ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ EPS                             แก้ไขล่าสุด: 10 กันยายน 2018

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดเนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดและการระงับข้อขัดแย้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ EPS

เราพยายามทำให้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ( ข้อกำหนด) ง่ายต่อการทำความเข้าใจเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้โดยการใช้ภาษาธรรมดา ในบางครั้ง เราได้ใช้คำจำกัดความเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อมีการใช้คำจำกัดความครั้งแรก คุณจะสามารถเห็นคำนั้นได้อย่างชัดเจนเป็นอักษรตัวหนา หากเราใช้คำนั้นอีกครั้งในข้อกำหนด คำจำกัดความนั้นจะแสดงด้วยอักษรตัวเอียง (เว้นแต่เป็นการอ้างอิงถึงคำว่า เราหรือของเรา หรือคุณหรือของคุณ) ในข้อกำหนด คำศัพท์ต่อไปนี้จะมีความหมายดังนี้:

พาร์ทเนอร์ หมายถึงพาร์ทเนอร์ทางการตลาดรายใดรายหนึ่งของเรา รวมถึงพาร์ทเนอร์ที่คุณอาจทำการจองผ่านทางไซต์ของพาร์ทเนอร์

เอเจนท์การบริการลูกค้า หมายถึง (i) ผู้ให้บริการในการบริการลูกค้าของสมาชิกในกลุ่ม หรือ (ii) ผู้ให้บริการในการบริการลูกค้าของพาร์ทเนอร์ของเรา (รวมถึงบุคคลใดๆ ที่กระทำในนามของผู้ให้บริการ) (iii) บุคคลใดๆ ที่กระทำการเป็นผู้ให้บริการสำหรับการบริการลูกค้าในนามของเราหรือของสมาชิกในกลุ่มของเรา

การจอง หมายถึง การจองโรงแรมของคุณ

สมาชิกในกลุ่ม หมายถึง นิติบุคคลที่ควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับเรา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าโดยตัวกลางรายเดียวหรือหลายราย และรวมถึง Travelscape LLC (บริษัทจำกัดความรับผิดของเนวาด้า), Vacationspot, SL (บริษัทจดทะเบียนในสเปน) และ Travel Partner Exchange S.L (บริษัทจดทะเบียนในสเปน)

การจองโรงแรม หมายถึง การจองที่พัก รวมถึงการจองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจที่มีพร้อมให้บริการเป็นบางครั้งบางคราวจากเราและสมาชิกในกลุ่มของเรา และ

เรา หรือ ของเรา หมายถึง EAN.com L.P ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดในรัฐเดลาแวร์

คุณ หรือ ของคุณ หมายถึง ลูกค้ารายบุคคลหรือที่เป็นบริษัทซึ่งค้นหาข้อมูลของเราหรือทำการจองโรงแรม

ข้อกำหนดนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดซึ่งคุณสามารถ:

 • เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจองโรงแรม (ข้อมูล ของเรา) ที่เราและสมาชิกในกลุ่มของเราให้ไว้กับพาร์ทเนอร์และเอเจนท์การบริการลูกค้าเกี่ยวกับการจองโรงแรม และ
 • ดำเนินการจองให้เสร็จสมบูรณ์

โปรดอ่านข้อกำหนดนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มค้นหาข้อมูลของเราและ/หรือทำการจอง เราขอแนะนำให้คุณพิมพ์สำเนาของข้อกำหนดนี้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

โดยการค้นหาข้อมูลของเราและ/หรือทำการจอง จะถือว่าคุณยืนยันว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดนี้ คุณต้องไม่ใช้ข้อมูลของเรา หรือติดต่อเอเจนท์การบริการลูกค้า หรือทำการจองใดๆ

ข้อกำหนดอื่นๆ ที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดนี้ยังหมายถึงกฎเกณฑ์และข้อจำกัดเพิ่มเติม รวมถึงนโยบายการยกเลิกของซัพพลายเออร์ของการจองโรงแรม (กฎเกณฑ์) ซึ่งอาจมีผลใช้กับการจองของคุณด้วย คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงกฎเกณฑ์เหล่านี้ก่อนที่คุณจะทำการจองเสร็จสิ้น และการจองจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในหน้าการจอง โปรดอ่านกฎเกณฑ์เหล่านี้อย่างละเอียด หากคุณทำการจองในนามของบุคคลอื่น คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการนำกฎเกณฑ์เหล่านี้ไปแจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบและแนะนำว่ากฎเกณฑ์นี้จะมีผลผูกพันบุคคลดังกล่าวเช่นกัน

เราขอสงวนสิทธิโดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลของเราและการจองโรงแรมได้ทุกเมื่อ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อกำหนดนี้

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดนี้ได้ทุกเมื่อโดยการแก้ไขหน้านี้ และจะเผยแพร่เวอร์ชั่นที่ได้รับการอัปเดตออนไลน์เป็นบางครั้งบางคราว

โปรดตรวจสอบหน้าของเว็บนี้ในแต่ละครั้งที่คุณทำการจองเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราได้ทำขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลผูกพันแก่คุณในทุกด้าน ยกเว้นการจองที่ได้ทำลงก่อนวันที่ของการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย (ดูที่ด้านบนทางขวา) ข้อกำหนดที่มีผลใช้ในเวลาที่คุณทำการจองจะยังคงมีผลใช้กับการจองดังกล่าวนั้น 

วัตถุประสงค์ของข้อมูลของเรา

ข้อมูลของเราได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคุณในการรวบรวมข้อมูลการเดินทาง การพิจารณาความพร้อมให้บริการของการจองโรงแรม ทำการจองที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือติดต่อสื่อสารด้วยประการใดๆ กับเอเจนท์การบริการลูกค้าของเราเท่านั้น

คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลของเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่เราจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

เงื่อนไขในการจอง

โดยเป็นเงื่อนไขในการจอง คุณรับประกันว่า:

 • คุณมีอายุอย่างต่ำ 18 ปี
 • คุณมีอำนาจในการทำข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันกับเราและซัพพลายเออร์ในการจองโรงแรมที่เกี่ยวข้อง
 • คุณจะทำการจองสำหรับตัวคุณหรือสำหรับบุคคลอื่นที่คุณได้รับอำนาจให้ทำการจองดังกล่าวเท่านั้น (บุคคลอื่น)
 • คุณจะแจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบข้อกำหนดนี้ (ตามที่มีการอัปเดตจากเราเป็นบางครั้งบางคราว) และข้อกำหนดอื่นๆ ที่ใช้บังคับซึ่งมีผลใช้กับการจอง
 • ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ (รวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้ในนามของบุคคลอื่น) ที่เกี่ยวข้องกับการจองมีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน และ
 • คุณจะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
 • ใช้ข้อมูลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ทางการค้า
 • ไม่ทำการจองใดๆ ที่เป็นการเก็งกำไร เป็นเท็จ หรือเป็นการฉ้อโกง หรือการจองใดๆ ที่เป็นการคาดหมายถึงความต้องการจอง
 • เข้าถึง ติดตามตรวจสอบ หรือคัดลอกข้อมูลใดๆ ของเราโดยใช้โรบอท (Robot) สไปเดอร์ (Spider) สเครเปอร์ (Scraper) วิธีการอัตโนมัติอื่นๆ หรือระบบดำเนินการประมวลผลด้วยตนเองใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 • ฝ่าฝืนข้อห้ามในโรบอท เอ็กซ์คลูชั่น เฮดเดอร์ส (Robot exclusion headers) เกี่ยวกับข้อมูลของเราหรือหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงมาตรการอื่นที่ใช้ในการป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของเรา
 • ดำเนินการใดๆ ซึ่งตามดุลพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดภาระแก่โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ โดยไม่มีเหตุผลและเกินสมควร
 • ดีพลิงก์ไปยังส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลของเรา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเส้นทางที่ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ในการเดินทางใดๆ) เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา
 • “ตีกรอบ” (frame), “ทำให้เกิดข้อมูลใหม่ในลักษณะเดียวกัน” (mirror) หรือรวมส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลของเราลงในเว็บไซต์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

เมื่อเข้าถึงข้อมูลของเรา คุณตกลงที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้:

ลิงก์ของบุคคลที่สาม

ข้อมูลของเราอาจมีลิงก์ไปยังไซต์อื่นๆ และแหล่งข้อมูลที่ให้ไว้โดยบุคคลที่สาม ลิงก์ดังกล่าวให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลของคุณเท่านั้น และไม่ได้มีนัยถึงการสนันสนุนเนื้อหาที่อยู่ภายในไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

เราไม่มีอำนาจควบคุมต่อเนื้อหาของไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติอื่นๆ ของไซต์ดังกล่าว

การชำระเงินสำหรับการจองของคุณ

เมื่อมีการยื่นคำขอการจองโรงแรมของคุณ จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราหรือสมาชิกรายใดรายหนึ่งของสมาชิกในกลุ่มของเราอำนวยความสะดวกในการจองโรงแรมในนามของคุณ

เมื่อคุณทำการชำระเงินสำหรับการจอง ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจ่ายล่วงหน้าสำหรับการจองของคุณ (การจองแบบชำระเงินล่วงหน้า) หรือไม่ ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนคุณก่อนที่จะทำการจองเสร็จสิ้น 

โปรดทราบว่าภาษีและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปสำหรับตัวเลือกการชำระเงินทั้งสองนี้  อัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างเวลาการจองกับการเข้าพักจริงตามที่คุณได้มีการจองโรงแรมไว้

คุณอาจได้รับการแจกคูปองแต่คูปองนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยเฉพาะของคูปองเสมอ คุณจะสามารถใช้คูปองได้ต่อเมื่อคุณเลือกการจองแบบชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น

การจองแบบชำระเงินล่วงหน้า (“จ่ายตอนนี้”)

การจองแบบชำระเงินล่วงหน้าเป็นการชำระเงินในขณะที่คุณทำการจอง คุณอนุญาตให้เราทำการจองโดยคิดเป็นราคารวมทั้งสิ้นในการจอง ซึ่งรวมถึงราคาในการจองโรงแรมที่พาร์ทเนอร์ของเราแสดงเอาไว้ บวกอัตราภาษีที่ประเมินเพิ่มเติมใดๆ ภาษี ค่าบริการ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราและค่าธรรมเนียมในการจองเพิ่มเติมซึ่งพาร์ทเนอร์ของเราเรียกเก็บแยกต่างหาก

หากคุณจำเป็นต้องชำระการจองของคุณล่วงหน้าหรือคุณเลือกที่จะชำระในเวลาที่ทำการจอง เราจะเรียกเก็บราคารวมทั้งหมดจากบัตรเครดิตของคุณโดย (1) Travel Partner Exchange S.Lที่รับการชำระเงินดังกล่าวในนามของสมาชิกรายใดรายหนึ่งในกลุ่มของเราและ/หรือในนามของผู้ให้บริการการจองโรงแรม (2) ผู้ให้บริการการเดินทางโดยตรง หรือ (3) พาร์ทเนอร์ของเราที่ดำเนินธุรกิจในนามของเราหรือสมาชิกในกลุ่มของเรา

จ่ายทีหลัง

หากคุณไม่จำเป็นต้องชำระการจองของคุณล่วงหน้า คุณสามารถเลือกที่จะชำระเงินในเวลาที่คุณเข้าพักตามที่คุณได้มีการจองโรงแรมไว้

หากคุณเลือกตัวเลือก “จ่ายทีหลัง” ซัพพลายเออร์การจองโรงแรมที่เกี่ยวข้องจะรับการชำระเงินสำหรับการจองโรงแรมเป็นสกุลเงินในท้องถิ่นในเวลาที่คุณเข้าพักตามที่คุณได้มีการจองโรงแรมไว้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตบางแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากผู้ถือบัญชีเมื่อผู้ออกบัตรและสถานที่ร้านค้า (ตามที่กำหนดโดยแบรนด์ของบัตร เช่น Visa, MasterCard, American Express) อยู่คนละประเทศกัน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินถ้ามี และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใดๆ จะถูกพิจารณาโดยธนาคารของคุณหรือบริษัทตัวแทนอื่นที่ดำเนินการตามธุรกรรมนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ออกบัตรจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นค่าบริการสำหรับบัญชีของผู้ถือบัตรนั้น  เมื่อมีการเรียกเก็บโดยผู้ออกบัตร ค่าธรรมเนียมจะอยู่ในรายการแยกต่างหากจากจำนวนเงินที่ทำธุรกรรมบนใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ซึ่งหมายความว่าจำนวนเงินที่แสดงอยู่ในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณอาจเป็นตัวเลขที่ต่างไปจากตัวเลขที่แสดงอยู่ในหน้าข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินสำหรับการจองที่ดำเนินการบนข้อมูลของเรา ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเหล่านี้หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่นำไปใช้ในการจองของคุณ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ

ซัพพลายเออร์ของที่พักบางรายอาจกำหนดให้คุณและ/หรือบุคคลอื่นต้องแสดงบัตรเครดิตหรือจ่ายค่ามัดจำเป็นเงินสดในเวลาเช็คอินเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าพักของคุณ  ค่ามัดจำดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชำระเงินใดๆ ที่เราได้รับสำหรับการจองคุณ 

การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ

กฎเกณฑ์นี้จะกำหนดระยะเวลาในการยกเลิกที่เกี่ยวข้องที่คุณสามารถยกเลิกหรือทำการเปลี่ยนแปลงการจองของคุณในระหว่างนั้นได้ (ระยะเวลาในการยกเลิก) ในกรณีที่จำกัด การจองบางรายการจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลังจากที่ได้ทำการจองไปแล้ว และข้อมูลนี้จะมีการระบุไว้ในนโยบายการยกเลิกของโรงแรมโดยเฉพาะ

หากคุณได้รับอนุญาต คุณจะสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองแบบชำระเงินล่วงหน้าในช่วงระยะเวลาในการยกเลิกได้ แต่คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการยกเลิกของโรงแรมโดยเฉพาะ

หากคุณได้รับอนุญาตให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองของคุณแต่คุณไม่ทำเช่นนั้นก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาในการยกเลิก คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกเท่ากับราคาการจองโรงแรมต่อคืน ภาษี หรืออัตราภาษีที่ประเมิน (หากมี) ค่าบริการและค่าธรรมเนียมในการจองเพิ่มเติมที่พาร์ทเนอร์ของเราเรียกเก็บแยกต่างหาก (ค่าปรับการยกเลิก) ทั้งนี้ ไม่ว่าคุณจะได้เข้าพักตามที่มีการจองโรงแรมไว้หรือไม่

หากคุณไม่ได้มาเข้าพักในคืนแรกของการจองของคุณแต่วางแผนที่จะเช็คอินสำหรับคืนต่อๆ มา คุณจะต้องยืนยันกับพาร์ทเนอร์ของเราไม่ช้ากว่าคืนแรกของการจอง หากคุณไม่ปฏิบัติตาม อาจส่งผลให้การจองของคุณถูกยกเลิกและคุณจะถูกเรียกเก็บค่าปรับการยกเลิก

การจองแบบกลุ่ม

โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับประกันการจองห้องจำนวน 8 ห้องหรือมากกว่ากับซัพพลายเออร์ของที่พักสำหรับวันที่เข้าพักในที่พักวันเดียวกัน (การจองแบบกลุ่ม) หากคุณทำการจองแบบกลุ่มออนไลน์ เราอาจยกเลิกการจองแบบกลุ่มและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ ในกรณีที่ได้คุณจ่ายค่ามัดจำประเภทที่ขอรับเงินคืนไม่ได้สำหรับการจองแบบกลุ่มของคุณ ค่ามัดจำของคุณก็จะถูกริบ

การจองที่เป็นการฉ้อโกง

หากการจองใดๆ (รวมถึงบัตรชำระเงินที่เกี่ยวข้องใดๆ) แสดงให้เห็นถึงสัญญาณหรือมีความเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงที่ต้องสงสัย การใช้ในทางที่ผิดหรือกิจกรรมที่น่าสงสัย เราหรือพาร์ทเนอร์ของเราอาจยกเลิกการจองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อหรือที่อยู่อีเมลของคุณ  นอกจากนี้ เราอาจตรวจสอบยืนยัน (กล่าวคือ ให้อนุญาตล่วงหน้า) บัตรเครดิตใดๆ ที่ใช้เพื่อชำระเงินสำหรับการจอง  หากคุณหรือผู้ถือบัตรเครดิตที่ใช้สำหรับการชำระเงินในการจองได้กระทำการใดๆ ที่เป็นการฉ้อโกง เราขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นและคุณและ/หรือผู้ถือบัตรอาจต้องรับผิดต่อการสูญเสียของเราและสมาชิกในกลุ่มของเรา ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าเสียหาย  ในการโต้แย้งการยกเลิกการจอง โปรดติดต่อพาร์ทเนอร์ของเรา

แพ็คเกจ

หากคุณได้รับการจัดหาการจองโรงแรมของคุณพร้อมกับผลิตภัณฑ์การเดินทางอื่น (เช่น เที่ยวบิน) (แพ็คเกจหรือการจัดการการเดินทางที่เชื่อมโยงกัน) เช่นนี้ บริษัทในเครือที่ได้จัดหาแพคเกจนี้ หรือส่วนประกอบแรกในการเดินทางของการจัดการการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันให้กับคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงหรือความรับผิดใดๆที่เกี่ยวกับแพ็คเกจหรือการจัดการการเดินทางที่เชื่อมโยงกันดังกล่าว

ภาษี

คุณรับทราบว่าเราจะไม่เก็บภาษีจากเงินที่โอนให้กับเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี ยกเว้นกรณีด้านล่างเกี่ยวกับภาระภาษีในจำนวนที่เราสงวนไว้สำหรับบริการของเรา  ซัพพลายเออร์ของที่พักจะออกใบแจ้งหนี้ให้เราสำหรับค่าธรรมเนียมบางอย่าง รวมถึงจำนวนภาษีตามที่เหมาะสม ซัพพลายเออร์ของที่พักจะรับผิดชอบในการนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง ภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) ที่เราเรียกเก็บจากคุณในการจองแบบชำระเงินล่วงหน้าเป็นภาษีโดยประมาณ (เช่น ภาษีขายและภาษีโภคภัณฑ์ ภาษีที่พัก ภาษีห้องพัก ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ) ที่เราชำระให้กับซัพพลายเออร์ของที่พักเพื่อเป็นค่าภาษีที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าห้องพัก หน้าที่ในการชำระภาษีและอัตราภาษีที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานที่ จำนวนภาษีที่แท้จริงที่เราชำระให้กับซัพพลายเออร์ของที่พักอาจแตกต่างจากยอดอัตราภาษีที่ประเมิน โดยขึ้นอยู่กับอัตราภาษี หน้าที่ในการชำระภาษี และอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่คุณเข้าพักตามที่มีการจองโรงแรมเอาไว้

คุณรับทราบว่าเราให้บริการแก่คุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการจองโรงแรมเพื่อค่าตอบแทน เราจะเก็บค่าบริการเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการการจองของคุณ ค่าบริการของเราจะแตกแต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและประเภทของการจองโรงแรม ภาษีการขาย ภาษีการใช้ และ/หรือภาษีการเข้าพักโรงแรมในท้องถิ่นจะถูกเรียกเก็บตามจำนวนเงินที่เราเรียกเก็บสำหรับการบริการของเรา (ค่าบริการและ/หรือค่าอำนวยความสะดวก) ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง จำนวนภาษีที่แท้จริงในบริการของเรา อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่มีผลใช้บังคับในเวลาที่คุณเข้าพักตามที่มีการจองโรงแรมเอาไว้

คุณรับทราบว่าหน่วยงานของรัฐในบางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีการขาย ภาษีการใช้ และ/หรือภาษีการเข้าพักโรงแรมในท้องถิ่นเพิ่มเติม (เช่น ภาษีนักท่องเที่ยว) ซึ่งจะต้องมีการชำระในท้องถิ่น คุณมีหน้าที่ต้องชำระภาษีเพิ่มเติมดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

การเดินทางระหว่างประเทศ

คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีผลใช้บังคับในการเข้าประเทศ และเอกสารการเดินทางของคุณ เช่น หนังสือเดินทางและวีซ่า (วีซ่าสำหรับต่อเครื่อง วีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยว และอื่นๆ) ได้จัดเตรียมไว้พร้อมและมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าประเทศอื่นใด  

การเสนอการจองโรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศ เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเป็นสิ่งที่แนะนำให้ทำได้หรือไม่มีความเสี่ยง และไม่ต้องรับผิดจากค่าเสียหายหรือการสูญเสียซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบคำแนะนำการท่องเที่ยวต่างประเทศของประเทศคุณเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม 

ข้อสงวนสิทธิ์

เราและสมาชิกในกลุ่มของเราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการอัพเดทข้อมูลของเราให้ทันสมัยเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์ของการจองโรงแรมของเราจะเป็นผู้ให้ข้อมูลของเรา ดังนั้น:

 • ข้อมูลของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขหรือลบได้ทุกเมื่อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจไม่พร้อมให้บริการหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งเตือน และไม่อยู่ในความรับผิดของเราหรือสมาชิกในกลุ่มของเรา
 • เราปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดต่อข้อผิดพลาดใดๆ หรือความไม่ถูกต้องอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดราคาของการจองโรงแรม รูปภาพของโรงแรม รายการสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม และรายละเอียดทั่วไปของโรงแรม)
 • เราไม่รับประกันเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการของการจองโรงแรมโดยเฉพาะเจาะจง 
 • เราไม่รับรองเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลของเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 • การให้คะแนนโรงแรมที่แสดงอยู่ในข้อมูลของเรามีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น เราและสมาชิกในกลุ่มของเราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของการให้คะแนนดังกล่าวได้ 
 • การรวมหรือการเสนอของการจองโรงแรมใดๆ ไม่ถือเป็นการสนับสนุนหรือการแนะนำการจองโรงแรมดังกล่าวโดยเราหรือสมาชิกในกลุ่มของเรา
 • เราปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดว่าข้อมูลและบริการของเราหรืออีเมลใดๆ ที่ส่งจากเรา หรือสมาชิกในกลุ่มของเราจะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตรายและข้อมูลทั้งหมดของเรา และ
 • เราจัดหาบริการให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ

เราขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาใดๆ และ/หรือการจองซึ่งทำขึ้นภายใต้ราคาที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ หากทำได้ เราจะเสนอโอกาสให้กับคุณในการรักษาการจองของคุณในราคาที่มีการแก้ไขแล้วหรือคุณอาจเลือกที่จะยกเลิกการจองของคุณโดยไม่มีค่าปรับ

ความรับผิดของเราต่อคุณ

โรงแรมและซัพพลายเออร์อื่นๆ ที่ให้บริการการจองโรงแรมแก่เราเป็นผู้รับจ้างอิสระและไม่ใช่ตัวแทนหรือพนักงานของเรา หรือสมาชิกในกลุ่มของเรา

เราและสมาชิกในกลุ่มของเราจะไม่รับผิดต่อ:

 • การกระทำ ข้อผิดพลาด การละเว้นการกระทำ การรับรอง การรับประกัน การฝ่าฝืน หรือความประมาทของพาร์ทเนอร์หรือซัพพลายเออร์ของการจองโรงแรม หรือ
 • การบาดเจ็บของบุคคล การตาย ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุนั้น 

เราและสมาชิกในกลุ่มของเราจะไม่รับผิดและจะไม่คืนเงินให้ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้:

 • เที่ยวบินล่าช้า
 • การยกเลิก
 • การจองเกิน
 • การประท้วง
 • เหตุสุดวิสัย หรือ
 • สาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของเรา 

และเราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเว้น เที่ยวบินล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทางหรือการกระทำของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ 

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ไม่ว่าในสถานการณ์ใด เราหรือสมาชิกในกลุ่มของเราจะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษหรือค่าเสียหายสืบเนื่องภายหลังที่เกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นโดยเกี่ยวพันกับกรณีดังต่อไปนี้:

 • การเข้าถึงของคุณต่อข้อมูลของเรา หรือ
 • ความล่าช้าหรือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไวรัสคอมพิวเตอร์ใดๆ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ไซต์ที่เชื่อมโยง และการจอง)

ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับความประมาท สัญญา ละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรืออื่นๆ และถึงแม้ว่าเราหรือสมาชิกในกลุ่มของเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว

แม้จะมีข้อจำกัดข้างต้น หากพบว่าเราหรือสมาชิกในกลุ่มของเราต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้น ความรับผิดของเราหรือสมาชิกในกลุ่มของเราไม่ว่าในกรณีใดๆ จะรวมแล้วไม่เกิน:

 • ค่าธรรมเนียมในการจองที่คุณชำระให้แก่เรา สมาชิกในกลุ่มของเรา หรือพาร์ทเนอร์ของเราในการจองที่เกี่ยวข้อง หรือ
 • หนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐฯ (100.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือจำนวนเท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่น

เราไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราด้วยประการใดๆ ต่อสิ่งที่ไม่สามารถยกเว้นภายใต้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับได้

ข้อจำกัดความรับผิดจะแสดงถึงการกระจายความเสี่ยงระหว่างคุณและเรา

ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในส่วนนี้จะคงอยู่และมีผลบังคับใช้ แม้ว่าการแก้ไขเยียวยาอย่างจำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้จะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการแก้ไขเยียวยานั้นก็ตาม

ข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้มีผลต่อสิทธิประโยชน์ของเราและสมาชิกในกลุ่มของเรา

ค่าสินไหมทดแทน

คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้แก่เรา สมาชิกในกลุ่มของเรา และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มูลฟ้อง ข้อเรียกร้อง การขอรับคืน ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ การลงโทษ หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในทุกรูปแบบหรือทุกกรณี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมทางการบัญชีที่สมเหตุสมผล โดยบุคคลที่สาม อันเกิดจาก:

 • การที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้
 • การที่คุณฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม หรือ
 • การที่คุณใช้ข้อมูลของเรา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เราหรือซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของเราเป็นเจ้าของข้อมูลของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและความพร้อมในการให้บริการของการจองโรงแรม)

แม้ว่าเราจะตกลงให้คุณสามารถใช้ข้อมูลของเราเพื่อทำสำเนาของแผนการเดินทางของคุณและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจองของคุณได้ในจำนวนที่จำกัด คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลง ทำสำเนา แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาตให้ใช้สิทธิ สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องจาก ถ่ายโอน หรือขายหรือขายต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับและ/หรือรวมถึงการจองโรงแรมและข้อมูลของเรา

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์และข้อความแสดงเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดของข้อมูลของเราเป็นลิขสิทธิ์ของ ©2018 Expedia, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Expedia, Expedia Affiliate Network, EAN, Travelnow, Hotels.com, โลโก้ของ Expedia Affiliate Network , โลโก้ของ Travelnow และโลโก้ของ Hotels.com เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Expedia, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ โลโก้ ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวไว้ในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของรายนั้นๆ  เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม

ข้อมูลภูมิศาสตร์ OpenStreetMap ที่ใช้ในการทำแผนที่เป็นของผู้ให้ข้อมูล (c) OpenStreetMap และมีพร้อมให้บริการภายใต้ Open Database License (ODbL) 

หากคุณทราบการละเมิดสิทธิ์แบรนด์ของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาที่ hotline@expedia.com เราจะจัดการกับข้อความที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ์แบรนด์เฉพาะตามที่อยู่อีเมลนี้เท่านั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายแห่งรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  คุณยอมรับเขตอำนาจเฉพาะของศาลซึ่งตั้งอยู่ในคิงเคาน์ตี้ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ในข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดนี้หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลของเรา การใช้ข้อมูลของเราจะไม่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่ไม่อนุญาตให้ข้อกำหนดทุกข้อของข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้

ในกรณีที่ Travel Partner Exchange S.L. รับการชำระเงินจากคุณและเรียกเก็บเงินจากบัตรของคุณ กฎหมายที่ใช้บังคับกับธุรกรรมการชำระเงินนั้นจะเป็นกฎหมายของสเปน คุณยอมรับว่าศาลสเปนจะมีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีและตัดสินข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมการชำระเงินกับ Travel Partner Exchange S.L

ข้อขัดแย้ง

เราและสมาชิกในกลุ่มของเรามีความมุ่งมั่นต่อความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นหากคุณมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกิดขึ้น เราจะพยายามที่จะแก้ปัญหาให้กับคุณ หากเราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ คุณอาจดำเนินการเรียกร้องตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

คุณตกลงที่จะให้โอกาสแก่เราในการระงับข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของเรา การจอง หรือการตกลงใดๆ กับเอเจนท์การบริการลูกค้าของเรา การจองโรงแรมใดๆ หรือการรับรองใดๆ ที่เราให้ไว้ (ข้อเรียกร้อง) โดยติดต่อเราทางรายละเอียดของฝ่ายบริการลูกค้าที่ให้ไว้แก่คุณในเวลาที่ทำการจอง หากเราไม่สามารถระงับข้อเรียกร้องของคุณภายใน 60 วัน คุณสามารถหาทางแก้ไขผ่านทางอนุญาโตตุลาการหรือศาลคดีมโนสาเร่ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

ข้อเรียกร้องใดๆ หรือทั้งหมดจะระงับได้โดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน ไม่ใช่ในศาล นอกจากคุณสามารถยื่นข้อเรียกร้องโดยใช้สิทธิของบุคคลในศาลคดีมโนสาเร่ถ้าสามารถทำได้ โดยรวมถึงข้อเรียกร้องใดๆ ต่อเรา บริษัทลูกของเรา ซัพพลายเออร์การท่องเที่ยว หรือบริษัทใดๆ ที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเรา (ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้) โดยรวมถึงข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะยอมรับข้อกำหนดนี้ ไม่ว่าข้อกำหนดฉบับก่อนหน้าจะกำหนดให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือไม่ก็ตาม

ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะไม่มีผู้พิพากษาหรือลูกขุน และการตรวจสอบคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยศาลนั้นจะถูกจำกัด อย่างไรก็ตาม อนุญาโตตุลาการสามารถชี้ขาดเกี่ยวกับความเสียหายและการเยียวยาได้เหมือนศาลเป็นกรณีๆ ไป (รวมถึงความเสียหายตามกฎหมาย ค่าธรรมเนียมทนาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) และจะต้องปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อกำหนดนี้เหมือนที่ศาลกระทำ 

กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association - AAA) ภายใต้กฎของสมาคม รวมถึงกฎด้านผู้บริโภคของสมาคม กฎของ AAA นั้นมีเผยแพร่บน www.adr.org หรือโทรไปที่ 1-800-778-7879 การชำระเงินจากการยื่นคดี ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการจะเป็นไปตามกฎของ AAA ยกเว้นว่าจะกำหนดไว้ในส่วนนี้ ถ้าจำนวนเงินที่คุณเรียกร้องทั้งหมดมีมูลค่าน้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เราจะชดใช้เงินค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายต่อ AAA และจะจ่ายค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่อนุญาโตตุลาการจะเห็นว่าข้อเรียกร้องของคุณไม่มีมูล คุณอาจเลือกให้กระบวนการอนุญาโตตุลาการดำเนินการพิจารณาทางโทรศัพท์ ทางการให้การเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการดำเนินการด้วยตนเองในรัฐที่คุณอาศัยอยู่หรือในสถานที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกัน

ในการเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการ คุณต้องส่งหนังสือร้องขอเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการและอธิบายข้อเรียกร้องของคุณมายัง ฝ่ายกฎหมายของ Expedia” ผู้จัดการสำหรับข้อเรียกร้องผ่านอนุญาโตตุลาการที่ Expedia, Inc., 333 108th Ave N.E. Bellevue, WA 98004 ถ้าเราขอเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการด้วยการฟ้องคุณ เราจะแจ้งคุณตามที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ไปรษณีย์ที่คุณให้เรา ผู้ที่ร้องขอเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องส่งสำเนาของคำร้องไปยัง AAA ที่ฝ่ายบริการคำร้องคดี 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043 หรือทางออนไลน์ที่ www.adr.org หรือที่สำนักงาน AAA ใดๆ

ในการพิจารณาคดีใดๆ และทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาข้อเรียกร้องจะถูกดำเนินการแยกเป็นกรณีไป และไม่ดำเนินการแบบกลุ่ม แบบรวมคดี หรือผ่านการแต่งตั้งตัวแทน  ถ้าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ข้อเรียกร้องนั้นเกิดขึ้นที่ศาลแทนที่จะเป็นอนุญาโตตุลาการ เราแต่ละฝ่ายจะขอสละสิทธิต่อการไต่สวนโดยลูกขุน พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการกลางและกฎหมายอนุญาโตตุลาการกลางนั้นถูกนำมาใช้กับข้อตกลงนี้ คำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการอาจได้รับการยืนยันโดยศาลใดก็ตามที่มีเขตอำนาจ

ทั่วไป

คุณยอมรับว่าไม่มีการร่วมลงทุน การเป็นพันธมิตร หรือความสัมพันธ์ในรูปแบบการจ้างงานใดๆ ระหว่างคุณและเราหรือสมาชิกในกลุ่มของเราอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดนี้หรือการที่คุณเข้าใช้ข้อมูลของเรา

คุณรับทราบว่า Travelscape, LLC หรือ VacationSpot, SL (หรือสมาชิกในกลุ่มอื่นใดตามที่เรากำหนด) จะได้รับพิจารณาจากหน่วยงานทางภาษีในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องว่าเป็นซัพพลายเออร์ของการจองโรงแรมสำหรับการจองแบบชำระเงินล่วงหน้าและแพ็คเกจเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บ VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่บังคับใช้โดยข้อบังคับ 2006/112/EC

การดำเนินงานของเราตามข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่ และไม่มีอะไรในข้อกำหนดนี้ที่จะจำกัดสิทธิของเราในการปฏิบัติตามการบังคับใช้กฎหมายหรือการร้องขอจากรัฐหรือกฎหมายอื่นๆ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้ข้อมูลของเรา หรือข้อมูลที่ให้ไว้กับเราหรือรวบรวมโดยเราที่เกี่ยวกับการใช้ดังกล่าว

เราอาจโอนสิทธิและหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดนี้ไปให้กับองค์กรอื่นๆ แต่จะไม่มีผลต่อสิทธิหรือหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อกำหนดนี้ คุณสามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อกำหนดนี้ไปยังบุคคลอื่นได้ต่อเมื่อเรายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ภายในขอบเขตกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คุณตกลงว่าคุณจะยื่นข้อเรียกร้องสิทธิหรือมูลฟ้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลของเราภายในเวลาสอง (2) ปีนับจากวันที่ข้อเรียกร้องหรือมูลฟ้องดังกล่าวได้เกิดขึ้นหรือเพิ่มพูนขึ้น มิฉะนั้นแล้ว การเรียกร้องสิทธิหรือมูลฟ้องดังกล่าวจะถูกสละสิทธิอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้

หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ไม่มีผล ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความถูกต้อง ความชอบด้วยกฎหมาย และการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือบกพร่องไม่ว่าในทางใด ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของเราในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดนี้ในเวลาใดๆ ไม่ได้สละสิทธิของเราที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดที่เหมือนกันหรือข้อกำหนดอื่นๆ ในอนาคต

ข้อกำหนดนี้ (และข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายอื่นใดที่กล่าวถึงในที่นี้) จะก่อให้เกิดเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเรา ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลของเราและการจองใดๆ รวมทั้งจะมีผลบังคับใช้เหนือการติดต่อสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้านี้หรือในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและ/หรือการจอง ข้อกำหนดนี้ในรูปแบบฉบับพิมพ์และการประกาศใดๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะถือเป็นที่ยอมรับในกระบวนการพิจารณาของตุลาการหรือฝ่ายปกครองบนพื้นฐานหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้ ในขอบเขตเดียวกันและภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารทางธุรกิจอื่นๆ และบันทึกที่สร้างและเก็บไว้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์

ชื่อสมมติของบริษัท ผลิตภัณฑ์ บุคคล ตัวละคร และ/หรือข้อมูลที่กล่าวถึงในข้อมูลของเราไม่ได้มีขึ้นเพื่อแสดงถึงบุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่มีอยู่จริง

สิทธิใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งจะขอสงวนไว้ในที่นี้

รายละเอียดของเรา

Travel Partner Exchange S.L มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tererife, Islas Canarias, Spain

Travelscape เป็นบริษัทผู้ขายการท่องเที่ยวที่จดทะเบียนในแต่ละรัฐดังที่้ระบุไว้ด้านล่างนี้:

 • หมายเลขการจดทะเบียนในรัฐแคลิฟอร์เนีย: 2083930-50
 • หมายเลขการจดทะเบียนในรัฐฟลอริด้า: ST36407
 • หมายเลขการจดทะเบียนในรัฐไอโอวา: 677
 • หมายเลขการจดทะเบียนในรัฐเนวาดา: 20020759
 • หมายเลขการจดทะเบียนในรัฐวอชิงตัน: 602-617-174

การจดทะเบียนในฐานะผู้ขายการท่องเที่ยวในรัฐแคลิฟอเนียไม่ถือเป็นการอนุมัติของรัฐ

หมายเลขการจดทะเบียนภาษีในรัฐนิวยอร์ค:

หมายเลขการจดทะเบียนผู้ขายสำหรับภาษีการขายในรัฐนิวยอร์คของ Travelscape (ดำเนินธุรกิจในชื่อ Expedia Travel) คือ 880392667 และหมายเลขการจดทะเบียนภาษีโรงแรมในเมืองนิวยอร์คคือ 033960

โปรดคลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม:

หนังสือรับรองการประกอบการของเมืองนิวยอร์ค

หนังสือรับรองการประกอบการของเมืองนิวยอร์ค

©2018 EXPEDIA, INC.     สงวนลิขสิทธิ์