Az EPS vállalat általános szerződési feltételei               Utolsó frissítés: 2018. szeptember 10

KÉRJÜK, HOGY EZEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET FIGYELMESEN OLVASSA EL, MIVEL FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK A FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSRÓL ÉS A JOGVITÁK RENDEZÉSÉRŐL

AZ EPS VÁLLALAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Törekedtünk arra, hogy ezen felhasználási feltételek (továbbiakban: Feltételek) a lehető legkönnyebben érthetően legyenek megfogalmazva. A könnyebb érthetőség érdekében esetenként megadtuk az adott kifejezés meghatározását. A szövegben a meghatározás első előfordulása esetén jól látható félkövér formátumban szerepel. Amennyiben a kifejezés ismét előfordul a szövegben, nagy kezdőbetűkkel jelöljük (kivéve, ha azok vállalatunkra, az ügyfelekre vagy ezen kifejezések ragozott alakjaira vonatkoznak). A jelen Feltételekben a következő szavak a következő jelentéssel bírnak:

Partner: vállalatunk bármely marketingpartnerét jelenti, ideértve azokat is, amelyek weboldalán keresztül Ön a Foglalását megtette;

Ügyféltámogató megbízott: (a) vállalatunk vagy Vállalatcsoportunk tagjának ügyfélszolgálati szolgáltatója; (b) Partnereink ügyfélszolgálati szolgáltatója (ideértve az ezen felek megbízásából eljáró személyeket is); vagy (c) a vállalatunk vagy Vállalatcsoportunk tagjának megbízásából ügyfélszolgálati szolgáltatóként eljáró bármely személy;

Foglalás az Ön által megtett Szobafoglalást jelenti;

Vállalatcsoport tagja azt a jogi személyt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetve, egy vagy több közvetítőn keresztül irányítja vagy irányítás alatt áll, illetve vállalatunkkal közös irányítás alatt áll, ideértve a Travelscape LLC-t (amely egy Nevada államban bejegyzett korlátolt felelősségű társaság), a Vacationspot, SL-t (amely egy Spanyolországban bejegyzett vállalat), valamint a Travel Partner Exchange S.L.-t (amely egy Spanyolországban bejegyzett vállalat);

Szobafoglalás a szállásfoglalásokat jelenti, ideértve a valamely csomag részét képező foglalásokat, amelyeket vállalatunk és Vállalatcsoportunk tagjai bocsátanak időről időre rendelkezésre; valamint

Mi, vállalatunk, miénk és ezen kifejezések ragozott alakjai jelentik az EAN.com L.P.-t, amely egy Delaware államban bejegyzett korlátolt felelősségű partneri társaság;

Ön és ezen kifejezés ragozott alakjai jelentik a vállalatunk Információi között kereső vagy Szobafoglalásokat tevő magánszemély vagy vállalati végfelhasználókat.

Ezen Feltételek tartalmazzák azon rendelkezéseket, amelyek alapján Ön:

 • elérheti a Szobafoglalásokkal kapcsolatos információkat (vállalatunk Információi), amelyeket vállalatunk és a Vállalatcsoportunk tagjai nyújtanak a Partnerek és a Ügyféltámogató megbízottak számára a Szobafoglalásokról; valamint
 • Foglalását megteheti.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezen Feltételeket még azt megelőzően, hogy vállalatunk Információi között keresni kezdene és/vagy Foglalást tenne. Javasoljuk, hogy ezen Feltételeket nyomtassa ki esetleges jövőbeli felhasználás céljából.

A vállalatunk Információi közötti kereséssel és Foglalás megtételével Ön elismeri, hogy elfogadja ezen Feltételeket, és vállalja azok betartását. Amennyiben nem fogadja el ezen Feltételeket, vállalatunk Információit nem használhatja fel, nem veheti fel a kapcsolatot vállalatunk Ügyféltámogató megbízottjaival, és nem tehet semmilyen Foglalást.

EGYÉB ALKALMAZANDÓ FELTÉTELEK

Ezen Feltételek egyéb szabályokra és korlátozásokra is utalnak, ideértve a Szobafoglalások szolgáltatóinak lemondás feltételeit (Szabályok), amelyek az Ön által tett Foglalások esetén érvényesek lehetnek. Ezen Szabályok az Ön számára még azelőtt elérhetők, hogy a Foglalást befejezné. A Foglalások esetén ezen Szabályok irányadók a foglalási oldalon megadottak szerint. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezen Szabályokat. Amennyiben Ön a Foglalást valamely más személy számára teszi, Ön köteles ezen Szabályokra ezen személy figyelmét felhívni, és köteles közölni vele, hogy ezen Szabályok rá nézve is kötelező érvényűek.

Vállalatunk fenntartja a jogot arra, hogy saját döntésének függvényében bármikor bármely okból megtagadja az Információihoz és a Foglalásokhoz való hozzáférést, többek között ezen Feltételek megszegése esetén.

A JELEN FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Vállalatunk jogosult ezen Feltételeket bármikor megváltoztatni ezen oldal módosításával, és a legfrissebb változatot időről időre online elérhetővé tesszük.

Kérjük, hogy minden Foglalás előtt nézze át ezt az oldalt, hogy értesüljön az esetleges változásokról, mivel azok minden tekintetben kötelező érvényűek Önre nézve. Az adott Foglalásra az adott időpontban érvényes szabályok irányadók (lásd a jobb felső oldalon található információkat). A Foglalás időpontjában érvényes Feltételek érvényesek maradnak arra a Foglalásra. 

VÁLLALATUNK INFORMÁCIÓINAK CÉLJA

Vállalatunk Információinak egyedüli célja, hogy Önt segítsék az utazási információk összegyűjtésében, a foglalható szobák elérhetőségének megállapításában, érvényes Foglalások megtételében vagy a vállalatunk Ügyféltámogató megbízottaival való egyéb kommunikáció lefolytatásában.

Amennyiben vállalatunk írásban másként nem rendelkezik, Ön a vállalatunk Információit semmilyen más célra nem használhatja fel.

FOGLALÁS MEGTÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A Foglalás megtételének feltételeként Ön szavatolja, hogy:

 • Ön betöltötte a 18. életévét;
 • Ön jogosult vállalatunkkal és az adott Szobafoglalást biztosító szolgáltatóval vagy szolgáltatókkal jogilag érvényes megállapodást kötni;
 • Ön kizárólag a saját maga vagy olyan személyek számára tesz Foglalásokat, akik esetén Ön jogosult ilyen Foglalásokat tenni (Egyéb személyek)
 • Ön tájékoztatja az ilyen Egyéb Személyeket ezen Feltételekről - azok mindenkor érvényes verziója szerint - és a Foglalásra vonatkozó minden egyéb vonatkozó szerződési feltételről;
 • A Foglalásokkal kapcsolatban az Ön által (más személyek megbízásából is) megadott minden adat a valóságnak megfelel, teljes körű és naprakész; és
 • Ön vállalja vállalatunk alábbiakban közölt Elfogadható használatra vonatkozó szabályzata rendelkezéseinek betartását.
 • vállalatunk Információit semmilyen kereskedelmi célra nem használja fel;
 • nem tesz semmilyen spekulációs célú, hamis vagy csalárd Foglalást, illetve bármilyen keresletet feltételező Foglalást;
 • Vállalatunk Információihoz semmilyen keresőrobot, keresőprogram (spider), scraper vagy más automata eszköz vagy manuális eljárás segítségével nem csatlakozik, azokat nem monitorozza vagy másolja le semmilyen célból kifolyólag vállalatunk előzetes írásbeli engedélye nélkül;
 • nem sérti meg vállalatunk Információira vonatkozó robotkizárási eszköz jelentette korlátozást, illetve nem kerüli meg a vállalatunk Információinak elérését megakadályozó vagy korlátozó egyéb védelmi eszközöket;
 • nem tesz olyan lépést, amely megítélésünk szerint ésszerűtlenül vagy aránytalanul nagy terhet róna vagy róhatna infrastruktúránkra;
 • nem helyez el mélylinket vállalatunk Információinak semmilyen részére (ideértve korlátozás nélkül bármely Utazási termék megvásárlási útvonalát is) semmilyen célból kifolyólag, vállalatunk kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül; vagy
 • nem „ágyazza be", nem „tükrözi” vagy más módon sem teszi vállalatunk Információinak bármely részét semmilyen weboldal részévé vállalatunk kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül.

ELFOGADHATÓ HASZNÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

Vállalatunk Információinak igénybe vétele esetén Ön vállalja, hogy:

HARMADIK FELEK HIVATKOZÁSAI

Előfordulhat, hogy vállalatunk Információi más oldalakra mutató hivatkozásokra és harmadik felek által rendelkezésre bocsátott tartalmakra mutatnak. Ezen hivatkozásokat kizárólag az Ön tájékoztatására bocsátjuk a rendelkezésére. Ez azonban nem jelenti azt, hogy vállalatunk az ezen oldalakon vagy tartalmakban található anyagokkal bármilyen módon egyetértene vagy ezek használatát javasolná.

Vállalatunknak nincs befolyása arra, hogy ezen oldalakon vagy forrásokban milyen anyagok találhatók. Vállalatunk kifejezetten kijelenti, hogy nem tartozik felelősséggel az ilyen oldalak adatvédelmi elveiért és gyakorlatáért.

FOGLALÁSOK KIFIZETÉSE

A Szobafoglalások iránti igény elküldésével Ön felhatalmazza vállalatunkat vagy Vállalatcsoportunk valamely tagját arra, hogy az Ön nevében Szobafoglalást tegyen lehetővé.

Az, hogy a Foglalásért Ön mikor fizet, attól függ, hogy Ön előre fizetett-e a Szobafoglalásáért (Előre kifizetett foglalás) vagy nem; erről a Foglalás befejezése előtt tájékoztatjuk. 

Vegye figyelembe, hogy az adók és egyéb költségek különbözhetnek a két fizetési lehetőségnél. Előfordulhat, hogy a Foglalás időpontja és a Szobafoglalás tényleges igénybevétele közötti időszakban megváltozik az adó mértéke vagy a devizaárfolyam.

Amennyiben kuponok elérhetők, mindig az ezekre vonatkozó egyedi általános szerződési feltételek az irányadók. Amennyiben Ön kupont akar felhasználni, azok kizárólag az Előre kifizetett foglalások esetén vehetők igénybe.

Előre kifizetett foglalások („Fizetés most”)

Az Előre kifizetett foglalásokért Ön a Foglalás megtételekor fizet. Ön felhatalmazza vállalatunkat arra, hogy Foglalást tegyen a teljes foglalási árra, amely magában foglalja a Szobafoglalás árát, a Partnerünk által megjelöltek szerint, továbbá minden egyéb adó-visszatérítési díjat, adót, járulékot, szolgáltatási díjat, az Önnek szóló szolgáltatásokkal kapcsolatban alkalmazandó adókat, valamint a Partnerünk által felszámított minden további foglalási díjat.

Amennyiben a Foglalással kapcsolatban előrefizetés szükséges, vagy ha Ön a Foglalás időpontjában való fizetést választja, a következő fél azonnal megterheli az Ön hitelkártyáját a teljes ár összegével: (1) a Travel Partner Exchange, S.L., amely Vállalatcsoportunk valamelyik tagjának nevében és/vagy a Szobafoglalás szolgáltatójának nevében fogadja az ilyen fizetéseket; (2) közvetlenül az utazásszolgáltató; vagy (3) egy nevünkben vagy Vállalatcsoportunk egy tagjának nevében eljáró társult vállalkozás.

Fizetés utólag

Amennyiben a Foglalással kapcsolatban előrefizetés nem szükséges, Ön választhatja azt is, hogy a Szobafoglalás igénybevételekor fizet.

Amennyiben Ön ezt a „fizetés utólag” lehetőséget választja, akkor az adott Szobafoglalást szolgáltatójának kell kifizetni a Szobafoglalás árát a helyi pénznemben akkor, amikor Ön a Szobafoglalást igénybe veszi.

További információk

Egyes bankok és hitelkártya-társaságok a számlatulajdonosaiknak tranzakciós díjat számítanak fel akkor, ha a kártya kibocsátójának és kereskedőnek a székhelye (a kártyamárka – pl. Visa, MasterCard, American Express – által meghatározott módon) különböző országokban van. A valuta átváltási árfolyamát, ha történt átváltás, illetve az esetleges tranzakciós díjat kizárólag a tranzakciót feldolgozó bank vagy egyéb ügynökség határozza meg. Ezeket a díjakat a kártya kibocsátója a kártyatulajdonos számlájára terhelheti. Ha a kártya kibocsátója felszámítja ezeket a díjakat, akkor a tranzakció összegétől elkülönítve jelennek meg a hitelkártyája vagy bankkártyája számlakivonatán. Ez azt jelenti, hogy az Ön hitelkártyája vagy bankkártyája banki egyenlegközlőjén szereplő összeg eltérhet a vállalatunk Információi között a foglalásra vonatkozóan szereplő számlázási összesítőn szereplő összegtől. Ha kérdése van a foglalásával kapcsolatban alkalmazott díjakkal vagy átváltási árfolyammal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a bankjával.

Egyes szállásadók megkövetelhetik, hogy Ön és/vagy az Egyéb személyek hitelkártyát mutassanak be vagy készpénzletétet bocsássanak rendelkezésre a bejelentkezéskor az Ön tartózkodása során felmerülő további költségek fedezésére.  Az ilyen letétek az Ön Foglalásával kapcsolatban vállalatunkhoz érkezett kifizetésekkel nincsenek összefüggésben. 

A FOGLALÁS LEMONDÁSA VAGY MEGVÁLTOZTATÁSA

A Szabályok rögzítik az alkalmazandó lemondási időszak hosszát, amelynek során Ön a Foglalást lemondhatja vagy módosíthatja (Lemondási időszak). Korlátozott esetekben a Foglalások nem módosíthatók vagy mondhatók le megtételüket követően, és ezeket az információkat az adott szálloda Lemondási feltételei tartalmazzák.

Amennyiben ez megengedett, Önnek lehetősége van az előre kifizetett Foglalásának lemondására vagy megváltoztatására a lemondási időszak alatt, de ebben az esetben az adott szálloda Lemondási feltételeiben foglalt lemondási vagy módosítási díjat meg kell fizetni.

Amennyiben lehetőség van a Foglalás lemondására vagy megváltoztatására, de ezt a lemondási időszak lejártáig nem teszi meg, Önnek meg kell fizetnie az érvényes éjszakánkénti Szobafoglalási díja(ka)t, adó-visszatérítési díjat vagy adókat (ha van ilyen), a szolgáltatási díjakat és a vállalatunk Partnerének bármely egyéb külön felszámított Foglalási díját (Lemondási bírság), függetlenül attól, hogy Ön igénybe vette-e a Szobafoglalást.

Amennyiben Ön nem jelenik meg a Foglalás első éjszakáján, de tervei szerint bejelentkezik a rákövetkező éjszakákra, Önnek erről vállalatunk Partnerével egyeztetnie kell legkésőbb a foglalás első éjszakájának időpontjáig. Ennek elmaradása esetén az Ön Foglalása lemondásra, a Lemondási bírság pedig felszámításra kerül.

CSOPORTOS FOGLALÁSOK

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem tudunk garantálni 8-nál több szobára szóló foglalást egyik szállást biztosító szolgáltatónál sem ugyanazon szállási és tartózkodási dátumokra vonatkozóan (Csoportos foglalás). Amennyiben Ön online tesz Csoportos foglalást, vállalatunk törölheti az ilyen Csoportos foglalásokat és felszámíthatja a Szabályokban rögzített lemondási díjat. Amennyiben Ön a Csoportos foglalással kapcsolatban nem visszatéríthető letétet bocsátott rendelkezésre, ilyen esetben a letét elveszik.

CSALÁRD FOGLALÁSOK

Amennyiben bármely Foglalás (ideértve bármely ehhez kapcsolódó fizetésre használt kártyát) a jelek szerint feltételezett csaláshoz, visszaéléshez vagy gyanús ügylethez kapcsolódik, vállalatunk vagy vállalatunk Partnere jogosult az Ön nevéhez vagy e-mail-címéhez kapcsolódó bármely Foglalást törölni.  Ezen túlmenően, vállalatunk jogosult ellenőrizni a Foglalással kapcsolatos kifizetéshez felhasznált minden hitelkártyát, vagyis előzetesen engedélyhez kötni annak használatát.  Amennyiben Ön vagy a Foglalással kapcsolatos kifizetéshez felhasznált hitelkártya tulajdonosa bármilyen csalárd tevékenységben vett részt, vállalatunk fenntartja a jogot arra, hogy megtegyen minden szükséges jogi lépést, és Önt és/vagy a kártyatulajdonost felelőssé tehetik a vállalatunkat és a Vállalatcsoportunk tagjai részéről elszenvedett minden veszteségért, ideértve az ügyvédi költségeket és károkat is.  A Foglalás lemondásával kapcsolatos reklamációkkal kapcsolatban kérjük, forduljon a vállalatunk Partneréhez.

CSOMAGOK

Amennyiben az Ön Szobafoglalását valamely más utazási termékkel (pl. repüléssel) együtt biztosítják az Ön számára (a továbbiakban Csomag vagy Kapcsolódó utazási megállapodás), ebben az esetben az Önnek az e Csomagot rendelkezésre bocsátó Partner vagy a Kapcsolódó utazási megállapodás első utazási összetevője tartozik felelősséggel az e Csomaggal, illetve Kapcsolódó utazási megállapodással kapcsolatos minden változtatásért.

ADÓK

Ön tudomásul veszi, hogy az alábbiakban leírt, szolgáltatásaink után járó összegre vonatkozó adókötelezettségein kívül az EAN nem szed be adókat, hogy azokat továbbadja a megfelelő adóhatóságoknak. A szállásadók vállalatunknak felszámítanak számlájukban bizonyos díjakat, így adott esetben adókat is. A szállásadók felelősséggel tartoznak az adott adóösszegnek a megfelelő illetékességgel rendelkező adóhatóságnak való megfizetéséért. A vállalatunk által az Önnek az Előre kifizetett foglalásokért felszámított adó-visszatérítési díjak jelentik a becsült adók összegét (pl. értékesítési és felhasználási, igénybevételi, helyiségadó, jövedéki adó, általános forgalmi adó stb.), amelyet vállalatunk a szobaadónak fizet meg a helyiség bérbeadásához kapcsolódó adók tekintetében. Az adókötelezettség és az alkalmazandó adókulcs mértéke a helytől függően változhat. A vállalatunk által a szállásadóknak ténylegesen megfizetett adóösszeg eltérhet az adó-visszatérítési díjak összegétől függően, amely attól függ, hogy a Szobafoglalás Ön által való igénybevétele időpontjában milyen mértékűek az adókulcsok és fennáll-e az adókötelezettség (stb.).

Ön tudomással bír arról, hogy vállalatunk szolgáltatásait Szobafoglalások ellenszolgáltatás ellenében történő értékesítése érdekében végzi. Vállalatunk a szolgáltatási díjait az Ön által tett Foglalásának elősegítéséért kapja meg. Vállalatunk szolgáltatási díjai függenek a Szobafoglalás értékétől és típusától. A vállalatunk által felszámított szolgáltatási díj és/vagy közreműködési díj összegén felül értékesítési, felhasználási és/vagy helyi idegenfogalmi adók is fizetendők egyes joghatóságok területén. A vállalatunk szolgáltatásaival kapcsolatos adók összege a Szobafoglalás Ön általi tényleges igénybevételének időpontjában érvényes adókulcsoktól függ.

Ön tudomással bír arról, hogy egyes országok adóhatóságai további értékesítési, felhasználási és/vagy helyi idegenforgalmi adókat is felszámíthatnak (például turista adó), amelyek helyileg fizetendők. Az ilyen további adók megfizetése az Ön kizárólagos felelőssége.

NEMZETKÖZI UTAZÁS

Ön köteles gondoskodni arról, hogy megfeleljen minden vonatkozó, belépéssel kapcsolatos idegenrendészeti előírásnak, és gondoskodnia kell arról is, hogy az Ön utazási dokumentumai, pl. útlevele és (átutazási, üzleti, turista és egyéb) vízuma megfelelőek legyenek és köteles minden egyéb idegenrendészeti előírásnak is megfelelni.  

Vállalatunk - az egyes nemzetközi célállomásokon levő Szobafoglalások lehetővé tételével - nem szavatolja és nem garantálja, hogy ezen területekre való utazás javasolt és kockázatmentes lenne, és vállalatunk nem tartozik kártérítési vagy veszteségek megtérítése iránti felelősséggel az ilyen területekre való utazás esetén. Javasoljuk, hogy további útmutatásért olvassa át országa külföldi utazásokkal kapcsolatos tájékoztatóit. 

FELELŐSSÉGKIZÁRÁS

Vállalatunk és Vállalatcsoportunk tagjai minden észszerű erőfeszítést megtesznek vállalatunk Információinak frissítéséért és pontosságuk biztosításáért. Emellett felhívjuk arra a figyelmet, hogy vállalatunk Információit a Szobafoglalásokat biztosító szolgáltatók bocsátják rendelkezésünkre. Ennek fényében:

 • vállalatunk Információi bármikor változhatnak, bővülhetnek, módosulhatnak vagy törlésre kerülhetnek, bármikor előfordulhat, hogy nem lesznek elérhetők vagy változhatnak is minden előzetes értesítés nélkül, és anélkül, hogy vállalatunk vagy Vállalatcsoportunk tagjai részéről bármilyen felelősség felmerülne;
 • vállalatunk korlátozás nélkül elhárít a Szobafoglalások árazására, a szállodák fotóira, a szállodák szolgáltatásaira és az általános szállodai leírásokra vonatkozó vállalati Információkkal kapcsolatos hibák vagy más pontatlanságok miatti minden felelősséget;
 • vállalatunk nem vállal garanciát az egyes Szobafoglalások elérhetőségére; 
 • vállalatunk nem szavatolja vállalatunk Információnak bármely célra való megfelelőségét;
 • A vállalatunk Információi között a szállodák értékelésére vonatkozó adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, vállalatunk és Vállalatcsoportunk tagjai nem garantálják ezen besorolások pontosságát; 
 • bármely Szobafoglalás felvétele vagy felajánlása nem jelenti azt, hogy ezen Szobafoglalást vállalatunk vagy a Vállalatcsoportunk bármely tagja javasolja vagy ajánlja;
 • vállalatunk elhárít minden olyan szavatossági nyilatkozatot és feltételt, amelyek szerint vállalatunk Információi, szolgáltatásai vagy a vállalatunk vagy Vállalatcsoportunk tagja által küldött e-mailek mentesek minden vírustól vagy más káros komponenstől; valamint
 • a szolgáltatásokat a rendelkezésre álló formában („as is”) végezzük, minden szavatosságvállalás nélkül.

Kifejezetten fenntartjuk a jogot arra, hogy kijavítsunk minden árazási hibát és/vagy minden helytelen árral végzett Foglalást. Ilyen esetben, ha erre lehetőség van, vállalatunk felajánlja Önnek, hogy a Foglalást módosított áron vegye igénybe, vagy Ön a Foglalást büntetés nélkül lemondhatja.

VÁLLALATUNK ÖN FELÉ FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGE

A szállodák és a számunkra Szobafoglalásokat biztosító szolgáltatók független alvállalkozók és nem vállalatunk vagy Vállalatcsoportunk tagjának megbízottai vagy alkalmazottai.

Vállalatunk és Vállalatcsoportunk tagjai nem tartoznak felelősséggel:

 • bármely Partner vagy a Szobafoglalások szolgáltatóinak eljárásáért, hibáiért, mulasztásaiért, jognyilatkozataiért, szavatossági nyilatkozataiért, szabályszegéséért vagy gondatlanságáért; vagy
 • az ezekkel kapcsolatban bekövetkezett személyi sérülésekért vagy halálesetért, anyagi veszteségért vagy más károkért vagy költségekért. 

Vállalatunk és Vállalatcsoportunk tagjai nem vállalnak felelősséget és nem teljesítenek visszatérítést a következők esetén:

 • késés;
 • lemondás;
 • túlfoglalás;
 • sztrájk;
 • vis maior, vagy
 • vállalatunk ellenőrzési körén kívüli egyéb okok; 

továbbá vállalatunk nem vállal felelősséget semmilyen további költségért, mulasztásért, késedelemért, útvonal átirányításáért vagy bármely állami szerv vagy hivatal eljárásáért. 

A vonatkozó jogszabályokban megengedett mértékben vállalatunk vagy Vállalatcsoportunk tagja semmilyen esetben nem tartoznak felelősséggel az alábbiakkal kapcsolatban felmerült semmilyen közvetett, közvetlen, büntető jellegű, esetleges, egyedi vagy következményi kárért:

 • vállalatunk Információinak Ön részéről történő eléréséért; vagy
 • vállalatunk Információinak késleltetéséért, illetve el nem érhetőségéért (ideértve többek között bármely számítógépes vírust, információt, szoftvert, linkelt oldalt és Foglalást);

függetlenül attól, hogy azok gondatlanságon, szerződéses jogviszonyon, jogellenes károkozáson, objektív felelősségen, fogyasztóvédelmi jogszabályokon alapulnak vagy más módon történtek, és még abban az esetben is, ha vállalatunk vagy Vállalatcsoportunk tagját tájékoztatták ezen károk bekövetkeztének veszélyéről.

Amennyiben a fenti korlátozás ellenére vállalatunk vagy Vállalatcsoportunk bármely tagja a fenti események miatt felmerülő károkkal vagy veszteségekkel kapcsolatos felelősségét megállapítják, ebben az esetben a vállalatunk vagy Vállalatcsoportunk bármely tagjának felelőssége semmilyen esetben nem haladhatja meg összességében a következők közül a nagyobb értéket:

 • az Ön által a vállalatunknak, Vállalatcsoportunk bármely tagjának vagy Partnerünknek az adott Foglalással kapcsolatban megfizetett Foglalási díj összegét; vagy
 • egyszáz amerikai dollárt (US$100.00), vagy ennek a helyi pénznemben kifejezett összegét.

Vállalatunk nem zárja ki vagy korlátozza felelősségét mindazon dolgokért, amelyek kizárását a jogszabályok nem teszik lehetővé.

A felelősség korlátozása megfelelően tükrözi a kockázatok Ön és vállalatunk közötti megosztását.

Az ezen szakaszban rögzített korlátozások még azt követően is érvényben maradnak és alkalmazandók, hogy a jelen Feltételekben meghatározott korlátozott jogorvoslat alapvető célját nem éri el.

A jelen Feltételekben foglalt felelősségkorlátozás vállalatunk és Vállalatcsoportunk tagjai javára szolgálnak.

KÁRTALANÍTÁS

Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti vállalatunkat, Vállalatcsoportunk tagjait és ezen vállalatok tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottjait és megbízottjait bármely jellegű követelés, peralap, igény, megtérítés, veszteség, kár, büntetés, bírság vagy bármilyen más költség és ráfordítás tekintetében, ideértve többek között az észszerű mértékű ügyvédi és könyvelői díjakat is, amelyeket harmadik felek a következők alapján nyújtanak be:

 • a jelen Feltételek Ön részéről történő megszegése;
 • bármilyen törvény vagy harmadik fél jogainak megsértése az Ön részéről; vagy
 • a vállalatunk Információinak Ön részéről történt felhasználása.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Vállalatunk Információi (így többek között a Szobafoglalások ára és elérhetősége) vállalatunk, beszállítóink és szolgáltatóink tulajdonát képezik.

Amellett, hogy engedélyezzük a vállalatunk Információi alapján készült útiterv és a Foglalással kapcsolatos más adatok korlátozott példányszámban való kinyomtatását, Ön vállalja, hogy egyéb módon nem módosítja, másolja, terjeszti, küldi, jeleníti meg, továbbá nem alakítja át, reprodukálja, publikálja, adja licencbe, nem hoz létre ezekből származékos termékeket, nem ruházza át, értékesíti vagy viszontértékesíti a Szobafoglalásokkal kapcsolatos vagy azokat tartalmazó ilyen információkat, szoftvereket, termékeket, vagy szolgáltatásokat, valamint vállalatunk Információit.

SZERZŐI JOGI ÉS VÉDJEGYNYILATKOZATOK

Vállalatunk Információinak minden tartalma az Expedia, Inc. szerzői jogainak részét képezi ©2018. Minden jog fenntartva. Az Expedia, az Expedia Affiliate Network, az EAN, a Travelnow, a Hotels.com, az Expedia Affiliate Network logó, a Travelnow logó, valamint a Hotels.com logó bejegyzett márkanevek vagy az Expedia, Inc. Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett márkanevei. Az itt említett egyéb logók, termékek és társaságok nevei a megfelelő tulajdonosaik védjegyei lehetnek.  Vállalatunk nem tartozik felelősséggel a harmadik felek által működtetett weboldalak tartalmáért.  

Az OpenStreetMap térképekhez használt geoadatokra: (c) az OpenStreetMap közreműködői, és az Open Database License (ODbL) licenc alapján használhatók.

Ha Önnek tudomása van arról, hogy megsértik márkánkat, kérjük, erről a következő címre küldött e-mailben tájékoztasson bennünket: hotline@expedia.com. Vállalatunk ezen az e-mail-címen csak a márka megsértésével kapcsolatos e-maileket fogadja.

IRÁNYADÓ JOG

A jelen Feltételekkel kapcsolatban Magyarország jogszabályai irányadók. Ön ezennel elfogadja Magyarország bíróságainak kizárólagos illetékességét a jelen Feltételekkel vagy a vállalatunk Információinak felhasználásával kapcsolatos minden jogvita tekintetében. Vállalatunk Információi nem használhatók fel az olyan joghatóságok területén, ahol a jelen Feltételek nem minősülnek hatályosnak és érvényesnek.

VITARENDEZÉS

Vállalatunk és Vállalatcsoportunk tagjai elkötelezettek az iránt, hogy ügyfelei elégedettek legyenek, így probléma vagy vita esetén, vállalatunk megkísérli megoldani a felmerült problémát. Amennyiben nem járunk sikerrel, Önnek joga van követelését az alábbiak szerint érvényesíteni.

Ön lehetőséget ad vállalatunknak arra, hogy a vállalatunk Információival, a Foglalásokkal, az Ügyféltámogató megbízottainkkal, Szobafoglalásokkal, vagy vállalatunk jognyilatkozataival bármilyen módon összefüggő jogvitát vagy követelést (Követelések) megoldjunk. Kérjük, hogy a Foglalás során megadott ügyfélszolgálati elérhetőségen keresse meg vállalatunkat. Amennyiben vállalatunk az Ön követelését 60 napon belül nem tudja megoldani, Önnek joga van válaszottbíróságtól vagy kis értékű követelésekkel foglalkozó bíróságtól jogorvoslatot kérni.

A Követelések érvényesítésére irányuló valamennyi eljárást kizárólag egyéni alapon lehet lefolytatni, és nincsen helye csoportos perlésnek, pertársaságnak. 

Az Európai Bizottság Online Vitarendezési Platformja a http://ec.europa.eu/odr címen érhető el.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Ön elfogadja, hogy sem közös vállalat, sem partneri vagy alkalmazotti jogviszony nem létezik vállalatunk, Vállalatcsoportunk tagjai és Ön között ezen Feltételek vagy vállalatunk Információinak elérése alapján.

Ön tudomással bír arról, hogy a Travelscape, LLC vagy a VacationSpot, SL vállalat (illetve az általunk kijelölt Vállalatcsoportunk bármely tagja) bármely joghatóság területén levő adóhatóság szempontjából az áfa tekintetében az Előre kifizetett foglalások és csomagszolgáltatások szolgáltató vállalatának minősül a 2006/112/EK irányelv alkalmazásában.

Ezen Feltételek vállalatunk általi teljesítése az érvényben levő jogszabályokkal és jogi eljárásokkal összhangban történik. A jelen Feltételek egyik rendelkezése sem korlátozza vállalatunk azon jogait, hogy a vállalatunk Információinak Ön általi használatával vagy az ilyen felhasználásról a vállalatunk által rendelkezésre bocsátott vagy összegyűjtött információkkal kapcsolatban teljesítse a végrehajtó hatalom vagy más kormányzati vagy jogi jellegű kéréseit vagy előírásait.

Vállalatunk jogosult jelen Feltételek szerinti jogait, illetve Vállalatunk kötelezettségeit más szervezetekre átruházni, ez azonban nem érinti az Ön jelen Feltételek szerinti jogait és kötelezettségeit. Ön a jelen Feltételek szerinti jogait és kötelezettségeit csak abban az esetben ruházhatja át más személyre, ha vállalatunk ebbe írásban beleegyezik.

A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben Ön elfogadja, hogy amennyiben bármilyen követelése van vagy bármilyen peralap merül fel a vállalatunk Információnak Ön részéről történt elérésével vagy felhasználásával kapcsolatban, ezen követelést a követelés vagy peralap felmerülésének, illetve felhalmozódásának időpontjától számított két (2) éven belül benyújtja, ellenkező esetben a követelés vagy peralap visszavonhatatlanul elévül.

Amennyiben a Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy végrehajthatatlannak minősül, ez nem érinti vagy befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát. Amennyiben vállalatunk a Feltételek bármely rendelkezését bármikor nem vagy késedelmesen érvényesíti, ez nem korlátozza vállalatunk jogát abban, hogy ezen vagy más rendelkezéseket a későbbiekben érvényesítse.

A jelen Feltételek (és az ezekben hivatkozott más szerződési feltételek) jelentik az Ön és a vállalatunk között létrejött teljes megállapodást vállalatunk Információival és bármely Foglalással kapcsolatban, továbbá ezen Feltételek hatályukban megszüntetnek és felváltanak az Ön és vállalatunk közötti minden korábbi vagy egyidejű - elektronikus, szóbeli vagy írásbeli, vállalatunk Információira és/vagy Foglalásokra vonatkozó - közlést és javaslatot. A jelen Feltételek kinyomtatott változata, valamint bármely elektronikus értesítés a jelen Feltételek alapján vagy azzal kapcsolatban indított bírósági vagy közigazgatási eljárásban bizonyító erejű bizonyítékként elfogadható az eredetileg is nyomtatott formában létrejött és megőrzött üzleti dokumentumokkal egyező módon és azokra vonatkozó feltételekkel összhangban.

A vállalatunk Információi között szereplő kitalált nevű vállalatok, termékek, személyek, karakterek és/vagy adatok nem jelentenek valós személyeket, vállalatot, terméket vagy eseményt.

Az itt kifejezetten nem biztosított valamennyi jogot fenntartjuk.

VÁLLALATUNK ADATAI

A Travel Partner Exchange S.L. székhelye: Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Kanári-szigetek, Spanyolország.

Travelscape LLC vállalat a következő államokban bejegyzett utazásértékesítő vállalat:

 • Kaliforniai nyilvántartási szám: 2083930-50
 • Floridai nyilvántartási szám: ST36407
 • Iowai nyilvántartási szám: 677
 • Nevadai nyilvántartási szám: 20020759
 • Washingtoni nyilvántartási szám: 602-617-174

A Kaliforniában utazásértékesítőként történő nyilvántartásba vétel nem jelent tagállami jóváhagyást.

New York állami adónyilvántartás:

A Travelscape vállalat (amely tevékenységét Expedia Travel néven folytatja) New York állambeli értékesítési adószáma: 880392667, továbbá New York City szállodai idegenforgalmi adószáma: 033960.

Kérjük, kattintson ide további információért: New York State Certificate of Authority

New York City Certificate of Authority

©2018 EXPEDIA, INC.    Minden jog fenntartva.