Ogólne zasady i warunki rezerwacji

Wprowadzenie

Niniejsze Ogólne zasady i warunki rezerwacji zakwaterowania („Ogólne zasady i warunki”), wraz z informacjami zawartymi w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji („Potwierdzenie rezerwacji”) określają warunki, zgodnie z którymi Firma zgadza się udostępnić Gościowi Usługi za pośrednictwem Witryny internetowej (patrz definicje terminów poniżej).

Niniejsze Ogólne zasady i warunki, Potwierdzenie rezerwacji oraz odpowiednie Zasady i restrykcje określają również warunki, zgodnie z którymi Dostawcy usług turystycznych zgadzają się świadczyć Usługi na rzecz Gościa.

Z usług udostępnianych przez Dostawców usług turystycznych (zgodnie z definicją poniżej) za pośrednictwem tej Witryny internetowej może skorzystać tylko Gość, który przeczytał niniejsze Ogólne zasady i warunki i zaakceptował je bezwarunkowo, realizując proces rezerwacji.

Klienci zobowiązują się do wypełnienia zobowiązań zawartych w niniejszych Ogólnych zasadach i warunkach. Umowa między Gościem i właściwym Dostawcą usług turystycznych wchodzi w życie, gdy tylko Partner dostarczy Gościowi pisemne Potwierdzenie rezerwacji.

Podczas dokonywania rezerwacji Klienci powinni zapisać lub wydrukować kopię niniejszych Ogólnych zasad i warunków, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

Artykuł 1. Definicje i zakres

1.1. Definicje

Poniższe definicje mają takie samo znaczenie zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.

„Partner” oznacza podmioty marketingowe stowarzyszone z Firmą, w tym podmioty udostępniające witryny internetowe, za pośrednictwem których Gość dokonał rezerwacji.

„Firma” (lub „my”) oznacza firmę Expedia Inc. i jej spółki zależne, w tym firmę Travelscape LLC.

„Gość” (lub „Pan/Pani”) oznacza gościa, który rezerwuje co najmniej jedną z Usług oferowanych w Witrynie internetowej.

„Agent obsługi klienta” oznacza (i) przedstawiciela działu obsługi klienta Firmy lub jednego z jej dostawców; lub (ii) dostawcę obsługi klienta Partnera (w tym wszelkie osoby działające w jego imieniu); lub (iii) wszelkie osoby działające jako dostawcy obsługi klienta w imieniu Firmy.

TravelscapeTravelscape” oznacza Travelscape LLC, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych, w których jest rezydentem do wszystkich celów, z siedzibą pod adresem 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, NV 89144.

„Główny gość” oznacza Gościa, który dokonuje rezerwacji dla siebie lub w imieniu innych osób w ramach tej samej rezerwacji.

„Powiązane usługi turystyczne” oznaczają to samo, co „powiązane usługi turystyczne” w regulaminie podróży pakietowych.

„Pakiet” oznacza to samo, co „pakiet” w regulaminie podróży pakietowych.

„Regulamin podróży pakietowych” oznacza dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie podróży pakietowych i powiązanych usług turystycznych, wdrożoną w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej i okresowo zmienianą.

„Zasady i restrykcje” oznaczają zasady i warunki mające zastosowanie do Usług świadczonych przez Dostawców zewnętrznych usług (w tym między innymi zasady i restrykcje dotyczące dostawcy zakwaterowania).

„Usługa” oznacza usługę oferowaną w Witrynie internetowej, do której mają zastosowanie niniejsze Ogólne zasady i warunki, taką jak usługa zakwaterowania, oraz powiązane usługi przetwarzania płatności.

Dostawca usług turystycznych” oznacza dostawcę, który udostępnia Usługi — np. dostawcę zakwaterowania lub spółkę Travelscape.

Dostawca zewnętrzny” oznacza dostawcę, który (a) udostępnia usługę bezpośrednio Gościowi lub (b) realizuje Usługi udostępnione Gościowi przez spółkę Travelscape.

TPX” oznacza spółkę Travel Partner Exchange S.L. z siedzibą pod adresem Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Hiszpania.

„Witryna internetowa” oznacza witrynę lub powiązaną aplikację mobilną obsługiwaną przez Partnera, za pośrednictwem której Gość rezerwuje Usługi.

1.2. Zakres relacji Gościa z Partnerem

Witryna internetowa, która pełni rolę interfejsu między Gościem a różnymi Dostawcami usług turystycznych oferującymi Usługi, jest zarządzana przez Partnera. Wszelkie wątpliwości dotyczące Witryny powinny być kierowane do odpowiedniego Partnera.  Dokonując rezerwacji za pośrednictwem Witryny, Gość zawiera umowę z właściwym Dostawcą usług turystycznych, której przedmiotem jest ta Usługa. 

Niniejsze Ogólne zasady i warunki dotyczą oferowania i świadczenia Usług za pośrednictwem tej Witryny i powinny obejmować wszelkie właściwe Zasady i restrykcje udostępnione Gościowi przed dokonaniem rezerwacji, które Gość akceptuje w momencie dokonania rezerwacji. Zaznajomienie się z  tymi Ogólnymi zasadami i warunkami oraz właściwymi Zasadami i restrykcjami należy do obowiązków Gościa. Szczególne Zasady i restrykcje Dostawcy zewnętrznego świadczącego usługi zakwaterowania są udostępniane przed dokonaniem rezerwacji.

Ogólne zasady i warunki mogą zostać zmienione przez Firmę, a Zasady i restrykcje mogą zostać zmienione przez Dostawcę usług turystycznych w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, chociaż takie zmiany nie będą miały zastosowania do rezerwacji, które zostały już zaakceptowane w imieniu właściwych Dostawców usług turystycznych. Dlatego ważne jest, aby Gość zapoznał się z Ogólnymi zasadami i warunkami, zapisał je w pamięci komputera lub wydrukował je w momencie dokonywania rezerwacji, aby mieć świadomość obowiązujących postanowień.

Artykuł 2. Rezerwacja za pośrednictwem Witryny internetowej

2.1. Zdolność prawna Gościa

Witryna internetowa pomaga Gościowi znaleźć produkty turystyczne i dokonać niezbędnych rezerwacji, a także pełni funkcję pośrednika w transakcjach z Dostawcami usług turystycznych.

Główny gość musi mieć co najmniej 18 lat, być prawnie upoważniony do zawierania zobowiązań umownych w momencie rezerwacji oraz mieć wymaganą zgodę lub upoważnienie do działania na rzecz lub w imieniu osób objętych rezerwacją.

Główny gość musi również zapewnić i niniejszym potwierdza, że podane dane wszystkich stron rezerwacji są pełne i dokładne, że wszystkie strony zgadzają się na przestrzeganie niniejszych Ogólnych zasad i warunków oraz że Główny gość jest uprawniony do zaakceptowania niniejszych Ogólnych zasad i warunków i akceptuje je w imieniu wszystkich gości objętych rezerwacją.

Głównym gościem jest osoba odpowiedzialna za dokonanie rezerwacji, wpłacenie depozytu i pełnej ceny, zgłaszanie wszelkich poprawek i wniosków o anulowanie rezerwacji, uiszczanie wszelkich dodatkowych opłat związanych z rezerwacją oraz wszelkie inne kwestie związane z rezerwacją.

Główny gość zgadza się sprawdzić wszystkie opisy w dokumentacji podróży otrzymanej po dokonaniu rezerwacji i niezwłocznie poinformować nas o wszelkich błędach, w tym o przypadkach, gdy dane osobowe nie są zgodne z danymi widniejącymi w paszportach osób podróżujących w ramach rezerwacji.

Główny gość ponosi odpowiedzialność za swoje działania w obrębie Witryny internetowej (finansowe i inne), w tym za ewentualne skorzystanie ze swojej nazwy użytkownika i swojego hasła. Gość gwarantuje, że podane przez niego w Witrynie internetowej informacje dotyczące jego samego, oraz ewentualnie jego towarzyszy podróży, są dokładne.

Wszelkie przypadki wykorzystania Witryny internetowej w celu dokonania oszustwa lub niezgodnie z niniejszymi Ogólnymi zasadami i warunkami będą stanowić podstawę do odmówienia Gościowi dostępu do Usług oferowanych przez spółkę Travelscape i Dostawców zewnętrznych lub do innych funkcji Witryny internetowej.

2.2. Potwierdzanie, zmienianie i anulowanie rezerwacji (zgodnie z Art. 3.1, 3.2, 4.2 i 5.2, tam gdzie mają zastosowanie)

2.2.1 Potwierdzanie

Potwierdzenie rezerwacji, które zawiera niezbędne elementy, takie jak opis zarezerwowanych Usług i cenę, zostanie wysłane do Głównego gościa pocztą elektroniczną. Jeśli Główny gość nie otrzyma wiadomości e-mail z Potwierdzeniem rezerwacji w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji, powinien się skontaktować z Działem obsługi klienta, korzystając z procedury opisanej w Witrynie.

Wyraźnie uzgodniono, że dane przechowywane w naszych systemach informatycznych będą stanowić dowód rezerwacji dokonanych przez Głównego gościa. Dane przechowywane na komputerach lub nośnikach elektronicznych stanowią ważny dowód i dlatego będą akceptowane na takich samych warunkach i będą mieć taką samą wartość dowodową, jak fizyczne dokumenty w wersji papierowej.

2.2.2 Anulowanie

Rezerwacje zakwaterowania można anulować online, korzystając z instrukcji w Witrynie.

Wszystkie takie wnioski będą obsługiwane w imieniu odpowiednich Dostawców usług turystycznych. Goście nie mają automatycznego prawa do anulowania rezerwacji, chyba że określony Dostawca zewnętrzny  udostępni im takie prawa zgodnie ze swoimi Zasadami i restrykcjami (które są przekazywane Gościowi przed dokonaniem rezerwacji).

W przypadku anulowania lub częściowego anulowania rezerwacji odpowiedni Dostawcy zewnętrzni mogą naliczyć opłaty — więcej szczegółów można znaleźć w Zasadach i restrykcjach otrzymanych w procesie rezerwacji. Jeśli anulowanie dotyczy więcej niż jednej osoby z rezerwacji, stosowna opłata za anulowanie rezerwacji zostanie nałożona na każdą z osób występujących w rezerwacji.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji Gościa, jeśli w wymaganym terminie nie otrzymamy pełnej płatności za rezerwację lub należnej opłaty za jej anulowanie.

Jeśli spółka Travelscape lub Dostawca zewnętrzny mają powody, by sądzić, że w grę wchodzi oszustwo, nie będą zobowiązani do przetworzenia zmiany, anulowania lub zwrotu kosztów na rzecz Gościa.

2.2.3 Zmiana rezerwacji

Jeśli po dokonaniu rezerwacji Gość chce zmienić zakwaterowanie w ramach podróży, powinien zadzwonić pod numer podany w Witrynie. W przypadku zmiany rezerwacji odpowiedni Dostawca zewnętrzny może naliczyć opłaty — więcej szczegółów można znaleźć w Zasadach i restrykcjach otrzymanych w procesie rezerwacji.

Travelscape (i odpowiedni Dostawca zewnętrzny) zastrzegają sobie prawo do anulowania rezerwacji Gościa, jeśli w wymaganym terminie nie otrzyma pełnej płatności za rezerwację lub należnej opłaty za wprowadzenie zmiany związanej z rezerwacją.

2.2.4 Zwroty kosztów

Jeśli Gościowi przysługuje zwrot kosztów, odpowiednie kwoty zostaną zwrócone przez stronę, która otrzymała pierwotną płatność (jak np. spółka Travelscape lub Dostawca zewnętrzny, której nazwa może występować na wyciągu z karty kredytowej lub wyciągu bankowym Gościa), na kartę płatniczą użytą do dokonania pierwotnej rezerwacji. Zwrotowi nie podlegają żadne naliczone opłaty za rezerwację.

2.2.5 Ograniczone ceny

O ile Gość nie stwierdzi inaczej, zakłada się, że Gość wymaga najtańszych Usług turystycznych. Tego rodzaju Usługi (np. ceny „bezzwrotne”) mogą być świadczone bez możliwości modyfikacji lub anulowania. W takich przypadkach Usług nie można wykonać w inny sposób ani w innym czasie lub miejscu niż zakontraktowano.

2.3. Dokumenty podróży

Dokumenty podróży dostarczone w związku z Usługą zamówioną za pośrednictwem Witryny internetowej zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Głównego gościa w trakcie dokonywania rezerwacji.

Artykuł 3. Usługi zakwaterowania

Celem tego Artykułu 3 jest przekazanie Gościom szczegółowych informacji na temat zasad i warunków korzystania z Usług świadczonych przez Dostawcę usług turystycznych. Informacje te nie są wyczerpujące i nie zastępują właściwych Zasad i restrykcji. W przypadku sprzeczności lub niespójności między Ogólnymi zasadami i warunkami oraz Zasadami i restrykcjami stanowiącymi część tych Ogólnych zasad i warunków Zasady i restrykcje mają charakter rozstrzygający. Zasady i restrykcje są udostępniane przed dokonaniem rezerwacji.

Poza przypadkami, gdy przepisy prawne wymagają inaczej, te szczegółowe informacje nie powodują powstania obowiązku lub odpowiedzialności po stronie Firmy.

Zakwaterowanie może być oferowane osobno, w ramach Pakietu lub Powiązanych usług turystycznych (patrz Artykuł 3.6). Z wyjątkiem zakwaterowania, w przypadku którego obowiązuje zasada „późniejszej płatności / płatności w obiekcie” (patrz Artykuł 5.2 poniżej), wszystkie opcje zakwaterowania są udostępniane przez spółkę Travelscape (niezależnie od tego, czy zostały zarezerwowane osobno czy w ramach Pakietu) zgodnie z Artykułem 3 i właściwymi Zasadami i restrykcjami powiązanymi z zakwaterowaniem, które zostaną udostępnione przed dokonaniem rezerwacji. Właściwe Zasady i restrykcje mogą obejmować restrykcje lub opłaty za anulowanie i wprowadzenie zmian nakładane przez Dostawców zewnętrznych.

Zgodnie z Artykułami 3.6 i 5.2 wszystkie rezerwacje obejmujące wstępnie opłacone zakwaterowanie lub zakwaterowanie, w przypadku którego wybrano opcję „zapłać teraz”, wymagają obciążenia karty kredytowej Głównego gościa pełną płatnością w momencie rezerwacji. W przypadku innych rezerwacji zakwaterowania wymagane jest zabezpieczenie na karcie bankowej lub kredytowej podanej przez Gościa odpowiedniej kwoty na opłacenie rezerwacji, a ostateczna płatność zostanie pobrana przez obiekt w trakcie pobytu. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami podanymi w trakcie procesu rezerwacji, aby dowiedzieć się, jak i kiedy będzie dokonana płatność. Ceny wyświetlane w Witrynie internetowej nie zawierają żadnych opłat za opcjonalne usługi dodatkowe, w tym za przekąski z minibaru i za połączenia telefoniczne.

Jeśli Gość nie stawi się w obiekcie na pierwszą noc objętą jego rezerwacją i planuje zameldować się na kolejne zarezerwowane noce, Główny gość musi potwierdzić w spółce Travelscape zmiany w swojej rezerwacji nie później niż w dniu pierwotnej daty zameldowania, aby zapobiec anulowaniu całej rezerwacji. Jeśli Gość nie potwierdzi zmian w rezerwacji w spółce Travelscape, cała rezerwacja może zostać anulowana, a ewentualny zwrot kosztów będzie przysługiwać Gościowi tylko w zakresie zgodnym z właściwymi Zasadami i restrykcjami, jak powiadomiono w trakcie procesu rezerwacji.

Każdy Gość, który nie anuluje lub nie zmieni swojej rezerwacji przed upływem terminu anulowania rezerwacji obowiązującego w danym obiekcie (ustalanego w procesie rezerwacji) oraz przed datą przyjazdu, będzie musiał uiścić opłaty wyszczególnione w Zasadach i restrykcjach. Uwaga: niektóre obiekty nie zezwalają na wprowadzanie zmian ani na anulowanie rezerwacji po ich dokonaniu, a restrykcje te są przedstawione w Zasadach i restrykcjach dotyczących rezerwacji obiektu.

Nie można zarezerwować online więcej niż 8 pokoi w tym samym hotelu na ten sam okres pobytu. Jeśli stwierdzimy, że Gość zarezerwował w sumie więcej niż 8 pokoi w ramach odrębnych rezerwacji, możemy anulować te rezerwacje i obciążyć Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji. Jeśli Gość wpłacił niepodlegającą zwrotowi zaliczkę, zaliczka ta może ulec przepadkowi. Goście, którzy chcą zarezerwować 9 lub więcej pokoi, powinni skontaktować się z obsługą klienta. Gość może zostać poproszony o podpisanie umowy lub dokonanie wpłaty bezzwrotnej zaliczki.

3.1. Korzystanie z pokoi

Uwaga: na ogół pokoje są dostępne dopiero od godziny 14:00 i należy je opuścić do godziny 12:00, niezależnie od daty przybycia lub wyjazdu ani od wykorzystywanego środka transportu.

Pokoje jednoosobowe są na ogół wyposażone w jedno łóżko, a za dostawkę w takich pokojach trzeba często zapłacić. Pokoje dwuosobowe są zazwyczaj wyposażone w dwa łóżka pojedyncze lub jedno łóżko podwójne.

3.2. Klasyfikacja

Czasami, z różnych powodów (jeśli np. obiekt przyjął za dużo rezerwacji ze względu na problemy z łącznością z obiektem lub obiekt jest zamknięty ze względu na huragan), może się zdarzyć, że rezerwacja zostanie anulowana lub zmieniona przez Zewnętrznego dostawcę zakwaterowania lub spółkę Travelscape. W takich przypadkach spółka Travelscape podejmie wszelkie uzasadnione działania, aby powiadomić o tym Gościa jak najszybciej i w miarę możliwości zaoferuje alternatywne zakwaterowanie w obiekcie o co najmniej takiej samej liczbie gwiazdek, świadczącym podobne usługi. Jeśli Gość nie przyjmie tej oferty, spółka Travelscape zapewni zwrot wszystkich pieniędzy zapłaconych za rezerwację hotelu. W stosownych przypadkach, na przykład gdy problem techniczny po stronie spółki Travelscape spowodował anulowanie lub zmianę rezerwacji i to anulowanie lub zmiana spowodowały bezpośrednio, że Gość poniósł stratę, Travelscape wypłaci również Gościowi uzasadnione odszkodowanie.

3.3. Zajęcia

Możliwe jest, że od czasu do czasu konkretne zajęcia oferowane przez Dostawców zewnętrznych przedstawione w opisie zakwaterowania na stronie internetowej zostaną anulowane, na przykład z powodu warunków pogodowych lub z innych przyczyn poza uzasadnioną kontrolą Dostawcy zewnętrznego — podczas pobytów poza sezonem lub jeśli liczba uczestników wymagana do przeprowadzenia zajęć nie zostanie osiągnięta.

W sytuacjach, gdy w grę wchodzi zwiedzanie, sekwencja różnych atrakcji turystycznych jest prezentowana tylko w celach orientacyjnych. Zewnętrzni dostawcy mogą ją zmienić.

3.4. Posiłki

Jeśli w skład pakietu zakwaterowania wchodzą posiłki, liczba posiłków zależy od liczby noclegów. Pełne wyżywienie obejmuje zazwyczaj śniadanie, obiad i kolację. Częściowe wyżywienie obejmuje z reguły śniadanie oraz obiad albo kolację, zależnie od pakietu zakwaterowania. Zakwaterowanie obejmujące główne posiłki zazwyczaj zaczyna się od kolacji w dniu przybycia do obiektu i kończy się śniadaniem (w przypadku częściowego wyżywienia) lub obiadem (w przypadku pełnego wyżywienia) w dniu wyjazdu. Jeśli Gość nie może skorzystać z jednego lub kilku posiłków, nie przewiduje się zwrotu kosztów.

Uwaga: jeśli w Witrynie internetowej nie stwierdzono inaczej, napoje nie wchodzą w skład posiłków. Jeśli woda pitna jest niedostępna, Gość poniesie koszty jej zakupu.

Rodzicom zaleca się, aby przywieźli specjalną żywność dla niemowląt ze sobą, gdyż nie zawsze będzie ona dostępna lokalnie.

3.5. Podatki

Władze lokalne w niektórych krajach mogą nakładać dodatkowe podatki (podatek turystyczny itp.), które trzeba zapłacić na miejscu. Gość ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie takich dodatkowych podatków. Kwota podatków może się zmienić w okresie pomiędzy datą rezerwacji a datami pobytu. Jeśli te podatki w dniu pobytu są wyższe, Gość będzie zobowiązany do ich zapłacenia w nowej, wyższej kwocie.

3.6. Pakiety

Jeśli rezerwacja jest powiązana z innym produktem turystycznym (np. lotem) (Pakiet lub Powiązana usługa turystyczna), Partner, który dostarczył ten Pakiet lub pierwszy element Powiązanej usługi turystycznej, będzie odpowiedzialny za wszelkie zmiany lub zobowiązania dotyczące tego Pakietu lub Powiązanej usługi turystycznej. Zakwaterowanie w ramach Pakietu z opcją „zapłać teraz” jest udostępniane przez spółkę Travelscape.

Artykuł 4. Informacje ogólne

4.1. Kierunki podróży

Choć większość podróży, w tym podróże do miejsc docelowych za granicą, przebiega bez żadnych incydentów, podróż do pewnych miejsc może się wiązać z większym ryzykiem niż inne wyjazdy. Firma zaleca Gościom, aby zapoznali się ze stosownymi zakazami, ostrzeżeniami, ogłoszeniami i poradami dotyczącymi podróży publikowanymi przez biuro spraw zagranicznych swojego kraju na jego stronie internetowej.

Oferując podróż do konkretnych miejsc docelowych za granicą, Firma nie oświadcza ani nie gwarantuje, że podróż do tych miejsc jest wskazana lub pozbawiona ryzyka i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty, które mogą wyniknąć z podróży do takich miejsc docelowych.

Podróże zagraniczne: Gość powinien zadbać o spełnienie zagranicznych wymogów wjazdowych; zagwarantować, aby jego dokumenty podróży, np. paszporty i wizy (tranzytowe, biznesowe, turystyczne i inne), były ważne; a także dopilnować, aby wszelkie inne zagraniczne kryteria wjazdowe zostały spełnione. Nie dysponujemy żadną wiedzą szczególną na temat zagranicznych wymogów wjazdowych oraz dokumentów podróży. Zalecamy Gościom, aby przed zarezerwowaniem podróży zagranicznej zapoznali się ze stosownymi zakazami, ostrzeżeniami, ogłoszeniami i poradami publikowanymi przez odpowiednie władze. 

Zdrowie: Zalecenia dotyczące szczepień związanych z wybranymi kierunkami podróży mogą się zmieniać, Gość powinien zatem przed podróżą skontaktować się ze swoim lekarzem w kwestii aktualnych zaleceń. Gość powinien zadbać o spełnienie wszystkich wymogów wjazdowych w zakresie ochrony zdrowia, wykonanie zalecanych szczepień, przyjmowanie wszystkich zalecanych leków oraz stosowanie się do wszelkich porad medycznych związanych z podróżą. W kwestiach porad medycznych dotyczących podróży należy się skontaktować ze swoim lekarzem.

4.2. Ceny

Cena Usług będzie równa cenie podawanej każdorazowo w Witrynie internetowej, z wyjątkiem oczywistych błędów. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, jednak nie będzie to mieć wpływu na już przyjęte rezerwacje. W niektórych przypadkach może zostać naliczona opłata za rezerwację związana z pewnymi transakcjami dotyczącymi lotów realizowanymi w imieniu Gościa. Gość zostanie powiadomiony o wszelkich obowiązujących opłatach w momencie dokonywania rezerwacji. Mimo wszelkich starań ze strony Firmy, niektóre z Usług wymienionych w Witrynie internetowej mogą mieć błędne ceny. Firma wyraźnie zastrzega sobie prawo do korygowania wszelkich błędów w cenach w swojej Witrynie lub w rezerwacjach dokonanych z uwzględnieniem błędnej ceny. W TAKIM PRZYPADKU FIRMA LUB JEJ PARTNER ZAOFERUJE EWENTUALNIE GOŚCIOWI MOŻLIWOŚĆ ZACHOWANIA REZERWACJI Z WŁAŚCIWĄ CENĄ LUB MOŻE ANULOWAĆ REZERWACJĘ GOŚCIA BEZ ŻADNYCH OPŁAT. Nie mamy obowiązku świadczyć na rzecz Gości Usług po błędnej (niższej) cenie, nawet po wysłaniu Gościom potwierdzenia rezerwacji.

4.3. Zdjęcia i ilustracje

Firma dokłada wszelkich starań, aby udostępniać zdjęcia i ilustracje, które dadzą Gościowi jak najpełniejsze wyobrażenie o oferowanych Usługach. Celem tych zdjęć i ilustracji jest przedstawienie Gościowi poziomu zakwaterowania i komfortu — nie należy zatem zakładać, że służą one do jakichkolwiek innych celów.

Artykuł 5. Warunki finansowe i procedury płatności

5.1 Podatki lokalne i płatności

O ile w Zasadach i restrykcjach nie stwierdzono inaczej, ceny Usług wyświetlane w Witrynie podawane są w PLN i nie uwzględniają podatków lokalnych nałożonych przez stosowne organy w niektórych krajach.

W przypadku rezerwacji obejmujących wstępnie opłacone zakwaterowanie lub zakwaterowanie, w przypadku którego wybrano opcję „zapłać teraz”, w Unii Europejskiej obowiązują regulaminy biur podróży i organizatorów wycieczek, zgodnie z Artykułami 306–310 Dyrektywy UE w sprawie VAT [2006/112/EC].

5.2 Zwrot przedpłaconych podatków

Gość zgadza się, że z wyjątkiem wymienionych poniżej przypadków odnoszących się do zobowiązań podatkowych dotyczących kwot, które zatrzymujemy za świadczone usługi, nie pobieramy podatków w celu ich przekazania odpowiednim  organom podatkowym. Zwrot przedpłaconych podatków dotyczących rezerwacji wstępnie opłaconego zakwaterowania lub zakwaterowania, w przypadku którego wybrano opcję „zapłać teraz”, to zwrot szacowanych podatków transakcyjnych (w tym m.in. od sprzedaży, od obłożenia, za pokój, akcyzy, od wartości dodanej), które są opłacane przez spółkę Travelscape na rzecz obiektu z tytułu podatków należnych od hotelowej ceny wynajmu pokoju.  Dotyczy to transakcji, w przypadku których spółka Travelscape udostępnia Usługę bezpośrednio Gościowi. Obiekt wystawia fakturę na rzecz spółki Travelscape na kwoty podatków. Obiekty mają obowiązek przekazać obowiązujące podatki odpowiednim organom podatkowym. Firma nie występuje w roli dostawcy w stosunku do obiektu, w którym Gość dokonuje rezerwacji lub ustaleń dotyczących podróży. Zasady dotyczące opodatkowania i stawki podatkowe różnią się istotnie w zależności od lokalizacji. Faktycznie kwoty podatku płacone przez spółkę Travelscape obiektom mogą się różnić od kwot zwrotu przedpłaconych podatków, w zależności od cen, stawek opodatkowania itp. obowiązujących w chwili faktycznego korzystania z zakwaterowania przez naszych Gości. Ponadto w niektórych jurysdykcjach na kwoty, spółka Travelscape nalicza za swoje usługi, może być nakładany podatek obrotowy lub lokalny podatek od obłożenia. Ewentualne faktyczne kwoty opodatkowania za nasze usługi mogą się różnić w zależności od cen obowiązujących w chwili pobytu Gościa w obiekcie.

W przypadku rezerwacji przedpłaconych typu „zapłata teraz online” certyfikaty i numery identyfikacji podatkowej spółkiTravelscape dla stanu Nowy Jork i miasta Nowy Jork zamieszczono poniżej.

Numer identyfikacji podatkowej w stanie Nowy Jork:

Tam gdzie ma to zastosowanie, podatki obrotowe dla stanu Nowy Jork i podatki od obłożenia dla miasta Nowy Jork obowiązują w odniesieniu do pobytu Gościa w zakwaterowaniu. W przypadku przedpłaconych rezerwacji zakwaterowania typu „zapłata teraz online” numer identyfikacji podatkowej spółki Travelscape dla stanu Nowy Jork w zakresie podatku obrotowego to 880392667, a numer identyfikacji podatkowej dla miasta Nowy Jork w zakresie podatku od obłożenia to 033960. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na następujących stronach:

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na następujących stronach:

Certyfikat Travelscape dla stanu Nowy Jork 

Certyfikat Travelscape dla miasta Nowy Jork

5.3 Płatności

W przypadku niektórych obiektów Gość dokonujący rezerwacji w Witrynie może mieć do wyboru dwie opcje płatności: „Zapłać teraz” lub „Zapłać później / zapłać w obiekcie”.

Jeśli Gość wybierze opcję płatności „Zapłać teraz”, Usługa zostanie udostępniona Gościowi przez spółkę Travelscape, a jego karta płatnicza zostanie natychmiast obciążona w sposób wskazany poniżej we wskazanej walucie.

Cena Usług zarezerwowanych w Witrynie lub przez telefon musi zostać zapłacona albo (i) Firmie, albo spółce TPX, (ii) bezpośrednio Zewnętrznym dostawcom, lub (iii) Partnerowi prowadzącemu działalność w imieniu Firmy. Płatności mogą zostać naliczone przez więcej niż jedną stronę (co będzie widoczne na wyciągu bankowym lub wyciągu z karty kredytowej klienta), łączna kwota obciążeń nie przekroczy jednak łącznej ceny Usług.

Gość udostępni szczegółowe dane swojej karty płatniczej, a Dostawca zewnętrzny lub Firma będą zobowiązani do częstego weryfikowania: (i) ważności karty płatniczej (przez obciążenie karty określoną kwotą nominalną, która zostanie zwrócona w ciągu kilku dni albo odliczona od ostatecznej kwoty należnej Dostawcy zewnętrznemu), a także (ii) dostępności środków na rachunku karty płatniczej (przez uzyskanie potwierdzenia od banku-wystawcy karty kredytowej Gościa).

Jeśli Gość wybierze opcję „Zapłać później / zapłać w obiekcie”, szczegółowe informacje o tym, jak i kiedy zostanie dokonana płatność, zostaną wyświetlone podczas procesu rezerwacji (w tym informacje o wymaganych depozytach i harmonogram płatności), a obiekt obciąży kartę kredytową Gościa w walucie lokalnej. W przypadku wybrania opcji „Zapłać później / zapłać w obiekcie” przy rezerwacji tylko zakwaterowania, Dostawca zewnętrzny udostępnia Usługę bezpośrednio Gościowi. Gość zawiera umowę z Dostawcą zewnętrznym. W przypadku tych transakcji Partnerzy działają jako pośrednicy między Gościem a Dostawcą zewnętrznym (ale nie jako pośrednicy płatności), przesyłając szczegóły rezerwacji do odpowiedniego Dostawcy zewnętrznego i wysyłając wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji w imieniu i na rzecz Dostawcy zewnętrznego. W przypadku rezerwacji zakwaterowania wymagane jest zabezpieczenie na karcie bankowej lub kredytowej podanej przez Gościa odpowiedniej kwoty na opłacenie rezerwacji, zgodnie z Artykułem 5.1. Jeśli Gość wybierze opcję „Zapłać później / zapłać w obiekcie” i nie dojedzie do obiektu albo anuluje rezerwację, obiekt może naliczyć opłatę za niedojazd albo anulowanie rezerwacji (szczegóły naliczonej opłaty zostaną przekazane w ramach procesu rezerwacji). W takim przypadku obiekt lub Firma mogą obciążyć Gościa opłatą za niedojazd lub anulowanie rezerwacji obowiązująca w obiekcie w lokalnej walucie obiektu.

Oprócz wszelkich innych podatków i opłat, które Gość musi zapłacić zgodnie z niniejszymi Ogólnymi zasadami i warunkami, należy wziąć pod uwagę, że podatki i opłaty mogą się różnić w zależności od opcji płatności wybranej przez Gościa. Należy pamiętać, że niektóre obiekty mogą wymagać zaliczki zwrotnej lub bezzwrotnej (patrz właściwe Zasady i restrykcje). Stawki podatkowe oraz kursy wymiany walut mogą się zmienić w okresie pomiędzy datą rezerwacji a datami pobytu. Wystawca karty kredytowej Gościa może również naliczyć opłatę za wymianę waluty zagranicznej.

Niektóre banki oraz niektórzy wystawcy kart kredytowych naliczają opłaty od transakcji międzynarodowych lub transgranicznych. Jeśli zatem Gość dokonuje rezerwacji u handlowca spoza Polski, używając do tego celu karty polskiego wystawcy kart, bank Gościa może pobrać z tego tytułu od Gościa opłatę za transakcję transgraniczną lub międzynarodową. Ponadto rezerwacja podróży międzynarodowej może zostać uznana przez bank lub wystawcę kart, z usług których korzysta Gość, za transakcję międzynarodową, gdyż możemy przekazać dane karty Gościa zagranicznemu dostawcy usług turystycznych w celu obciążenia jej stosownymi opłatami. Ponadto niektóre banki oraz niektórzy wystawcy kart naliczają opłaty za wymianę walut. Jeśli zatem Gość dokonuje rezerwacji w walucie innej niż waluta jego karty kredytowej, wystawca jego karty kredytowej może przeliczyć kwotę wynikającą z rezerwacji na walutę karty kredytowej i obciążyć Gościa opłatą za wymianę waluty. Kurs wymiany walut i opłata od transakcji zagranicznej są określane wyłącznie przez bank Gościa w dniu przetwarzania przez bank tej transakcji. Ewentualne pytania dotyczące wspomnianych opłat lub kursu wymiany walut zastosowanego do rezerwacji Gościa należy kierować bezpośrednio do banku Gościa.

Artykuł 6. Obsługa klienta i rozpatrywanie skarg

Pytania lub skargi w czasie podróży należy przesyłać na adres lub numer telefonu podany w Witrynie.

Skargi po zakończeniu podróży należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Witrynie, na który kierowane są skargi dotyczące Dostawców zewnętrznych. Goście są proszeni o składanie skarg w terminie 30 dni od zakończenia podróży.

Goście są proszeni o zgłaszanie wszelkich problemów napotykanych podczas podróży pod powyższym numerem (lub tak szybko, jak to praktycznie możliwe), lub do przewoźnika, jeśli spór powstał w trakcie podróży do miejsca docelowego lub podróży powrotnej, aby można było podjąć środki w celu rozwiązania problemu oraz w celu ograniczenia szkód poniesionych przez Gościa.

Skargi dotyczące zgubienia, kradzieży lub zniszczenia bagażu, odzieży lub rzeczy osobistych, które w trakcie pobytu nie były pod kontrolą Gościa, należy kierować do linii lotniczej, hotelu lub właściwego Dostawcy zewnętrznego.

Należy pamiętać, że niepowiadomienie o problemach w czasie wakacji, zgodnie z powyższym, uniemożliwia nam lub Dostawcy zewnętrznemu zbadanie i rozwiązanie problemu podczas pobytu w ośrodku, co może wpłynąć na prawa Gościa wynikające z niniejszej umowy, w tym na zmniejszenie należnego odszkodowania, potencjalnie do zera.

Platforma Komisji Europejskiej służąca do pozasądowego rozwiązywania kwestii spornych online dostępna jest na stronie http://ec.europa.eu/odr

Artykuł 7. Odpowiedzialność Firmy

Gość akceptuje fakt, że w sytuacjach gdy Firma występuje w roli pośrednika pomiędzy Gościem a Dostawcami zewnętrznymi, Firma nie będzie w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności za Usługi, które Gość zarezerwował u jednego lub kilku Dostawców zewnętrznych. Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Gość jest w stanie dochodzić roszczenia z tytułu szkód na mocy polisy ubezpieczeniowej, takiej jak ubezpieczenie podróżne lub ubezpieczenie od anulowania wakacji, i w zakresie takiego roszczenia.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, straty, wydatki, szkody lub zobowiązania, z wyjątkiem przypadków śmierci, obrażeń lub choroby, w których Firma spowodowała taką szkodę przez zaniedbanie.

Informacje wyświetlone w tej Witrynie internetowej zostały dostarczone przez odnośnych Dostawców zewnętrznych i Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieścisłości. Goście muszą zadbać o zweryfikowanie przed dokonaniem rezerwacji wszelkich podanych informacji.

Uwaga: wszystkie klasyfikacje hoteli służą jedynie do celów informacyjnych i nie mogą zostać uznane za oficjalną klasyfikację ani za oceny zgodne z klasyfikacją polską. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedstawione klasyfikacje.

Jeśli Partner, Firma lub Dostawca zewnętrzny dowiedzą się lub zostaną powiadomieni o jakimkolwiek oszustwie lub działaniach niezgodnych z prawem związanych z płatnością za rezerwację, rezerwacja zostanie anulowana, a Gość poniesie odpowiedzialność za wszelkie wydatki wynikające z takiego anulowania, bez uszczerbku dla jakichkolwiek działań, które mogą zostać wobec niego podjęte.

Artykuł 8. Odrzucenie odpowiedzialności

Poza przypadkami wyraźnie opisanymi w niniejszych Ogólnych zasadach i warunkach, wszystkie informacje zamieszczone w tej Witrynie internetowej są udostępniane bez żadnej gwarancji (wyraźnej ani dorozumianej) lub dorozumianych warunków dowolnego rodzaju, w tym bez żadnej dorozumianej gwarancji lub dorozumianych warunków dotyczących satysfakcjonującej jakości, przydatności do określonego celu lub nienaruszania prawa. Wszystkie takie dorozumiane warunki i gwarancje są wyłączone. Korzystając z Usług, Gość zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty wynikające z korzystania z jej Usług.

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI OPUBLIKOWANE W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. W SZCZEGÓLNOŚCI FIRMA NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI I ODRZUCA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEŚCISŁOŚCI W INFORMACJACH I OPISACH DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WYŚWIETLANYCH W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZDJĘĆ, LISTY UDOGODNIEŃ HOTELOWYCH, OGÓLNYCH OPISÓW PRODUKTÓW ITP.), Z KTÓRYCH WIĘKSZOŚĆ JEST DOSTARCZANA PRZEZ ODNOŚNYCH DOSTAWCÓW. KLASYFIKACJE HOTELI WYŚWIETLANE W WITRYNIE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE ORIENTACYJNY, A FIRMA NIE GWARANTUJE ICH POPRAWNOŚCI. OKRESOWO W INFORMACJACH DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WPROWADZANE SĄ ZMIANY, A FIRMA LUB JEJ DOSTAWCY MOGĄ W DOWOLNYM MOMENCIE WPROWADZIĆ ULEPSZENIA LUB ZMIANY. OFEROWANIE LUB WYSTAWIENIE NA SPRZEDAŻ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE STANOWI PROMOWANIA ANI POLECANIA TAKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZEZ FIRMĘ.

OPERATORZY, HOTELE I INNI DOSTAWCY ŚWIADCZĄCY USŁUGI TURYSTYCZNE I INNE NA RZECZ FIRMY SĄ NIEZALEŻNYMI WYKONAWCAMI, A NIE AGENTAMI LUB PRACOWNIKAMI FIRMY. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA, BŁĘDY, ZANIECHANIA, OŚWIADCZENIA, GWARANCJE, NARUSZENIA LUB ZANIEDBANIA ŻADNEGO Z TYCH DOSTAWCÓW ANI ZA ŻADNE OBRAŻENIA CIAŁA, PRZYPADKI ŚMIERCI, USZKODZENIA OBIEKTU ANI INNE SZKODY LUB KOSZTY WYNIKŁE Z TYCH OKOLICZNOŚCI. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE BĘDZIE ZWRACAĆ KOSZTÓW W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK OPÓŹNIEŃ, ANULOWAŃ, NADKOMPLETU REZERWACJI, STRAJKÓW, WYSTĄPIEŃ SIŁY WYŻSZEJ LUB INNYCH PRZYCZYN POZOSTAJĄCYCH POZA JEJ BEZPOŚREDNIĄ KONTROLĄ ORAZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE DODATKOWE KOSZTY, ZANIECHANIA, OPÓŹNIENIA, ZMIANY TRASY ANI DZIAŁANIA ŻADNYCH WŁADZ LUB ORGANÓW. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, RETORSYJNE, SPECJALNE LUB WTÓRNE WYNIKŁE Z KORZYSTANIA LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ BĄDŹ W ZWIĄZKU Z OPÓŹNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ SKORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ ANI ZA ŻADNE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB W INNY SPOSÓB WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, DANYCH, ZYSKÓW, OSZCZĘDNOŚCI LUB MOŻLIWOŚCI), CZY TO Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ, BEZWZGLĘDNEJ LUB INNEJ, NAWET JEŚLI FIRMA LUB JEJ DOSTAWCY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. Z WYJĄTKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA, W PRZYPADKU KTÓRYCH NIE OBOWIĄZUJĄ ŻADNE OGRANICZENIA. FIRMA I JEJ DOSTAWCY BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY BEZPOŚREDNIE WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, CZY TO Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ, BEZWZGLĘDNEJ LUB INNEJ, W KWOCIE SIĘGAJĄCEJ MAKSYMALNIE ŁĄCZNEJ WARTOŚCI TRANSAKCJI, W ZWIĄZKU Z KTÓRĄ WYSTĄPIONO Z ROSZCZENIEM, ZA KAŻDE ZDARZENIE LUB SERIĘ POWIĄZANYCH ZDARZEŃ. NIE MA TO WPŁYWU NA USTAWOWE PRAWA GOŚCIA JAKO KONSUMENTA.

WAŻNE: NINIEJSZE ZASADY I WARUNKI ORAZ POWYŻSZE ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE WPŁYWAJĄ NA PRAWA USTAWOWE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Artykuł 9. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla wykładni Ogólnych zasad i warunków jest prawo polskie. Gość akceptuje, że wyłączną właściwość rzeczową i miejscową do rozstrzygania sporów i roszczeń (w tym sporów i roszczeń pozaumownych) wynikających z interpretacji niniejszych warunków mają sądy w Polsce.

Artykuł 10. Postanowienia końcowe

Jeśli Firma nie przywoła w dowolnym momencie jednego z postanowień Ogólnych zasad i warunków, nie można tego interpretować jako nabycia prawa do przywołania tego prawa w późniejszym terminie.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych zasad i warunków (lub część dowolnego z nich) zostaną uznane przez dowolny sąd lub inny właściwy rzeczowo lub miejscowo organ za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie to lub część postanowienia zostaną wyłączone w wymaganym zakresie z treści niniejszej umowy z Gościem, co nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Wszystkie przypadki wystąpienia siły wyższej, w tym przerwy w działu środków komunikacji bądź strajki przewoźników, hotelarzy lub kontrolerów ruchu lotniczego, będą prowadzić do zawieszenia zobowiązań opisanych w niniejszych Ogólnych zasadach i warunkach, na które ta siła wyższa wywarła wpływ, a strona poszkodowana przez siłę wyższą nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niezdolności do dotrzymania tych zobowiązań.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszych Warunkach, są zastrzeżone.

Niniejsze Ogólne zasady i warunki obowiązują od 1 lipiec 2020 r.

© 2020 Expedia, Inc., spółka Expedia Group. Wszelkie prawa zastrzeżone. Expedia jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Expedia, Inc.