Zasady i warunki EPS                                         Data ostatniej aktualizacji: 10 września 2018 r

 

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ ONE WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI I ROZSTRZYGANIA SPORÓW

ZASADY I WARUNKI EPS

Staraliśmy się, aby te warunki korzystania (Warunki) były jak najbardziej zrozumiałe w języku polskim. Żeby było łatwiej, w niektórych miejscach posłużyliśmy się definicjami. Definicja użyta po raz pierwszy jest wyraźnie widoczna, gdyż pisana jest pogrubioną czcionką. Jeśli zostanie użyta ponownie w tych Warunkach, będzie pisana od dużej litery (chyba że jest to odniesienie do nas).Poniżej znajdują się definicje następujących terminów:

Partner oznacza dowolne z naszych stowarzyszonych przedsiębiorstw marketingowych, w tym to, za pośrednictwem strony którego Użytkownik dokonał rezerwacji;

Konsultant ds. obsługi klienta oznacza (i) nas lub jedną z firm zajmujących się obsługą klienta na potrzeby Uczestnika grupy; (ii) lub firmy zajmujące się obsługą klienta u naszych Partnerów (w tym wszelkie osoby działające w ich imieniu); lub (iii) dowolne osoby zajmujące się obsługą klienta w imieniu naszym lub Uczestników grupy;

Rezerwacja oznacza dokonanie Rezerwacji hotelowej przez Użytkownika;

Uczestnik grupy oznacza podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje co najmniej jednego pośrednika albo jest przez niego kontrolowany bądź znajduje się pod wspólną kontrolą nas, w tym Travelscape LLC (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Nevady), Vacationspot, SL (hiszpańska zarejestrowana spółka akcyjna) i Travel Partner Exchange S.L. (hiszpańska zarejestrowana spółka akcyjna);

Rezerwacje hotelowe to rezerwacje noclegów, w tym tych wchodzących w skład pakietu, które co jakiś czas są udostępniane przez nas i Uczestników grupy;

my, nas, nasze to EAN.com L.P — spółka komandytowa z Delaware;

Użytkownik oznacza osobę lub firmę będącą klientem końcowym przeglądającym nasze informacje lub dokonującym Rezerwacji hotelowych.

Warunki oznaczają warunki, na jakich można:

 • uzyskać dostęp do informacji o Rezerwacjach hotelowych (nasze Informacje), które my i Uczestnicy grupy dostarczają naszym Partnerom i Konsultantom ds. obsługi klienta na temat Rezerwacji hotelowych; oraz
 • sfinalizować Rezerwację.

Przed rozpoczęciem przeglądania naszych Informacji i (lub) dokonaniem Rezerwacji należy uważnie przeczytać te Warunki. Zalecamy wydrukowanie kopii tych Warunków do wykorzystania w przyszłości.

Przeglądając nasze Informacje i (lub) dokonując Rezerwacji, Użytkownik potwierdza, że akceptuje te Warunki i zgadza się na ich przestrzeganie. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na te Warunki, nie może korzystać z naszych Informacji, kontaktować się z Konsultantami ds. obsługi klienta ani dokonywać Rezerwacji.

INNE OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI

Te Warunki dotyczą także dodatkowych zasad i restrykcji, w tym zasad anulowania rezerwacji obowiązujących u naszych dostawców Rezerwacji hotelowych (Zasady), które mogą mieć zastosowanie do Rezerwacji. Te Zasady zostaną udostępnione Użytkownikowi przed dokonaniem Rezerwacji, a każda dokonana Rezerwacja będzie im podlegać zgodnie z informacjami na stronie rezerwacji. Prosimy o uważne przeczytanie tych Zasad. Jeśli Użytkownik dokonuje rezerwacji w imieniu innych osób, ponosi odpowiedzialność za zapoznanie tych osób z tymi Zasadami i poinformowanie ich, że są one dla nich wiążące.

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do naszych Informacji i Rezerwacji hotelowych w dowolnym momencie oraz z dowolnych powodów, w tym między innymi z powodu naruszenia tych Warunków.

ZMIANY W TYCH WARUNKACH

Możemy co jakiś czas zmieniać te Warunki, wprowadzając zmiany na tej stronie i publikując zaktualizowaną wersję Warunków.

Każdorazowo podczas dokonywania Rezerwacji należy sprawdzać tę stronę, aby zapoznać się z wszelkimi zmianami, ponieważ są one wiążące dla Użytkownika w odniesieniu do wszystkich kwestii z wyjątkiem Rezerwacji dokonanych przed datą wprowadzenia ostatniego zestawu zmian (patrz prawy górny róg strony).Warunki, które obowiązywały w momencie dokonania Rezerwacji, będą nadal miały do niej zastosowanie.

CEL NASZYCH INFORMACJI

Nasze Informacje mają na celu wyłącznie pomoc w zbieraniu informacji o podróży, określaniu dostępności Rezerwacji hotelowych, dokonywaniu zgodnych z prawem Rezerwacji lub komunikowaniu się z naszymi Konsultantami ds. obsługi klienta.

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Użytkownik nie może korzystać z naszych Informacji w żadnym innym celu.

WARUNKI DOKONYWANIA REZERWACJI

Warunkiem dokonania Rezerwacji jest zagwarantowanie, że:

 • Użytkownik ma co najmniej 18 lat.
 • Użytkownik ma prawo do zawarcia wiążącej umowy prawnej z nami i stosownymi dostawcami Rezerwacji hotelowych.
 • Użytkownik dokonuje rezerwacji dla siebie lub dla innych osób, od których otrzymał upoważnienie do dokonania takich Rezerwacji (Inne osoby).
 • Użytkownik poinformuje Inne osoby o tych Warunkach (aktualizowanych przez co jakiś czas) i wszelkich innych obowiązujących warunkach, które mają zastosowanie do Rezerwacji.
 • Wszelkie informacje dostarczone przez Użytkownika (włącznie z informacjami dostarczonymi w imieniu Innych osób) dotyczące Rezerwacji są dokładne, kompletne i aktualne.
 • Użytkownik będzie przestrzegał określonych poniżej Zasad dopuszczalnego użytkowania.
 • korzystał z informacji do celów komercyjnych;
 • dokonywał Rezerwacji w sposób spekulacyjny, nielegalny, z podaniem fałszywych informacji ani na zapas;
 • uzyskiwał dostępu do naszych Informacji, monitorował ich ani kopiował przy użyciu robotów, pajączków czy innych procesów ręcznych i automatycznych bez uzyskania naszej wyraźnej zgody;
 • naruszał zabezpieczeń naszych Informacji przez roboty ani obchodził innych zabezpieczeń w celu uniemożliwienia bądź ograniczenia dostępu do naszych Informacji;
 • podejmował żadnych działań powodujących lub mogących spowodować według naszej oceny nieuzasadnione albo nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury;
 • tworzyć głębokich łączy odsyłających bezpośrednio do dowolnej części naszych Informacji (w tym w szczególności do ścieżki umożliwiającej zakup Produktów związanych z podróżą) w jakimkolwiek celu bez uzyskania naszej wyraźnej, pisemnej zgody;
 • zagnieżdżać, tworzyć kopii ani w inny sposób umieszczać jakiejkolwiek części naszych Informacji w innych witrynach bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody.

ZASADY DOPUSZCZALNEGO UŻYTKOWANIA

Uzyskując dostęp do naszych Informacji, Użytkownik deklaruje, że nie będzie:

ŁĄCZA DO STRON TRZECICH

Nasze Informacje mogą zawierać łącza do innych witryn i zasobów stron trzecich. Takie łącza mają wyłącznie cele informacyjne i nie są wyrazem aprobaty materiału zawartego w takich witrynach lub zasobach.

Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za kwestie ochrony prywatności ani inne praktyki tych witryn.

PŁATNOŚĆ ZA REZERWACJĘ

Przesyłając wniosek o dokonanie Rezerwacji hotelowej, Użytkownik upoważnia nas lub jednego z Uczestników grupy do dokonania jej w swoim imieniu.

Moment dokonania płatności za Rezerwację zależy od tego, czy dokonano przedpłaty za Rezerwację hotelową (Rezerwacja przedpłacona) czy też nie. Użytkownik zostanie o tym poinformowany przed dokonaniem rezerwacji.

Wysokość podatków i opłat zależy od wybranej opcji płatności. Stopy podatkowe i kursy wymiany walut mogą ulec zmianie w okresie od daty dokonania Rezerwacji do momentu wykorzystania Rezerwacji hotelowej.

Mogą być dostępne kupony, które jednak zawsze będą podlegały oddzielnym zasadom i warunkom. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z kuponu, może go użyć tylko w przypadku Rezerwacji przedpłaconych.

Rezerwacje przedpłacone („Zapłać teraz”)

Rezerwacje przedpłacone są opłacane przez Użytkownika w momencie dokonywania Rezerwacji. Użytkownik upoważnia nas do dokonania Rezerwacji za całkowitą cenę rezerwacji, która obejmuje cenę Rezerwacji hotelowej wyświetlaną przez naszego Partnera oraz wszelkie dodatkowe opłaty za odzyskanie podatku, podatki, opłaty za usługi, wszelkie należne podatki z tytułu naszych usług oraz dowolne dodatkowe opłaty za rezerwację oddzielnie pobierane przez naszego Partnera.

Jeśli wymagana jest przedpłata za Rezerwację lub Użytkownik zdecyduje się zapłacić w momencie dokonywania Rezerwacji, karta kredytowa Użytkownika jest obciążana całkowitą ceną przez: (1) firmę Travel Partner Exchange, S.L., która pobiera należność w imieniu jednego z naszych Uczestników grupy lub w imieniu dostawcy Rezerwacji hotelowej, (2) bezpośrednio dostawcę usług podróży lub (3) partnera działającego w naszym imieniu lub Uczestnika grupy.

Zapłać później

Jeśli przedpłata za Rezerwację nie jest wymagana, można zapłacić w momencie skorzystania z Rezerwacji hotelowej.

Jeśli Użytkownik wybierze opcję „Zapłać później”, właściwy dostawca Rezerwacji hotelowej pobierze płatność w walucie lokalnej w momencie rozpoczęcia korzystania z Rezerwacji hotelowej.

Dodatkowe informacje

Niektóre banki i firmy obsługujące karty kredytowe pobierają od klientów opłatę transakcyjną, gdy siedziby wystawcy karty i punktu usługowego (zależnie od marki karty np. Visa, MasterCard, American Express) znajdują się w różnych krajach. Kurs wymiany walut, jeśli jest stosowany, i dowolna opłata transakcyjna są zależne wyłącznie od banku lub innej agencji przetwarzającej daną transakcję. Opłaty te mogą być pobierane przez wystawcę karty z kont jej właścicieli. Opłaty pobierane przez wystawcę karty są wyświetlane oddzielnie od kwoty transakcji na wyciągu z karty kredytowej lub debetowej. Oznacza to, że kwota podana na wyciągu z karty kredytowej lub debetowej może się różnić od kwoty widocznej na stronie podsumowania rezerwacji dokonanej na podstawie naszych Informacji. W przypadku pytań dotyczących tych opłat lub kursu wymiany walut stosowanego w odniesieniu do rezerwacji należy się skontaktować ze swoim bankiem.

Niektórzy dostawcy noclegów podczas zameldowania mogą wymagać od Użytkownika i (lub) Innych osób okazania karty kredytowej albo uiszczenia depozytu w gotówce na rzecz dodatkowych opłat naliczonych podczas pobytu w hotelu. Depozyt tego rodzaju nie jest związany z żadną płatnością, którą otrzymujemy za Rezerwację.

ANULOWANIE LUB ZMIANA REZERWACJI

Zasady określają odpowiedni czas anulowania Rezerwacji, w którym można ją anulować lub zmienić (Okres anulowania).W nielicznych przypadkach nie można zmienić lub anulować niektórych Rezerwacji po ich dokonaniu i zostanie to wskazane w zasadach anulowania rezerwacji obowiązujących w danym hotelu.

Jeśli jest to dozwolone, można anulować lub zmienić przedpłaconą Rezerwację w Okresie anulowania, ale zostanie pobrana odpowiednia opłata za anulowanie lub zmianę określona w zasadach anulowania rezerwacji danego hotelu.

Jeśli Użytkownik może anulować Rezerwację lub dokonać w niej zmian, ale nie zrobi tego przed upływem Okresu anulowania, będzie zobowiązany uiścić opłatę w wysokości obowiązującej stawki dobowej w ramach Rezerwacji hotelowej, podatków lub zaliczek na poczet podatków (jeśli dotyczy), opłat za usługi oraz wszelkich dodatkowych opłat za rezerwację oddzielnie pobieranych przez naszego Partnera (Kara za anulowanie) niezależnie od tego, czy Użytkownik skorzystał z Rezerwacji hotelowej, czy też nie.

Jeśli Użytkownik nie stawi się w hotelu pierwszej nocy objętej Rezerwacją, ale planuje zameldować się na następne noce, konieczne jest potwierdzenie tego faktu u Partnera najpóźniej w pierwszej dobie objętej rezerwacją. Niespełnienie tego warunku może spowodować anulowanie Rezerwacji i obciążenie Użytkownika Karą za anulowanie.

REZERWACJE GRUPOWE

Informujemy, że nie możemy zagwarantować rezerwacji na ponad 8 pokoi u dowolnego dostawcy noclegów w tych samych datach pobytu (Rezerwacja grupowa). Jeśli Użytkownik dokona Rezerwacji grupowej przez Internet, możemy anulować taką Rezerwację grupową, pobierając opłaty za anulowanie określone w Zasadach. Jeśli Użytkownik wpłacił z tytułu Rezerwacji grupowej zaliczkę niepodlegającą zwrotowi, zostanie ona zatrzymana.

FAŁSZYWE REZERWACJE

Jeżeli jakakolwiek Rezerwacja (w tym wszelkie powiązane z nią karty płatnicze) nosi znamiona jakiegokolwiek oszustwa, nadużycia lub podejrzanej aktywności albo jest z nimi powiązana, my lub nasz Partner możemy anulować Rezerwację powiązaną z imieniem i nazwiskiem lub adresem e-mail Użytkownika. Ponadto możemy sprawdzić (dokonując wstępnej autoryzacji) dowolną kartę kredytową użytą do zapłaty za Rezerwację. Jeśli Użytkownik lub właściciel dowolnej karty kredytowej użytej do zapłaty za Rezerwację dopuścił się jakiekolwiek oszustwa, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań prawnych, a Użytkownik i (lub) właściciel karty może ponieść odpowiedzialność za straty poniesione przez nas i Uczestnika grupy, w tym koszty sądowe i odszkodowania. Aby zakwestionować anulowanie Rezerwacji, prosimy o kontakt z naszym Partnerem.

PAKIETY

Jeśli Rezerwacja hotelowa została dokonana w połączeniu z innym produktem turystycznym, np. lotem, (Pakiet lub Powiązane elementy podróży), wówczas Partner, który dostarczył Użytkownikowi dany Pakiet lub pierwszy komponent turystyczny takich Powiązanych elementów podróży, będzie odpowiadał za wszelkie zmiany lub zobowiązania dotyczące danego Pakietu lub takich Powiązanych elementów podróży.

PODATKI

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z wyjątkiem poniższych zobowiązań podatkowych w odniesieniu do kwoty pobieranej za świadczenie naszych usług nie pobieramy podatków w celu przekazania ich do odpowiednich urzędów podatkowych. Dostawcy noclegów wystawiają nam fakturę za określone opłaty, która uwzględnia kwoty należnych podatków, jeśli jest to wymagane. Obowiązkiem dostawców noclegów jest przekazanie odpowiednich podatków do właściwych organów podatkowych. Kwoty na pokrycie podatku pobierane w przypadku Rezerwacji przedpłaconych stanowią szacunkową wartość podatku (np. podatek obrotowy, od zajmowanej przestrzeni, akcyza, VAT itp.) przekazywanego dostawcom noclegów na pokrycie podatku należnego za wynajem pokoju. Ciężar zobowiązań podatkowych oraz należna kwota podatku różnią się w zależności od miejsca. Konkretne kwoty podatków zapłacone przez nas dostawcom noclegów mogą się różnić od kwot opłat za odzyskanie podatku w zależności od cen, obciążeń podatkowych itp. obowiązujących w momencie faktycznego wykorzystania Rezerwacji hotelowej przez Użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oferujemy usługi umożliwiające dokonywanie Rezerwacji hotelowych za opłatą. Pobieramy opłaty za usługi jako wynagrodzenie za obsługę Rezerwacji. Ceny opłat za usługi różnią się w zależności od rodzaju i liczby Rezerwacji hotelowych. Podatki od sprzedaży, za oferowane usługi i (lub) pobyt w hotelu są naliczane na podstawie kwot, które pobieramy za nasze usługi w postaci opłaty za usługę i (lub) manipulacyjnej w określonych jurysdykcjach. Rzeczywiste kwoty podatku od naszych usług są zależne od cen obowiązujących podczas faktycznego wykorzystania Rezerwacji hotelowej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że władze niektórych krajów mogą nakładać dodatkowe podatki od sprzedaży, pobytu i (lub) obłożenia lokalnego hotelu (np. podatek turystyczny), które należy uiszczać lokalnie. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia tych opłat we własnym zakresie.

PODRÓŻ MIĘDZYNARODOWA

Użytkownik zobowiązuje się do spełnienia wszelkich obowiązujących wymagań w zakresie wjazdu do danego kraju i dokumentów podróżnych, takich jak paszporty i wizy (tranzytowe, biznesowe, turystyczne lub inne) oraz innych wymogów związanych z podróżami zagranicznymi.  

Oferując Rezerwacje hotelowe w określonych krajach, nie deklarujemy i nie gwarantujemy, że podróż do nich jest zalecana lub pozbawiona ryzyka. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione podczas podróży do tych miejsc. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat zalecamy zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi podróży za granicę dostępnymi w kraju zamieszkania Użytkownika.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wraz z Uczestnikami grupy dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować nasze Informacje w celu zapewnienia ich dokładności, jednak są one przekazywane przez dostawców naszych Rezerwacji hotelowych, w związku z czym:

 • Informacje mogą w dowolnym momencie zostać zmienione, uzupełnione lub usunięte, a zmiany lub brak dostępności mogą nastąpić w każdej chwili i nie wymagają uprzedzenia ani nie skutkują poniesieniem odpowiedzialności przez nas lub Uczestników grupy.
 • Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub inne nieścisłości dotyczące naszych Informacji (w tym w szczególności błędy w cenach Rezerwacji hotelowych, zdjęciach hoteli, listach udogodnień hotelowych i ogólnych opisach hoteli).
 • Nie udzielamy jakichkolwiek gwarancji dotyczących dostępności konkretnych Rezerwacji hotelowych.
 • Nie składamy jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przydatności naszych Informacji do jakiegokolwiek celu.
 • Oceny hoteli wyświetlane w naszych Informacjach stanowią wyłącznie ogólne wytyczne, a my i Uczestnicy grupy nie możemy zagwarantować dokładności takich ocen.
 • Uwzględnienie lub oferowanie jakiejkolwiek Rezerwacji hotelowej nie oznacza jej aprobaty ani rekomendacji przez nas lub Uczestników grupy.
 • Nie dajemy gwarancji, że nasze Informacje i oferowane usługi, a także wysyłane przez nas albo Uczestników grupy wiadomości e-mail, są pozbawione wirusów lub innych szkodliwych elementów.
 • Usługi są oferowane na zasadzie „takie, jak jest” bez jakichkolwiek gwarancji.

Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów w informacjach o cenach i (lub) Rezerwacjach dokonanych po błędnych cenach. W takim wypadku, o ile to możliwe, Użytkownik będzie mógł zachować Rezerwację z poprawioną ceną lub anulować ją bez uiszczania opłaty.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA

Hotelarze i inni nasi dostawcy Rezerwacji hotelowych są niezależnymi kontrahentami, co oznacza, że nie są naszymi agentami, pracownikami ani Uczestnikami grupy.

Ani my, ani Uczestnicy grupy nie ponoszą odpowiedzialności za:

 • działania, błędy, pominięcia, oświadczenia, gwarancje, naruszenia lub zaniedbania jakiegokolwiek Partnera lub dostawców Rezerwacji hotelowych;
 • jakiekolwiek uszkodzenia ciała, śmierć, uszkodzenie mienia ani inne wynikające z nich szkody lub koszty.

Ani my, ani Uczestnicy grupy nie ponoszą odpowiedzialności i nie udzielają zwrotu kosztów w żadnym z następujących przypadków:

 • opóźnienie,
 • anulowana rezerwacja,
 • overbooking,
 • strajk,
 • siła wyższa,
 • inne przyczyny poza naszą bezpośrednią kontrolą.

Nie ponosimy również jakiejkolwiek odpowiedzialności za dowolne dodatkowe koszty, zaniedbania, opóźnienia, zmiany trasy lub działania jakiegokolwiek rządu albo organu władzy.

W najszerszym dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa zakresie w żadnym razie ani my, ani Uczestnicy grupy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, retorsyjne, uboczne, określone lub wynikowe wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z:

 • dostępem Użytkownika do naszych Informacji,
 • opóźnieniem lub brakiem możliwości uzyskania dostępu, np. z powodu wirusów komputerowych, do naszych Informacji (w tym między innymi oprogramowania, powiązanych stron oraz Rezerwacji).

Nie ma znaczenia, czy powyższe wynikają z zaniedbania, umowy, deliktu, odpowiedzialności całkowitej, przepisów ochrony konsumentów lub innych, nawet jeśli my albo Uczestnicy grupy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

Jeśli pomimo powyższego ograniczenia my lub Uczestnicy grupy okażemy się odpowiedzialni za jakiekolwiek straty albo szkody, które powstały w wyniku zdarzenia opisanego powyżej lub były w jakikolwiek sposób z nim powiązane, to odpowiedzialność nasza bądź Uczestników grupy w żadnym wypadku nie przekroczy łącznie większej z następujących wartości:

 • kwota za Rezerwację zapłacona nam, Uczestnikowi grupy lub Partnerowi;
 • sto dolarów (100,00 USD) lub równowartość tej kwoty w walucie lokalnej.

Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności za cokolwiek, co nie może zostać wyłączone przez obowiązujące prawo.

Ograniczenie odpowiedzialności odzwierciedla podział ryzyka między nami a Użytkownikiem.

Ograniczenia określone w tej części zachowują ważność i obowiązują, nawet jeśli jakikolwiek ograniczony środek określony w tych Warunkach straci ważność.

Ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w tych Warunkach działają na korzyść nas i Uczestników grupy.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić nas, Uczestników grupy oraz wszelkich urzędników, członków kadry zarządzającej, pracowników i przedstawicieli od odpowiedzialności odszkodowawczej powstałej z tytułu wszelkich roszczeń, podjętych działań, żądań naprawienia wynikłych szkód, odszkodowań, zasądzonych kar, grzywien i innych poniesionych kosztów bądź wydatków wszelkiego rodzaju, w tym między innymi uzasadnionych kosztów postępowania prawnego i księgowego przez osoby trzecie w wyniku:

 • naruszenia przez Użytkownika tych Warunków,
 • naruszenia przepisów lub praw stron trzecich,
 • wykorzystania naszych Informacji przez Użytkownika.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nasze Informacje (w tym cena i dostępność Rezerwacji hotelowych) jest własnością nas lub naszych dostawców i usługodawców.

Mimo iż zgadzamy się, aby Użytkownik korzystał z Informacji w celu wykonania określonej liczby kopii swojego planu podróży oraz wszelkich innych informacji odnoszących się do Rezerwacji, Użytkownik deklaruje, że nie będzie w jakikolwiek sposób: modyfikować, kopiować, dystrybuować, przekazywać, wyświetlać, wykonywać, powielać, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać, sprzedawać ani odsprzedawać jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług związanych z Rezerwacjami hotelowymi oraz naszymi Informacjami i (lub) obejmujących je.

UWAGI DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH I ZNAKÓW TOWAROWYCH

Treść naszych Informacji jest w całości chroniona prawem autorskim firmy ©2018 Expedia, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Expedia, Expedia Affiliate Network, EAN, Travelnow, Hotels.com, logo Expedia Affiliate Network, logo Travelnow i logo Hotels.com są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Expedia, Inc. w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. Inne logotypy, produkty oraz nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie.

Dane geograficzne wykorzystywane do mapowania pochodzące z OpenStreetMap są chronione prawami autorskimi należącymi do autorów OpenStreetMap i są udostępniane na mocy licencji Open Database License (ODbL).

Aby zgłosić naruszenie przepisów chroniących naszą markę, należy napisać na adres e-mail hotline@expedia.com. Odpowiadamy wyłącznie na wiadomości e-mail dotyczące naruszenia przepisów chroniących markę przesłane na podany adres e-mail.

PRAWO WŁAŚCIWE

Stosowanie tych Warunków regulują przepisy obowiązujące w Polsce. Użytkownik podlega wyłącznej jurysdykcji sądownictwa w Polsce we wszelkich sporach dotyczących tych Warunków lub korzystania z naszych Informacji. Korzystanie z naszych Informacji jest niedozwolone w jurysdykcjach nieuznających jakichkolwiek postanowień tych Warunków.

SPORY

Zarówno my, jak i Uczestnicy grupy stawiamy sobie za cel zadowolenie klienta, dlatego jeśli Użytkownik ma problem lub kwestię sporną, postaramy się rozwiać jego obawy. Jeśli okaże się to nieskuteczne, Użytkownik może dochodzić swoich roszczeń w sposób objaśniony w tej części dokumentu.

Użytkownik deklaruje, że da nam możliwość rozwiązania ewentualnych sporów lub uznania roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z naszymi Informacjami, Rezerwacjami, kontaktami z naszymi Konsultantami ds. obsługi klienta, Rezerwacjami hotelowymi lub wszelkimi naszymi oświadczeniami (Roszczenia), kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych działu obsługi klienta podanych w momencie dokonywania rezerwacji. Jeśli nie będziemy w stanie uznać Roszczeń Użytkownika w ciągu 60 dni, Użytkownik może dochodzić swoich praw w drodze arbitrażu lub w sądzie rozstrzygającym w drobnych sprawach cywilnych.

Wszelkie postępowania w sprawie rozstrzygnięcia Roszczeń będą prowadzone wyłącznie w trybie indywidualnym, a nie w ramach pozwu zbiorowego, łączącego kilka spraw lub składanego przez większą liczbę powodów.

Utworzona przez Komisję Europejską platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/odr.

INFORMACJE OGÓLNE

Użytkownik uznaje, że wyrażenie zgody na te Warunki oraz dostęp do naszych Informacji nie oznacza powstania relacji typu joint venture, podjęcia współpracy partnerskiej ani nawiązania stosunku pracy z nami ani Uczestnikami grupy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firmy Travelscape, LLC lub VacationSpot, SL (lub inny wyznaczony przez nas Uczestnik grupy) powinny być traktowane przez każdy organ podatkowy w dowolnej stosownej jurysdykcji jako dostawcy Rezerwacji hotelowych w systemie przedpłat i pakietów na potrzeby podatku VAT (podatku od towarów i usług) zgodnie z dyrektywą 2006/112/WE.

Zastosowanie tych Warunków podlega obowiązującym przepisom i procedurom prawnym. Żadne zapisy zawarte w tych Warunkach nie ograniczają praw naszej firmy do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami, wnioskami lub wymaganiami prawnymi albo rządowymi w zakresie korzystania z naszych Informacji przez Użytkownika lub informacji dostarczonych albo zgromadzonych przez naszą firmę dotyczących takiego użytkowania.

Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z tych Warunków na inną organizację, ale nie wpływa to na prawa i obowiązki Użytkownika wynikające z naszych Warunków. Użytkownik może przenieść swoje prawa lub zobowiązania wynikające z tych Warunków na inną osobę, jedynie wtedy, gdy zgodzimy się na to na piśmie.

W zakresie dopuszczanym przez obowiązujące prawo Użytkownik ma prawo do wniesienia reklamacji lub wszczęcia postępowania związanego z korzystaniem z naszych Informacji w ciągu dwóch (2) lat od daty wystąpienia spornej sprawy. Po tym terminie sprawa zostanie nieodwołalnie unieważniona.

Jeśli jakakolwiek część tych Warunków zostanie uznana za nieważną, bezprawną bądź niemożliwą do wyegzekwowania, nie będzie to miało wpływu na ważność, legalność i możliwość wyegzekwowania pozostałych zapisów. Niewykonanie lub opóźnienie wykonania postanowień tych Warunków nie anuluje prawa do wykonania tych samych lub innych postanowień w przyszłości

Te Warunki (w tym wszelkie inne postanowienia i warunki, do których się odwołują) stanowią pełną umowę między Użytkownikiem a naszą firmą w odniesieniu do naszych Informacji i zastępują wszelkie wcześniejsze lub tymczasowe ustalenia w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej między Użytkownikiem a nami w zakresie naszych Informacji i (lub) Rezerwacji. Drukowana wersja Warunków i wszelkie związane z nią komunikaty w formie elektronicznej są dozwolone w postępowaniach prawnych i administracyjnych opartych na tych Warunkach lub z nią związanych w identycznym zakresie oraz dotyczą tych samych warunków co inne dokumenty i zapisy firmowe opracowane pierwotnie w formie drukowanej.

Fikcyjne nazwy firm i produktów, imiona i nazwiska osób oraz postaci i (lub) dane zawarte w naszych Informacjach nie przedstawiają rzeczywistych osób, firm, produktów ani zdarzeń.

Zastrzega się wszelkie prawa nieokreślone w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie.

NASZE DANE

Travel Partner Exchange S.L. ma siedzibę pod adresem Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania.

Travelscape LLC jest biurem podróży zarejestrowanym w następujących stanach:

 • Numer rejestracji w stanie Kalifornia: 2083930-50
 • Numer rejestracji w stanie Floryda: ST36407
 • Numer rejestracji w stanie Iowa: 677
 • Numer rejestracji w stanie Nevada: 20020759
 • Numer rejestracji w stanie Waszyngton: 602-617-174

Rejestracja biura podróży w stanie Kalifornia nie jest jednoznaczna z aprobatą władz stanowych.

Numer Rejestracji podatkowej w stanie Nowy Jork:

Travelscape (firma prowadząca działalność jako Expedia Travel), numer rejestracji podatkowej dostawcy do rozliczania podatku od sprzedaży w stanie Nowy Jork: 880392667, a jej numer podatkowy do rozliczania podatku od obłożenia w Nowym Jorku to 033960.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy kliknąć tutaj: Zaświadczenie o rejestracji w stanie Nowy Jork Zaświadczenie o rejestracji w mieście Nowy Jork

©2018 EXPEDIA, INC. Wszystkie prawa zastrzeżone.