Algemene Voorwaarden voor boekingen

Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden voor boekingen van accommodaties (de "Algemene Voorwaarden"), samen met de informatie die wordt uiteengezet in uw bevestigingsmail van de boeking (de "Boekingsbevestiging") zetten de voorwaarden uiteen op basis waarvan het Bedrijf de Diensten aan u beschikbaar stelt via de Website (zie de definities hieronder).

Deze Algemene Voorwaarden, de Boekingsbevestiging en de relevante Regels en Beperkingen zetten tevens de voorwaarden uiteen op basis waarvan de Reisdienstverleners de Diensten aan u leveren.

De Diensten die door Reisdienstverleners beschikbaar worden gesteld via deze Website (zoals hieronder gedefinieerd) kunnen alleen worden gebruikt door Klanten die eerst deze Algemene Voorwaarden hebben gelezen en onvoorwaardelijk hebben geaccepteerd door verder te gaan met het boekingsproces.

Klanten dienen de verplichtingen die zijn opgenomen in deze Algemene Voorwaarden na te komen. De overeenkomst tussen Klanten en de betreffende Reisdienstverlener treedt in werking zodra de Partner een schriftelijke Boekingsbevestiging stuurt naar de Klant.

Klanten wordt aangeraden een kopie van deze Algemene Voorwaarden op te slaan en/of af te drukken voor latere raadpleging tijdens het maken van een boeking.

Artikel 1. Definities en toepassingsgebied

1.1. Definities

De volgende definities hebben zowel in het enkelvoud als in het meervoud dezelfde betekenis.

'Partner' betekent de marketingpartners van het Bedrijf, waaronder de partners op wiens site u wellicht de boeking heeft gedaan.

'Bedrijf' (of 'we/wij/ons/onze') betekent Expedia Inc. en haar dochterondernemingen, waaronder Travelscape LLC.

'Klant' (of 'u/uw') betekent een klant die een of meer op de Website aangeboden Diensten reserveert en/of boekt.

'Klantenservicemedewerker' betekent (i) onze aanbieders van klantenservice of een van de aanbieders van klantenservice van het Bedrijf; of (ii) aanbieders van klantenservice van Partners (waaronder personen die namens deze partners handelen); of (iii) personen die handelen als aanbieders van klantenservice namens het Bedrijf;

Travelscape 'Travelscape' betekent Travelscape LLC, een onderneming die voor alle doeleinden is geregistreerd en gevestigd in de VS, met statutaire zetel op het adres 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, NV 89144.

'Leidende Klant' betekent de Klant die een boeking maakt voor zichzelf en/of namens anderen onder dezelfde boeking.

'Gekoppeld reisarrangement' betekent hetzelfde als de definitie van een 'gekoppeld reisarrangement' in de Richtlijn betreffende Pakketreizen.

'Pakket' betekent hetzelfde als de definitie van een 'pakket' in de Richtlijn betreffende Pakketreizen.

'Richtlijn betreffende Pakketreizen' betekent de Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, zoals geïmplementeerd in elke Europese lidstaat en zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

'Regels en Beperkingen' betekent de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten die worden aangeboden door de Externe Dienstverleners (waaronder, onder andere, de bepalingen en voorwaarden van de aanbieder van de accommodatie).

'Dienst' betekent een op de Website aangeboden dienst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zoals accommodatiediensten en gerelateerde betalingsverwerkingsdiensten.

'Reisdienstverlener' betekent de aanbieder die de Diensten beschikbaar stelt, bijvoorbeeld een aanbieder van een accommodatie of Travelscape.

''Externe Dienstverlener' betekent een partij die (a) de Diensten rechtstreeks beschikbaar stelt aan de Klant of (b) die de Diensten uitvoert waar Travelscape de Dienst beschikbaar stelt aan de Klant.

'TPX' staat voor Travel Partner Exchange S.L., waarvan de statutaire zetel is gevestigd op het adres: Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, Oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife, Canarische Eilanden, Spanje.

'Website' betekent de website of de gerelateerde mobiele app die wordt beheerd door de Partner en waarop u de Diensten boekt.

1.2. Toepassingsgebied en uw relatie met de Partner

De Website die fungeert als tussenpersoon tussen u en de diverse Reisdienstverleners die de Diensten aanbieden, wordt beheerd door een Partner en eventuele vragen over de Website dienen te worden gericht aan de betreffende Partner.  Wanneer u een boeking maakt voor een Dienst via de Website, gaat u een overeenkomst aan met de betreffende Reisdienstverlener voor die Dienst. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbieden en verstrekken van Diensten via deze Website en bevatten alle toepasselijke Regels en Beperkingen die de Klant ter beschikking worden gesteld voordat een boeking wordt afgerond en die de Klant tevens accepteert op het moment dat de boeking daadwerkelijk wordt gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich vertrouwd te maken met deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke Regels en Beperkingen. Specifieke Regels en Beperkingen ten aanzien van accommodaties van Externe Dienstverleners worden ter beschikking gesteld voordat een boeking wordt gemaakt.

De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangepast door het Bedrijf en de Regels en Beperkingen kunnen worden aangepast door de Reisdienstverlener op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, hoewel dergelijke aanpassingen niet van toepassing zijn op boekingen die al zijn geaccepteerd namens de betreffende Reisdienstverleners. Het is daarom essentieel dat de Klant de Algemene Voorwaarden leest, opslaat en/of een kopie afdrukt op het moment dat de boeking wordt gemaakt, teneinde bekend te zijn met de geldende bepalingen.

Artikel 2. Boeken op de Website

2.1 Wettelijke bevoegdheid van de Klant

De Website helpt de Klant bij het vinden van reisproducten en bij het maken van de nodige reserveringen, en fungeert als tussenpersoon voor de transacties waarbij de Reisdienstverleners betrokken zijn.

De Leidende Klant dient ten minste 18 jaar oud te zijn, wettelijk bevoegd te zijn om contractuele verplichtingen aan te gaan op het moment van de boeking en de vereiste toestemming of bevoegdheid te hebben om te handelen voor of namens de andere personen die zijn opgenomen in een boeking.

De Leidende Klant dient er tevens voor te zorgen en bevestigt hierbij dat de details van alle partijen in de boeking volledig en juist zijn, dat alle partijen ermee akkoord gaan gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden en dat de Leidende Klant de bevoegdheid heeft om deze Algemene Voorwaarden te accepteren en deze ook accepteert namens alle Klanten in de boeking.

De Leidende Klant is de persoon die verantwoordelijk is voor de boeking, het betalen van de aanbetaling en de volledige prijs, die een verzoek kan indienen tot wijziging of annulering, het betalen van aanvullende toeslagen met betrekking tot de boeking en voor alle andere zaken ten aanzien van de boeking.

De Leidende Klant gaat ermee akkoord om alle beschrijvingen op de reisdocumenten die zijn ontvangen na de boeking te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele fouten of voorvallen, waaronder persoonlijke details die niet overeenkomen met de persoonlijke details op het paspoort van de personen die onder de boeking reizen.

De Leidende Klant is verantwoordelijk voor zijn/haar activiteiten op de Website (financieel of anderszins), inclusief het mogelijke gebruik van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. De Klant garandeert dat de door hem/haar ingevoerde informatie op de Website ten aanzien van hemzelf/haarzelf en, indien van toepassing, zijn/haar reisgenoten juist is.

Elk frauduleus gebruik van de Website of gebruik dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden geeft aanleiding tot het weigeren van toegang aan de Klant tot de Diensten aangeboden door Travelscape en de Externe Dienstverleners of tot de andere functionaliteiten van de Website.

2.2 Het bevestigen, wijzigen en annuleren van boekingen (behoudens artikelen 3.1, 3.2, 4.2 en 5.2, waar van toepassing)

2.2.1 Bevestigen

De Boekingsbevestiging, die de essentiële elementen zoals de beschrijving van de geboekte Dienst(en) en de prijs omvat, wordt naar de Leidende Klant verzonden per e-mail. Indien de Leidende Klant binnen 24 uur na het plaatsen van de boeking geen Boekingsbevestiging heeft ontvangen per e-mail, dient hij/zij contact op te nemen met de klantenservice volgens de procedures die zijn vermeld op de Website.

Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de opgeslagen gegevens in onze informatiesystemen bewijs vormen voor wat betreft de boekingen die zijn gemaakt door de Leidende Klant. Gegevens opgeslagen in computers of elektronische media vormen een geldig bewijs, en zijn bijgevolg aanvaardbaar onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als een fysiek schriftelijk document.

2.2.2 Annulering

Voor accommodatieboekingen kunnen annuleringen online worden doorgegeven door de instructies te volgen op de Website.

Dergelijke verzoeken zullen worden afgehandeld namens de betrokken Reisdienstverleners. Klanten hebben geen automatisch recht op annulering, tenzij deze rechten worden toegekend door de individuele Externe Dienstverleners op grond van hun Regels en Beperkingen (die voorafgaand aan de boeking aan de Klant worden verstrekt).

In geval van annulering of gedeeltelijke annulering van een boeking, kunnen er kosten in rekening worden gebracht door de betreffende Externe Dienstverleners. Raadpleeg de Regels en Beperkingen die worden weergegeven tijdens het boekingsproces voor meer details. Als een annulering betrekking heeft op meer dan één persoon binnen de boeking, worden annuleringskosten in rekening gebracht voor iedere persoon binnen de boeking waarop de annulering betrekking heeft.

We behouden ons het recht voor om de boeking van een Klant te annuleren wanneer de volledige betaling voor de boeking of de eventuele annuleringskosten met betrekking tot een boeking niet tijdig is ontvangen.

Waar Travelscape of de Externe Dienstverlener redenen heeft om aan te nemen dat er sprake is van fraude, zijn zij niet verplicht een door de Klant gevraagde wijziging, annulering of terugbetaling te verwerken.

2.2.3 Wijzigen van de boeking

Indien de Klant de reis wenst te wijzigen wat betreft de accommodatie nadat de boeking is gemaakt, dient de Klant het nummer te bellen dat wordt vermeld op de Website. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht door de betreffende Externe Dienstverlener in geval van een aanpassing van een boeking. Raadpleeg de Regels en Beperkingen die worden weergegeven tijdens het boekingsproces voor meer details.

Travelscape (en de betreffende Externe Dienstverlener) behouden zich het recht voor om de boeking van een Klant te annuleren wanneer de volledige betaling van eventuele wijzigingskosten ten aanzien van een boeking niet tijdig is ontvangen.

2.2.4 Terugbetalingen

In geval van een terugbetaling aan een Klant worden de betreffende bedragen terugbetaald aan de partij die de oorspronkelijke betaling in ontvangst heeft genomen (zoals Travelscape of een Externe Dienstverlener die wordt weergegeven op het afschrift van de betaalkaart of bankrekening van de Klant) en gestort op de betaalkaart die is gebruikt om de oorspronkelijke boeking te maken. Eventuele toegepaste boekingstoeslagen komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

2.2.5 Beperkte tarieven

Tenzij anders aangegeven door de Klant, wordt aangenomen dat de Klant de goedkoopste reisdiensten wenst af te nemen. Dergelijke Diensten (bijv. 'niet-restitueerbare' tarieven) kunnen worden verleend zonder enige mogelijkheid tot wijziging of annulering. In dergelijke gevallen kunnen de Diensten niet op een andere manier of op een ander tijdstip of plaats worden geleverd dan contractueel vastgelegd.

2.3 Reisdocumenten

De reisdocumenten die worden verstrekt voor een via de Website bestelde Dienst, worden verstuurd naar het e-mailadres dat is opgegeven door de Leidende Klant tijdens het maken van zijn/haar reservering.

Artikel 3. Accommodatiediensten

Het doel van dit artikel 3 is details te verstrekken over de algemene gebruiksvoorwaarden van de Diensten die worden verleend door de Reisdienstverlener ter informatie van de Klant. Deze details zijn niet uitputtend en vervangen niet de toepasselijke Regels en Beperkingen. In het geval van een geschil of tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Regels en Beperkingen die zijn opgenomen in deze Algemene Voorwaarden prevaleren de Regels en Beperkingen. De Regels en Beperkingen worden voorafgaand aan het maken van een boeking ter beschikking gesteld.

Behalve indien juridische eisen anders voorschrijven, kunnen deze details niet leiden tot enige verplichting of aansprakelijkheid van de kant van het Bedrijf.

Een accommodatie kan afzonderlijk worden aangeboden of als onderdeel van een Pakket of Gekoppeld Reisarrangement (zie artikel 3.6). Met uitzondering van een accommodatie waarvoor de optie 'betaal later/betaal in de accommodatie' geldt (zie artikel 5.2 hieronder), worden alle accommodaties beschikbaar gesteld door Travelscape (ongeacht of deze afzonderlijk wordt geboekt of als onderdeel van een Pakket) met inachtneming van artikel 3 en de toepasselijke Regels en Beperkingen met betrekking tot de accommodatie die vóór het boeken worden weergegeven. De toepasselijke Regels en Beperkingen kunnen beperkingen en/of kosten voor annulering en/of wijzigingen bevatten die door de betreffende Externe Dienstverlener worden opgelegd.

Behoudens artikelen 3.6 en 5.2 vereisen vooruitbetaalde 'betaal nu'-accommodatieboekingen dat de volledige betaling in rekening wordt gebracht op de creditcard van de Leidende Klant bij het maken van de reservering. Voor andere accommodatieboekingen zijn de details van een bankpas of creditcard vereist om de reservering te garanderen en wordt de definitieve betaling direct verrekend met de accommodatie tijdens het verblijf. Raadpleeg de details die u ziet tijdens het reserveringsproces ter bevestiging van hoe en wanneer de betaling wordt verricht. Prijzen die op de Website worden getoond zijn niet inclusief bedragen voor extra's zoals snacks uit de minibar of telefoongesprekken.

Als een Klant niet komt opdagen voor de eerste nacht van de reservering en wil inchecken voor de daaropvolgende nachten van de reservering, dan dient de Klant de wijzigingen van de reservering te bevestigen bij Travelscape, en wel niet later dan de oorspronkelijke datum van inchecken om te voorkomen dat de hele reservering wordt geannuleerd. Wanneer de Leidende Klant de wijzigingen van de reservering niet bevestigt bij Travelscape, kan de hele reservering worden geannuleerd en vindt terugbetaling aan de Klant alleen plaats in overeenstemming met de toepasselijke Regels en Beperkingen zoals weergegeven tijdens het boekingsproces.

Aan klanten die hun reservering niet annuleren of wijzigen vóór de beleidsperiode voor annulering die van toepassing is op de accommodatie (en die per accommodatie kan verschillen en wordt uiteengezet tijdens het boekingsproces) voorafgaand aan de dag van aankomst worden de kosten in rekening gebracht zoals weergegeven in de Regels en Beperkingen voor de reservering. Klanten dienen er rekening mee te houden dat sommige accommodaties geen wijzigingen of annuleringen van reserveringen toestaan nadat deze zijn gemaakt, en deze beperkingen vindt u terug in de Regels en Beperkingen voor de accommodatiereservering.

U mag online niet meer dan 8 kamers boeken voor hetzelfde hotel voor dezelfde verblijfsdatums. Indien we vaststellen dat u in totaal meer dan 8 kamers heeft geboekt in afzonderlijke reserveringen, kunnen wij mogelijk uw boekingen annuleren en, indien van toepassing, annuleringskosten bij u in rekening brengen. Indien u een niet-restitueerbare borgsom heeft betaald, dan wordt deze mogelijk niet teruggestort. Wanneer u 9 of meer kamers wilt boeken, wordt u verzocht contact op te nemen met de klantenservice. Het kan zijn dat u wordt verzocht een schriftelijk contract te ondertekenen en/of een niet-restitueerbare borgsom te betalen.

3.1 Het gebruik van kamers

De Klant wordt eraan herinnerd dat kamers in het algemeen pas beschikbaar zijn vanaf 14.00 uur en voor 12.00 uur dienen te worden verlaten, ongeacht de aankomst- of vertrektijd of het gebruikte vervoer.

Eenpersoonskamers hebben over het algemeen een bed en een toeslag is vaak verschuldigd voor deze kamers. Tweepersoonskamers hebben meestal twee eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed.

3.2 Classificatie

Het is mogelijk dat van tijd tot tijd en om verschillende redenen (bijvoorbeeld omdat een accommodatie is overboekt door verbindingsproblemen met de accommodatie of omdat een accommodatie is gesloten als gevolg van een orkaan) een boeking wordt geannuleerd of gewijzigd door de Externe Dienstverlener van de accommodatie of Travelscape. Mochten dergelijke gebeurtenissen zich voordoen, dan zal Travelscape alle redelijke inspanningen leveren om de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en, waar mogelijk, een alternatief verblijf aanbieden in een accommodatie met ten minste dezelfde sterrenclassificatie en met vergelijkbare diensten. Wanneer de Klant geen gebruik maakt van dit aanbod, dan zal Travelscape ervoor zorgen dat alle bedragen die zijn betaald ten aanzien van de boeking worden terugbetaald. In voorkomend geval, bijvoorbeeld wanneer een technisch probleem aan de kant van Travelscape de annulering of wijziging van een boeking heeft veroorzaakt en deze annulering of wijziging directe schade oplevert voor de Klant, dan zal Travelscape eveneens een redelijke compensatie betalen aan de klant.

3.3 Activiteiten

Het is mogelijk dat van tijd tot tijd bepaalde activiteiten die worden aangeboden door de Externe Dienstverleners en worden getoond in de beschrijving van de accommodatie op de Website worden geannuleerd, bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden of andere redenen buiten de macht van de Externe Dienstverlener tijdens een verblijf buiten het seizoen of als het vereiste aantal deelnemers aan de activiteit niet wordt bereikt.

Voor bezichtigingen wordt de volgorde van de verschillende toeristische attracties slechts als indicatie gegeven. Dit kan worden aangepast door de Externe Dienstverleners.

3.4 Maaltijden

Indien maaltijden deel uitmaken van een accommodatiepakket, hangt het aantal maaltijden af van het aantal overnachtingen. Volpension is normaliter inclusief ontbijt, lunch en diner. Halfpension is normaliter inclusief ontbijt en ofwel lunch of diner, afhankelijk van het accommodatiepakket. Een accommodatie waarbij hoofdmaaltijden zijn inbegrepen, begint doorgaans met een diner op de dag van aankomst in de accommodatie en eindigt met een ontbijt (bij halfpension) of lunch (bij volpension) op de dag van vertrek. Als één of meer maaltijden niet kunnen worden genoten, wordt geen restitutie verleend.

De Klant wordt eraan herinnerd dat, tenzij dit anders is beschreven op de Website, dranken niet bij maaltijden zijn inbegrepen. Indien er geen veilig drinkwater voorhanden is, draagt de Klant zelf de kosten van het kopen van flessen water.

We raden ouders aan om speciale voeding voor hun baby mee te brengen aangezien dit ter plaatse niet altijd voorhanden is.

3.5 Belastingen

De lokale autoriteiten van bepaalde landen kunnen aanvullende belastingen opleggen (toeristenbelasting, etc.) die ter plaatse dienen te worden voldaan. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor het betalen van dergelijke aanvullende belastingen. Het bedrag aan belastingen kan veranderen tussen het moment van boeking en de verblijfdatums. In het geval de belastingen zijn verhoogd per uw verblijfsdatum, bent u aansprakelijk voor het betalen van deze belastingen tegen het nieuwe, hogere tarief.

3.6 Pakketten

Wanneer u de boeking heeft gemaakt in combinatie met andere reisproducten (bijv. een vlucht) (een Pakket of een Gekoppeld Reisarrangement), dan is de Partner die dit Pakket of de eerste reiscomponent van het Gekoppelde Reisarrangement aan u heeft geleverd verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of aansprakelijkheden ten aanzien van dat Pakket of het Gekoppelde Reisarrangement. De accommodatie binnen het Pakket waarvoor een 'betaal nu'-optie geldt, wordt door Travelscape aan u beschikbaar gesteld.

Artikel 4. Algemeen

4.1 Reisbestemmingen

Hoewel de meeste reizen, waaronder reizen naar internationale bestemmingen, afgerond worden zonder incidenten, kan het reizen naar bepaalde bestemmingen meer risico met zich meebrengen dan naar andere. Het Bedrijf adviseert Klanten om eventuele reisverboden, waarschuwingen, mededelingen en adviezen van de adviesautoriteit voor reizen naar het buitenland van uw land te raadplegen die op de betreffende website worden getoond.

Door reizen naar bepaalde internationale bestemmingen aan te bieden, wil het Bedrijf niet doen voorkomen of garanderen dat het reizen naar dergelijke bestemmingen aan te raden of zonder risico is, noch dat het Bedrijf aansprakelijk is voor schade of verlies, voortvloeiend uit het reizen naar dergelijke bestemmingen.

Internationaal reizen: u bent er verantwoordelijk voor dat u voldoet aan de vereisten voor toegang tot het buitenland en dat uw reisdocumenten, zoals een paspoort en visum (doorreisvisum, zakelijk visum, toeristenvisum of anders), in orde zijn en dat aan andere vereisten voor toegang tot het buitenland is voldaan. We hebben geen speciale kennis over vereisten voor toegang tot het buitenland of reisdocumenten. Wij raden Klanten dringend aan om reisverboden, waarschuwingen, aankondigingen en adviezen die door de betreffende overheden worden gegeven goed te bestuderen alvorens een reis te boeken naar internationale bestemmingen. 

Gezondheid: aanbevolen inentingen voor reizen kunnen veranderen en u dient uw arts vóór vertrek te raadplegen voor actuele aanbevelingen. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat u aan alle gezondheidsvereisten voor toegang voldoet, de aanbevolen inentingen krijgt, alle aanbevolen medicatie inneemt en alle medische adviezen opvolgt met betrekking tot uw reis. Neem contact op met uw arts voor medisch advies met betrekking tot uw reis.

4.2 Prijzen

De prijzen van de Diensten zijn zoals deze van tijd tot tijd op de Website worden aangeboden, uitgezonderd in situaties die overduidelijk fout zijn. Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar die wijzigingen hebben geen invloed op boekingen die al zijn geaccepteerd. Wij of de Partner kunnen in sommige gevallen een boekingstoeslag doorberekenen ten aanzien van transacties die zijn gedaan namens de Klant. De Klant wordt op het moment van de boeking geïnformeerd over alle toepasselijke toeslagen. Ondanks alle inspanningen van het Bedrijf kunnen sommige Diensten die zijn vermeld op de Website onjuist zijn geprijsd. HET BEDRIJF BEHOUDT ZICH HET EXPLICIETE RECHT VOOR OM FOUTE PRIJZEN OP DE WEBSITE EN/OF IN RESERVERINGEN TE CORRIGEREN. IN ZULKE GEVALLEN BIEDEN WIJ OF ONZE PARTNER, INDIEN BESCHIKBAAR, U DE MOGELIJKHEID OM UW RESERVERING TEGEN DE CORRECTE PRIJS TE BEHOUDEN OF OM DEZE ZONDER BOETE TE LATEN ANNULEREN. Wij zijn niet verplicht om Diensten aan een Klant te leveren tegen een incorrecte (lagere) prijs, ook niet als die Klant al een boekingsbevestiging heeft ontvangen.

4.3 Foto's en illustraties

Het Bedrijf spant zich tot het uiterste in om foto's en illustraties te verstrekken die de Klant een beeld geven van de aangeboden Diensten. Het doel van deze foto's en illustraties is de Klant een indruk geven van het niveau van de accommodatie en de mate van comfort, en ze mogen niet worden opgevat als een toezegging die verder strekt dan dit doel.

Artikel 5. Financiële voorwaarden en betalingsprocedures

5.1 Lokale belastingen en betalingen

Tenzij anders vermeld in de Regels en Beperkingen zijn de prijzen van de Diensten die op de Website worden weergegeven, uitgedrukt in EUR, exclusief de lokale belastingen die door de autoriteiten van sommige landen worden opgelegd.

De reservering van een vooruitbetaalde 'betaal nu'-accommodatie voor bestemmingen binnen de Europese Unie valt onder de voorschriften voor reisagenten en touroperators, zoals uiteengezet in artikelen 306-310 van de EU btw-basisrichtlijn [2006/112/EC].

5.2 Belastingtoeslagen

Met uitzondering van het onderstaande wat betreft belastingverplichtingen over de bedragen die we inhouden voor onze diensten, innen we geen belastingen ter betaling aan de betreffende belastingautoriteiten. De belastingtoeslagen over vooruitbetaalde 'betaal nu'-accommodatieboekingen betreffen een invordering van de verwachte belasting over transacties (bijv. omzet en gebruik, bezetting, kamerbelasting, verbruiksbelasting, btw, etc.) die Travelscape betaalt aan de accommodatie voor belasting die is verschuldigd over de huur van de kamer en voor die transacties waar het Bedrijf de Dienst rechtstreeks beschikbaar stelt aan de Klant. De accommodatie factureert Travelscape voor belastingbedragen. De accommodaties zijn verantwoordelijk voor de afdracht van belastingen aan de betreffende fiscale jurisdicties. Het Bedrijf treedt niet op als co-leverancier voor de accommodatie waar onze klanten de reisarrangementen boeken of reserveren. De belastbaarheid en de toepasselijke belastingtarieven variëren aanzienlijk per locatie. De daadwerkelijke belastingbedragen die Travelscape betaalt aan de accommodaties kunnen afwijken van de belastingtoeslagen, afhankelijk van de tarieven, belastbaarheid, etc. die van toepassing zijn op het moment van het daadwerkelijke gebruik van de accommodatie door onze Klanten. In aanvulling op het bovenstaande kunnen in bepaalde jurisdicties belastingen inzake omzet, gebruik en/of lokale hotelbezetting worden geheven op de bedragen die Travelscape berekent voor zijn diensten. De daadwerkelijke belastingbedragen voor onze diensten, indien van toepassing, kunnen variëren afhankelijk van de tarieven die gelden op het moment van uw verblijf in de accommodatie.

Voor de vooruitbetaalde 'betaal nu online'-boekingen worden de certificaten en nummers van Travelscape voor New York State- en New York City-belastingregistratie hieronder weergegeven.

New York State-belastingregistratie:

New York-verkoopbelasting en New York City-toeristenbelasting zijn verschuldigd, indien van toepassing, in verband met uw verblijf in de kamer van uw accommodatie. Voor vooruitbetaalde 'betaal nu'-accommodatieboekingen is het leveranciersregistratienummer voor verkoopbelasting van Travelscape in New York 880392667 en zijn registratienummer voor de verblijfsbelasting in New York City is 033960. Klik hier voor meer informatie:

Klik hier voor meer informatie:

Travelscape New York State certificaat van bevoegdheid 

Travelscape New York City certificaat van bevoegdheid

5.3 Betalingen

Bij het boeken van bepaalde accommodaties via de Website kan de Klant de keuze worden geboden tussen de opties 'betaal nu' of 'betaal later' / betaal in de accommodatie.

Indien de Klant kiest voor 'betaal nu', dan zal Travelscape de Dienst beschikbaar stellen aan de Klant en zal het verschuldigde bedrag zoals hieronder aangegeven direct in rekening worden gebracht op de betaalkaart in de aangegeven valuta.

De prijs van Diensten geboekt op de Website of via de telefoon dient betaald te worden aan (i) het Bedrijf of TPX, (ii) rechtstreeks aan de Externe Dienstverlener en/of (iii) een Partner die opereert namens het Bedrijf. De kosten kunnen in rekening worden gebracht door meer dan één partij (zoals wordt weergegeven op de bank- of creditcardafschriften van de klant). Het totaalbedrag dat in rekening wordt gebracht, zal de totale prijs van de Diensten echter niet overschrijden.

De klant dient de details van zijn/haar betaalkaart te verstrekken, zodat de Externe Dienstverlener of het Bedrijf kan verifiëren of: (i) de creditcard geldig is (door een bedrag in rekening te brengen dat ofwel binnen enkele dagen wordt teruggeboekt of wordt afgetrokken van de verschuldigde betaling aan de Externe Dienstverlener) en (ii) de creditcard genoeg krediet heeft om de boeking te betalen (wat door de creditcardmaatschappij van de Klant kan worden bevestigd).

Indien de Klant kiest voor de optie 'betaal later/betaal in de accommodatie', dan worden details over hoe en wanneer de betaling zal plaatsvinden getoond tijdens het reserveringsproces (met inbegrip van of er eventuele aanbetalingen vereist zijn en het betaalschema dat hiermee verband houdt) en zal de accommodatie het verschuldigde bedrag in rekening brengen op de creditcard van de Klant in de lokale valuta. Waar de optie 'betaal later/betaal in de accommodatie' is geselecteerd voor een afzonderlijke accommodatieboeking, zal de Externe Dienstverlener de Diensten rechtstreeks beschikbaar stellen aan de Klant. De Klant gaat een overeenkomst aan met de Externe Dienstverlener. Voor deze transacties fungeert de Partner als tussenpersoon tussen u en de Externe Dienstverlener (maar niet als een betalingstussenpersoon), door de details van uw reservering te verzenden naar de betreffende Externe Dienstverlener en u een bevestigingsmail te sturen voor en namens de Externe Dienstverlener. Boekingen voor accommodaties vereisen bank- of creditcardgegevens om de reservering te waarborgen en kaarten kunnen worden gevalideerd of gepreautoriseerd in overeenstemming met artikel 5.1. Als u voor de optie 'betaal later/betaal in de accommodatie' kiest en u komt niet opdagen of u annuleert de boeking, dan kan de accommodatie mogelijk kosten in rekening brengen voor no-show of annulering (de details van eventuele kosten worden weergegeven als onderdeel van het boekingsproces). In dat geval zal de accommodatie of het Bedrijf de kosten voor no-show of annulering in rekening brengen in de lokale valuta van de accommodatie.

Naast eventuele andere belastingen en toeslagen die door de Klant zijn verschuldigd, zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, kunnen de belastingen en toeslagen variëren op basis van de betalingsoptie die wordt gekozen door de Klant. Wees erop bedacht dat sommige accommodaties de betaling van een waarborgsom kunnen verlangen die al dan niet restitueerbaar is (zie de toepasselijke Regels en Beperkingen). Belastingtarieven en valutakoersen kunnen wijzigen in de periode tussen de boeking en het verblijf. Uw creditcardmaatschappij berekent mogelijk ook omwisselkosten.

Sommige banken en creditcardmaatschappijen brengen toeslagen in rekening voor internationale of grensoverschrijdende transacties. Wanneer u bijvoorbeeld een boeking verricht met een in Nederland uitgegeven creditcard bij een niet-Nederlandse aanbieder, kan uw bank u een toeslag voor grensoverschrijdende of internationale transacties in rekening brengen. Verder kan het boeken van een internationale reis door uw bank of creditcardmaatschappij als een internationale transactie worden beschouwd, omdat we de details van uw creditcard voor de betaling kunnen doorgeven aan een internationale reisaanbieder. Daarnaast berekenen bepaalde banken en creditcardmaatschappijen toeslagen voor valutaconversie. Wanneer u bijvoorbeeld een boeking verricht in een andere valuta dan de valuta van uw creditcard, kan uw creditcardmaatschappij het bedrag van uw boeking converteren naar de valuta van uw creditcard en u hiervoor omwisselkosten in rekening brengen. De wisselkoers en de buitenlandse transactiekosten worden uitsluitend door uw bank bepaald op de dag dat de transactie wordt verwerkt. Neem contact op met uw bank als u vragen heeft over deze toeslagen of de wisselkoers die op uw boeking is toegepast.

Artikel 6. Klantenservice en het afhandelen van klachten

Vragen of aanvragen met betrekking tot informatie of klachten tijdens een reis kunnen worden ingediend op het adres of het telefoonnummer dat wordt vermeld op de Website.

Klachten kunnen na de reis worden ingediend per e-mail via het e-mailadres dat wordt vermeld op de Website en waar de klachten worden ontvangen namens de Externe Dienstverleners. Om tot een oplossing te kunnen komen, worden Klanten aangemoedigd hun klachten binnen 30 dagen na afloop van de reis in te dienen.

Klanten worden aangemoedigd om eventuele problemen die zij ervaren nog tijdens de reis (of zo snel als redelijkerwijs praktisch is) te melden via het bovenstaande nummer of bij de vervoerder indien het geschil ontstond tijdens de reis naar de bestemming of bij terugkomst, zodat maatregelen kunnen worden genomen om het probleem op te lossen en de schade voor de Klant te beperken.

Klachten over verlies, schade of diefstal van bagage, kleding of persoonlijke bezittingen die tijdens het verblijf niet onder beheer van de Klant waren, dienen te worden gericht aan de luchtvaartmaatschappij of het hotel of de betreffende Externe Dienstverlener.

Wanneer de eventuele problemen niet tijdens de vakantie worden aangekaart, zoals hierboven beschreven, kunnen zowel wij als de Externe Dienstverlener uw klacht niet onderzoeken en oplossen terwijl u in het resort bent en dit kan van invloed zijn op uw rechten onder dit contract, waaronder verlaging van een eventuele verschuldigde compensatie tot mogelijk geen vergoeding.

Het Online Dispute Resolution Platform (online platform voor het oplossen van geschillen) van de Europese Commissie is bereikbaar via http://ec.europa.eu/odr

Artikel 7. Aansprakelijkheid van het Bedrijf

De Klant aanvaardt dat, waar het Bedrijf fungeert als tussenpersoon tussen de Klant en de Reisdienstverleners, het Bedrijf in geen geval aansprakelijk wordt gehouden ten aanzien van de Diensten die de Klant heeft geboekt bij een of meer Reisdienstverleners. Het Bedrijf is niet aansprakelijk indien en voor zover de Klant eventuele schade kan claimen onder een verzekeringspolis, zoals een reis- en/of annuleringsverzekering.

Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor claims, verlies, onkosten, schade of aansprakelijkheid, behalve in gevallen van overlijden, letsel of ziekte waarbij het Bedrijf nalatigheid heeft betracht.

De informatie op deze Website is geleverd door de respectieve Externe Dienstverleners en het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Klanten dienen de opgegeven informatie te controleren alvorens de boeking te bevestigen.

Klanten dienen zich ervan bewust te zijn dat de getoonde hotelscores uitsluitend zijn bedoeld ter indicatie en mogelijk geen officiële scores zijn of niet in overeenstemming zijn met de Nederlandse classificatie. Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de getoonde scores.

Indien de Partner, het Bedrijf en/of de Externe Dienstverlener zich bewust wordt van of wordt geïnformeerd over frauduleuze of illegale activiteiten met betrekking tot de betaling van de boeking, wordt de boeking geannuleerd en is de Klant aansprakelijk voor alle kosten die ontstaan vanwege een dergelijke annulering, onverminderd eventuele acties die tegen hem/haar kunnen worden genomen.

Artikel 8. Disclaimer

Behalve zoals expliciet uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, wordt alle informatie op deze Website verstrekt zonder enige garantie (expliciet of impliciet) of enige vorm van geïmpliceerde voorwaarde, waaronder maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties of geïmpliceerde voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Dergelijke geïmpliceerde voorwaarden en garanties zijn uitgesloten. Door toegang te krijgen tot deze Website, gaat de Klant ermee akkoord dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van zijn Diensten.

DE OP DEZE WEBSITE GEPUBLICEERDE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN KUNNEN ONJUISTHEDEN OF TYPFOUTEN BEVATTEN. MEER SPECIFIEK, HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE OMTRENT DE JUISTHEID VAN EN WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ONJUISTHEDEN TEN AANZIEN VAN DE INFORMATIE EN BESCHRIJVING VAN DE REISPRODUCTEN DIE WORDEN WEERGEGEVEN OP DEZE WEBSITE (WAARONDER, ZONDER BEPERKING, FOTO'S, LIJST MET HOTELVOORZIENINGEN, ALGEMENE PRODUCTBESCHRIJVINGEN, ETC.) EN VEELAL WORDT VERSTREKT DOOR DE RESPECTIEVE LEVERANCIERS. DE WEERGEGEVEN HOTELSCORES ZIJN UITSLUITEND BEDOELD TER ALGEMENE INDICATIE EN HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE OMTRENT DE JUISTHEID VAN DE SCORES. DE INFORMATIE OVER REISPRODUCTEN WORDT PERIODIEK GEWIJZIGD EN HET BEDRIJF EN/OF ZIJN RESPECTIEVE LEVERANCIERS KUNNEN OP ELK GEWENST MOMENT VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN. DE INCLUSIE OF HET AANBIEDEN VOOR VERKOOP VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN OP DEZE WEBSITE HOUDT GEEN GOEDKEURING OF AANBEVELING IN DOOR HET BEDRIJF VOOR DERGELIJKE PRODUCTEN OF DIENSTEN.

DE VERVOERDERS, HOTELS EN ANDERE LEVERANCIERS DIE REISDIENSTEN OF ANDERE DIENSTEN AANBIEDEN VOOR HET BEDRIJF, ZIJN ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMERS EN GEEN AGENTEN OF MEDEWERKERS VAN HET BEDRIJF. HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE HANDELINGEN, FOUTEN, OMISSIES, UITSPRAKEN, WAARBORGEN, INBREUKEN OF NALATIGHEDEN VAN DERGELIJKE LEVERANCIERS OF VOOR ENIG PERSOONLIJK LETSEL, DOOD, SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF ANDERE SCHADE OF KOSTEN DIE HIERUIT VOORTVLOEIEN. HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK EN BIEDT GEEN RESTITUTIE IN HET GEVAL VAN ENIGE VERTRAGINGEN, ANNULERINGEN, OVERBOEKINGEN, STAKINGEN, OVERMACHT OF ANDERE OORZAKEN WAAR HET GEEN DIRECTE CONTROLE OVER HEEFT EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE EXTRA KOSTEN, OMISSIES, VERTRAGINGEN, ROUTEWIJZIGINGEN OF HANDELINGEN VAN ENIGE OVERHEID OF INSTANTIE. IN GEEN GEVAL IS HET BEDRIJF EN/OF ZIJN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BESTRAFFENDE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE ONTSTAAT DOOR OF DIE OP ENIGERLEI WIJZE IS GERELATEERD AAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF VOOR VERTRAGINGEN OF HET ONVERMOGEN OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE OF ANDERSZINS ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE (WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, WINST, BESPARINGEN OF KANSEN), ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN HET BEDRIJF EN/OF EEN VAN ZIJN LEVERANCIERS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN HET RISICO OP SCHADE. MET UITZONDERING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL, WAARVOOR GEEN BEPERKING GELDT. HET BEDRIJF EN/OF ZIJN RESPECTIEVE LEVERANCIERS IS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN ZIJN DIENSTEN, ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, TOT MAXIMAAL DE TOTALE WAARDE VAN DE TRANSACTIE WAARVOOR DE CLAIM WORDT INGEDIEND ALS GEVOLG VAN EEN GEBEURTENIS OF EEN REEKS VAN MET ELKAAR VERBONDEN GEBEURTENISSEN. DIT HEEFT GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT.

BELANGRIJK: DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN GEEN INVLOED OP WETTELIJK VERPLICHTE RECHTEN DIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden zijn de wetten van Nederland van toepassing. De Klant gaat ermee akkoord dat de Nederlandse rechtbank bevoegd is eventuele geschillen (waaronder niet-contractuele geschillen of claims) die ontstaan vanuit de interpretatie van deze voorwaarden te horen en hierover een uitspraak te doen.

Artikel 10. Slotbepalingen

Als het Bedrijf op enig moment niet één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden inroept, dient dit niet te worden geïnterpreteerd als afstand doen van het recht een van deze bepalingen op een later tijdstip alsnog in te roepen.

In het geval dat een van de bepalingen (of een onderdeel van een bepaling) van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank of een andere instantie van een bevoegd rechtsgebied, dan wordt die bepaling of deel van een bepaling, voor zover nodig, geacht geen deel uit te maken van deze overeenkomst met de Klant, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen wordt daardoor niet aangetast.

Elke omstandigheid van overmacht, inclusief de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door vervoerders, hoteliers of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van de verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht en vrijwaart de partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven.

Alle hierin niet nadrukkelijk genoemde rechten voorbehouden.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 juli 2020.

© 2020 Expedia, Inc., een bedrijf van Expedia Group. Alle rechten voorbehouden. Expedia en het vliegtuiglogo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Expedia, Inc.