Regler och villkor för EPS                                                   Senast ändrad: 10 september 2018

LÄS IGENOM DESSA REGLER OCH VILLKOR NOGA DÅ DE INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM ANSVARSBEGRÄNSNING OCH TVISTLÖSNING

REGLER OCH VILLKOR FÖR EPS

Vi har försökt göra dessa användarvillkor (Villkoren) så enkla att förstå som möjligt genom att använda ett enkelt språk. För att det ska bli enklare för dig att följa resonemanget har vi ibland använt oss av definierade termer. När en sådan används för första gången visas den tydligt med fet text. Om vi använder samma term igen i Villkoren, visas den med stora bokstäver (såvida den inte hänvisar till ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”du” eller ”din”). I de här Villkoren har nedanstående ord följande betydelse:

Med Partner avses någon av våra marknadsföringspartner, inklusive dem via vars webbsida du kan ha gjort bokningen.

Med Kundtjänstrepresentant avses (i) vår eller en av våra Koncernmedlemmars kundtjänstleverantörer eller (ii) våra Partners kundtjänstleverantörer (inklusive alla personer som agerar å deras vägnar) eller (iii) alla personer som agerar som kundtjänstleverantörer å våra eller våra Koncernmedlemmars vägnar.

Med Bokning avses din Hotellbokning.

Med Koncernmedlem avses en entitet som, direkt eller indirekt via en eller flera mellanhänder, kontrollerar eller kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med oss, inklusive Travelscape LLC (ett aktiebolag i Nevada), Vacationspot, SL (ett spanskregistrerat företag) och Travel Partner Exchange S.L. (ett spanskregistrerat företag).

Med Hotellbokningar avses de bokningar av logi, inklusive de som ingår i ett paket, som görs tillgängliga av oss och våra Koncernmedlemmar från tid till annan.

Med vi, oss och vår avses EAN.com L.P, ett kommanditbolag i Delaware.

Med du och din avses slutkunden som individ eller företag läser genom vår Information eller gör Hotellbokningar.

I Villkoren redovisas de villkor enligt vilka du får:

 • tillgång till den information om hotellbokningar (vår Information) som vi och våra Koncernmedlemmar tillhandahåller till våra Partner och Kundtjänstrepresentanter om Hotellbokningarna och
 • slutföra en bokning.

Läs igenom de här Villkoren noga innan du börjar läsa igenom vår Information och/eller gör en Bokning. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa Villkor för framtida bruk.

Genom att läsa igenom vår Information och/eller göra en Bokning, bekräftar du att du accepterar dessa Villkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte samtycker till Villkoren får du inte använda vår Information, kontakta våra Kundtjänstrepresentanter eller göra några Bokningar.

ANDRA GÄLLANDE VILLKOR

Dessa Villkor hänvisar även till andra regler och begränsningar, inklusive avbokningspolicyer tillhörande leverantörer av Hotellbokningar (Regler) som kan gälla för din Bokning. Dessa Regler görs tillgängliga för dig före slutförandet av Bokningen, och alla Bokningar som görs är föremål för Reglerna, så som de redovisas på bokningssidan. Läs igenom dessa Regler noga. Om du gör en Bokning å andra personers vägnar, har du ansvaret för att göra dessa personer medvetna om Reglerna och för att upplysa dem om att de blir bundna av dem.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande neka tillgång till vår Information och våra Hotellbokningar när som helst och av vilken orsak som helst, inklusive men inte begränsat till brott mot dessa Villkor.

ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Vi kan revidera dessa Villkor när som helst genom att ändra den här sidan och kommer i dessa fall att publicera den uppdaterade versionen online från tid till annan.

Kontrollera den här webbsidan varje gång du ska göra en Bokning för att ta del av eventuella ändringar som vi kan ha genomfört, då de är bindande för dig i alla frågor, undantaget bokningar som har gjorts före datumet för den senaste uppsättningen ändringar (se överst till höger). De Villkor som gällde vid den tidpunkt då du gjorde Bokningen fortsätter att gälla för Bokningen.

SYFTET MED VÅR INFORMATION

Vår Information tillhandahålls enbart i syfte att hjälpa dig att få information om resor, fastställa om Hotellbokningar är tillgängliga, göra legitima Bokningar eller på annat sätt kommunicera med våra Kundtjänstrepresentanter.

Du får inte använda vår Information i något annat syfte om vi inte samtycker till detta skriftligen.

BOKNINGSVILLKOR

Som villkor för att få göra en Bokning, intygar du att:

 • du är minst 18 år
 • du har rätt att upprätta ett bindande skriftligt avtal med oss och relevant(a) Hotellbokningsleverantör(er)
 • du endast kommer att göra Bokningar för dig själv eller för andra personer för vilka du har rätt att göra sådana Bokningar (Andra personer)
 • du underrättar sådana Andra personer om dessa Villkor (så som de uppdateras av oss från tid till annan) och alla andra gällande villkor som gäller för en Bokning
 • all information som tillhandahålls av dig (inklusive all information som tillhandahålls å Andra personers vägnar) i förhållande till en Bokning är korrekt, komplett och aktuell och att
 • du kommer att följa vår Policy för acceptabel användning som redovisas nedan.
 • använda vår Information i något kommersiellt syfte
 • göra några spekulativa, falska eller bedrägliga Bokningar eller någon Bokning i förväntan om efterfrågan
 • bereda dig själv tillgång till, övervaka eller kopiera någon del av vår Information med hjälp av en robot, spindel, scraper eller annan automatisk metod eller manuell process för något som helst syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd
 • bryta mot restriktionerna i något robotförbud rörande vår Information eller kringgå andra åtgärder som vidtas för att förhindra eller begränsa tillgången till vår Information
 • vidta några åtgärder som lägger, eller enligt vår bedömning kan lägga, en oskälig eller oproportionellt stor belastning på vår infrastruktur
 • skapa djuplänkar till någon del av vår Information (inklusive men inte begränsat till inköpsvägen för några reseprodukter) i något syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd
 • skapa ”ramar” eller ”speglar” eller på annat sätt införliva någon del av vår Information i någon annan webbsida utan vårt föregående skriftliga tillstånd.

POLICY FÖR ACCEPTABEL ANVÄNDNING

När du får tillgång till vår Information samtycker du till att inte:

TREDJE PARTS LÄNKAR

Vår Information kan innehålla länkar till andra platser och resurser som tillhandahålls av tredje parter. Sådana länkar tillhandahålls endast i informationssyfte och innebär inte att vi har godkänt det material som finns på sådana platser eller i sådana resurser.

Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa platser eller i dessa resurser. I synnerhet har vi inget ansvar för sådana platsers sekretesspolicy eller annan praxis.

BETALNING FÖR DIN BOKNING

När du gör din Hotellbokning ger du oss eller en av våra Koncernmedlemmar tillstånd att utföra Hotellbokningar å dina vägnar.

När du ska göra din betalning för en Bokning beror på om du förbetalar din Hotellbokning (Förbetald bokning) eller inte, vilket du underrättas om innan du slutför din Bokning.

Observera att skatter och avgifter skiljer sig mellan de två betalningsalternativen.  Skattesatser och valutaväxlingskurser kan ändras under tiden mellan Bokningen och din faktiska användning av Hotellbokningen.

Kuponger kan finnas tillgängliga men är alltid föremål för sina egna specifika regler och villkor. Om du vill använda en kupong kan den endast tillämpas på Förbetalda bokningar.

Förbetalda bokningar (”Betala nu”)

Du betalar för Förbetalda bokningar vid tidpunkten då du gör Bokningen. Du ger oss tillstånd att göra Bokningen till totalbeloppet för bokningen, vilket inkluderar det belopp för hotellbokning som visas av vår Partner plus eventuella skatteindrivningsavgifter, skatter, serviceavgifter, eventuella tillämpliga skatter på våra tjänster och extra avgifter för bokningen som kan debiteras separat av vår Partner.

Om förbetalning krävs för din Bokning eller om du väljer att betala vid tidpunkten för Bokningen, debiteras ditt kreditkort med totalbeloppet av: (1) Travel Partner Exchange, S.L. eller någon annan Koncernmedlem som debiterar beloppet å resetjänstleverantörens vägnar, (2) resetjänstleverantören direkt eller (3) en Partner som bedriver verksamhet å våra vägnar eller å en Koncernmedlems vägnar.

Betala senare

Om förbetalning inte krävs för din Bokning kan du välja att betala vid tidpunkten då du använder Hotellbokningen.

Om du väljer detta ”betala senare”-alternativ, debiterar tillämplig Hotellbokningsleverantör Hotellbokningen i den lokala valutan vid tidpunkten då du använder Hotellbokningen.

Övrig information

Vissa bank- och kortföretag debiterar en transaktionsavgift av sina kontoinnehavare när kortutfärdaren och säljarens plats (som definieras av kortets varumärke, t.ex. Visa, MasterCard, American Express) är i olika länder.  Eventuella valutaväxlingskurser och transaktionsavgifter fastställs endast av den bank eller annan institution som utför transaktionen.  Dessa avgifter kan tillämpas av kortutfärdaren i form av en avgift som debiteras från kortinnehavarens konto.  När dessa avgifter tillämpas av kortutfärdaren kommer de att förtecknas separat från transaktionsbeloppet på ett kredit- eller betalkortsutdrag.  Detta innebär att det belopp som förtecknas på ditt kredit- eller betalkortsutdrag kan skilja sig från det belopp som visas i bokningens fakturasammanfattning i vår Information. Om du har några frågor angående dessa avgifter eller växlingskurser kontaktar du din bank.

Vissa logileverantörer kan kräva att du och/eller de Andra personerna uppvisar ett kreditkort eller en kontant deposition vid incheckningen för att täcka ytterligare utgifter som kan uppstå under vistelsen.  En sådan deposition är inte relaterad till eventuell betalning som vi erhåller för din Bokning.

AVBOKNINGAR OCH ÄNDRINGAR

I Reglerna redovisas gällande avbokningsperiod under vilken du kan avboka eller göra ändringar i din Bokning (Avbokningsperioden). I vissa begränsade fall förekommer Bokningar som inte kan ändras eller avbokas efter att de har genomförts och detta indikeras i det specifika hotellets avbokningspolicy.

Om det är tillåtet kan du avboka eller ändra din förbetalda Bokning under Avbokningsperioden, men du debiteras gällande avboknings- eller ändringsavgift enligt det specifika hotellets avbokningspolicy.

Om du tillåts avboka eller göra ändringar i din Bokning, men du inte gör detta innan Avbokningsperioden löper ut, är du skyldig att betala en avbokningsavgift motsvarande tillämpliga Hotellbokningsavgifter per natt, skatter eller skatteindrivningsavgifter (enligt vad som är tillämpligt), serviceavgifter och eventuella extra bokningsavgifter som debiteras separat av vår Partner (Avbokningsavgift) oavsett om du använder Hotellbokningen eller inte.

Om du inte dyker upp för den första övernattningen på din Bokning, men planerar att checka in för de följande nätterna, måste du bekräfta detta med vår Partner senast på bokningens första övernattningsdatum. I annat fall kan det hända att din Bokning avbokas och att du debiteras en Avbokningsavgift.

GRUPPBOKNINGAR

Observera att vi inte kan garantera bokningar för 8 rum hos någon logileverantör för samma vistelsedatum (Gruppbokning). Om du gör en Gruppbokning online, kan vi avboka den och debitera dig en eventuell avbokningsavgift som redovisas i Reglerna. Om du har betalat en deposition som inte kan återbetalas för din Gruppbokning, kommer din deposition att förverkas.

BEDRÄGLIGA BOKNINGAR

Om någon Bokning (inklusive eventuella associerade betalkort) visar tecken på eller kan kopplas till misstänkt bedrägeri, missbruk eller misstänkta aktiviteter, kan vi eller vår Partner avboka alla Bokningar associerade med ditt namn eller din e-postadress.  Dessutom kan vi verifiera (dvs. godkänna på förhand) alla kreditkort som används för betalning av en Bokning.  Om du eller innehavaren av ett kreditkort som används för betalning av en Bokning har gjort sig skyldig till bedrägligt beteende, förbehåller vi oss rätten att vidta nödvändiga rättsliga åtgärder och du och/eller kortinnehavaren kan bli ansvarig(a) för våra och vår Koncernmedlems förluster, inklusive rättegångs- och skadeståndskostnader. Kontakta vår Partner för att bestrida avbokningen av en Bokning.

PAKET

Om din Hotellbokning har tillhandahållits till dig i samband med en annan reseprodukt (t.ex. ett flyg, ett Paket eller ett Länkat researrangemang), ansvarar den Partner som har tillhandahållit det här Paketet, eller den första resekomponenten i det Länkade researrangemanget, till dig, för alla ändringar, eller skyldigheter beträffande Paketet eller det Länkade researrangemanget.

SKATTER

Du samtycker till att vi inte samlar in och förmedlar skatter till behöriga skattemyndigheter, förutom enligt vad som beskrivs nedan gällande skattskyldighet beträffande de belopp som vi behåller för våra tjänster.  Logileverantörerna fakturerar oss för vissa kostnader, inklusive momsbelopp, när så är tillämpligt. Logileverantörerna ansvarar för att remittera tillämpliga skatter till tillämpliga skattemyndigheter. De skatteindrivningsavgifter som vi debiterar dig i samband med Förbetalda bokningar, motsvarar de ungefärliga skatter (t.ex. för försäljningsvärde och användning, vistelse, rumsskatt, punktskatter och moms) som vi betalar till logileverantören för skatter i samband med rumsuthyrningen. Beskattning och skattesats varierar beroende på plats. De faktiska skattebelopp som betalas av oss till logileverantörerna kan variera beroende på skatteindrivningsavgifter, beroende på de priser, den skattskyldighet osv. som gäller vid den faktiska tidpunkt då du använder Hotellbokningen.

Du samtycker till att vi tillhandahåller dig tjänster för att underlätta Hotellbokningar mot en ersättning. Vi behåller serviceavgifter som kompensation för behandlingen av din Bokning. Våra serviceavgifter varierar beroende på belopp och på typ av Hotellbokning. Skatter för försäljning och användning och/eller lokala skatter för hotellvistelser tillämpas på de avgifter som vi tar ut för våra tjänster (serviceavgift och/eller administrationsavgift) i vissa jurisdiktioner. Det faktiska skattebeloppet på våra tjänster kan variera beroende på de priser som gäller vid tiden för din faktiska användning av Hotellbokningen.

Du samtycker till att myndigheter i vissa länder kan ta ut ytterligare försäljningsskatter eller skatter för användning och/eller hotellvistelse (t.ex. en turistskatt), som betalas på plats. Du är ensam betalningsskyldig för sådana ytterligare skatter.

INTERNATIONELLA RESOR

Du är ansvarig för att se till att du uppfyller alla tillämpliga krav för inträde i landet och att dina resedokument, som pass och visum (för transit, företag, turist eller annat) är i sin ordning och att eventuella andra inträdeskrav är uppfyllda.

Genom att erbjuda Hotellbokningar på särskilda internationella resmål, garanterar eller utfäster vi inte att resor till dessa områden rekommenderas eller kan ske riskfritt och ansvarar därmed inte för skador eller förluster i samband med resor till sådana resmål. Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt lands riktlinjer för utlandsresor för mer information.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Vi och våra Koncernmedlemmar kommer att vidta rimliga ansträngningar för att uppdatera vår Information i syfte att säkerställa att den är korrekt. Vår Information tillhandahålls dock av leverantörerna av våra Hotellbokningar. Därför:

 • kan vår Information komma att ändras, utökas, korrigeras eller tas bort när som helst, och ändringar i tillgängligheten eller utebliven tillgänglighet kan uppstå när som helst utan föregående meddelande och utan ansvar för oss och våra Koncernmedlemmar
 • friskriver vi oss från allt ansvar för alla misstag och felaktigheter i förhållande till vår Information (inklusive men inte begränsat till prissättningen på Hotellbokningar, hotellfoton, listor över hotellets bekvämligheter och allmänna hotellbeskrivningar)
 • garanterar vi inte att specifika Hotellbokningar är tillgängliga
 • gör vi inga framställningar beträffande lämpligheten hos vår Information för något syfte
 • är de hotellbetyg som visas i vår Information endast avsedda som allmänna riktlinjer, och vi och våra Koncernmedlemmar kan inte garantera att dessa betyg är korrekta 
 • innebär inkludering av eller erbjudande om en Hotellbokning inte att vi eller våra Koncernmedlemmar har godkänt eller rekommenderar denna Hotellbokning
 • friskriver vi oss från alla garantier och villkor för att vår Information, våra tjänster och all e-post som skickas från oss eller våra Koncernmedlemmar är fria från virus och andra skadliga komponenter
 • tillhandahålls Informationen och tjänsterna ”i befintligt skick” utan någon typ av garanti.

Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att korrigera eventuella prissättningsfel och/eller Bokningar som görs med fel pris. I sådana fall kommer vi, om så är möjligt, att erbjuda dig möjligheten att behålla din Bokning till det ändrade priset eller avboka den utan avgift.

VÅRA SKYLDIGHETER

De hotell och andra leverantörer som tillhandahåller Hotellbokningar till oss är oberoende entreprenörer och inte representanter anställda av oss eller våra Koncernmedlemmar.

Vi och våra Koncernmedlemmar ansvarar inte för:

 • någon Partners eller Hotellbokningsleverantörs handlingar, fel, utelämnanden, framställningar, garantier, regelbrott eller försumligheter
 • personskada, dödsfall, egendomsskada eller skadestånd eller kostnader som kan uppstå till följd av detta.

Vi och våra Koncernmedlemmar tar inget ansvar för, och gör inga återbetalningar i händelse av:

 • fördröjning
 • avbokning
 • överbokning
 • strejk
 • force majeure
 • andra orsaker bortom vår direkta kontroll

och vi tar inget ansvar för eventuella ytterligare kostnader, utelämnanden, fördröjningar, nya rutter eller någon stats eller myndighets agerande.

Varken vi eller våra Koncernmedlemmar kan, i så stor utsträckning som är tillåtet enligt gällande lag, hållas ansvariga för några direkta eller indirekta skador, bestraffande, oförutsedda, särskilda eller följdskador som uppstår till följd av eller i något samband med:

 • din tillgång till vår Information eller
 • fördröjning vid eller oförmåga till att få tillgång till vår Information (inklusive, men inte begränsat till, då orsaken har sin grund i datorvirus, information, programvara, länkade webbplatser och Bokningar)

oavsett om detta beror på försumlighet, kontrakt, skadeståndsgrundande händelser, strikt ansvar, konsumentskyddslagstiftning eller annat och inte ens om vi eller våra Koncernmedlemmar har informerats om risken för sådana skador.

Om vi eller våra Koncernmedlemmar, trots begränsningen ovan, befinns vara ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår till följd av eller på något sätt har samband med någon av de förekomster som beskrivs ovan, överskrider inte vårt, eller våra Koncernmedlemmars, ansvar i någon situation sammantaget det belopp som är störst av följande:

 • den Bokningsavgift som du betalade till oss, vår Koncernmedlem eller Partner i samband med relevant Bokning och
 • etthundra dollar (USD 100,00) eller motsvarande i lokal valuta.

Vi exkluderar eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar för något som inte kan exkluderas enligt gällande lag.

Ansvarsbegränsningen avspeglar riskfördelningen mellan dig och oss.

De begränsningar som anges i detta avsnitt ska bestå och gälla även om något begränsat avhjälpande som anges i dessa Villkor inte anses ha uppfyllt sitt grundläggande syfte.

Ansvarsbegränsningarna i dessa Villkor ska tolkas till fördel för oss och våra Koncernmedlemmar.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara och gottgöra oss, våra Koncernmedlemmar och alla deras tjänstemän, chefer, anställda och representanter från och mot alla anspråk, grunder för talan, krav, återvinningar, förluster, skadestånd, böter, viten eller andra kostnader eller utgifter av något slag, inklusive men inte begränsat till, skäliga krav på ersättning för ombudsarvoden som framställs av tredje part som följd av:

 • ditt brott mot dessa Villkor
 • att du bryter mot lagar eller tredje parts rättigheter, eller
 • din användning av vår Information.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vår information (inklusive men inte begränsat till pris och tillgänglighet för Hotellbokningar) ägs av oss eller våra leverantörer.

Vi samtycker till att du får använda vår Information för att göra begränsade kopior av din resplan och all annan information som är relevant för din Bokning samtidigt som du samtycker till att inte i övrigt modifiera, kopiera, distribuera, sända, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda arbeten från, överföra, sälja eller sälja vidare information, programvara, produkter eller tjänster relaterade till och/eller inklusive Hotellbokningarna och vår Information.

COPYRIGHT OCH VARUMÄRKEN

Allt innehåll i vår Information är ©2018 Expedia, Inc. Med ensamrätt. Expedia, Expedia Affiliate Network, EAN, TravelNow, Hotels.com, Expedia Affiliate Network-logotypen, TravelNow-logotypen och Hotels.com-logotypen är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Expedia, Inc. i USA och/eller andra länder. Andra logotyper och produkt- eller företagsnamn som nämns i dessa Villkor kan vara varumärken som tillhör andra ägare.   Vi ansvarar inte för innehåll på webbsidor som drivs av tredje parter.

Geografiska data från OpenStreetMap som har använts i kartor kommer från (c) OpenStreetMaps bidragsgivare och finns tillgängliga under Open Database License (ODbL).

Om du känner till kränkningar av vårt varumärke kan du informera oss via e-post till hotline@expedia.com.  På denna e-postadress hanterar vi endast meddelanden som rör varumärkesintrång.

TILLÄMPLIGA LAGAR

Dessa Villkor regleras av lagstiftningen i Sverige. Du samtycker härmed till att domstolarna i Sverige är exklusiv jurisdiktion och plats för alla tvister som uppstår till följd av dessa Villkor eller i samband med användningen av vår Information. Användning av vår Information är otillåten i alla jurisdiktioner där inte samtliga bestämmelser i dessa Villkor är giltiga.

TVISTER

Det är mycket viktigt för oss och våra Koncernmedlemmar att våra kunder är nöjda, så om ett problem eller en tvist uppstår gör vi allt vi kan för att hitta en lösning på situationen. Om vi inte lyckas kan du dock göra anspråk enligt vad som beskrivs i detta avsnitt.

Du samtycker till att ge oss möjlighet att lösa tvister eller anspråk som på något sätt relaterar till vår Information, Bokningar, kontakt med våra Kundtjänstrepresentanter, Hotellbokningar eller framställningar som har gjorts av oss (Anspråk) genom att kontakta oss med hjälp av den kundtjänstinformation som tillhandahålls till dig vid tidpunkten för bokningen. Om vi inte kan lösa dina Anspråk inom 60 dagar kan du söka en lösning genom skiljedom eller i en domstol som behandlar småmålsförfaranden.

Samtliga förfaranden för att lösa Anspråk utförs endast från fall till fall och inte som en klassmässig, konsoliderad eller representativ åtgärd.

Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning på nätet finns på http://ec.europa.eu/odr.

ALLMÄNT

Du bekräftar att inget samarbetsprojekt, inget partnerskap och ingen anställningsrelation finns mellan dig och oss eller våra Koncernmedlemmar till följd av de här Villkoren eller din åtkomst till vår Information.

Du samtycker till att Travelscape, LLC och VacationSpot, SL (eller någon annan koncernmedlem som vi utser) ska behandlas av alla skattemyndigheter i alla relevanta jurisdiktioner som leverantör av Hotellbokningen för Förbetalda bokningar och Paket beträffande momssyften (mervärdesskatt) enligt tillämpningen i direktivet 2006/112/EG.

Vårt uppfyllande av dessa Villkor sker med förbehåll för gällande lagar och den rättsliga gången, och ingenting i dessa Villkor begränsar vår rätt att uppfylla begäranden från rättskipande myndigheter eller andra statliga eller juridiska begäranden avseende din användning av vår Information eller information som lämnas till eller inhämtas av oss med avseende på sådan användning.

Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan organisation men detta påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa Villkor. Du kan bara överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan person om vi så avtalar skriftligen.

I den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande lag samtycker du till att väcka talan eller lägga fram anspråk till följd av eller i samband med din åtkomst eller användning av vår Information inom två (2) år från den dag då detta anspråk eller denna talan uppstod eller ackumulerades, annars kommer detta anspråk eller denna talan oåterkalleligt att förfalla.

Om någon del av dessa Villkor anses vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa, ska giltigheten, lagligheten och verkställigheten hos återstående bestämmelser inte påverkas eller försämras på något sätt. Vår underlåtenhet eller vårt dröjsmål med att verkställa någon bestämmelse i dessa Villkor vid någon tidpunkt innebär inte att vi avstår vår rätt att verkställa densamma eller några andra bestämmelser i framtiden.

Dessa Villkor (och övriga regler och villkor som nämns häri) utgör den fullständiga överenskommelsen mellan dig och oss avseende vår Information och alla Bokningar och den ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer och förslag, antingen elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss med avseende på vår Information och/eller Bokning. En tryckt version av dessa Villkor och eventuella meddelanden som lämnas i elektronisk form ska vara tillåtna vid rättsliga eller administrativa förfaranden baserade på eller i samband med dessa Villkor i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärsdokument och uppgifter som ursprungligen har genererats och bevarats i skriftlig form.

Fiktiva namn på företag, produkter, personer, karaktärer och/eller data som nämns i vår Information är inte avsedda att representera något verkligt företag eller någon verklig person, produkt eller händelse.

Alla rättigheter som inte uttryckligen ges genom dessa Villkor förbehålls.

UPPLYSNINGAR

Travel Partner Exchange S.L. är registrerat på adressen Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Kanarieöarna, Spanien.

Travelscape LLC är registrerad säljare av resor i var och en av de delstater som anges nedan:

 • Organisationsnummer i Kalifornien:  2083930-50
 • Organisationsnummer i Florida: ST36407
 • Organisationsnummer i Iowa:  677
 • Organisationsnummer i Nevada:  20020759
 • Organisationsnummer i Washington:  602-617-174

Registreringen som säljare av resor i Kalifornien utgör inte ett godkännande från delstaten.

Skatteregistreringsnummer i staten New York:

Travelscapes (d/b/a Expedia Travel) registreringsnummer för försäljningsskatt för försäljning i New York är 880392667 och registreringsnumret för hotellbeläggningsskatt i New York City är 033960.

Klicka här om du vill veta mer:

Certifikat över befogenheter – delstaten New York

Certifikat över befogenheter – New York City

©2018 EXPEDIA, INC.    Med ensamrätt.