpagina en in alle andere mededelingen op de Site, inclusief recensies van Woningen, uitsluitend juiste en waarheidsgetrouwe informatie verstrekken betreffende hun identiteit, inclusief land van herkomst.

8.2 Berichten verzonden via de Vrbo systemen dienen enkel betrekking te hebben op echte Aanvragen. Wij tolereren geen spam of ongevraagde commerciële elektronische berichten van enige aard. Het is verboden de systemen van Vrbo te misbruiken, bijvoorbeeld door het versturen van ongevraagde elektronische commerciële berichten (spam) of het verstrekken van persoonlijke informatie van Gebruikers aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming van de Gebruiker hebt. E-mails en aanbevelingen via de “Raad deze Site aan” functie mogen uitsluitend worden verstuurd met toestemming van de ontvanger.

8.3 Reizigers, die hebben geboekt via de Site, mogen beoordelingen van woningen van Eigenaars (“Beoordelingen van Reizigers”) op de Site plaatsen. Eigenaar krijgt de kans de Beoordelingen van Reizigers te lezen en daarop te beantwoorden. Meer details over Beoordelingen van Reizigers en Beoordelingen van Eigenaars vindt u hier. Eigenaars krijgen ook de kans het verblijf van een Reiziger te beoordelen (“Beoordeling(en) van Eigenaars”) en deze Beoordelingen van Eigenaars zullen worden doorgegeven aan een Eigenaar waarmee u contact opneemt. Zodra de Reiziger of Eigenaar een beoordeling plaatst, heeft de ander 14 dagen de tijd om een beoordeling te plaatsen. In zijn hoedanigheid als aanbieder van webhosting, zal Vrbo de Inhoud verwijderen als Vrbo zich bewust wordt of gewaarschuwd wordt voor het feit dat de Inhoud illegaal is. Verder kan Vrbo, na voorafgaande kennisgeving aan de Reiziger, weigeren om Inhoud te plaatsen of Inhoud verwijderen indien het niet voldoet aan de Richtlijnen voor Inhoud. Reizigers mogen beroep doen op het besluit om Inhoud te verwijderen door contact op te nemen met de Klantenservice.

Vrbo wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor Beoordelingen van Reizigers of Eigenaars af, onder voorbehoud van zijn verplichtingen als aanbieder van webhosting (bijvoorbeeld het verwijderen van Inhoud die als illegaal is aangemerkt). Reiziger erkent en aanvaardt dat Vrbo een dergelijke Beoordeling van Eigenaar door kan geven aan andere Eigenaars waarmee Reiziger contact opneemt via de Site. Meer informatie over de procedure voor Beoordelingen van Eigenaars vindt u hier.  

8.4 Houd er rekening mee dat Vrbo de juistheid van Beoordelingen van Reizigers, Reacties van Eigenaars of Beoordelingen van Eigenaars niet verifieert en deze mogelijkheid realistisch gezien ook niet heeft.

8.5 Vrbo vereist echter wel dat alle Beoordelingen van Reizigers, Reacties van Eigenaars, Beoordelingen van Eigenaars en overige berichten via de systemen van Vrbo voldoen aan de Richtlijnen voor Inhoud, en kan plaatsing weigeren bij niet-naleving hiervan. Vrbo zal de Beoordelingen niet bewerken of anderszins aanpassen namens een Reiziger of Eigenaar. Een Reiziger of Eigenaar kan contact opnemen met de Klantenservice om zijn of haar gepubliceerde Beoordeling te verwijderen. Vrbo zal eerst de gebruiker op de hoogte stellen van de redenen waarom de Inhoud niet wordt weergegeven of is verwijderd van de Site en de gebruiker kan een eventuele reactie aan Vrbo sturen. Reizigers mogen beroep doen op het besluit om Inhoud te verwijderen door contact op te nemen met de Klantenservice.

Reiziger stemt ermee in eventuele toepasselijke export- en/of embargowetten na te leven. Reiziger verklaart bovendien dat hij niet op de lijst van verboden partijen van de Amerikaanse Overheid staat en dat hij de toepasselijke wettelijke leeftijd heeft bereikt om met Vrbo te kunnen contracteren.

8.6 Vrbo voert over het algemeen geen identiteitscontroles uit. Indien Reizigers vermoeden dat de Eigenaar onjuiste informatie heeft gegeven, kunnen ze dit melden aan Vrbo door contact op te nemen met de Klantenservice

8.7 Vrbo houdt zich aan haar Privacybeleid. Meer informatie vindt u in het Privacybeleid. Reizigers dienen zich ervan bewust te zijn dat Eigenaars over het algemeen Vrbo hebben gemachtigd de contactgegevens van Eigenaars, inclusief telefoonnummer, door te geven aan Reizigers in verband met de boeking van een Woning. Reizigers mogen deze gegevens opvragen op vertoon van bewijs van boeking. Ook kunnen deze gegevens aan Reizigers beschikbaar worden gemaakt via hun Accounts.

9. Verbodsbepalingen

Reiziger zal niet, direct noch indirect:

·   De Site, haar Inhoud en de in de Site opgenomen databases, op welke manier dan ook, zowel automatisch als handmatig, exploiteren, kopiëren, distribueren, verveelvoudigen, bewerken, vertalen, publiek toegankelijk maken of decompileren;

·   De Inhoud op de Site of het Platform of de systemen van Vrbo volgen met behulp van robots, spiders, of andere technologie, waarbij in beperkte mate een uitzondering geldt voor algemene zoekmachines (met uitsluiting van websites of zoekmachines of andere diensten die huurwoningen aanbieden, of een onderdeel daarvan of die een met Vrbo concurrerende dienst aanbieden) en niet-commerciële openbare archieven die hulpmiddelen gebruiken om informatie te verzamelen voor het uitsluitende doel om hyperlinks naar de Site weer te geven, op voorwaarde dat ze dit doen vanaf een stabiel IP-adres of groep van IP-adressen met gebruik van een makkelijk identificeerbare agent en voldoen aan het robots.txt bestand van Vrbo;

·   De Site of het Platform of de systemen van Vrbo gebruiken voor andere doeleinden dan vermeld in deze Reiziger Algemene Voorwaarden;

·   De Site of de instrumenten en diensten op de Site gebruiken voor een boeking of aanvraag voor een woning die geen Woning betreft die rechtsgeldig via de Site wordt aangeboden;

·   Een deel van de Site op een andere website of anderszins verveelvoudigen, met behulp van enig hulpmiddel, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van een frame of border rond de Site, of een andere framing-techniek om een deel of aspect van de Site in te sluiten of een mirror site van een deel van de Site te maken of te repliceren;

·   Inhoud of programma’s te uploaden of verzenden naar de Site (of het Platform of de systemen van Vrbo), die vanwege hun omvang of aard, de computers of netwerken van Vrbo kunnen beschadigen;

·   Inhoud op de Site (of het Platform of de systemen van Vrbo) plaatsen die de toepasselijke strafrechtelijke of andere wettelijke bepalingen schenden of een dergelijke schending aanmoedigen;

·   De Site of het Platform of de systemen van Vrbo gebruiken of bezoeken op een manier die een computersysteem of –netwerk in gevaar kan brengen, waaronder het beschikbaar maken van een virus (waarbij de term “virus” mede omvat elk opzettelijk in een systeem geïntroduceerd programma dat een nutteloze en/of destructieve functie uitoefent, zoals het weergeven van een irritante boodschap of het systematisch overschrijven van de informatie op de hard disk van een Gebruiker);

·   Informatie plaatsen of verzenden die op enige wijze vals, frauduleus of misleidend is of deelnemen aan een activiteit die kan worden beschouwd als “phishing” (hetzij primair, secundair of anderszins) of die aanleiding zou kunnen geven tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid;

·   Illegaal, dreigend, beledigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk, opruiend, seksueel expliciet, pornografisch of godslasterlijk materiaal plaatsen of verzenden; of

·   Naar Vrbo of een lid van de Vrbo Groep verwijzen op een manier die iemand zou kunnen doen geloven dat Reiziger of een andere website wordt gesponsord door, of gelieerd is aan, of gesteund wordt door Vrbo of een lid van de Vrbo Groep.

·   Als onze automatische fraudedetectiesystemen vaststellen dat uw boeking of account tekenen van fraude, misbruik of verdachte activiteit vertoont, dan kan Vrbo alle boekingen die met uw naam, e-mailadres of account verbonden zijn annuleren en alle daarmee geassocieerde accounts sluiten.

 10. Recht om inhoud te verwijderen

Reizigers dienen ervoor te zorgen dat hun berichten en de Inhoud die ze plaatsen door of in verband met de Site, inclusief Beoordelingen van Reizigers en correspondentie met Eigenaars, geen inbreuk maken op de wet, de rechten van andere (rechts)personen en geen onjuiste informatie, persoonlijke beledigingen, lasterlijke of smadelijke uitspraken bevatten of op een andere manier inbreuk maken op auteursrechten, gegevensbeschermingsregels of de Richtlijnen voor Inhoud. Vrbo heeft het recht alle gegevens op de Site of het platform of de systemen van Vrbo te controleren en te verwijderen of wijzigen wanneer deze niet langer juist of actueel zijn. Zonder afbreuk te doen aan andere beschikbare rechtsmiddelen, heeft Vrbo het recht om onmiddellijk alle berichten of Inhoud die niet voldoen aan deze vereisten te verwijderen en om het gebruik van de desbetreffende Account stop te zetten of het gebruik ervan te verhinderen, zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen van Vrbo als aanbieder van webhosting. De Gebruiker zal op de hoogte worden gesteld van de redenen waarom deze maatregelen zijn genomen en kan een reactie aan Vrbo sturen.

11. Kennisgevingen van Inbreuken op Intellectuele Eigendom

11.1 Vrbo Groep respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat Reizigers hetzelfde doen. Vrbo heeft en handhaaft een beleid waarbij het gebruikers niet is toegestaan materiaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de auteursrechten of merkenrechten van anderen, en onder passende omstandigheden zal Vrbo het account van abonnees en accounthouders beëindigen die herhaaldelijk inbreuk maken. Herhaalde berichten van inbreukmakend materiaal zijn reden voor beëindiging van de dienst.       

11.2 Auteursrechtelijke claims. Krachtens de Digital Millennium Copyright Act (in de VS),

de E-commerce Richtlijn (in de EU) en soortgelijke wetten met betrekking tot auteursrechtelijk beschermde online inhoud, als u van mening bent dat inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermde werk op of via de Site, vul dan een Vrbo Klachtenformulier Auteursrechtinbreuk in en dien deze in bij de hieronder vermelde Aangewezen Auteursrecht Agent van Vrbo. Na ontvangst van een Kennisgeving zal Vrbo passende maatregelen nemen, waaronder verwijdering van het betwiste materiaal van de Site en/of beëindiging van het account van de Vrbo-gebruiker in gepaste omstandigheden.  

Vermeld in de Kennisgeving:

(1) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat er inbreuk op is gemaakt, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder één kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.        

(2) Identificatie van de afbeeldingen of het materiaal die naar verluidt inbreuk maken op uw auteursrechtelijk beschermde werk of het onderwerp zijn van inbreukmakende activiteit en waarvan u denkt dat deze moet worden verwijderd, met voldoende informatie om Vrbo in staat te stellen de specifieke afbeeldingen of het specifieke materiaal te vinden.

(3) Uw contactgegevens, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarmee contact met u kan worden opgenomen.

(4) De volgende verklaring: Ik ben te goeder trouw van mening dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet geautoriseerd is door de auteursrechthebbende, zijn/haar vertegenwoordiger of de wet.

(5) De volgende verklaring: De informatie in deze Kennisgeving is correct en op straffe van meineed verklaar ik dat (kies er een) (i) ik de rechthebbende ben of (ii) ik geautoriseerd ben om te handelen namens de rechthebbende, van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt.

(6) En een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die geautoriseerd is om op te treden namens de rechthebbende van het exclusieve recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.

Bezorg de Kennisgeving aan de Aangewezen Auteursrecht Agent van Vrbo: 

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

Verenigde Staten van Amerika

E-mail: HA-Copyright@expedia.com

Telefoon: 206-481-7200

11.3 Tegenberichten auteursrecht. Als materiaal dat u geplaatst heeft verwijderd is op basis van een autersrechtclaim, mag u een Tegenbericht indienen via e-mail of post, waarin de onderstaande informatie gespecificeerd wordt. Het kan voordelig zijn alvorens dit te doen om juridisch advies te vragen.

Voeg de volgende informatie toe:

(1)   Identificatie van de specifieke inhoud die verwijderd of uitgeschakeld is en de locatie waar de inhoud zich op Vrbo’s Site bevond. Voeg indien mogelijk het URL-adres toe.

(2)   Uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

(3)   Een verklaring waarin u akkoord gaat met de jurisdictie van de Federale Rechtbank van het gerechtelijke arrondissement waar uw adres zich in bevindt, of als uw adres buiten de

Verenigde Staten is, van een gerechtelijk arrondissement waarin Expedia, Inc. Gevonden zou kunnen worden, en dat u akkoord zal gaan met de betekening van de partij die uw inhoud heeft gerapporteerd, of de vertegenwoordiger van die partij.

(4)   De volgende verklaring: “Ik zweer, op straffe van meineed, dat ik in goed vertrouwen meen dat het verwijderen of uitschakelen van de inhoud die hierboven geïdentificeerd is het

resultaat is van een fout of onjuiste identificatie.”

Onderteken het papier en verstuur de geschreven communicatie naar het volgende

adres of e-mailadres:

Vrbo’s Aangewezen Auteursrecht Agent

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

Verenigde Staten van Amerika

E-mail: HA-Copyright@expedia.com

Telefoon: 206-481-7200

11.4 Merkclaims. Als u van mening bent dat de Site of een Advertentie inbreuk op of misbruik van uw Merk maakt, vult u een schriftelijke Vrbo Klachtenformulier Merkmisbruik  in (de "Merk Kennisgeving") en stuurt u deze naar de hieronder

vermelde Merk Agent van Vrbo. Na ontvangst van een Kennisgeving zal Vrbo passende maatregelen nemen, waaronder het informeren van de Eigenaar

die het vermeende inbreukmakende gebruik van de Klacht heeft geplaatst met een

verzoek om de Klacht te overwegen en te beantwoorden, verwijdering van duidelijk inbreukmakende aanduidingen uit de Advertentie of de Site en/of beëindiging van het account van de Vrbo-gebruiker in passende omstandigheden.

Vermeld in de Kennisgeving:

(1) Identificatie van het Merk waarvan wordt beweerd dat er inbreuk op is gemaakt.

(2) Identificatie van de Site of Advertenties waarop het Merk naar verluidt wordt misbruikt.

(3) Uw contactgegevens, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarmee contact met u kan worden opgenomen.

(4) De volgende verklaring: Ik ben te goeder trouw van mening dat het gebruik van de bovenstaande aanduiding op de manier waarover wordt geklaagd niet geautoriseerd, noch toegestaan is.

(5) De volgende verklaring: De informatie in deze Kennisgeving is correct en op straffe van meineed verklaar ik dat (kies er een) (i) ik de rechthebbende ben of (ii) ik geautoriseerd ben om te handelen namens de rechthebbende, van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt.

(6) En een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die geautoriseerd is om op te treden namens de rechthebbende van het exclusieve recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.

Bezorg de Kennisgeving aan:

Trademark Claims

c/o Expedia, Inc

Legal Department

1111 Expedia Group W

Seattle, Washington 98119

Verenigde Staten van Amerika 

E-mail: HA-Trademarks@expedia.com

Telefoon: 206-481-7200

11.5       Kennisgevingen octrooien. Een of meer octrooien die het eigendom zijn van de Vrbo Group en/of Expedia Companies kan van toepassing zijn op deze Site en de functies en diensten die via de Site beschikbaar zijn. Delen van deze Site zijn werkzaam onder licentie van een of meer octrooien. Overige octrooien aangevraagd.

12. Aansprakelijkheid van Vrbo

12.1 De Site biedt slechts een forum waar u de geadverteerde Woningen kunt bekijken, vragen kunt stellen aan Eigenaars of een Woning kunt boeken bij een Eigenaar. Voor zover wetgeving dit toestaat, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid betreffende een overeenkomst die u sluit met een Eigenaar of voor een Woning die u boekt, behalve voor zover wij namens de Eigenaar belasting informatie verzamelen en/of Verblijfsbelasting innen, noch zijn wij, voor zover wetgeving dit toestaat, aansprakelijk voor de handelingen of het verzuim van Eigenaars of andere personen of partijen in verband met de Woning. Voor alle Woningen geldt dat u een overeenkomst met Eigenaar heeft en hun algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw boeking. Deze algemene voorwaarden kunnen een beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid van Eigenaren jegens u inhouden en wij raden u daarom aan deze zorgvuldig te lezen alvorens te boeken.

12.2 Wij bieden geen bescherming door middel van een aansprakelijkheidsverzekering aan Eigenaars, beheerders van woningen, of Reizigers, ongeacht of de Gebruiker een verzekering afsluit via een van onze externe verzekeraars. Wij raden Reizigers aan een passende reisverzekering af te sluiten om hun boeking van een Woning van een Eigenaar te dekken, inclusief annuleringsverzekering. Het is de verantwoordelijkheid van Reiziger om ervoor te zorgen dat de af te sluiten verzekering voldoende en passende dekking biedt voor de specifieke behoeften van Reiziger.

12.3 Als consument hebt u bepaalde rechten (waaronder dat wij diensten met redelijke zorg en vaardigheid zullen leveren). Niets in deze Reiziger Algemene Voorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten. 

12.4 Vrbo is als aanbieder van hosting aansprakelijk in het geval Vrbo schuld treft. Vrbo is aansprakelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van ons verzuim deze Voorwaarden na te leven of redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar wij zijn, voor zover wetgeving dit toestaat, niet verantwoordelijk voor niet-voorzienbaar verlies of schade. Verlies of schade zijn voorzienbaar als duidelijk is dat deze zullen plaatsvinden of als zowel wij als u, op het moment dat deze voorwaarden werden aangegaan, wisten dat ze zouden kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld als u dit met ons heeft besproken.

12.5  Vrbo aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van claims, rechtsvorderingen, eisen, terugvorderingen, verliezen, schade, boetes of andere kosten of uitgaven van welke aard dan ook, met name inclusief redelijke kosten voor rechtsbijstand ("Claims"), die door derden zijn ingesteld of veroorzaakt, die voortkomen uit of verband houden met, of waarvan beweerd wordt dat zij het volgende betreffen: (a) al het materiaal of alle Inhoud die u aan de Site verstrekt; (b) uw gebruik van alle Inhoud op de Site; (c) iedere inbreuk door u op deze Reiziger Algemene Voorwaarden; of (d) uw gebruik van de Woning, tenzij in geval Vrbo schuld treft. Vrbo zal u onmiddellijk op de hoogte stellen van dergelijke claims. Indien u niet tevreden bent met de Site (of het Platform of de systemen van Vrbo) of indien u niet akkoord gaat met een van de bepalingen in deze Reiziger Algemene Voorwaarden, dan is uw enige en uitsluitende rechtsmiddel tegen Vrbo het stoppen met het gebruik van deze Site. Geen enkele bepaling in deze Reiziger Algemene Voorwaarden dient als uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de Vrbo Groep voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid, noch voor fraude of frauduleuze misleiding door de Vrbo Groep.

12.6 Terugbetalingen worden onmiddellijk verwerkt, maar de timing om een terugbetaling te ontvangen zal verschillen op basis van de betaalmethode en elk toepasselijk betaalsysteem. Terugbetalingen worden verwerkt in de valuta van de oorspronkelijke betaling. Valutaconversie wordt uitgevoerd door de betreffende bank met behulp van hun huidige wisselkoers, die kan verschillen van de wisselkoers die werd gebruikt bij de oorspronkelijke betaling. Bovendien kunnen bankkosten die de Reiziger heeft gemaakt tijdens het boekingsproces of als onderdeel van het terugbetalingsproces door de bank in mindering worden gebracht op het terugbetaalde bedrag en in dergelijke gevallen worden deze niet terugbetaald door Vrbo.

13. Overige Bepalingen

13.1 Deze Reiziger Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan het recht van Ierland en de niet-exclusieve jurisdictie van de Ierse  rechtbanken, zonder afbreuk te doen aan het toepasselijke recht en de jurisdictie van de rechtbanken waar de Reiziger woonachtig is (in het geval de Reiziger een consument is). Voor in Nederland woonachtige Reizigers, bijvoorbeeld, zijn dwingende bepalingen van Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechtbanken bevoegd.

13.2 Vrbo raadt u aan deze Reiziger Algemene Voorwaarden in een afzonderlijk bestand op uw computer op te slaan of te printen.

13.3 Het niet reageren door Vrbo op een schending van deze Reiziger Algemene Voorwaarden door Reiziger of anderen doet geen afbreuk aan het recht van Vrbo om maatregelen te treffen bij volgende of gelijkaardige inbreuken.

13.4 De kopteksten in deze voorwaarden zijn uitsluitend ingevoegd voor de leesbaarheid en hebben geen invloed op de interpretatie of uitleg van deze Reiziger Algemene Voorwaarden.

13.5 Als u een consument bent die in Nederland woont, gaat u als volgt akkoord:

In het geval van een geschil tussen u en Vrbo, kunt u een conventionele bemiddelingsprocedure gebruiken of een andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting zoals bepaald in de wet, naast uw recht om een claim of geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van uw woonplaats. Als u een alternatieve methode voor geschillenbeslechting gebruikt, is het alternatieve platform voor geschillenbeslechting waarbij Vrbo aangesloten is, de Geschillencommissie (https://www.degeschillencommis...). Nadat u een schriftelijk verzoek bij Vrbo hebt ingediend en bij gebrek aan een bevredigend antwoord van Vrbo binnen 60 dagen, kunt u uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie onder de voorwaarden op de website. U kunt contact opnemen met de Geschillencommissie via het volgende adres:

U kunt uw geschillen met Vrbo daarnaast ook indienen bij het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat geraadpleegd kan worden via http://ec.europa.eu/odr.

Geschillencommissie

Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

https://www.degeschillencommis...

Ten slotte, als u een professionele partij bent, kunt u uw geschillen met Vrbo ook voorleggen aan de Geschillencommissie via https://www.degeschillencommis....