Điều khoản và điều kiện của EPS            Sửa đổi lần cuối: ngày 10 tháng 9 năm 2018

VUI LÒNG ĐỌC KỸ VÌ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA EPS

Chúng tôi đã sử dụng tiếng Việt đơn giản để cố gắng trình bày các điều khoản sử dụng này (Điều khoản) theo cách dễ hiểu nhất có thể.Để quý vị dễ theo dõi hơn, chúng tôi đã đôi lần sử dụng định nghĩa.Khi định nghĩa xuất hiện lần đầu, quý vị sẽ nhìn thấy rõ ràng bằng chữ in đậm.Khi xuất hiện lại trong các Điều khoản này, định nghĩa sẽ được viết hoa (trừ khi nhắc đến chúng tôi, của chúng tôi hay quý vị, của quý vị).Trong các Điều khoản, những từ sau sẽ được sử dụng với nghĩa như sau:

Đơn vị liên kết có nghĩa là mọi đơn vị liên kết tiếp thị của chúng tôi, trong đó có những đơn vị có thể quý vị đã thực hiện Đặt phòng qua trang web của họ;

Nhân viên hỗ trợ khách hàng có nghĩa là (i) nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi hoặc của một trong các Thành viên nhóm chúng tôi, hoặc (ii) nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Đơn vị liên kết của chúng tôi (bao gồm cả bất kỳ ai hành động thay cho họ); hoặc (iii) bất kỳ ai hành động với tư cách nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng thay cho chúng tôi hoặc Thành viên nhóm chúng tôi;

Đặt phòng có nghĩa là việc quý vị thực hiện Đặt phòng khách sạn;

Thành viên nhóm có nghĩa là một pháp nhân dù trực tiếp hay gián tiếp, thông qua một hay nhiều đơn vị trung gian, kiểm soát chúng tôi, do chúng tôi kiểm soát, hoặc có chung quyền kiểm soát với chúng tôi, trong đó có Travelscape LLC (một công ty trách nhiệm hữu hạn ở Nevada), Vacationspot, SL (một công ty đăng ký tại Tây Ban Nha) và Travel Partner Exchange S.L (một công ty đăng ký tại Tây Ban Nha);

Đặt phòng khách sạn có nghĩa là đặt phòng tại khách sạn, trong đó có đặt phòng theo gói mà thỉnh thoảng chúng tôi và các Thành viên nhóm chúng tôi cung cấp; và

chúng tôi, của chúng tôi có nghĩa là EAN.com L.P, một công ty hợp danh hữu hạn của Delaware;

quý vị, của quý vị có nghĩa là khách hàng cuối, cá nhân hoặc doanh nghiệp, duyệt thông tin của chúng tôi hoặc thực hiện Đặt phòng khách sạn.

Các Điều khoản này cho quý vị biết những điều khoản mà theo đó, quý vị có thể:

 • truy cập thông tin về các Đặt phòng khách sạn (Thông tin của chúng tôi) mà chúng tôi và các Thành viên nhóm chúng tôi cung cấp cho các Đơn vị liên kết và Nhân viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi về Đặt phòng khách sạn; và
 • hoàn tất Đặt phòng.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi bắt đầu duyệt Thông tin của chúng tôi và/hoặc thực hiện Đặt phòng.Quý vị nên in một bản các Điều khoản này để tham khảo sau này.

Bằng việc duyệt Thông tin của chúng tôi và/hoặc thực hiện Đặt phòng, quý vị xác nhận rằng quý vị chấp nhận và đồng ý tuân theo các Điều khoản này.Nếu không đồng ý với các Điều khoản này, quý vị không được sử dụng Thông tin của chúng tôi, liên hệ với Nhân viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi hoặc thực hiện Đặt phòng.

CÁC ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG KHÁC

Các Điều khoản này cũng đề cập đến những quy định và hạn chế khác, trong đó có các chính sách hủy của nhà cung cấp Đặt phòng khách sạn (Quy định) mà có thể áp dụng cho Đặt phòng của quý vị.Quý vị sẽ được thông báo về các Quy định này trước khi hoàn tất Đặt phòng và mọi Đặt phòng đều tuân theo các Quy định được đưa ra trên trang đặt phòng.Vui lòng đọc kỹ các Quy định này.Nếu quý vị thực hiện Đặt phòng thay cho bất kỳ người nào khác, quý vị có trách nhiệm thông báo cho người đó về các Quy định này và cho họ biết rằng họ cũng phải tuân theo quy định.

Chúng tôi giữ quyền đơn phương quyết định từ chối quyền truy cập các Thông tin của chúng tôi và các Đặt phòng khách sạn vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở lý do vi phạm các Điều khoản này.

THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY

Chúng tôi có thể sửa trang này để sửa đổi các Điều khoản bất kỳ lúc nào và thỉnh thoảng sẽ đăng phiên bản cập nhật trực tuyến.

Vui lòng kiểm tra trang web này mỗi lần quý vị thực hiện Đặt phòng để chú ý đến mọi thay đổi mà chúng tôi đã đưa ra, vì những thay đổi đó sẽ ràng buộc quý vị trong mọi vấn đề, trừ những Đặt phòng trước ngày xuất hiện những thay đổi gần nhất (xem ở trên cùng bên phải).Các Điều khoản áp dụng vào thời điểm quý vị Đặt phòng sẽ tiếp tục áp dụng cho Đặt phòng đó.

MỤC ĐÍCH CỦA THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

Thông tin của chúng tôi được cung cấp chỉ nhằm hỗ trợ quý vị thu thập thông tin du lịch, xác định khả năng cung cấp của Đặt phòng khách sạn, thực hiện Đặt phòng hợp lệ hoặc liên lạc với các Nhân viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Trừ khi chúng tôi có văn bản đồng ý, quý vị không được sử dụng Thông tin của chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác.

ĐIỀU KIỆN ĐẶT PHÒNG

Theo điều kiện thực hiện Đặt phòng, quý vị bảo đảm:

 • quý vị từ 18 tuổi trở lên,
 • quý vị có thẩm quyền tạo thỏa thuận pháp lý ràng buộc với chúng tôi và (các) nhà cung cấp Đặt phòng khách sạn có liên quan;
 • quý vị sẽ chỉ thực hiện Đặt phòng cho quý vị hoặc người khác mà quý vị có thẩm quyền thực hiện Đặt phòng cho họ (Người khác);
 • quý vị sẽ thông báo cho Người khác đó về các Điều khoản này (thỉnh thoảng được chúng tôi cập nhật) và mọi điều khoản áp dụng khác được áp dụng cho Đặt phòng;
 • mọi thông tin do quý vị cung cấp (bao gồm cả thông tin quý vị cung cấp thay cho Người khác) liên quan đến Đặt phòng là chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật; và
 • quý vị sẽ tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi được trình bày bên dưới.
 • sử dụng Thông tin của chúng tôi vì mục đích thương mại;
 • thực hiện bất kỳ Đặt phòng nào mang tính chất đầu cơ, giả dối hoặc gian lận hoặc bất kỳ Đặt phòng nào theo nhu cầu dự đoán;
 • truy cập, theo dõi hoặc sao chép bất kỳ Thông tin nào của chúng tôi bằng rô bốt, trình thu thập dữ liệu, trình thu thập thông tin hoặc các công cụ tự động khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công nào vì bất kỳ mục đích gì mà không được chúng tôi cho phép rõ ràng bằng văn bản;
 • vi phạm các hạn chế trong bất kỳ tiêu đề loại trừ rô bốt nào trên Thông tin của chúng tôi hoặc bỏ qua hoặc tránh các biện pháp khác được dùng để ngăn chặn hoặc giới hạn quyền truy cập Thông tin của chúng tôi;
 • thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là có tác động hoặc có thể tác động đến một lượng tải lớn một cách vô lý hoặc không cân đối trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
 • liên kết trực tiếp tới bất kỳ phần nào của Thông tin của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở đường dẫn giao dịch mua cho bất kỳ Sản phẩm du lịch nào) vì bất kỳ mục đích nào mà không được chúng tôi cho phép rõ ràng bằng văn bản; hoặc
 • “sắp xếp”, "sao chép" hay nói cách khác là kết hợp bất kỳ phần nội dung nào của Thông tin của chúng tôi vào bất kỳ trang web nào khác mà không được chúng tôi cho phép rõ ràng bằng văn bản.

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Khi truy cập Thông tin của chúng tôi, quý vị đồng ý không:

LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Thông tin của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web và tài nguyên hỗ trợ khác do bên thứ ba cung cấp.Các liên kết này được cung cấp chỉ để quý vị có được thông tin và không ngụ ý chứng thực bất kỳ tài liệu nào có trên các trang web hay tài nguyên hỗ trợ đó.

Chúng tôi không kiểm soát nội dung trên các trang web hay tài nguyên hỗ trợ đó.Cụ thể, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự bảo mật hay hoạt động khác của các trang web đó.

THANH TOÁN CHO ĐẶT PHÒNG

Khi gửi yêu cầu Đặt phòng khách sạn, quý vị ủy quyền cho chúng tôi hoặc một trong các Thành viên nhóm chúng tôi thay quý vị thực hiện Đặt phòng khách sạn.

Thời điểm quý vị thanh toán cho Đặt phòng phụ thuộc vào việc quý vị có thanh toán trước cho Đặt phòng khách sạn (Đặt phòng thanh toán trước) hay không, thông tin này sẽ được thông báo cho quý vị trước khi quý vị hoàn tất Đặt phòng.

Xin lưu ý rằng thuế và phí có thể khác nhau giữa hai tùy chọn thanh toán này.Thuế suất và tỷ giá hối đoái có thể thay đổi giữa thời điểm Đặt phòng và khi quý vị thực tế sử dụng Đặt phòng khách sạn.

Có thể có coupon nhưng sẽ luôn tuân theo các điều khoản và điều kiện cụ thể riêng.Nếu quý vị muốn sử dụng coupon, quý vị sẽ chỉ có thể áp dụng coupon cho Đặt phòng thanh toán trước.

Đặt phòng thanh toán trước (“Thanh toán ngay”)

Quý vị thanh toán cho các Đặt phòng thanh toán trước ngay tại thời điểm Đặt phòng.Quý vị ủy quyền cho chúng tôi thực hiện Đặt phòng theo tổng giá đặt phòng, giá này bao gồm giá Đặt phòng khách sạn do Đơn vị liên kết của chúng tôi hiển thị, cộng mọi khoản phí khôi phục thuế, thuế, phí dịch vụ, thuế áp dụng cho các dịch vụ của chúng tôi và phí đặt phòng bổ sung do Đơn vị liên kết của chúng tôi tính riêng.

Nếu quý vị cần thanh toán trước cho Đặt phòng hay quý vị chọn thanh toán tại thời điểm Đặt phòng thì tổng giá sẽ được tính vào thẻ tín dụng của quý vị bởi: (1) Travel Partner Exchange S.L, hoặc thành viên khác trong tập đoàn của chúng tôi, thu khoản tiền đó thay mặt cho nhà cung cấp dịch vụ du lịch, (2) trực tiếp nhà cung cấp dịch vụ du lịch  hoặc (3) một Đại lý liên kết thực hiện hoạt động kinh doanh thay mặt chúng tôi hoặc Thành viên nhóm của chúng tôi thu khoản tiền đó thay mặt cho nhà cung cấp Đặt phòng khách sạn.

Thanh toán sau

Nếu quý vị không cần thanh toán trước cho Đặt phòng, quý vị có thể chọn thanh toán khi sử dụng Đặt phòng khách sạn.

Nếu quý vị chọn tùy chọn "thanh toán sau" này, nhà cung cấp Đặt phòng khách sạn sẽ thu tiền Đặt phòng khách sạn bằng loại tiền tệ địa phương tại thời điểm quý vị sử dụng Đặt phòng khách sạn.

Thông tin bổ sung

Một số ngân hàng và công ty thẻ tính phí giao dịch cho chủ tài khoản khi đơn vị phát hành thẻ và địa điểm của ngân hàng thương mại (được xác định dựa trên thương hiệu thẻ, ví dụ như Visa, MasterCard, American Express) ở các quốc gia khác nhau.Tỷ giá hối đoái, nếu có, và mọi khoản phí giao dịch hoàn toàn do ngân hàng hoặc cơ quan khác xử lý giao dịch quyết định.Các khoản phí này có thể được đơn vị phát hành thẻ áp dụng như một khoản phí vào tài khoản của chủ thẻ.Trong trường hợp đơn vị cung cấp thẻ áp dụng, các khoản phí sẽ được ghi riêng biệt với số tiền giao dịch trên bản sao kê thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.Điều này có nghĩa là khoản tiền ghi trên bản sao kê thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của quý vị có thể là con số khác con số trên trang tóm tắt thanh toán cho một yêu cầu đặt phòng đã được thực hiện trên Thông tin của chúng tôi.Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về những phí này hoặc tỷ giá áp dụng cho đặt phòng của quý vị, vui lòng liên hệ với ngân hàng của quý vị.

Một số nhà cung cấp dịch vụ khách sạn có thể yêu cầu quý vị và/hoặc Người khác xuất trình thẻ tín dụng hoặc đặt cọc tiền mặt khi nhận phòng để trang trải chi phí bổ sung phát sinh trong thời gian lưu trú của quý vị.Khoản đặt cọc đó không liên quan đến bất kỳ khoản thanh toán nào mà chúng tôi nhận được cho Đặt phòng của quý vị.

HỦY HOẶC THAY ĐỔI ĐẶT PHÒNG

Các Quy định này sẽ đặt ra thời gian hủy áp dụng mà quý vị có thể hủy hoặc thay đổi Đặt phòng (Thời gian hủy).Trong một số trường hợp giới hạn, quý vị không thể thay đổi hay hủy Đặt phòng sau khi đã đặt phòng và quy định này sẽ được nêu trong chính sách hủy của khách sạn cụ thể.

Nếu được phép, quý vị có thể hủy hoặc thay đổi Đặt phòng thanh toán trước trong Thời gian hủy nhưng sẽ bị thu phí hủy hoặc phí thay đổi áp dụng theo quy định trong chính sách hủy của khách sạn cụ thể.

Nếu quý vị được phép hủy hoặc thay đổi Đặt phòng nhưng không hủy hoặc thay đổi trước khi kết thúc Thời gian hủy, quý vị sẽ có trách nhiệm trả phí hủy bằng mức giá Đặt phòng khách sạn một đêm được áp dụng, thuế hoặc phí khôi phục thuế (như mức áp dụng), phí dịch vụ hoặc phí đặt phòng khác mà Đơn vị liên kết của chúng tôi thu riêng (Phí phạt do hủy) dù quý vị có sử dụng Đặt phòng khách sạn hay không.

Nếu quý vị không đến vào đêm Đặt phòng đầu tiên nhưng dự định nhận phòng cho các đêm tiếp theo thì quý vị phải xác nhận với Đơn vị liên kết của chúng tôi không muộn hơn ngày đầu tiên của đặt phòng.Nếu quý vị không làm như vậy, Đặt phòng của quý vị sẽ bị hủy và quý vị sẽ bị thu Phí phạt do hủy.

ĐẶT PHÒNG THEO NHÓM

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo đặt phòng khi quý vị đặt hơn 8 phòng với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ khách sạn nào cho cùng ngày tháng lưu trú (Đặt phòng theo nhóm).Nếu quý vị thực hiện Đặt phòng theo nhóm trực tuyến, chúng tôi được phép hủy Đặt phòng theo nhóm đó và thu của quý vị mọi khoản phí hủy được nêu trong Quy định.Nếu quý vị đã nộp tiền đặt cọc không thể hoàn trả cho Đặt phòng theo nhóm, tiền đặt cọc của quý vị sẽ bị mất.

ĐẶT PHÒNG GIAN LẬN

Nếu bất kỳ Đặt phòng nào (trong đó có mọi thẻ thanh toán được sử dụng) cho thấy dấu hiệu hoặc có liên quan đến hoạt động bị nghi là gian lận, lạm dụng hoặc đáng ngờ, chúng tôi hoặc Đơn vị liên kết của chúng tôi có thể hủy mọi Đặt phòng có tên hoặc địa chỉ email của quý vị.  Ngoài ra, chúng tôi có thể xác minh (ủy quyền trước) mọi thẻ thanh toán được sử dụng để thanh toán cho một Đặt phòng.Nếu quý vị hoặc chủ bất kỳ thẻ tín dụng nào được dùng để thanh toán cho Đặt phòng đã thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận nào, chúng tôi có quyền thực hiện mọi hành động pháp lý cần thiết và quý vị và/hoặc chủ thẻ có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý cho tổn thất mà chúng tôi và Thành viên nhóm chúng tôi phải chịu, bao gồm cả chi phí kiện tụng và thiệt hại.  Để phản đối về việc hủy Đặt phòng, vui lòng liên hệ với Đơn vị liên kết của chúng tôi.

GÓI

Nếu quý vị được cung cấp Đặt phòng khách sạn cùng một sản phẩm du lịch khác (ví dụ: chuyến bay) (Gói hoặc Thỏa thuận du lịch liên kết, Đơn vị liên kết cung cấp Gói này hoặc cung cấp phần đầu tiên trong Thỏa thuận du lịch liên kết cho quý vị sẽ chịu trách nhiệm về mọi thay đổi hoặc trách nhiệm liên quan đến Gói hoặc Thỏa thuận du lịch liên kết đó.

THUẾ

Quý vị công nhận rằng, trừ trường hợp được quy định dưới đây liên quan đến nghĩa vụ thuế đối với khoản tiền chúng tôi giữ lại cho các dịch vụ của mình, chúng tôi không thu thuế để nộp cho các cơ quan thuế thích hợp.Nhà cung cấp dịch vụ khách sạn lập hóa đơn cho chúng tôi đối với một số khoản phí nhất định, bao gồm cả tiền thuế, nếu có.Các nhà cung cấp dịch vụ khách sạn có trách nhiệm nộp thuế hiện hành cho các khu vực pháp lý mà thuế được áp dụng.Phí khôi phục thuế mà chúng tôi tính cho quý vị đối với Đặt phòng thanh toán trước là thuế ước tính (ví dụ: thuế doanh thu và thuế sử dụng, thuế lưu trú, thuế phòng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, v.v.) mà chúng tôi thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ khách sạn đối với các khoản thuế khi thuê phòng.Khả năng chịu thuế và thuế suất thích hợp thay đổi theo địa điểm.Số tiền thuế thực tế được chúng tôi trả cho nhà cung cấp dịch vụ khách sạn có thể khác so với khoản phí khôi phục thuế, tùy thuộc vào thuế suất, khả năng chịu thuế, v.v. có hiệu lực tại thời điểm quý vị thực sự sử dụng Đặt phòng khách sạn.

Quý vị công nhận rằng chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ quý vị thực hiện Đặt phòng khách sạn với một khoản thù lao.Chúng tôi duy trì phí dịch vụ làm khoản thù lao cho việc hỗ trợ Đặt phòng của quý vị.Phí dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi dựa trên số tiền và loại Đặt phòng khách sạn.Thuế bán hàng, thuế sử dụng và/hoặc thuế lưu trú khách sạn của địa phương được áp dụng trên số tiền mà chúng tôi tính phí cho các dịch vụ của mình (phí hỗ trợ và/hoặc phí dịch vụ) tại những khu vực pháp lý nhất định.Số tiền thuế thực tế tính trên các dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi tùy thuộc vào giá có hiệu lực tại thời điểm quý vị sử dụng Đặt phòng khách sạn thực tế.

Quý vị công nhận rằng chính quyền tại một số quốc gia có thể áp thêm thuế doanh thu, thuế sử dụng và/hoặc thuế lưu trú khách sạn của địa phương (ví dụ: thuế áp dụng với khách du lịch) và quý vị cần nộp thuế tại địa phương.Quý vị tự chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế bổ sung này.

DU LỊCH QUỐC TẾ

Quý vị có trách nhiệm đảm bảo rằng quý vị đáp ứng mọi yêu cầu nhập cảnh hiện hành và các giấy tờ du lịch của quý vị, như hộ chiếu và visa (quá cảnh, công vụ, du lịch và mục đích khác) đều hợp lệ và đáp ứng mọi yêu cầu nhập cảnh khác.  

Bằng việc cung cấp Đặt phòng khách sạn tại một số điểm đến quốc tế cụ thể, chúng tôi không cam đoan hay đảm bảo rằng không có rủi ro hoặc quý vị nên du lịch tới các khu vực đó và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại hoặc tổn thất có thể phát sinh do việc du lịch tới các điểm đến đó.Quý vị nên xem hướng dẫn du lịch nước ngoài của nước quý vị để biết thêm chi tiết.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi và các Thành viên nhóm chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý trong việc cập nhật Thông tin để đảm bảo thông tin được chính xác.Tuy nhiên, Thông tin của chúng tôi là do các nhà cung cấp Đặt phòng khách sạn cung cấp.Vì vậy:

 • Thông tin của chúng tôi có thể được thay đổi, bổ sung, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ lúc nào, thông tin có thể không còn hoặc được thay đổi bất kỳ lúc nào mà không có thông báo và chúng tôi hay các Thành viên nhóm chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý;
 • chúng tôi khước từ toàn bộ trách nhiệm pháp lý về bất kỳ lỗi hay sự không chính xác nào liên quan đến Thông tin của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở giá Đặt phòng khách sạn, ảnh khách sạn, danh sách tiện nghi khách sạn và mô tả chung về khách sạn);
 • chúng tôi không đảm bảo khả năng cung cấp của Đặt phòng khách sạn cụ thể;
 • chúng tôi không cam đoan về tính phù hợp của Thông tin của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào;
 • xếp hạng khách sạn hiển thị trong Thông tin của chúng tôi chỉ nhằm mục đích hướng dẫn chung và chúng tôi cùng các Thành viên nhóm chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của các xếp hạng đó;
 • việc đưa vào hay cung cấp bất kỳ Đặt phòng khách sạn nào không có nghĩa là chúng tôi hay các Thành viên nhóm chúng tôi xác nhận hoặc đề xuất Đặt phòng khách sạn đó;
 • khước từ mọi bảo đảm và điều kiện rằng Thông tin của chúng tôi, dịch vụ hay bất kỳ email nào mà chúng tôi hoặc Thành viên nhóm chúng tôi gửi đều không chứa virus hay các thành phần độc hại khác và
 • toàn bộ Thông tin và dịch vụ của chúng tôi đều được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ loại bảo đảm nào.

Chúng tôi công khai bảo lưu quyền sửa mọi lỗi về giá và/hoặc các Đặt phòng được thực hiện với mức giá không chính xác.Trong trường hợp như vậy, nếu có, quý vị sẽ có cơ hội giữ Đặt phòng với mức giá được sửa đổi hoặc quý vị có thể hủy đặt phòng mà không bị phạt tiền.

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI QUÝ VỊ

Khách sạn và các nhà cung cấp khác cung cấp Đặt phòng khách sạn cho chúng tôi là các nhà thầu độc lập và không phải đại lý hay nhân viên của chúng tôi hay của Thành viên nhóm chúng tôi.

Chúng tôi và các Thành viên nhóm chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về:

 • hành vi, lỗi, thiếu sót, cam đoan, bảo đảm, vi phạm hoặc sơ suất của bất kỳ Đơn vị liên kết hoặc nhà cung cấp Đặt phòng khách sạn nào; hoặc
 • thương tích cá nhân, tử vong, thiệt hại tài sản hoặc thiệt hại hay chi phí khác phát sinh từ đó.

Chúng tôi và các Thành viên nhóm chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý và không bồi hoàn trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 • chậm trễ;
 • hủy;
 • bán quá số phòng;
 • đình công;
 • điều kiện bất khả kháng; hoặc
 • nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của chúng tôi;

và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí bổ sung, thiếu sót, chậm trễ, định hướng lại hoặc hành động nào của bất kỳ chính quyền hoặc cơ quan nào.

Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật hiện hành, trong mọi trường hợp, chúng tôi hoặc các Thành viên nhóm chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến việc:

 • quý vị truy cập Thông tin của chúng tôi; hoặc
 • việc truy cập Thông tin của chúng tôi bị chậm trễ hoặc không thể thực hiện (bao gồm nhưng không giới hạn ở virus máy tính, thông tin, phần mềm, trang web được liên kết và Đặt phòng);

dù do sơ suất, theo điều khoản hợp đồng, sai lầm cá nhân, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, pháp luật bảo vệ người tiêu dùng hay các lý do khác và ngay cả khi chúng tôi hoặc các Thành viên nhóm chúng tôi đã được cảnh báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

Nếu, dù đã có giới hạn trên đây, chúng tôi hoặc các Thành viên nhóm chúng tôi được cho là phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến bất kỳ sự cố nào được mô tả ở trên, thì trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của các Thành viên nhóm chúng tôi sẽ có tổng số không vượt quá:

 • phí Đặt phòng quý vị đã thanh toán cho chúng tôi, Thành viên nhóm hoặc Đơn vị liên kết của chúng tôi liên quan đến Đặt phòng đó; hoặc
 • Một trăm đô la Mỹ (US$100,00) hoặc số tiền tương đương bằng đơn vị tiền tệ địa phương.

Chúng tôi không loại trừ hay giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi bằng bất kỳ cách nào đối với các yếu tố không thể loại trừ theo luật hiện hành.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý phản ánh sự phân bổ rủi ro giữa quý vị và chúng tôi.

Giới hạn được chỉ định trong phần này sẽ tiếp tục có hiệu lực và được áp dung ngay cả khi bất kỳ phương pháp giới hạn nào được chỉ định trong các Điều khoản này không thực hiện được mục đích cần thiết của nó.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý được nêu trong các Điều khoản này phục vụ lợi ích của chúng tôi và các Thành viên nhóm chúng tôi.

BỒI THƯỜNG

Quý vị đồng ý bảo vệ và bồi thường cho chúng tôi, các Thành viên nhóm chúng tôi và mọi viên chức, giám đốc, nhân viên và đại lý khỏi và trước mọi khiếu nại, nguyên nhân tố tụng, yêu cầu, khoản thu hồi, tổn thất, thiệt hại, khoản phạt, hình phạt hoặc các chi phí hay phí tổn khác dưới bất kỳ hình thức hoặc bản chất nào bao gồm nhưng không giới hạn ở phí kế toán và pháp lý chính đáng, được bên thứ ba yêu cầu do:

 • quý vị vi phạm các Điều khoản này;
 • quý vị vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền nào của bên thứ ba; hoặc
 • quý vị sử dụng Thông tin của chúng tôi.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Thông tin của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở giá và khả năng cung cấp của Đặt phòng khách sạn) thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi.

Trong khi chúng tôi đồng ý rằng quý vị có thể sử dụng Thông tin của chúng tôi để tạo lịch trình du lịch và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến Đặt phòng của quý vị với số lượng có hạn, quý vị đồng ý không chỉnh sửa, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, biểu diễn, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo tác phẩm phái sinh, chuyển, bán hoặc bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào liên quan đến và/hoặc chứa Đặt phòng khách sạn và Thông tin của chúng tôi.

THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Mọi nội dung trong các Thông tin của chúng tôi là của ©2018 Expedia, Inc.  Mọi quyền được bảo lưu.Expedia, Expedia Affiliate Network, EAN, Travelnow, Hotels.com, biểu trưng Expedia Affiliate Network, biểu trưng Travelnow và biểu trương Hotels.com là những thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của Expedia, Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.Các biểu trưng, sản phẩm và tên công ty khác được đề cập ở đây có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng của họ.Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang web do các bên thứ ba điều hành.

Dữ liệu địa lý OpenStreetMap được sử dụng trong hoạt động lập bản đồ thuộc về các nhà đóng góp (c) OpenStreetMap và được cung cấp theo Giấy phép cơ sở dữ liệu mở (Open Database License, ODbL).

Nếu quý vị biết về hành vi xâm phạm thương hiệu của chúng tôi, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email tại địa chỉ hotline@expedia.com.Chúng tôi chỉ giải quyết các thư liên quan đến hành vi xâm phạm thương hiệu tại địa chỉ email này.

PHÁP LUẬT ÁP DỤNG

Trừ khi có quy định khác, các Điều khoản chịu sự điều chỉnh của pháp luật Tiểu bang Washington, Hoa Kỳ.Do đó, quý vị đồng ý với thẩm quyền riêng biệt và địa điểm xét xử ở Hạt King, Washington, Hoa Kỳ trong tất cả các tranh chấp phát sinh từ các Điều khoản này hoặc liên quan đến việc sử dụng Thông tin của chúng tôi.Việc sử dụng Thông tin của chúng tôi là không được phép tại mọi khu vực pháp lý không phê chuẩn mọi quy định trong các Điều khoản này.

Khi Travel Partner Exchange S.L thu khoản thanh toán và tính tiền vào thẻ của quý vị, luật điều chỉnh giao dịch thanh toán đó sẽ là luật của Tây Ban Nha. Quý vị đồng ý rằng Tòa án Tây Ban Nha sẽ có thẩm quyền xét xử và phán quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch thanh toán với Travel Partner Exchange S.L

TRANH CHẤP

Chúng tôi và các Thành viên nhóm chúng tôi cam kết mang lại sự hài lòng cho khách hàng, vì vậy, nếu quý vị gặp bất kỳ vấn đề hay tranh chấp gì, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mối lo ngại của quý vị.Nếu chúng tôi không giải quyết được, quý vị có thể khiếu nại như được giải thích trong phần này.

Quý vị đồng ý cho chúng tôi cơ hội giải quyết mọi tranh chấp và khiếu nại liên quan theo bất kỳ cách nào đến Thông tin của chúng tôi, Đặt phòng, mọi giao dịch với các Nhân viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, mọi Đặt phòng khách sạn hay cam đoan của chúng tôi (Khiếu nại) bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin dịch vụ khách hàng quý vị được cung cấp khi đặt phòng.Nếu chúng tôi không thể giải quyết Khiếu nại của quý vị trong vòng 60 ngày, quý vị có thể tìm cách giải quyết qua trọng tài phân xử hoặc tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ, như quy định dưới đây.

Mọi Khiếu nại đều sẽ được giải quyết theo phán quyết của trọng tài phân xử chứ không qua tòa án trừ khi quý vị đưa Khiếu nại này ra tòa trên cơ sở riêng lẻ trong phiên tòa giải quyết khiếu nại nhỏ nếu các khiếu nại này có đủ điều kiện.Điều này bao gồm mọi Khiếu nại mà quý vị có thể đưa ra chống lại chúng tôi, công ty con của chúng tôi, nhà cung cấp du lịch hoặc bất kỳ công ty nào cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ qua chúng tôi (là các bên thụ hưởng trong thỏa thuận về trọng tài phân xử này).Điều này cũng bao gồm mọi Khiếu nại phát sinh trước khi quý vị chấp nhận các Điều khoản này, bất kể các phiên bản trước của các Điều khoản này có yêu cầu thủ tục trọng tài phân xử hay không.

Sẽ không có quan tòa hay ban hội thẩm trong thủ tục trọng tài phân xử và đánh giá của tòa án về phán quyết của trọng tài bị hạn chế.Tuy nhiên, trọng tài phân xử có thể đưa ra phán quyết trên cơ sở riêng lẻ về đền bù và bồi thường thiệt hại giống như tòa án (bao gồm cả tiền bồi thường theo quy định của pháp luật, phí và chi phí luật sư) và phải tuân thủ cũng như thực thi các Điều khoản này như tòa án.

Thủ tục trọng tài phân xử sẽ được Hiệp hội trọng tài Hoa Kỳ (AAA) tiến hành theo các quy định của tổ chức này, trong đó có Quy định bảo vệ người tiêu dùng của AAA.Quý vị có thể xem các quy định của AAA trên www.adr.org hoặc bằng cách gọi 1-800-778-7879.Việc chi trả tất cả các loại phí hồ sơ, quản lý và trọng tài tuân theo các quy định của AAA, trừ khi được nêu trong phần này.Nếu tổng giá trị của Khiếu nại thấp hơn $10.000, chúng tôi sẽ hoàn lại cho quý vị phí hồ sơ quý vị chi trả cho AAA và sẽ chi trả phí trọng tài trừ khi trọng tài xác định rằng Khiếu nại của quý vị có giá trị nhỏ.Quý vị có thể chọn tiến hành thủ tục trọng tài phân xử qua điện thoại, dựa trên văn bản đã đệ trình hoặc trực tiếp tại bang nơi quý vị sinh sống hay một địa điểm được thống nhất chung.

Để bắt đầu thủ tục trọng tài phân xử, quý vị phải gửi thư yêu cầu trọng tài phân xử và bản mô tả Khiếu nại của mình tới “Expedia Legal:Arbitration Claim Manager,” tại Expedia, Inc., 333 108th Ave N.E.Bellevue, WA 98004.Nếu chúng tôi yêu cầu thủ tục trọng tài phân xử chống lại quý vị, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua địa chỉ email hoặc địa chỉ bưu điện mà quý vị đã cung cấp.Bên yêu cầu thủ tục trọng tài phân xử cũng phải gửi một bản sao của yêu cầu đó tới AAA, tại Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043 hoặc trực tuyến tại www.adr.org hoặc tại bất kỳ văn phòng nào của AAA.

Mọi thủ tục tố tụng để giải quyết Khiếu nại sẽ được tiến hành chỉ trên cơ sở riêng lẻ chứ không khiếu kiện tập thể, hợp nhất hoặc đại diện.Nếu vì bất kỳ lý do nào Khiếu nại được giải quyết ở tòa án thay vì thông qua trọng tài phân xử, mỗi bên đều khước từ quyền có bồi thẩm đoàn.Đạo luật trọng tài phân xử liên bang và luật trọng tài phân xử của liên bang sẽ áp dụng cho thỏa thuận này.Quyết định của trọng tài phân xử có thể được xác nhận bởi bất kỳ tòa án nào có đủ thẩm quyền tài phán.

THÔNG TIN CHUNG

Quý vị đồng ý rằng giữa quý vị và chúng tôi hay Thành viên nhóm chúng tôi không có quan hệ liên doanh, hợp tác hay tuyển dụng nào là kết quả của các Điều khoản này hay việc quý vị truy cập vào Thông tin của chúng tôi.

Quý vị công nhận rằng Travelscape, LLC hay VacationSpot, SL (hoặc bất kỳ Thành viên nhóm nào khác mà chúng tôi chỉ định) sẽ được các cơ quan thuế tại khu vực pháp lý phù hợp coi là nhà cung cấp Đặt phòng khách sạn cho các Đặt phòng thanh toán trước và Gói cho các mục đích thuế GTGT (giá trị gia tăng) như áp dụng theo Chỉ thị 2006/112/EC.

Việc chúng tôi thực hiện các Điều khoản này tuân theo luật pháp và thủ tục pháp lý hiện hành, đồng thời không có quy định nào trong các Điều khoản này giới hạn quyền của chúng tôi trong việc tuân thủ các yêu cầu của cơ quan thi hành luật hoặc của chính phủ hoặc luật pháp hoặc yêu cầu liên quan đến việc quý vị sử dụng Thông tin của chúng tôi hoặc thông tin mà chúng tôi được cung cấp hay thu thập được về việc sử dụng đó.

Chúng tôi được phép chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này cho một tổ chức khác nhưng việc này sẽ không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ của quý vị theo các Điều khoản này.Quý vị chỉ được phép chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo các Điều khoản này cho người khác nếu được chúng tôi đồng ý bằng văn bản.

Trong phạm vi được luật pháp cho phép, quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ trình bày khiếu nại hoặc nguyên nhân tố tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến việc quý vị truy cập hoặc sử dụng Thông tin của chúng tôi trong vòng hai (2) năm kể từ ngày khiếu nại hoặc tố tụng đó phát sinh hoặc tích lũy hoặc khiếu nại hay nguyên nhân tố tụng đó sẽ bị khước từ và không ai có thể thay đổi điều này.

Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này bị coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, tính hợp lệ, tính hợp pháp và tính bắt buộc thi hành của các quy định còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy yếu theo bất kỳ cách nào.Việc chúng tôi không thi hành hoặc thi hành chậm trễ bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này bất kỳ lúc nào đều không hủy bỏ quyền của chúng tôi trong việc thi hành các điều khoản giống như vậy hoặc bất kỳ quy định nào khác trong tương lai.

Các Điều khoản này (và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác được nhắc đến ở đây) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị và chúng tôi về Thông tin của chúng tôi và mọi Đặt phòng; tài liệu này thay thế tất cả trao đổi và đề xuất trước đó hoặc hiện thời, dù bằng văn bản, bằng miệng hay bằng phương tiện điện tử giữa quý vị và chúng tôi về Thông tin và/hoặc Đặt phòng.Bản in của các Điều khoản này và bất kỳ thông báo nào được cung cấp ở dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong tố tụng pháp lý hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến các Điều khoản này trong cùng phạm vi và tuân theo cùng điều kiện như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác ban đầu được tạo ra và duy trì ở dạng in.

Tên giả định của công ty, sản phẩm, người, nhân vật, và/hoặc dữ liệu được đề cập trong Thông tin của chúng tôi không nhằm đại diện cho bất kỳ cá nhân, công ty, sản phẩm hoặc sự kiện thực nào.

Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng ở đây được bảo lưu.

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Travel Partner Exchange S.L có văn phòng đã đăng ký tại Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tererife, Islas Canarias, Tây Ban Nha.

Travelscape LLC là một đại lý du lịch đã đăng ký ở mỗi tiểu bang được nêu dưới đây:

 • Số đăng ký ở California:2083930-50
 • Số đăng ký ở Florida:ST36407
 • Số đăng ký ở Iowa:677
 • Số đăng ký ở Nevada:20020759
 • Số đăng ký ở Washington:602-617-174

Đăng ký làm đại lý du lịch ở California không có nghĩa là được sự chấp thuận của tiểu bang.

Đăng ký thuế tại Tiểu bang New York:

Mã số đăng ký thuế doanh thu với tư cách nhà cung cấp tại New York của Travelscape (tên gọi thương mại là Expedia Travel) là 880392667 và mã số thuế lưu trú khách sạn tại Thành phố New York của công ty là 033960.

Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin: Giấy chứng nhận ủy quyền của Tiểu bang New York Giấy chứng nhận ủy quyền của Thành phố New York

©2018 EXPEDIA, INC. Mọi quyền được bảo lưu.