Zmluvné podmienky EPS                                       Posledná aktualizácia: 10. septembra 2018

TIETO ZMLUVNÉ PODMIENKY SI PREČÍTAJTE DÔSLEDNE, PRETOŽE OBSAHUJÚ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O OBMEDZENIACH ZODPOVEDNOSTI A RIEŠENÍ SPOROV

ZMLUVNÉ PODMIENKY EPS

Tieto zmluvné podmienky (Podmienky) sú písané jednoduchým jazykom, aby sa dali čo najľahšie pochopiť. Na niektorých miestach sme použili definície, aby ste im lepšie porozumeli. Prvý výskyt definície v texte je vždy uvedený tučným písmom. Každý ďalší výskyt v týchto Podmienkach je uvedený veľkými písmenami (pokiaľ neodkazuje na výrazy my, naše, vy alebo vaše). V Podmienkach majú nasledujúce slová tieto významy:

Partnerská spoločnosť predstavuje našich marketingových partnerov vrátane tých, prostredníctvom ktorých stránok ste vykonali Rezerváciu;

Zástupca strediska služieb zákazníkom predstavuje (i) nášho poskytovateľa služieb zákazníkom alebo poskytovateľa služieb zákazníkom jedného z našich Členov skupiny; alebo (ii) poskytovateľov služieb zákazníkom našich partnerských spoločností (vrátane všetkých osôb konajúcich v ich mene); alebo (iii) všetky osoby konajúce ako poskytovatelia služieb zákazníkom v našom mene alebo v mene našich Členov skupiny;

Rezervácia označuje vašu Rezerváciu hotela;

Člen skupiny predstavuje subjekt, ktorý priamo či nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých prostredníkov ovláda alebo je ovládaný, prípadne je spoločne ovládaný s nami, a to vrátane spoločností Travelscape LLC (nevadská spoločnosť s ručením obmedzením). Vacationspot, SL (spoločnosť registrovaná v Španielsku) a Travel Partner Exchange S.L. (spoločnosť registrovaná v Španielsku);

Rezervácie hotelov predstavujú rezervácie ubytovania (vrátane tých, ktoré sú súčasťou balíka), ktoré priebežne sprístupníme my alebo naši Členovia skupiny; a

my, nás, naše predstavuje spoločnosť EAN.com L.P, obmedzené partnerstvo v štáte Delaware;

vy, vaše predstavuje individuálneho alebo podnikového koncového zákazníka prehliadajúceho naše Informácie alebo vykonávajúceho Rezervácie hotelov.

Tieto Podmienky stanovujú podmienky, za ktorých môžete:

 • pristupovať k informáciám o Rezerváciách hotelov (naše Informácie), ktoré my a naši Členovia skupiny poskytujeme našim Partnerským spoločnostiam a Zástupcom strediska služieb zákazníkom o Rezerváciách hotelov; a
 • vykonať Rezerváciu.

Pred začatím prehliadania našich Informácií a/alebo vykonaním Rezervácie si dôsledne prečítajte tieto Podmienky. Odporúčame vám vytlačiť si kópiu týchto Podmienok pre prípad potreby v budúcnosti.

Prehliadaním našich Informácií a/alebo vykonaním Rezervácie potvrdzujete, že tieto Podmienky prijímate a súhlasíte s ich dodržiavaním. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, nesmiete používať naše Informácie, kontaktovať našich Zástupcov strediska služieb zákazníkom ani vykonávať Rezervácie.

ĎALŠIE PLATNÉ PODMIENKY

Tieto Podmienky tiež odkazujú na ďalšie pravidlá a obmedzenia vrátane storno podmienok od poskytovateľov Rezervácií hotelov (Pravidlá), ktoré sa môžu vzťahovať na vašu Rezerváciu. Tieto Pravidlá vám budú sprístupnené pred dokončením Rezervácie a všetky vykonané Rezervácie týmto Pravidlám podliehajú, ako je uvedené na stránke rezervácie. Prečítajte si prosím tieto Pravidlá dôsledne. Ak vykonávate Rezerváciu v mene iných osôb, nesiete zodpovednosť za ich upozornenie na tieto Pravidlá a za ich informovanie o tom, že sa na nich budú vzťahovať.

Na základe vlastného uváženia si vyhradzujeme právo zakázať prístup k našim Informáciám a Rezerváciám hotelov kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vrátane, okrem iného, porušenia týchto Podmienok.

ZMENY TÝCHTO PODMIENOK

Tieto Podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť úpravou tejto stránky a priebežne budeme zverejňovať aktualizovanú verziu online.

Pri každom vykonaní Rezervácie skontrolujte túto webovú stránku, aby ste si všimli akékoľvek zmeny, ktoré sme vykonali, pretože sú pre vás záväzné vo všetkých ohľadoch okrem Rezervácií vykonaných pred dátumom poslednej skupiny zmien (pozrite si časť vpravo hore). Podmienky, ktoré boli platné v čase vykonania Rezervácie, budú v prípade tejto Rezervácie platiť aj naďalej. 

ÚČEL NAŠICH INFORMÁCIÍ

Naše Informácie sú poskytované výhradne na to, aby vám pomáhali pri zhromažďovaní cestovných informácií, zisťovaní dostupnosti Rezervácií hotelov, vykonávaní právoplatných Rezervácií alebo pri komunikácii s našimi Zástupcami strediska služieb zákazníkom.

Pokiaľ to písomne neodsúhlasíme, nesmiete používať naše Informácie na žiadny iný účel.

PODMIENKY VYKONANIA REZERVÁCIE

Vykonanie Rezervácie je podmienené vašou zárukou, že:

 • máte aspoň 18 rokov;
 • máte oprávnenie s nami a s relevantnými poskytovateľmi Rezervácie hotelov vytvoriť záväznú právnu zmluvu;
 • vykonávate Rezervácie iba vo svojom mene alebo v mene iných osôb, ktoré vám poskytli oprávnenie takéto Rezervácie vykonať (Iné osoby);
 • upozorníte Iné osoby na tieto Podmienky (ktoré priebežne aktualizujeme) a všetky ďalšie platné podmienky, ktoré sa vzťahujú na Rezerváciu;
 • všetky informácie, ktoré poskytnete (vrátane informácií poskytnutých v mene Iných osôb) v súvislosti s Rezerváciou, budú presné, úplné a aktuálne; a
 • budete dodržiavať naše Prijateľné pravidlá používania uvedené nižšie.
 • používať naše Informácie na akýkoľvek komerčný účel;
 • vykonávať akékoľvek špekulatívne, nepravdivé alebo podvodné Rezervácie ani akékoľvek Rezervácie s očakávaním vyššieho dopytu;
 • zobrazovať, monitorovať ani kopírovať žiadne naše Informácie použitím robota, pavúka („spider“), scrapera alebo iného automatizovaného spôsobu, ani žiadneho manuálneho postupu na žiadny účel bez nášho výslovného písomného povolenia;
 • porušovať obmedzenia v akýchkoľvek hlavičkách na vylúčenie robotov v našich Informáciách ani obchádzať iné opatrenia používané na zabránenie alebo obmedzenie prístupu k týmto Informáciám;
 • vykonávať žiadnu činnosť, ktorá predstavuje alebo môže predstavovať, podľa nášho uváženia, neprimerané, alebo nepomerne veľké zaťaženie našej infraštruktúry;
 • vytvárať priame prepojenia na akúkoľvek časť našich Informácií (vrátane, bez obmedzenia, cesty pre nákup akýchkoľvek Cestovných produktov) na žiadny účel bez nášho výslovného písomného povolenia; ani
 • „vkladať do rámcov“, „odzrkadľovať“ alebo inak začleňovať akúkoľvek časť našich Informácií do akejkoľvek webovej lokality bez nášho predchádzajúceho písomného povolenia.

PRIJATEĽNÉ PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA

Pri pristupovaní k našim Informáciám súhlasíte s tým, že nebudete:

ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Naše Informácie môžu obsahovať odkazy na iné lokality alebo zdroje poskytnuté tretími stranami. Takéto odkazy sú uvedené iba pre vašu informáciu a nenaznačujú žiadne odporúčanie materiálu na takýchto stránkach alebo v takýchto zdrojoch.

Nad obsahom týchto stránok alebo zdrojov nemáme žiadnu kontrolu. Predovšetkým nenesieme zodpovednosť za súkromie ani ďalšie praktiky takýchto stránok.

PLATBA ZA VAŠU REZERVÁCIU

Pri odoslaní žiadosti o Rezerváciu hotela nás alebo jedného z našich Členov skupiny oprávňujete sprostredkovať Rezervácie hotelov vo vašom mene.

To, kedy zaplatíte za Rezerváciu, závisí od situácie, či ste za svoju Rezerváciu hotela (Dopredu platená rezervácia) zaplatili vopred alebo nie, na čo vás upozorníme pred dokončením Rezervácie. 

Upozorňujeme, že dane a poplatky sa pri týchto dvoch možnostiach platby líšia. Medzi vykonaním Rezervácie a skutočným využitím Rezervácie hotela môže dôjsť k zmene dane a výmenného kurzu.

Kupóny môžu byť k dispozícii, ale budú vždy podliehať vlastným špecifickým zmluvným podmienkam. Kupón je možné použiť iba v prípade Dopredu platených rezervácií.

Dopredu platené rezervácie („Zaplatiť teraz“)

Za Dopredu platené rezervácie platíte vy v čase vykonania Rezervácie. Oprávňujete nás vykonať Rezerváciu za celkovú cenu rezervácie, ktorá zahrnuje cenu Rezervácie hotela zobrazenú našou Partnerskou spoločnosťou a všetky dodatočné poplatky za vrátenie dane, dane, poplatky za služby, všetky príslušné dane za naše služby a akékoľvek ďalšie poplatky za rezerváciu, ktoré si naša Partnerská spoločnosť samostatne účtuje.

Ak vaša Rezervácia vyžaduje platbu vopred alebo si zvolíte možnosť platby v čase Rezervácie, z vašej kreditnej karty zúčtuje úplnú cenu rezervácie: (1) spoločnosť Travel Partner Exchange, S.L., ktorá danú platbu prevezme v mene jedného z členov našej skupiny alebo v mene poskytovateľa hotelovej rezervácie, (2) priamo poskytovateľ cestovnej služby alebo (3) alebo Partnerská spoločnosť, ktorá podniká v našom mene alebo v mene člena našej skupiny.

Zaplatiť neskôr

Ak vaša Rezervácia nevyžaduje platbu vopred, môžete si zvoliť úhradu v čase využitia Rezervácie hotela.

Ak si zvolíte možnosť „Zaplatiť neskôr“, príslušný poskytovateľ Rezervácie hotela prijme platbu za Rezerváciu hotela v miestnej mene v čase, keď Rezerváciu hotela využijete.

Dodatočné informácie

Niektoré banky a spoločnosti účtujú majiteľom účtov transakčný poplatok, ak sa vydavateľ karty a obchodník (určuje sa podľa značky karty, napr. Visa, MasterCard, American Express) nachádzajú v rozdielnych krajinách. Výmenný kurz meny, ak sa použije, a transakčný poplatok stanovujú výlučne banka alebo iná agentúra spracúvajúca danú transakciu. Tieto poplatky môže účtovať vydavateľ karty ako výdavok z účtu držiteľa karty. Ak ich účtuje vydavateľ karty, budú tieto poplatky uvedené na výpise z kreditnej či debetnej karty oddelene od sumy transakcie. To znamená, že suma uvedená na výpise z vašej kreditnej alebo debetnej karty môže mať inú výšku, ako je suma uvedená na stránke zhrnutia faktúry za rezerváciu, ktorú ste vykonali na základe našich Informácií. Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto poplatkom alebo výmenným kurzom, obráťte sa na svoju banku.

Niektorí poskytovatelia ubytovania môžu vyžadovať, aby ste vy a/alebo Iné osoby po príchode predložili kreditnú kartu alebo zložili zálohu v hotovosti na pokrytie dodatočných výdavkov, ktoré vzniknú počas vášho pobytu.  Takáto záloha sa nevzťahuje k žiadnej platbe, ktorú obdržíme my za vašu Rezerváciu. 

ZRUŠENIE ALEBO ZMENA REZERVÁCIE

Pravidlá stanovia príslušné obdobie zrušenia, počas ktorého môžete svoju Rezerváciu zrušiť alebo zmeniť (Obdobie zrušenia). V obmedzených prípadoch sa niektoré Rezervácie nedajú po vykonaní zmeniť ani zrušiť, čo bude uvedené v storno podmienkach konkrétneho hotela.

Ak je to povolené, môžete svoju dopredu platenú Rezerváciu zrušiť v Období zrušenia, bude vám však zaúčtovaný príslušný poplatok za zrušenie alebo zmenu rezervácie podľa storno podmienok konkrétneho hotela.

Ak môžete svoju Rezerváciu zrušiť alebo zmeniť, ale neurobíte to do konca Obdobia zrušenia, budete povinný/-á zaplatiť poplatok za zrušenie rezervácie zahrnujúci príslušnú cenu/ceny za noc Rezervácie hotela, dane alebo poplatky za vrátenie dane (ak sú potrebné), poplatky za služby a akýkoľvek ďalší rezervačný poplatok, ktorý si účtuje naša Partnerská spoločnosť (Poplatok za zrušenie rezervácie), a to bez ohľadu na to, či ste Rezerváciu hotela využili.

Ak sa nedostavíte v prvú noc svojej Rezervácie, ale plánujete príchod v nasledujúcom dni, musíte o tom informovať našu Partnerskú spoločnosť najneskôr v dátume prvej noci vašej rezervácie. Ak to neurobíte, vaša Rezervácia môže byť zrušená a môže vám byť zaúčtovaný Poplatok za zrušenie rezervácie.

SKUPINOVÉ REZERVÁCIE

Upozorňujeme, že nemôžeme zaručiť rezervácie viac ako 8 izieb u žiadneho poskytovateľa ubytovania pre rovnaké dátumy pobytu (Skupinová rezervácia). Ak vykonáte Skupinovú rezerváciu online, môžeme takúto Skupinovú rezerváciu zrušiť a zaúčtovať vám poplatok za zrušenie rezervácie uvedený v našich Pravidlách. Ak ste v súvislosti so svojou Skupinovou rezerváciou zaplatili nevratnú zálohu, záloha prepadne.

PODVODNÉ REZERVÁCIE

Ak akákoľvek Rezervácia (vrátane akýchkoľvek priradených platobných kariet) vykazuje známky možného podvodu, zneužitia alebo podozrivej aktivity, alebo je s nimi spojená, môžeme my alebo naša Partnerská spoločnosť akúkoľvek Rezerváciu priradenú k vášmu menu alebo emailovej adrese zrušiť.  Okrem toho môžeme overiť (t. j. dopredu autorizovať) akúkoľvek kreditnú kartu, prostredníctvom ktorej má byť Rezervácia zaplatená.  Ak vy alebo majiteľ kreditnej karty použitej na zaplatenie Rezervácie vykonal akúkoľvek podvodnú činnosť, vyhradzujeme si právo podniknúť akékoľvek potrebné právne kroky, pričom vy a/alebo majiteľ karty môže niesť zodpovednosť za naše straty alebo straty nášho Člena skupiny vrátane nákladov na súdne spory a škôd.  Ak chcete vzniesť námietku proti zrušeniu Rezervácie, kontaktujte našu Partnerskú spoločnosť.

BALÍKY

Ak vám bola Rezervácia hotela poskytnutá spolu s ďalším cestovným produktom (napr. letom) (Balík alebo Spojené cestovné služby), za akékoľvek zmeny alebo záväzky súvisiace s príslušným Balíkom alebo Spojenými cestovnými službami bude zodpovedná Partnerská spoločnosť, ktorá vám tento Balík alebo prvú cestovnú časť Spojených cestovných služieb poskytla.

DANE

Beriete na vedomie, že s výnimkou sumy, ktorú si vzhľadom na daňové povinnosti ponecháme za naše služby v súlade s nižšie uvedenými pravidlami, nevyberáme dane za účelom ich úhrady príslušným daňovým úradom. Poskytovatelia ubytovania nám fakturujú určité poplatky, vrátane, v prípadoch, keď je to vhodné, daní. Poskytovatelia ubytovania zodpovedajú za odvedenie relevantných daní príslušným daňovým jurisdikciám. Poplatky za vrátenie dane, ktoré účtujeme pri Dopredu platených rezerváciách, predstavujú odhadnuté dane (napr. daň z predaja, daň z použitia, pobytová daň, daň za izbu, spotrebná daň, DPH atď.), ktoré platíme poskytovateľovi ubytovania za dane, ktoré sú splatné za prenajatie danej izby. Zdaniteľnosť a príslušná daň sa líšia v závislosti od polohy. Skutočné sumy dane, ktoré zaplatíme poskytovateľom ubytovania, sa môžu líšiť na základe poplatkov za vrátenie dane v závislosti od cien, zdaniteľnosti a pod., ktoré sú platné v čase vášho skutočného využitia Rezervácie hotela.

Beriete na vedomie, že vám poskytujeme naše služby sprostredkovania Rezervácií hotelov za protiplnenie. Ako kompenzáciu za obslúženie vašej Rezervácie si ponechávame poplatky za služby. Naše poplatky za služby sa líšia na základe sumy a typu Rezervácie hotela. Na sumy, ktoré si účtujeme za naše služby (servisný poplatok a/alebo poplatok za sprostredkovanie), sú v určitých jurisdikciách uvalené dane z predaja, dane z použitia a/alebo miestne pobytové dane. Skutočná výška daní za naše služby sa môže líšiť v závislosti od sadzieb, ktoré sú platné v čase vášho skutočného využitia Rezervácie hotela.

Beriete na vedomie, že úrady v určitých krajinách môžu účtovať ďalšie dane z predaja, dane z použitia a/alebo miestne pobytové dane (napr. turistická daň), ktoré je potrebné uhradiť miestne. Za úhradu mimoriadnych daní zodpovedáte výlučne vy.

ZAHRANIČNÉ CESTY

Zodpovedáte za zabezpečenie toho, že splníte akékoľvek príslušné zahraničné podmienky pre vstup, a za to, že vaše cestovné doklady, ako napríklad pasy a víza (tranzitné, obchodné, turistické a iné), sú v poriadku a že spĺňate akékoľvek ďalšie zahraničné podmienky pre vstup.  

Ponúkaním Rezervácií hotelov v konkrétnych medzinárodných destináciách nezaručujeme, že cestovanie do týchto oblastí sa odporúča alebo je bez rizika a nezodpovedáme za škody ani straty, ktoré môžu vzniknúť cestou do takýchto destinácií. Odporúčame, aby ste si prečítali pokyny pre cesty do zahraničia z vašej krajiny, kde nájdete ďalšie podrobnosti. 

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

My a naši Členovia skupiny vyvinieme dostatočné úsilie na aktualizáciu našich Informácií v záujme zaistenia ich presnosti. Naše Informácie však poskytujú dodávatelia našich Rezervácií hotelov. Preto:

 • môžu byť naše informácie kedykoľvek zmenené, doplnené, upravené alebo odstránené, akákoľvek nedostupnosť alebo zmena sa môže vyskytnúť kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia a nie sme za to zodpovední my ani naši Členovia skupiny;
 • odmietame akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo iné nepresnosti súvisiace s našimi Informáciami (vrátane, bez obmedzenia, cien za Rezervácie hotelov, fotografie hotelov, zoznamy vybavenia hotelov a všeobecných popisov hotelov);
 • nezaručujeme dostupnosť konkrétnych Rezervácií hotelov; 
 • nevydávame žiadne vyhlásenia o vhodnosti našich Informácií na akékoľvek účely;
 • sú hodnotenia hotelov zobrazené v našich Informáciách určené iba ako všeobecné pravidlá a nemôžeme zaručiť ich presnosť (my ani naši Členovia skupiny); 
 • zahrnutie alebo ponuka akejkoľvek Rezervácie hotela nepredstavuje žiadne odporúčanie tejto Rezervácie hotela nami ani našimi Členmi skupiny;
 • odmietame všetky záruky a podmienky, že naše Informácie a služby alebo akékoľvek emaily, ktoré odošleme my alebo naši Členovia skupiny, neobsahujú vírusy ani žiadne iné škodlivé súčasti; a
 • že naše Informácie a služby sú poskytované „tak, ako sú“ bez akejkoľvek záruky.

Výslovne si vyhradzujeme právo na opravu akýchkoľvek chybných cien a/alebo Rezervácií vykonaných za nesprávnu cenu. V takomto prípade, ak je to k dispozícii, vám ponúkneme možnosť ponechať si Rezerváciu za opravenú cenu alebo Rezerváciu zrušiť bez poplatku.

NAŠA ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM

Hotely a ďalší dodávatelia, ktorí nám poskytujú Rezervácie hotelov, sú nezávislí dodávatelia a nie naši zástupcovia, zamestnanci či zástupcovia/zamestnanci našich Členov skupiny.

Nezodpovedáme (my ani naši Členovia skupiny) za:

 • konania, chyby, opomenutia, vyjadrenia, záruky, porušenia ani zanedbania Partnerských spoločností alebo dodávateľov našich Rezervácií hotelov; alebo
 • akékoľvek osobné zranenia, smrť, poškodenie majetku alebo iné škody či výdavky, ktoré z toho vyplynú. 

Nenesieme zodpovednosť ani nevrátime peniaze (my ani naši Členovia skupiny) za akékoľvek:

 • oneskorenie;
 • zrušenie;
 • nadmerné rezervovanie;
 • štrajk;
 • vyššiu moc; ani
 • ďalšie príčiny mimo našej priamej kontroly; 

a nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek ďalšie výdavky, opomenutia, oneskorenia, presmerovania alebo činy úradov či orgánov. 

V plnom rozsahu povolenom príslušným právom nie sme (my ani naši Členovia skupiny) v žiadnom prípade zodpovední za žiadne priame, nepriame, trestné, náhodné, špeciálne alebo následné škody vyplývajúce alebo akýmkoľvek spôsobom spojené s:

 • vaším prístupom k našim Informáciám; alebo
 • oneskorením či nemožnosťou pristupovať k našim Informáciám (vrátane, okrem iného, počítačových vírusov, informácií, softvéru, prepojených stránok a Rezervácií);

či už na základe nedbanlivosti, zmluvy, úmyselného porušenia práva, presne vymedzenej zodpovednosti, práva na ochranu spotrebiteľa alebo inak, a to aj v prípade, ak sme (my alebo naši Členovia skupiny) boli upozornení na možnosť vzniku takýchto škôd.

Ak sa aj napriek obmedzeniam vyššie preukáže, že sme zodpovední (my alebo naši Členovia skupiny) za akúkoľvek stratu či škodu, ktorá vznikne na základe akejkoľvek udalosti opísanej vyššie alebo je s nimi akokoľvek spojená, potom naša zodpovednosť alebo zodpovednosť našich Členov skupiny v žiadnom prípade neprekročí celkovo:

 • rezervačný poplatok, ktorý ste nám, nášmu Členovi skupiny alebo Partnerskej spoločnosti zaplatili v súvislosti s relevantnou Rezerváciou; alebo
 • sto amerických dolárov (100,00 USD) alebo ekvivalentnú sumu v miestnej mene.

Žiadnym spôsobom nevylučujeme ani neobmedzujeme našu zodpovednosť za čokoľvek, čo sa nedá vylúčiť platnými zákonmi.

Obmedzenie zodpovednosti odráža rozdelenie rizika medzi vami a nami.

Obmedzenia spresnené v tejto časti budú trvať a platiť dokonca aj v prípade, ak sa ukáže, že niektorý obmedzený nápravný prostriedok uvedený v týchto Podmienkach nesplnil svoj základný účel.

Obmedzenia zodpovednosti uvedené v týchto Podmienkach sú prospešné pre nás a našich Členov skupiny.

NÁHRADA ŠKODY

Súhlasíte s tým, že ochránite a odškodníte nás, našich Členov skupiny a akýchkoľvek ich predstaviteľov, riaditeľov, zamestnancov a obchodných zástupcov pred akýmikoľvek nárokmi, predmetmi žaloby, požiadavkami, náhradami, stratami, škodami, pokutami, peňažnými trestmi a inými nákladmi alebo výdavkami akéhokoľvek druhu alebo akejkoľvek povahy vrátane, no nie výhradne, primeraných právnych a účtovných poplatkov, vznesených tretími stranami v dôsledku:

 • vášho porušenia týchto Podmienok;
 • vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práva tretej strany; alebo
 • vášho použitia našich Informácií.

PRÁVA NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Naš Informácie (vrátane, okrem iného, ceny a dostupnosti Rezervácií hotelov) vlastníme my alebo naši dodávatelia a poskytovatelia.

Hoci súhlasíme s tým, že môžete naše Informácie využívať na vytvorenie obmedzených kópií vášho cestového itineráru a akýchkoľvek ďalších informácií relevantných pre vašu Rezerváciu, vyjadrujete súhlas s tým, že nebudete nijako upravovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, odvodzovať, presúvať ani predávať či ďalej predávať akékoľvek informácie, softvér, produkty ani služby súvisiace s Rezerváciami hotelov a našimi Informáciami alebo zahrnujúce tieto prvky.

INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH A OCHRANNÝCH ZNÁMKACH

Všetok obsah našich Informácií je chránený autorským právom ©2018 Expedia, Inc. Všetky práva vyhradené. Expedia, Expedia Affiliate Network, EAN, Travelnow, Hotels.com, logo siete Expedia Affiliate Network, logo Travelnow a logo Hotels.com sú buď registrovanými ochrannými známkami, alebo ochrannými známkami spoločnosti Expedia, Inc. v USA a/alebo iných krajinách. Ďalšie uvedené názvy log, produktov alebo spoločností môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.   Nezodpovedáme za obsah na webových lokalitách prevádzkovaných tretími stranami.  

Geografické údaje OpenStreetMap použité v mapovej časti sú (c) prispievateľov OpenStreetMap a sú dostupné na základe licencie Open Database License (ODbL).

Ak viete o neoprávnenom zásahu do našej značky, oznámte nám to prostredníctvom emailu na adresu hotline@expedia.com. Prostredníctvom tejto emailovej adresy odpovedáme výhradne na správy týkajúce sa neoprávnených zásahov do značky.

UPLATNITEĽNÉ PRÁVNE PREDPISY

Tieto Podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenska. Týmto súhlasíte s tým, že vo všetkých sporoch, ktoré vzniknú na základe týchto Podmienok alebo v súvislosti s používaním našich Informácií, platí výhradne jurisdikcia a miesto konania súdu na Slovensku. Použitie našich Informácií nie je oprávnené v žiadnej jurisdikcii, ktorá neumožňuje nadobudnutie platnosti všetkých opatrení týchto Podmienok.

SPORY

Nám a našim Členom skupiny veľmi záleží na spokojnosti zákazníkov, takže v prípade problému alebo sporu sa ho pokúsime vyriešiť. Ak sa nám to nepodarí, svoje nároky môžete uplatňovať tak, ako sa vysvetľuje v tejto časti.

Súhlasíte s tým, že nám poskytnete príležitosť vyriešiť akékoľvek spory či nároky akokoľvek súvisiace s našimi Informáciami, Rezerváciami, rokovaniami s našimi Zástupcami strediska služieb zákazníkom, Rezerváciami hotelov alebo našimi vyhláseniami (Nároky) tak, že nás kontaktujete prostredníctvom kontaktných informácií strediska služieb zákazníkom, ktoré vám budú poskytnuté v čase rezervácie. Ak sa nám vaše nároky nepodarí vyriešiť do 60 dní, môžete ich uplatniť prostredníctvom arbitráže alebo súdneho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Každé konanie na vyriešenie nárokov bude prebiehať výlučne jednotlivo, a nie vo forme hromadného, konsolidovaného alebo zástupného konania. 

Platforma Európskej komisie na riešenie sporov online je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/odr 

VŠEOBECNÉ

Súhlasíte s tým, že na základe týchto Podmienok alebo vášho prístupu k našim Informáciám nevzniká medzi vami a nami ani našimi Členmi skupiny žiadny vzťah typu joint venture, partnerstvo ani zamestnanecký pomer.

Beriete na vedomie, že spoločnosť Travelscape, LLC alebo VacationSpot, SL (alebo akýkoľvek iný Člen skupiny, ktorého určíme) by mala byť akýmkoľvek daňovým úradom v akejkoľvek príslušnej jurisdikcii považovaná za dodávateľa Rezervácie hotela pre Dopredu platené rezervácie a Balíky na účely DPH (daň z pridanej hodnoty) podľa Smernice 2006/112/EC.

Tieto Podmienky plníme v súlade s platnými právnymi nariadeniami a postupmi a žiadne ustanovenie týchto Podmienok nie je v rozpore s naším právom plniť požiadavky alebo nároky presadzovania právnych nariadení alebo iné vládne či právne požiadavky alebo nároky súvisiace s vaším používaním našich Informácií alebo informáciami, ktoré nám poskytnete alebo ktoré zhromaždíme so zreteľom na toto použitie.

Naše práva a povinnosti môžeme v rámci týchto Podmienok presunúť na inú organizáciu, ale v rámci týchto Podmienok to vaše práva ani naše povinnosti neovplyvní. Svoje práva alebo povinnosti môžete v rámci týchto Podmienok presunúť na inú osobu iba za predpokladu, že s tým vyjadríme písomný súhlas.

V rozsahu povolenom platnými zákonmi súhlasíte s tým, že akúkoľvek žalobu alebo skutkovú podstatu vyplývajúcu z prístupu k týmto Informáciám alebo z ich používania (alebo súvisiacu s uvedenými činnosťami) podáte či uplatníte do dvoch (2) rokov od dátumu, v ktorom nastala alebo vznikla; v opačnom prípade sa takejto žaloby alebo skutkovej podstaty neodvolateľne vzdávate.

Ak bude akákoľvek časť týchto Podmienok vyhlásená za neplatnú, protiprávnu či nepresaditeľnú, platnosť, legitímnosť či presaditeľnosť zvyšných ustanovení nebude žiadnym spôsobom dotknutá ani oslabená. Naša neschopnosť kedykoľvek presadiť akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok či oneskorenie pri takomto presadzovaní neruší naše právo presadzovať predmetné či iné ustanovenia v budúcnosti.

Tieto podmienky (a všetky ďalšie tu uvedené podmienky) predstavujú celú dohodu medzi vami a nami so zreteľom na naše Informácie a všetky Rezervácie a nahrádzajú všetky predošlé či súčasné oznámenia a návrhy, ču už elektronické, ústne alebo písomné, medzi vami a nami, ktoré sa týkajú týchto Informácií a/alebo Rezervácie. Tlačená verzia týchto Podmienok a každé oznámenie v elektronickej podobe budú prípustné v právnych alebo administratívnych procesoch založených na týchto Podmienkach alebo s nimi súvisiacich v rovnakom rozsahu a podľa rovnakých podmienok, aké platia aj pre iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a poskytnuté v tlačenej forme.

Fiktívne názvy spoločností či produktov, mená ľudí alebo údaje uvedené v našich Informáciách nepredstavujú skutočných ľudí, spoločnosti, produkty alebo udalosti.

Všetky práva, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, sú vyhradené.

NAŠE PODROBNOSTI

Spoločnosť Travel Partner Exchange S.L. má sídlo na adrese Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Kanárske ostrovy.

Spoločnosť Travelscape LLC je registrovaný predajca ciest v každom z nasledujúcich štátov:

 • Registračné číslo - Kalifornia:  2083930-50
 • Registračné číslo - Florida: ST36407
 • Registračné číslo - Iowa:  677
 • Registračné číslo - Nevada:  20020759
 • Registračné číslo v štáte Washington:  602-617-174

Registrácia predajcu cestovných služieb v Kalifornii nepredstavuje štátny súhlas.

Daňová registrácia v štáte New York:

Registračné číslo dodávateľa pre daň z predaja v New Yorku spoločnosti Travelscape (d/b/a Expedia Travel) je 880392667 a registračné číslo pre pobytovú daň v New York City je 033960.

Kliknutím sem zobrazíte ďalšie informácie:

Kompetenčné osvedčenie štátu New York

Kompetenčné osvedčenie mesta New York

©2018 EXPEDIA, INC.    Všetky práva vyhradené.