Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για κρατήσεις

Εισαγωγή

Οι παρόντες Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για κρατήσεις καταλύματος (οι «Γενικοί όροι και προϋποθέσεις»), μαζί με τις πληροφορίες που παρέχονται στο email επιβεβαίωσης κράτησης (η «Επιβεβαίωση κράτησης») καθορίζουν τους όρους βάσει των οποίων η Εταιρεία συμφωνεί να διαθέσει σε εσάς τις Υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας (βλ. ορισμούς παρακάτω).

Οι παρόντες Γενικοί όροι και προϋποθέσεις, η Επιβεβαίωση κράτησης και οι σχετικοί Κανόνες και περιορισμοί επίσης ορίζουν τους όρους βάσει των οποίων οι Πάροχοι ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμφωνούν να παράσχουν τις Υπηρεσίες σε εσάς.

Οι Υπηρεσίες οι οποίες διατίθενται από τους Παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών (όπως ορίζονται παρακάτω) μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από Πελάτες οι οποίοι έχουν πρώτα διαβάσει αυτούς τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα προχωρώντας με τη διαδικασία κράτησης.

Οι Πελάτες αναλαμβάνουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Η συμφωνία μεταξύ Πελατών και του αντίστοιχου Παρόχου ταξιδιωτικών υπηρεσιών τίθεται σε ισχύ μόλις η Συνεργαζόμενη εταιρεία παράσχει έγγραφη επιβεβαίωση μιας κράτησης στον Πελάτη με την Επιβεβαίωση κράτησης.

Οι Πελάτες θα πρέπει να αποθηκεύουν ή/και να εκτυπώνουν ένα αντίγραφο των παρόντων Γενικών όρων και προϋποθέσεων για μελλοντική αναφορά, όταν πραγματοποιούν κράτηση.

Άρθρο 1. Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

1.1. Ορισμοί

Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν το ίδιο νόημα είτε στον ενικό είτε στον πληθυντικό αριθμό.

«Συνεργαζόμενη εταιρεία» είναι οι συνεργαζόμενες εταιρείες μάρκετινγκ της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μέσω της ιστοσελίδας των οποίων έχετε πραγματοποιήσει την κράτηση.

«Εταιρεία» (ή «εμείς/εμάς/μας») είναι η Expedia Inc. και οι θυγατρικές αυτής, συμπεριλαμβανομένης της Travelscape LLC.

«Πελάτης»«εσείς/σας») είναι ένας πελάτης που πραγματοποιεί κράτηση ενός ή περισσότερων Υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα.

«Αντιπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών» είναι (i) ο δικός μας ή ένας από τους παρόχους εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας ή (ii) πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών Συνεργαζόμενων εταιρειών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ατόμων που ενεργούν για λογαριασμό τους) ή (iii) οποιαδήποτε άτομα ενεργούν ως πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών εκ μέρους της Εταιρείας.

Travelscape «Travelscape» είναι η Travelscape LLC, μια εταιρεία που έχει συσταθεί και είναι εγκατεστημένη για όλους τους σκοπούς στις ΗΠΑ, με έδρα στη διεύθυνση 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, NV 89144.

«Κύριος πελάτης» είναι ο Πελάτης που πραγματοποιεί μια κράτηση για τον ίδιο ή/και εκ μέρους άλλων στα πλαίσια της ίδιας κράτησης.

Ο όρος «Συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» έχει την έννοια του ορισμού που δίνεται για τον «συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό» στους Κανονισμούς πακέτου διακοπών.

Ο όρος «Πακέτο» έχει την έννοια του ορισμού που δίνεται για το «πακέτο» στους Κανονισμούς πακέτου διακοπών.

«Κανονισμοί πακέτου διακοπών» είναι η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα πακέτα διακοπών και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, όπως εφαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως κατά καιρούς τροποποιείται.

«Κανόνες και περιορισμοί» είναι οι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τους Παρόχους τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κανόνων και περιορισμών παρόχων καταλυμάτων).

«Υπηρεσία» είναι η υπηρεσία που παρέχεται στην Ιστοσελίδα για την οποία ισχύουν οι παρόντες Γενικοί όροι και προϋποθέσεις, όπως υπηρεσίες καταλυμάτων και συναφείς υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών.

«Πάροχος ταξιδιωτικών υπηρεσιών» είναι ο πάροχος που καθιστά τις Υπηρεσίες διαθέσιμες —για παράδειγμα ένας πάροχος καταλύματος ή η Travelscape.

«Πάροχος τρίτου μέρους» είναι ένας συμβαλλόμενος ο οποίος α) διαθέτει τις Υπηρεσίες απευθείας στον Πελάτη ή β) εκτελεί τις Υπηρεσίες σε περιπτώσεις όπου η Υπηρεσία διατίθεται από την Travelscape στον Πελάτη.

«TPX» είναι η Travel Partner Exchange S.L., η έδρα της οποίας βρίσκεται στη διεύθυνση Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain.

«Ιστοσελίδα» είναι η ιστοσελίδα, ή η σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές, που διαχειρίζεται η Συνεργαζόμενη εταιρεία μέσω της οποίας πραγματοποιήσατε κράτηση των Υπηρεσιών.

1.2. Πεδίο εφαρμογής και η σχέση σας με τη Συνεργαζόμενη εταιρεία

Η Ιστοσελίδα, η οποία λειτουργεί ως διεπαφή ανάμεσα σε εσάς και τους διάφορους Παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών που προσφέρουν τις Υπηρεσίες, τελεί υπό τη διαχείριση μιας Συνεργαζόμενης εταιρείας και τυχόν ζητήματα σχετιζόμενα με την Ιστοσελίδα θα πρέπει να απευθύνονται στην αντίστοιχη Συνεργαζόμενη εταιρεία.  Όταν πραγματοποιείτε μια κράτηση για μια Υπηρεσία χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, θα συνάπτετε σύμβαση με τους σχετικούς Παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία. 

Αυτοί οι Γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για την προσφορά και την παροχή των Υπηρεσιών μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας και συμπεριλαμβάνουν τυχόν ισχύοντες Κανόνες και περιορισμούς οι οποίοι γνωστοποιούνται στον Πελάτη πριν από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε κράτησης και τους οποίους ο Πελάτης επίσης αποδέχεται κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησης. Αποτελεί ευθύνη του Πελάτη να εξοικειωθεί με αυτούς τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τους ισχύοντες Κανόνες και περιορισμούς. Πριν από την πραγματοποίηση κράτησης παρέχονται συγκεκριμένοι Κανόνες και περιορισμοί καταλυμάτων των Παρόχων τρίτου μέρους.

Οι Γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να αλλάξουν από την Εταιρεία και οι Κανόνες και περιορισμοί μπορούν να αλλάξουν από τον Πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μολονότι οι εν λόγω αλλαγές δεν θα ισχύουν για κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει δεκτές για λογαριασμό των αντίστοιχων Παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητη η ανάγνωση, η αποθήκευση ή/και η εκτύπωση ενός αντιγράφου των Γενικών όρων και προϋποθέσεων από τον Πελάτη κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησης, προκειμένου να είναι ενήμερος για τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2. Κρατήσεις μέσω της Ιστοσελίδας

2.1. Εκ του νόμου υποχρεώσεις του Πελάτη

Η Ιστοσελίδα βοηθά τον Πελάτη να βρει ταξιδιωτικά προϊόντα και να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες κρατήσεις, ενώ επίσης δρα ως διεπαφή στις συναλλαγές που πρέπει να γίνουν με τους Παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Ο Κύριος πελάτης πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησης, καθώς και να διαθέτει την απαραίτητη συγκατάθεση ή εξουσιοδότηση ώστε να ενεργεί εκ μέρους και για λογαριασμό των ατόμων που ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται σε μια κράτηση.

Ο Κύριος πελάτης διασφαλίζει και επιβεβαιώνει δια της παρούσης ότι τα στοιχεία που παρέχονται για όλα τα μέρη της κράτησης είναι πλήρη και ακριβή, ότι όλα τα μέρη συμφωνούν να δεσμεύονται από τους παρόντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις και ότι ο Κύριος πελάτης έχει την εξουσία να αποδεχθεί και αποδέχεται τους παρόντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις για λογαριασμό όλων των πελατών στην κράτηση.

Ο Κύριος πελάτης είναι το άτομο που είναι υπεύθυνο για την κράτηση, την εξόφληση της προκαταβολής και ολόκληρου του τιμήματος, την υποβολή τυχόν αιτημάτων τροποποίησης και ακύρωσης, την πληρωμή τυχόν πρόσθετων χρεώσεων αναφορικά με την κράτηση και για όλα τα άλλα θέματα που αφορούν την κράτηση.

Ο Κύριος πελάτης συμφωνεί να ελέγχει όλες τις περιγραφές που περιέχονται στα έγγραφα ταξιδίου τα οποία λαμβάνει μετά την πραγματοποίηση της κράτησης και να μας ενημερώνει αμέσως για τυχόν σφάλματα ή άλλα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου τα προσωπικά στοιχεία δεν είναι ίδια με αυτά που αναγράφονται στα διαβατήρια των ατόμων που ταξιδεύουν βάσει της κράτησης.

Ο Κύριος πελάτης είναι υπεύθυνος για τις ενέργειές του στην Ιστοσελίδα (οικονομικά ή άλλως), συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του. Ο Πελάτης εγγυάται ότι τα στοιχεία που καταχωρίζονται από αυτόν στην Ιστοσελίδα σε σχέση με τον ίδιο και, ανάλογα με την περίπτωση, με τους συνταξιδιώτες του είναι ακριβή.

Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας που είναι δόλια ή παραβιάζει τους παρόντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις αποτελεί αιτία άρνησης της πρόσβασης των Πελατών στις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Travelscape και τους Παρόχους τρίτου μέρους ή σε άλλες λειτουργίες της Ιστοσελίδας.

2.2. Επιβεβαίωση, αλλαγή και ακύρωση κρατήσεων (με την επιφύλαξη των Άρθρων 3.1, 3.2, 4.2 και 5.2, κατά περίπτωση)

2.2.1 Επιβεβαίωση

Η Επιβεβαίωση κράτησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία όπως η περιγραφή των Υπηρεσιών για τις οποίες έγινε κράτηση και η τιμή, θα αποστέλλεται στον Κύριο πελάτη μέσω email. Εάν ο Κύριος πελάτης δεν λάβει email Επιβεβαίωσης κράτησης εντός 24 ωρών από την πραγματοποίηση της κράτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθώντας τις διαδικασίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα.

Συμφωνείται ρητά ότι τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα πληροφοριακά συστήματά μας αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο όσον αφορά τις κρατήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Κύριο πελάτη. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε υπολογιστές ή ηλεκτρονικά μέσα αποτελούν έγκυρα αποδεικτικά στοιχεία και είναι, ως εκ τούτου, αποδεκτά υπό τους ίδιους όρους και έχουν ισοδύναμη αποδεικτική αξία με ένα έντυπο έγγραφο.

2.2.2 Ακύρωση

Για τις κρατήσεις καταλυμάτων, οι ακυρώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν online ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα.

Κάθε αίτημα τέτοιου είδους θα διεκπεραιώνεται για λογαριασμό των αντίστοιχων Παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Οι Πελάτες δεν έχουν αυτοδικαίως δικαίωμα ακύρωσης εκτός εάν το εν λόγω δικαίωμα παρέχεται από τον εκάστοτε Πάροχο τρίτου μέρους, βάσει των Κανόνων και περιορισμών του (οι οποίοι κοινοποιούνται στον Πελάτη πριν από την κράτηση).

Σε περίπτωση ακύρωσης ή μερικής ακύρωσης μιας κράτησης, ενδέχεται να επιβληθούν χρεώσεις από τους αντίστοιχους Παρόχους τρίτου μέρους —ανατρέξτε στους Κανόνες και περιορισμούς που γνωστοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία κράτησης για περισσότερες λεπτομέρειες. Εφόσον μια ακύρωση αφορά περισσότερα από ένα άτομα της κράτησης, κάθε ισχύουσα χρέωση ακύρωσης θα εφαρμόζεται για κάθε άτομο της κράτησης.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ακυρώσουμε πλήρως την κράτηση ενός Πελάτη, εφόσον δεν έχει ληφθεί έγκαιρα πλήρης πληρωμή για την κράτηση ή τυχόν ισχύοντα τέλη ακύρωσης που σχετίζονται με κάποια κράτηση.

Σε περιπτώσεις όπου η Travelscape ή ο Προμηθευτής τρίτου μέρους έχει λόγο να πιστεύει ότι έχει διαπραχθεί απάτη δεν υποχρεούται να διεκπεραιώσει αλλαγή, ακύρωση ή επιστροφή χρημάτων που αιτείται ο Πελάτης.

2.2.3 Αλλαγή κράτησης

Εφόσον μετά την πραγματοποίηση της κράτησης ο Πελάτης επιθυμεί να αλλάξει το κατάλυμα που συμπεριλαμβάνεται στο ταξίδι του, θα πρέπει να καλέσει τον αριθμό που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα. Ενδέχεται να επιβληθεί κάποιο τέλος από τον αντίστοιχο Πάροχο τρίτου μέρους σε περίπτωση αλλαγής μιας κράτησης —ανατρέξτε στους Κανόνες και περιορισμούς που γνωστοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία κράτησης για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Travelscape (και ο αντίστοιχος Πάροχος τρίτου μέρους) διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει πλήρως την κράτηση ενός Πελάτη, εφόσον δεν λάβει εγκαίρως την πλήρη πληρωμή για τυχόν ισχύον τέλος αλλαγής που σχετίζεται με κάποια κράτηση.

2.2.4 Αποζημιώσεις

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων στον Πελάτη, τα αντίστοιχα ποσά επιστρέφονται από το μέρος που έλαβε την αρχική πληρωμή (π.χ. από την Travelscape ή έναν Πάροχο τρίτου μέρους όπως εμφανίζεται στον αναλυτικό λογαριασμό της κάρτας πληρωμής ή της τράπεζας του Πελάτη) στην κάρτα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της αρχικής κράτησης. Τυχόν χρεώσεις κράτησης που επιβάλλονται δεν επιστρέφονται.

2.2.5 Περιορισμένες τιμές

Εκτός εάν ο Πελάτης δηλώσει κάτι άλλο, θεωρείται ότι επιθυμεί τις λιγότερο ακριβές ταξιδιωτικές Υπηρεσίες. Οι εν λόγω Υπηρεσίες (π.χ. τιμές «χωρίς επιστροφή χρημάτων») ενδέχεται να παρέχονται χωρίς δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Υπηρεσίες δεν μπορούν να παρέχονται με διαφορετικό τρόπο ή σε διαφορετική ώρα ή μέρος από τα αρχικώς συμφωνηθέντα.

2.3. Ταξιδιωτικά έγγραφα

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα που παρέχονται για μια Υπηρεσία για την οποία έχει γίνει παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση email που παρέχεται από τον Κύριο πελάτη κατά την πραγματοποίηση της κράτησής του.

Άρθρο 3. Υπηρεσίες καταλυμάτων

Σκοπός του παρόντος Άρθρου 3 είναι η παροχή λεπτομερειών σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των Υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών για ενημέρωση του Πελάτη. Οι εν λόγω λεπτομέρειες δεν είναι εξαντλητικές και δεν αντικαθιστούν τους ισχύοντες Κανόνες και περιορισμούς. Σε περίπτωση τυχόν διένεξης ή αναντιστοιχίας μεταξύ των Γενικών όρων και προϋποθέσεων και των Κανόνων και περιορισμών που ενσωματώνονται στους παρόντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις, θα υπερισχύουν οι Κανόνες και περιορισμοί. Οι Κανόνες και περιορισμοί κοινοποιούνται πριν από την πραγματοποίηση κράτησης.

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων ρυθμιστικών απαιτήσεων, οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες δεν θεμελιώνουν οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση της Εταιρείας.

Η διαμονή σε κατάλυμα μπορεί να προσφέρεται ξεχωριστά ή στα πλαίσια ενός Πακέτου ή Συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού (βλ. Άρθρο 3.6). Με εξαίρεση διαμονές για τις οποίες ισχύει η «πληρωμή αργότερα/πληρωμή στο κατάλυμα» (βλ. Άρθρο 5.2 στη συνέχεια), όλες οι διαμονές διατίθενται από την Travelscape (είτε ως ξεχωριστή κράτηση είτε ως μέρος ενός Πακέτου) βάσει του Άρθρου 3 και των ισχυόντων Κανόνων και περιορισμών για τη διαμονή, όπως αυτοί γνωστοποιούνται πριν από την κράτηση. Οι ισχύοντες Κανόνες και περιορισμοί ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιορισμούς ή/και χρεώσεις για ακύρωση ή/και αλλαγές που επιβάλλονται από τον αντίστοιχο Πάροχο τρίτου μέρους.

Με την επιφύλαξη των Άρθρων 3.6 και 5.2, τυχόν προπληρωμένες κρατήσεις καταλυμάτων μέσω της επιλογής «πληρωμή τώρα» απαιτούν χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Κύριου πελάτη με το πλήρες ποσό πληρωμής κατά την πραγματοποίηση της κράτησης. Για τις λοιπές κρατήσεις καταλυμάτων απαιτούνται τα στοιχεία τραπεζικής ή πιστωτικής κάρτας, ώστε να εξασφαλιστεί η κράτηση, και η τελική πληρωμή διευθετείται απευθείας στο κατάλυμα κατά τη διαμονή. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία κράτησης, για να επιβεβαιώσετε πώς και πότε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή. Οι τιμές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα δεν περιλαμβάνουν τέλη ή χρεώσεις για προαιρετικές επιπλέον παροχές, όπως σνακ από το μίνι μπαρ ή τηλεφωνικές κλήσεις.

Εάν ένας Πελάτης δεν εμφανιστεί για την πρώτη διανυκτέρευση της κράτησης και σκοπεύει να κάνει check-in για τις επόμενες διανυκτερεύσεις αυτής, ο Κύριος πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει τις αλλαγές στην κράτηση στην Travelscape το αργότερο κατά την αρχική ημερομηνία check-in, για να αποφύγει την ακύρωση ολόκληρης της κράτησης. Εφόσον ο Κύριος πελάτης δεν επιβεβαιώσει τις αλλαγές της κράτησης στην Travelscape, ενδέχεται να ακυρωθεί ολόκληρη η κράτηση και να γίνει επιστροφή χρημάτων στον Πελάτη μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες και περιορισμούς, όπως αυτοί έχουν γνωστοποιηθεί κατά τη διαδικασία κράτησης.

Αν κάποιος Πελάτης δεν ακυρώσει ή δεν αλλάξει την κράτησή του πριν από την περίοδο της πολιτικής ακύρωσης που ισχύει για το κατάλυμα (η οποία διαφέρει ανάλογα με το κατάλυμα και επισημαίνεται κατά τη διαδικασία κράτησης), πριν από την ημερομηνία άφιξης, επιβαρύνεται με τις χρεώσεις που ορίζονται στους Κανόνες και περιορισμούς της κράτησης. Οι Πελάτες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι ορισμένα καταλύματα δεν επιτρέπουν αλλαγές ή ακυρώσεις στις κρατήσεις μετά την πραγματοποίησή τους και οι συγκεκριμένοι περιορισμοί εμφανίζονται στους Κανόνες και περιορισμούς για την κράτηση καταλύματος.

Δεν μπορείτε να κάνετε κράτηση online για περισσότερα από 8 δωμάτια του ίδιου ξενοδοχείου για τις ίδιες ημερομηνίες διαμονής. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχετε κάνει κράτηση για περισσότερα από 8 δωμάτια συνολικά, σε χωριστές κρατήσεις, ενδέχεται να ακυρώσουμε τις κρατήσεις και να σας χρεώσουμε τέλος ακύρωσης, κατά περίπτωση. Αν πληρώσατε μια μη επιστρέψιμη εγγύηση, ενδέχεται να χάσετε την εγγύησή σας. Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε κράτηση 9 ή περισσότερων δωματίων, πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών. Ενδεχομένως να σας ζητηθεί να υπογράψετε μια έγγραφη σύμβαση ή/και να καταβάλετε μια μη επιστρέψιμη εγγύηση.

3.1. Χρήση των δωματίων

Υπενθυμίζεται στον Πελάτη ότι, σε γενικές γραμμές, τα δωμάτια είναι διαθέσιμα μόνο από τις 14:00 και πρέπει να τα αφήνετε έως τις 12:00, ανεξαρτήτως του χρόνου άφιξης ή αναχώρησης ή του μέσου μεταφοράς που χρησιμοποιείται.

Τα μονόκλινα δωμάτια έχουν συνήθως ένα κρεβάτι και συχνά επιβάλλεται χρέωση επιπλέον παροχής για αυτά. Τα δίκλινα δωμάτια συνήθως έχουν δύο μονά ή ένα διπλό κρεβάτι.

3.2. Κατάταξη

Είναι πιθανόν, κατά καιρούς και για διάφορους λόγους (για παράδειγμα όταν ένα κατάλυμα έχει υπεράριθμες κρατήσεις λόγω προβλημάτων συνδεσιμότητας με το κατάλυμα ή ένα κατάλυμα είναι κλειστό λόγω τυφώνα) μια κράτηση να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί από τον Πάροχο τρίτου μέρους του καταλύματος ή από την Travelscape. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, η Travelscape θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να ειδοποιήσει τον Πελάτη το συντομότερο δυνατόν και, όπου αυτό είναι εφικτό, θα προσφέρει εναλλακτικό κατάλυμα, τουλάχιστον της ίδιας κατηγορίας αστέρων με παρόμοιες υπηρεσίες. Εάν η προσφορά αυτή δεν γίνει αποδεκτή από τον Πελάτη, η Travelscape θα διασφαλίσει την επιστροφή του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί για την κράτηση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν ένα τεχνικό θέμα της Travelscape έχει προκαλέσει ακύρωση ή τροποποίηση μιας κράτησης και η εν λόγω ακύρωση ή τροποποίηση προκαλεί άμεσες ζημιές στον Πελάτη, η Travelscape θα του καταβάλλει επίσης εύλογη αποζημίωση.

3.3. Δραστηριότητες

Είναι πιθανόν, περιστασιακά, συγκεκριμένες δραστηριότητες που παρέχονται από τους Παρόχους τρίτου μέρους και εμφανίζονται στην περιγραφή του καταλύματος στην Ιστοσελίδα να ακυρωθούν, για παράδειγμα, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών ή άλλων αιτιών πέραν του λογικού ελέγχου του Παρόχου τρίτου μέρους, κατά τη διάρκεια διαμονών εκτός εποχής, ή αν ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων για τη δραστηριότητα δεν συμπληρωθεί.

Όσον αφορά την περιήγηση σε αξιοθέατα, η σειρά των διάφορων τουριστικών αξιοθέατων εμφανίζεται μόνο ενδεικτικά. Αυτή μπορεί να αλλάξει από τους Παρόχους τρίτου μέρους.

3.4. Γεύματα

Εάν τα γεύματα περιλαμβάνονται σε πακέτο καταλύματος, ο αριθμός γευμάτων εξαρτάται από τον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Η πλήρης διατροφή περιλαμβάνει συνήθως πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Η ημιδιατροφή περιλαμβάνει συνήθως πρωινό και μεσημεριανό ή βραδινό, ανάλογα με το πακέτο διαμονής. Στα καταλύματα που περιλαμβάνουν κύρια γεύματα, συνήθως το πρώτο γεύμα είναι το βραδινό κατά την ημέρα άφιξης στο κατάλυμα και το τελευταίο το πρωινό (για ημιδιατροφή) ή το μεσημεριανό (για πλήρη διατροφή) την ημέρα της αναχώρησης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατανάλωση ενός ή περισσότερων γευμάτων, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Υπενθυμίζεται στον Πελάτη ότι, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό στην Ιστοσελίδα, τα ποτά δεν περιλαμβάνονται στα γεύματα. Εάν δεν είναι διαθέσιμο πόσιμο νερό, ο Πελάτης θα επιβαρύνεται ο ίδιος με το κόστος αγοράς του.

Συνιστάται στους γονείς να φέρνουν μαζί τους την ειδική τροφή για το μωρό τους, καθώς μπορεί να μην είναι πάντα διαθέσιμη σε κάθε περιοχή.

3.5. Φόροι

Οι τοπικές αρχές σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να επιβάλλουν πρόσθετους φόρους (τουριστικό φόρο κ.λπ.) οι οποίοι γενικά πρέπει να καταβάλλονται τοπικά. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρωμή των εν λόγω πρόσθετων φόρων. Το ποσό των φόρων μπορεί να αλλάξει μεταξύ των ημερομηνιών κράτησης και διαμονής. Σε περίπτωση που οι φόροι έχουν αυξηθεί κατά την ημερομηνία διαμονής, θα πρέπει να καταβάλετε το νέο υψηλότερο ποσό φόρων.

3.6. Πακέτα

Αν η κράτησή σας παρέχεται σε συνδυασμό με κάποιο άλλο ταξιδιωτικό προϊόν (π.χ. μια πτήση) (πακέτο ή Συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός), τότε η Συνεργαζόμενη εταιρεία που σας παρείχε αυτό το Πακέτο, ή το πρώτο σκέλος του Συνδεδεμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού, είναι υπεύθυνη για τυχόν αλλαγές ή ευθύνες που προκύπτουν σε σχέση με το συγκεκριμένο Πακέτο ή τον συγκεκριμένο Συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό. Η διαμονή στα πλαίσια του Πακέτου με την επιλογή «πληρωμή τώρα» διατίθεται σε εσάς από την Travelscape.

Άρθρο 4. Γενικά

4.1. Ταξιδιωτικοί προορισμοί

Παρόλο που τα περισσότερα ταξίδια, ακόμα και τα ταξίδια σε διεθνείς προορισμούς, ολοκληρώνονται χωρίς απρόοπτα, τα ταξίδια σε ορισμένους προορισμούς ίσως να ενέχουν περισσότερους κινδύνους σε σχέση με άλλα. Η Εταιρεία συνιστά στους Πελάτες να εξετάζουν τυχόν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, προειδοποιήσεις, ανακοινώσεις και οδηγίες που εκδίδονται από τον αρμόδιο φορέα ταξιδιωτικών οδηγιών της χώρας τους για ταξίδια εξωτερικού και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του.

Προσφέροντας ταξίδια σε συγκεκριμένους διεθνείς προορισμούς, η Εταιρεία δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι τα ταξίδια στους εν λόγω προορισμούς προτείνονται ή δεν ενέχουν κινδύνους και δεν φέρει ευθύνη για ζημίες ή απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν από ταξίδια στους συγκεκριμένους προορισμούς.

Διεθνή ταξίδια: Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις εισόδου σε ξένες χώρες και να φροντίζετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, όπως διαβατήρια και θεωρήσεις (διέλευσης, επαγγελματικές, τουριστικές ή άλλες) να είναι έγκυρα, καθώς και να συμμορφώνεστε με οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις εισόδου σε ξένες χώρες. Δεν διαθέτουμε ειδικές γνώσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις εισόδου σε ξένες χώρες ή τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Συνιστούμε στους Πελάτες να ενημερώνονται σχετικά με τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, προειδοποιήσεις, ανακοινώσεις και συμβουλές που εκδίδονται από τις σχετικές κυβερνήσεις, πριν προχωρήσουν με την κράτηση ταξιδιών προς διεθνείς προορισμούς. 

Υγεία: Οι συνιστώμενοι εμβολιασμοί για τα ταξίδια ενδέχεται να αλλάξουν και θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας για τις τρέχουσες συστάσεις πριν από την αναχώρησή σας. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνεστε με όλες τις υγειονομικές απαιτήσεις εισόδου, να κάνετε τα συνιστώμενα εμβόλια, να προμηθευτείτε όλα τα συνιστώμενα φάρμακα και να τηρείτε όλες τις ιατρικές συμβουλές σχετικά με το ταξίδι σας. Για ιατρικές συμβουλές σχετικά με το ταξίδι σας, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.

4.2. Τιμές

Η τιμή των Υπηρεσιών είναι αυτή που αναγράφεται στην Ιστοσελίδα κατά καιρούς, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν τις κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει δεκτές. Εμείς ή η Συνεργαζόμενη εταιρεία ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να επιβάλλουμε μια χρέωση κράτησης σε σχέση με ορισμένες συναλλαγές που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Πελάτη. Ο Πελάτης θα ειδοποιείται για όλες τις ισχύουσες χρεώσεις κατά τη στιγμή της κράτησης. Παρά τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες της Εταιρείας, ορισμένες από τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα ενδέχεται να έχουν εσφαλμένη τιμή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή/ΚΑΙ ΣΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΤΙΜΗ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ, ΕΜΕΙΣ Ή Η ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ Ή ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρέχουμε Υπηρεσίες στους Πελάτες σε εσφαλμένη (χαμηλότερη) τιμή, ακόμα και όταν έχει σταλεί στους Πελάτες επιβεβαίωση για την κράτησή τους.

4.3. Φωτογραφίες και εικόνες

Η Εταιρεία κάνει ό,τι είναι δυνατό για να παρέχει φωτογραφίες και εικόνες που παρουσιάζουν στον Πελάτη μια απεικόνιση των Υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται. Σκοπός των εν λόγω φωτογραφιών και εικόνων είναι να παρουσιάζεται στον Πελάτη το επίπεδο του καταλύματος και ο βαθμός άνεσης που προσφέρει, και δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι κάτι περισσότερο από αυτό.

Άρθρο 5. Οικονομικοί όροι και διαδικασίες πληρωμής

5.1 Τοπικοί φόροι και πληρωμές

Εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό στους Κανόνες και περιορισμούς, οι τιμές των Υπηρεσιών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα εκφράζονται σε ευρώ (EUR), χωρίς να συμπεριλαμβάνουν τους τοπικούς φόρους που επιβάλλονται από τις αρχές σε ορισμένες χώρες.

Η πραγματοποίηση τυχόν προπληρωμένων κρατήσεων καταλυμάτων με την επιλογή «πληρωμή τώρα» για προορισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπεται από τους κανονισμούς για ταξιδιωτικά γραφεία και διοργανωτές ταξιδίων, όπως αναφέρονται στα Άρθρα 306-310 της Βασικής Οδηγίας ΦΠΑ της ΕΕ [2006/112/ΕΚ].

5.2 Τέλος ανάκτησης φόρου

Εκτός από τα όσα προβλέπονται κατωτέρω αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις για τα ποσά που παρακρατούμε για τις υπηρεσίες μας, δεν εισπράττουμε φόρους προς πληρωμή στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Τα τέλη ανάκτησης φόρου σε προπληρωμένες κρατήσεις καταλυμάτων με την επιλογή «πληρωμή τώρα» αποτελούν μια ανάκτηση των εκτιμώμενων φόρων συναλλαγής (π.χ. πωλήσεις και χρήση, διαμονή, φόρος δωματίου, έμμεσος φόρος, φόρος προστιθέμενης αξίας κ.λπ.) που η Travelscape καταβάλλει στο κατάλυμα για φόρους που επιβάλλονται στην ενοικίαση του δωματίου για συναλλαγές όπου η Travelscape διαθέτει απευθείας την Υπηρεσία στον Πελάτη. Το κατάλυμα τιμολογεί την Travelscape για τα ποσά των φόρων. Τα καταλύματα είναι υπεύθυνα για την καταβολή των ισχυόντων φόρων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Εταιρεία δεν ενεργεί ως από κοινού προμηθευτής με το κατάλυμα στο οποίο οι πελάτες μας πραγματοποιούν κράτηση ή κανονίζουν να ταξιδέψουν. Η επιβολή φόρων και οι φορολογικοί συντελεστές διαφέρουν σημαντικά ανά τοποθεσία. Τα πραγματικά ποσά φόρων που καταβάλλονται από την Travelscape στα καταλύματα ενδέχεται να διαφέρουν από τα ποσά των τελών ανάκτησης φόρου, ανάλογα με τους συντελεστές, τη φορολόγηση κ.λπ. που ισχύουν κατά τη στιγμή της πραγματικής χρήσης του καταλύματος από τους Πελάτες μας. Πέρα από τα ανωτέρω, σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να επιβάλλονται φόροι πωλήσεων, χρήσης ή/και τοπικοί φόροι διαμονής ξενοδοχείων στα ποσά που χρεώνει η Travelscape για τις υπηρεσίες της. Τα πραγματικά ποσά των φόρων επί των υπηρεσιών μας, εφόσον υπάρχουν, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους συντελεστές που ισχύουν κατά τη διαμονή σας στο κατάλυμα.

Για προπληρωμένες κρατήσεις με την επιλογή «πληρωμή τώρα online», αναφέρονται κατωτέρω τα πιστοποιητικά και οι αριθμοί φορολογικού μητρώου της Travelscape που ισχύουν για την πολιτεία και την πόλη της Νέας Υόρκης.

Αριθμός φορολογικού μητρώου στην πολιτεία της Νέας Υόρκης:

Για τη διαμονή στο δωμάτιο του καταλύματός σας οφείλονται, ανάλογα με την περίπτωση, φόροι πωλήσεων της Νέας Υόρκης και φόροι διαμονής της πόλης της Νέας Υόρκης. Για προπληρωμένες κρατήσεις καταλυμάτων με την επιλογή «πληρωμή τώρα», ο αριθμός μητρώου προμηθευτή της Travelscape για τον φόρο πωλήσεων στην πολιτεία της Νέας Υόρκης είναι 880392667 και ο αριθμός μητρώου για τον φόρο διαμονής ξενοδοχείου στην πόλη της Νέας Υόρκης είναι 033960. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες:

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες:

Πιστοποιητικό Αρμοδιότητας της Travelscape από την πολιτεία της Νέας Υόρκης 

Πιστοποιητικό Αρμοδιότητας της Travelscape από την πόλη της Νέας Υόρκης

5.3 Πληρωμές

Σε ορισμένα καταλύματα, κατά την κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας ο Πελάτης μπορεί να έχει επιλογή για «πληρωμή τώρα» ή «πληρωμή αργότερα»/ πληρωμή στο κατάλυμα.

Εφόσον ο Πελάτης επιλέξει την επιλογή «πληρωμή τώρα», η Υπηρεσία διατίθεται από την Travelscape στον Πελάτη και η κάρτα πληρωμής του θα χρεωθεί όπως αναφέρεται κατωτέρω, στο νόμισμα που υποδεικνύεται εκείνη τη στιγμή.

Η τιμή των Υπηρεσιών για τις οποίες πραγματοποιείται η κράτηση στην Ιστοσελίδα ή μέσω τηλεφώνου πρέπει να καταβληθεί είτε α) στην Εταιρεία ή την TPX, ή β) απευθείας στους Παρόχους τρίτου μέρους και/ή γ) σε μια Συνεργαζόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται εκ μέρους της Εταιρείας. Ενδέχεται να υπάρχουν χρεώσεις από περισσότερα από ένα μέρη (όπως εμφανίζονται στον αναλυτικό λογαριασμό της τράπεζας ή της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη), ωστόσο, το συνολικό ποσό που χρεώνεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική τιμή των Υπηρεσιών.

Ο Πελάτης θα παρέχει τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής του και ο Πάροχος τρίτου μέρους ή η Εταιρεία θα πρέπει συχνά να επαληθεύουν: α) την εγκυρότητα της κάρτας πληρωμής (μέσω χρέωσης ενός ονομαστικού ποσού το οποίο είτε επιστρέφεται εντός ολίγων ημερών είτε αφαιρείται από την τελική οφειλόμενη πληρωμή στον Πάροχο τρίτου μέρους) και β) τη διαθεσιμότητα υπολοίπου στην κάρτα πληρωμής (η οποία επιβεβαιώνεται από την εκδότρια τράπεζα της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη).

Εφόσον ο Πελάτης επιλέξει «πληρωμή αργότερα/πληρωμή στο κατάλυμα», οι λεπτομέρειες για τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης (συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον απαιτούνται προκαταβολές και του πλάνου πληρωμών αναφορικά με αυτό) και το κατάλυμα θα χρεώσει την πιστωτική κάρτα του Πελάτη στο τοπικό νόμισμα. Σε περιπτώσεις όπου έχει επιλεχθεί η επιλογή «πληρωμή αργότερα/πληρωμή στο κατάλυμα» για μια αυτόνομη κράτηση καταλύματος, ο Πάροχος τρίτου μέρους καθιστά την Υπηρεσία διαθέσιμη στον Πελάτη απευθείας. Ο Πελάτης συνάπτει σύμβαση με τον Πάροχο τρίτου μέρους. Στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών, οι Συνεργαζόμενες εταιρείες ενεργούν ως διαμεσολαβητές ανάμεσα σε εσάς και τον Πάροχο τρίτου μέρους (αλλά όχι ως διαμεσολαβητές πληρωμών), μεταδίδοντας τα στοιχεία της κράτησής σας στον σχετικό Πάροχο τρίτου μέρους και αποστέλλοντας σε σας ένα email επιβεβαίωσης, εκ μέρους και για λογαριασμό του Παρόχου τρίτου μέρους. Για κρατήσεις καταλυμάτων απαιτούνται στοιχεία τραπεζικής ή πιστωτικής κάρτας προκειμένου να εξασφαλιστεί η κράτηση και οι κάρτες ενδέχεται να επικυρωθούν ή να προ-εγκριθούν σύμφωνα με το Άρθρο 5.1. Σε περίπτωση που επιλέξετε «πληρωμή αργότερα» / «πληρωμή στο κατάλυμα» και δεν εμφανιστείτε ή ακυρώσετε την κράτηση, το κατάλυμα μπορεί να επιβάλει τέλη μη εμφάνισης (no-show) ή ακύρωσης (οι λεπτομέρειες για οποιαδήποτε τέλη θα σας γνωστοποιηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας κράτησης). Σε αυτήν την περίπτωση, είτε το κατάλυμα είτε η Εταιρεία μπορεί να χρεώσει τα τέλη μη εμφάνισης (no-show) ή ακύρωσης στο τοπικό νόμισμα του καταλύματος.

Εκτός από τυχόν άλλους φόρους και τέλη που πρέπει να καταβάλλονται από τον Πελάτη όπως ορίζεται στους παρόντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις, οι φόροι και τα τέλη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την επιλογή πληρωμής που κάνει ο Πελάτης. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα καταλύματα ίσως να απαιτούν προκαταβολή η οποία ενδέχεται να επιστρέφεται ή όχι (ανατρέξτε στους ισχύοντες Κανόνες και περιορισμούς). Οι φορολογικοί συντελεστές και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να αλλάξουν στο διάστημα μεταξύ της κράτησης και της διαμονής. Ο πάροχος της πιστωτικής κάρτας σας ενδέχεται επίσης να χρεώνει τέλος μετατροπής ξένου νομίσματος.

Ορισμένες τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών επιβάλλουν τέλη για διεθνείς ή διασυνοριακές συναλλαγές. Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιείτε μια κράτηση χρησιμοποιώντας μια κάρτα που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα με έναν έμπορο εκτός Ελλάδας, η τράπεζά σας ενδέχεται να σας χρεώσει ένα τέλος για διεθνή ή διασυνοριακή συναλλαγή. Επιπλέον, η κράτηση διεθνών ταξιδιών ενδέχεται να θεωρηθεί διεθνής συναλλαγή από την τράπεζα ή την εταιρεία της κάρτας, εφόσον ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα στοιχεία της κάρτας σας σε έναν διεθνή προμηθευτή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για χρέωση. Επιπρόσθετα, ορισμένες τράπεζες και εταιρείες καρτών επιβάλλουν τέλη για μετατροπή νομίσματος. Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιείτε μια κράτηση σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα της πιστωτικής κάρτας σας, η εταιρεία πιστωτικής κάρτας μπορεί να μετατρέψει το ποσό κράτησης στο νόμισμα της πιστωτικής κάρτας σας και να σας χρεώσει ένα τέλος μετατροπής. Η συναλλαγματική ισοτιμία και τα τέλη συναλλαγής εξωτερικού καθορίζονται αποκλειστικά από την τράπεζά σας κατά την ημέρα επεξεργασίας της συναλλαγής. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα εν λόγω τέλη ή με την ισοτιμία που ισχύει για την κράτησή σας, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας.

Άρθρο 6. Εξυπηρέτηση πελατών και χειρισμός καταγγελιών

Ερωτήματα ή αιτήματα για πληροφορίες ή καταγγελίες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα.

Οι καταγγελίες που πραγματοποιούνται μετά το ταξίδι θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στη διεύθυνση email που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα, η οποία θα λαμβάνει καταγγελίες για λογαριασμό των Παρόχων τρίτου μέρους. Για διευκόλυνση της επίλυσης των καταγγελιών, συνιστάται στους Πελάτες να προβαίνουν στις καταγγελίες τους εντός 30 ημερών από τη λήξη του ταξιδιού.

Συνιστάται στους Πελάτες να αναφέρουν τα ζητήματα που ενδεχομένως αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους μέσω του παραπάνω αριθμού (ή όσο το δυνατόν νωρίτερα είναι πρακτικά εφικτό) ή στον μεταφορέα εάν η διαφορά προέκυψε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αναχώρησης ή επιστροφής, προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την επίλυση του προβλήματος και να περιοριστεί η ζημία που υφίσταται ο Πελάτης.

Οι καταγγελίες για απώλεια, κλοπή ή ζημία αποσκευών, ρουχισμού ή προσωπικών αντικειμένων που δεν βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του Πελάτη κατά τη διαμονή θα πρέπει να απευθύνονται στην αεροπορική εταιρεία ή στο ξενοδοχείο ή στον σχετικό Πάροχο τρίτου μέρους.

Λάβετε υπόψη ότι η μη αναφορά προβλημάτων κατά τη διάρκεια των διακοπών, όπως περιγράφεται παραπάνω, στερεί σε εμάς και στον Πάροχο τρίτου μέρους την ευκαιρία να διερευνήσουμε και να επανορθώσουμε το ζήτημα της καταγγελίας σας ενώ βρίσκεστε στο θέρετρο και αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της μείωσης τυχόν οφειλόμενης αποζημίωσης, η οποία ενδέχεται να καταστεί μηδενική.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/odr

Άρθρο 7. Ευθύνη της Εταιρείας

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι στις περιπτώσεις που η Εταιρεία ενεργεί ως διεπαφή ανάμεσα στον Πελάτη και τους Παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνη όσον αφορά τις Υπηρεσίες για τις οποίες έχει πραγματοποιήσει κράτηση ο Πελάτης σε έναν ή περισσότερους Παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εφόσον ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να εγείρει αξιώσεις για ζημίες δυνάμει ασφαλιστήριου συμβολαίου, όπως ταξιδιωτικής ασφάλισης ή/και ασφάλισης ακύρωσης διακοπών.

Η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, απώλειες, δαπάνες, ζημιές ή υποχρεώσεις, με εξαίρεση περιπτώσεις όπου έχει επέλθει θάνατος, τραυματισμός ή ασθένεια στις οποίες η Εταιρεία έχει προκαλέσει την εν λόγω βλάβη εξ αμελείας.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα έχουν παρασχεθεί από τους αντίστοιχους Παρόχους τρίτου μέρους και η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες. Οι Πελάτες πρέπει να φροντίζουν να επαληθεύουν όλες τις πληροφορίες που παρέχονται πριν από την κράτηση.

Οι Πελάτες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι όλες οι εμφανιζόμενες αξιολογήσεις ξενοδοχείων έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα και ενδέχεται να μην αποτελούν επίσημη αξιολόγηση ούτε να αντιστοιχούν στην ελληνική κατάταξη. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις αξιολογήσεις που παρουσιάζονται.

Εάν η Συνεργαζόμενη εταιρεία, η Εταιρεία ή/και ο Πάροχος τρίτου μέρους διαπιστώσει ή ενημερωθεί σχετικά με οποιαδήποτε απάτη ή παράνομη δραστηριότητα που σχετίζεται με την πληρωμή για την κράτηση, η κράτηση θα ακυρωθεί και ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την εν λόγω ακύρωση, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε αγωγής που ενδέχεται να εγερθεί εναντίον του.

Άρθρο 8. Αποποίηση ευθυνών

Εκτός των όσων ορίζονται ρητά στους παρόντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις, όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις Υπηρεσίες παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση (είτε ρητή είτε σιωπηρή) ή σιωπηρό όρο οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων ή σιωπηρών όρων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων από την Εταιρεία. Όλοι οι εν λόγω σιωπηροί όροι και εγγυήσεις εξαιρούνται. Με την πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα, ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια που προκύπτει από τη χρήση των Υπηρεσιών της.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ.ΛΠ.). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ. ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ. Η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ή ΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΘΑΝΑΤΟ, ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΑΥΤΩΝ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΑΠΕΡΓΙΑΣ, ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΟΔΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ή ΑΡΧΗΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ Ή ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ), ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΟΡΙΟ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ, ΕΩΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ Η ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ή ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Άρθρο 9. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι τα ελληνικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για την ακρόαση και τη διευθέτηση τυχόν διαφορών (συμπεριλαμβανομένων εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) που προκύπτουν από την ερμηνεία των παρόντων όρων.

Άρθρο 10. Τελικές διατάξεις

Εάν η Εταιρεία δεν επικαλεστεί μία από τις διατάξεις των Γενικών όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή, αυτό δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως αποποίηση του δικαιώματος να την επικαλεστεί αργότερα.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Γενικών όρων και προϋποθέσεων (ή τμήμα οποιασδήποτε διάταξης) κριθεί από κάποιο δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή, θα θεωρείται ότι η συγκεκριμένη διάταξη ή το τμήμα αυτής, στον απαιτούμενο βαθμό, δεν αποτελούν τμήμα της παρούσας συμφωνίας με τον Πελάτη, ενώ η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των άλλων διατάξεων δεν θα επηρεαστεί.

Κάθε περίσταση ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής μέσων επικοινωνίας ή της απεργίας από μεταφορείς, ξενοδόχους ή ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οδηγεί στην αναστολή των υποχρεώσεων που ορίζονται στους παρόντες Γενικούς όρους και προϋποθέσεις και επηρεάζονται από το συμβάν ανωτέρας βίας, ενώ το μέρος που επηρεάζεται από το συμβάν ανωτέρας βίας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις εν λόγω υποχρεώσεις.

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν έγγραφο.

Οι παρόντες Γενικοί όροι και προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ την 1 Ιούλιος  2020.

© 2020 Expedia, Inc., εταιρεία του Expedia Group. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η Expedia αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Expedia, Inc.