Όροι και προϋποθέσεις EPS                             Τελευταία τροποποίηση: 10 Σεπτεμβρίου 2018

ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EPS

Έχουμε καταβάλει προσπάθειες ώστε να καταστήσουμε τους παρόντες όρους χρήσης (οι Όροι) όσο το δυνατόν πιο κατανοητούς, χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα. Για να μπορείτε να παρακολουθείτε το κείμενο ευκολότερα, περιστασιακά χρησιμοποιούμε ορισμούς. Όταν ένας ορισμός χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, υποδεικνύεται εμφανώς με έντονη γραφή. Αν εμφανίζεται ξανά στους παρόντες Όρους, γράφεται με κεφαλαία (εκτός και αν πρόκειται για παραπομπή στις λέξεις «εμείς» ή «εμάς» ή «εσείς» ή «εσάς»). Στους Όρους, οι εξής λέξεις έχουν τα εξής νοήματα:

Συνεργαζόμενη εταιρεία σημαίνει οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών στον ιστότοπο των οποίων ενδεχομένως να πραγματοποιήσατε την Κράτηση.

Αντιπρόσωπος υποστήριξης πελατών σημαίνει (i) τον πάροχο ή έναν από τους παρόχους υποστήριξης πελατών του Μέλους της ομάδας μας ή (ii) τους παρόχους υποστήριξης πελατών των Συνεργαζόμενων εταιρειών μας (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ατόμων που ενεργούν για λογαριασμό τους) ή (iii) οποιαδήποτε άτομα που ενεργούν ως πάροχοι υποστήριξης πελατών για λογαριασμό μας ή για λογαριασμό των Μελών της ομάδας μας.

Κράτηση είναι η από μέρους σας Κράτηση ξενοδοχείου.

Μέλος της ομάδας σημαίνει ένα νομικό πρόσωπο το οποίο, έμμεσα ή άμεσα, μέσω ενός ή περισσοτέρων ενδιαμέσων, μας ελέγχει ή ελέγχεται από εμάς ή τελεί υπό έλεγχο από κοινού με εμάς, συμπεριλαμβανομένης της Travelscape LLC (μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με έδρα στη Νεβάδα), της Vacationspot, SL (μιας εταιρείας με έδρα στην Ισπανία) και της Travel Partner Exchange S.L. (μιας εταιρείας με έδρα στην Ισπανία).

Κρατήσεις ξενοδοχείου σημαίνει τις κρατήσεις καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποτελούν μέρος πακέτου, που κατά καιρούς διατίθενται από εμάς και τα Μέλη της ομάδας μας.

Εμείς, εμάς, μας σημαίνει την EAN.com L.P, μια ετερόρρυθμη εταιρεία με έδρα στο Ντελαγουέαρ.

Εσείς, εσάς σημαίνει το άτομο ή τον εταιρικό τελικό πελάτη που πραγματοποιεί περιήγηση στις Πληροφορίες μας ή κάνει Κρατήσεις ξενοδοχείου.

Οι Όροι περιγράφουν τους όρους βάσει των οποίων μπορείτε να:

 • αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις Κρατήσεις ξενοδοχείου (οι Πληροφορίες μας) που εμείς και τα Μέλη της ομάδας μας παρέχουμε στις Συνεργαζόμενες εταιρείες και τους Αντιπροσώπους υποστήριξης πελατών σχετικά με τις Κρατήσεις ξενοδοχείου και
 • ολοκληρώσετε μια Κράτηση.

Μελετήστε τους παρόντες Όρους προσεκτικά προτού αρχίσετε να περιηγείστε στις Πληροφορίες μας και/ή πραγματοποιήσετε μια Κράτηση. Συνιστάται να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων, για να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό μελλοντικά.

Πραγματοποιώντας περιήγηση στις Πληροφορίες μας και/ή κάνοντας μια Κράτηση, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Πληροφορίες μας, να επικοινωνήσετε με τους Αντιπροσώπους υποστήριξης πελατών μας, ούτε να πραγματοποιήσετε Κρατήσεις.

ΑΛΛΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Όροι αναφέρονται επίσης σε επιπρόσθετους κανόνες και περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακυρώσεων των προμηθευτών των Κρατήσεων ξενοδοχείων (οι Κανόνες), οι οποίοι ενδέχεται να ισχύουν για την Κράτησή σας. Οι παρόντες Κανόνες θα είναι στη διάθεσή σας πριν από την ολοκλήρωση της Κράτησης, και οποιαδήποτε Κράτηση πραγματοποιηθεί υπόκειται στους Κανόνες, όπως αυτοί ορίζονται στη σελίδα κρατήσεων. Μελετήστε αυτούς τους Κανόνες προσεκτικά. Αν πραγματοποιείτε Κράτηση για λογαριασμό οποιωνδήποτε τρίτων ατόμων, αποτελεί ευθύνη σας να θέσετε αυτούς τους Κανόνες υπόψη των εν λόγω ατόμων και να τους ενημερώσετε ότι θα δεσμεύονται από αυτούς.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε την πρόσβαση στις Πληροφορίες μας και τις Κρατήσεις ξενοδοχείου ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της παραβίασης των παρόντων Όρων.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ

Έχουμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας την παρούσα σελίδα και ανά διαστήματα θα δημοσιεύουμε την ενημερωμένη εκδοχή στο διαδίκτυο.

Να ελέγχετε αυτή την ιστοσελίδα κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια Κράτηση, για να έχετε υπόψη σας τυχόν αλλαγές που έγιναν, δεδομένου ότι οι αλλαγές αυτές είναι δεσμευτικές για όλα τα θέματα, με την εξαίρεση Κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία του τελευταίου συνόλου αλλαγών (βλ. πάνω δεξιά). Οι Όροι που ίσχυαν τη στιγμή κατά την οποία πραγματοποιήσατε την Κράτηση θα συνεχίσουν να ισχύουν για την εν λόγω Κράτηση. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΣ

Οι Πληροφορίες μας παρέχονται αποκλειστικά για να σας βοηθήσουμε να συγκεντρώσετε ταξιδιωτικές πληροφορίες, να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των Κρατήσεων ξενοδοχείου, να πραγματοποιήσετε νόμιμες Κρατήσεις ή να επικοινωνήσετε με τους Αντιπροσώπους υποστήριξης πελατών μας.

Εφόσον δεν έχουμε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Πληροφορίες μας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Ως προϋπόθεση της πραγματοποίησης Κράτησης, εγγυάστε ότι:

 • είστε τουλάχιστον 18 ετών,
 • έχετε το δικαίωμα να συνάψετε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία με εμάς και τον σχετικό πάροχο (ή τους σχετικούς παρόχους) Κρατήσεων ξενοδοχείου,
 • θα πραγματοποιείτε Κρατήσεις μόνο για εσάς ή για άλλα άτομα για τα οποία έχετε το δικαίωμα πραγματοποίησης των εν λόγω Κρατήσεων (τα Άλλα άτομα),
 • θα ενημερώνετε τα εν λόγω Άλλα άτομα για τους παρόντες Όρους (όπως ενημερώνονται από εμάς κατά διαστήματα) και για τυχόν άλλους ισχύοντες όρους που ισχύουν για μια Κράτηση,
 • όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών που παρέχονται για λογαριασμό Άλλων ατόμων) σχετικά με μια Κράτηση είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες, και
 • θα συμμορφώνεστε με την Πολιτική αποδεκτής χρήσης που αναφέρεται παρακάτω.
 • χρησιμοποιείτε τις Πληροφορίες μας για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό,
 • κάνετε οποιεσδήποτε υποθετικές, ψευδείς ή δόλιες Κρατήσεις ή οποιαδήποτε Κράτηση σε αναμονή ζήτησης,
 • αποκτήσετε πρόσβαση σε, παρακολουθήσετε ή αντιγράψετε οποιαδήποτε από τις Πληροφορίες μας χρησιμοποιώντας robot, spider, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή χειροκίνητες διαδικασίες για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας,
 • παραβιάσετε τους περιορισμούς στις κεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ των Πληροφοριών μας ή παρακάμψετε ή καταστρατηγήσετε άλλα μέτρα αποφυγής ή περιορισμού πρόσβασης στις Πληροφορίες μας,
 • προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή μπορεί να επιβαρύνει, κατά την κρίση μας, παράλογα ή δυσανάλογα την υποδομή μας,
 • πραγματοποιήσετε σύνδεση με εσωτερικές ιστοσελίδες (deep-link) σε οποιοδήποτε τμήμα των Πληροφοριών μας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διαδρομής αγορών για οποιαδήποτε ταξιδιωτικά προϊόντα) για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας, και
 • παραθέτετε με πλαίσια, δημιουργείτε mirrors ή ενσωματώνετε οποιοδήποτε τμήμα των Πληροφοριών μας σε άλλες ιστοσελίδες, χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότησή μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με την πρόσβαση στις Πληροφορίες μας συμφωνείτε ότι δεν θα:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Οι Πληροφορίες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο και δεν συνεπάγονται την από μέρους μας υποστήριξη του υλικού που περιέχουν οι εν λόγω ιστότοποι ή πόροι.

Δεν ασκούμε έλεγχο στα περιεχόμενα αυτών των ιστότοπων ή πόρων. Ειδικότερα, δεν φέρουμε ευθύνη για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου και τις λοιπές πρακτικές των εν λόγω ιστότοπων.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ

Με την υποβολή της αίτησης Κράτησης ξενοδοχείου, παρέχετε εξουσιοδότηση σε εμάς ή σε ένα από τα Μέλη της ομάδας μας να παρέχουμε διευκολύνσεις για Κρατήσεις ξενοδοχείων για λογαριασμό σας.

Ο χρόνος κατά τον οποίο θα πραγματοποιήσετε την πληρωμή για μια Κράτηση εξαρτάται από το αν προπληρώνετε την Κράτηση ξενοδοχείου σας (η Προπληρωμένη κράτηση) ή όχι, κάτι για το οποίο θα ειδοποιηθείτε πριν από την ολοκλήρωση της Κράτησής σας. 

Έχετε υπόψη σας ότι οι φόροι και τα τέλη διαφέρουν μεταξύ των δύο επιλογών πληρωμής. Οι φορολογικοί συντελεστές και η ισοτιμία συναλλάγματος ενδέχεται να αλλάξουν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της Κράτησης και της πραγματικής χρήσης της Κράτησης ξενοδοχείου.

Ενδέχεται να είναι διαθέσιμα κουπόνια, ωστόσο αυτά πάντα υπόκεινται στους δικούς τους, συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουπόνι, αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε Προπληρωμένες κρατήσεις.

Προπληρωμένες κρατήσεις («Πληρωμή τώρα»)

Οι Προπληρωμένες κρατήσεις πληρώνονται από εσάς τη στιγμή που πραγματοποιείτε την Κράτηση. Μας εξουσιοδοτείτε να πραγματοποιήσουμε την Κράτηση στο πλήρες τίμημα κράτησης, το οποίο περιλαμβάνει την τιμή Κράτησης ξενοδοχείου που εμφανίζεται από τη Συνεργαζόμενη εταιρεία, στην οποία προστίθενται τυχόν πρόσθετα τέλη ανάκτησης φόρου, φόροι, τέλη υπηρεσίας, τυχόν φόροι που επιβαρύνουν τις υπηρεσίες μας και τυχόν πρόσθετα τέλη κράτησης που επιβάλλονται ξεχωριστά από τη Συνεργαζόμενη εταιρεία μας.

Αν απαιτείται προπληρωμή για την Κράτησή σας ή αν επιλέξετε να πληρώσετε τη στιγμή που κάνετε την Κράτηση, θα χρεωθεί η συνολική τιμή στην πιστωτική σας κάρτα: (1) από την Travel Partner Exchange, S.L. που λαμβάνει την εν λόγω πληρωμή για λογαριασμό ενός από τα Μέλη της Ομάδας μας ή/και για λογαριασμό του παρόχου της Κράτησης ξενοδοχείου, (2) απευθείας από τον πάροχο της ταξιδιωτικής υπηρεσίας ή (3) από μια Συνεργαζόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά για λογαριασμό μας ή για λογαριασμό του Μέλους της ομάδας μας.

Πληρωμή αργότερα

Αν για την Κράτησή σας δεν απαιτείται προπληρωμή, μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσετε την Κράτηση ξενοδοχείου.

Αν χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή «Πληρωμή αργότερα», ο αντίστοιχος πάροχος Κράτησης ξενοδοχείου θα λάβει πληρωμή για την Κράτηση ξενοδοχείου στο τοπικό νόμισμα τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσετε την Κράτηση ξενοδοχείου.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ορισμένες τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών χρεώνουν στους κατόχους του λογαριασμού ένα τέλος συναλλαγής, όταν ο εκδότης της κάρτας και η τοποθεσία του εμπόρου (όπως ορίζεται από την επωνυμία της κάρτας, π.χ. Visa, MasterCard, American Express) βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες.  Η ισοτιμία συναλλάγματος, εάν ισχύει, και τυχόν τέλη συναλλαγής καθορίζονται αποκλειστικά από την τράπεζα ή τον φορέα που διεκπεραιώνει τη συναλλαγή.  Αυτά τα έξοδα μπορεί να χρεώνονται από τον εκδότη της κάρτας ως χρέωση στον λογαριασμό του κατόχου της κάρτας.  Όταν επιβάλλονται από τον εκδότη της κάρτας, τα έξοδα θα αναγράφονται ξεχωριστά από το ποσό της συναλλαγής στον λογαριασμό της πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας.  Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που αναγράφεται στην πιστωτική ή τη χρεωστική κάρτα σας μπορεί να είναι διαφορετικός αριθμός από τον αριθμό που εμφανίζεται στη σελίδα σύνοψης χρέωσης για μια κράτηση που πραγματοποιήθηκε στις Πληροφορίες μας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτές τις χρεώσεις ή την ισοτιμία συναλλάγματος που μπορεί να ισχύει στην κράτησή σας, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας.

Κάποιοι πάροχοι καταλυμάτων μπορεί να ζητήσουν από εσάς ή τα Άλλα άτομα να δώσετε πιστωτική κάρτα ή προκαταβολή σε μετρητά κατά το check-in σας, ώστε να καλυφθούν τυχόν πρόσθετες δαπάνες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαμονής σας.  Η εν λόγω προκαταβολή δεν σχετίζεται με κανενός είδους πληρωμή που λαμβάνουμε από εσάς για την Κράτηση. 

ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ

Οι Κανόνες θα αναφέρουν την αντίστοιχη περίοδο ακύρωσης στη διάρκεια της οποίας μπορείτε να ακυρώσετε ή να πραγματοποιήσετε αλλαγές στην Κράτησή σας (η Περίοδος ακύρωσης). Σε περιορισμένες περιπτώσεις, ορισμένες Κρατήσεις δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν μετά την πραγματοποίησή τους και αυτό θα επισημαίνεται στην πολιτική ακύρωσης του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.

Αν επιτρέπεται, μπορείτε να ακυρώσετε ή να αλλάξετε την προπληρωμένη σας Κράτηση στη διάρκεια της Περιόδου ακύρωσης, αλλά θα σας επιβληθεί το αντίστοιχο τέλος ακύρωσης ή αλλαγής, όπως αναφέρεται στην πολιτική ακύρωσης του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.

Αν σας επιτρέπεται να ακυρώσετε ή να κάνετε αλλαγές στην Κράτησή σας αλλά δεν το πράξετε πριν από το τέλος της Περιόδου ακύρωσης, θα υποχρεούστε να καταβάλετε χρέωση ακύρωσης που ισούται με την ισχύουσα τιμή (τιμές) διανυκτέρευσης Κράτησης ξενοδοχείου, φόρους ή τέλη ανάκτησης φόρου (ανάλογα με την περίπτωση), τέλη παροχής υπηρεσιών και τυχόν πρόσθετο τέλος κράτησης που επιβάλλεται ξεχωριστά από τη Συνεργαζόμενη εταιρεία μας (τα Ακυρωτικά τέλη), ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιήσετε την Κράτηση ή όχι.

Αν δεν εμφανιστείτε για την πρώτη διανυκτέρευση της Κράτησής σας, όμως σκοπεύετε να κάνετε check-in για τις επόμενες διανυκτερεύσεις, θα πρέπει να το επιβεβαιώσετε στη Συνεργαζόμενη εταιρεία μας το αργότερο έως την ημερομηνία της πρώτης διανυκτέρευσης της κράτησής σας. Σε διαφορετική περίπτωση, η Κράτησή σας μπορεί να ακυρωθεί και να χρεωθείτε τα Ακυρωτικά τέλη.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΚΡΟΥΠ

Έχετε υπόψη σας ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε κρατήσεις για περισσότερα από 8 δωμάτια σε οποιονδήποτε πάροχο καταλυμάτων για τις ίδιες ημερομηνίες διαμονής στο κατάλυμα (η Κράτηση για γκρουπ). Αν κάνετε Κράτηση για γκρουπ online, μπορούμε να ακυρώσουμε την εν λόγω Κράτηση για γκρουπ και να σας χρεώσουμε το τέλος ακύρωσης που αναφέρεται στους Κανόνες. Αν έχετε πληρώσει μια προκαταβολή χωρίς επιστροφή χρημάτων για την Κράτηση για γκρουπ, η προκαταβολή σας θα καταπέσει.

ΔΟΛΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Αν οποιαδήποτε Κράτηση (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών καρτών πληρωμής) παρουσιάζει ενδείξεις ή συνδέεται με οποιεσδήποτε υπόνοιες απάτης, κατάχρησης ή ύποπτης δραστηριότητας, εμείς ή η Συνεργαζόμενη εταιρεία μας ενδέχεται να ακυρώσουμε οποιαδήποτε κράτηση που συνδέεται με το όνομα ή τη διεύθυνση email σας.  Επιπροσθέτως, μπορούμε να επαληθεύσουμε (δηλαδή να παράσχουμε προέγκριση) οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείται για την πληρωμή μιας Κράτησης.  Αν εσείς ή ο κάτοχος οποιασδήποτε πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείται για την πληρωμή μιας Κράτησης έχετε εμπλακεί σε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα, διατηρούμε το δικαίωμα να καταφύγουμε στα αναγκαία ένδικα μέσα και εσείς και/ή ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να υπέχετε ευθύνη για τις δικές μας απώλειες και τις απώλειες του Μέλους της ομάδας μας, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και αποζημιώσεων.  Για να αμφισβητήσετε την ακύρωση μιας Κράτησης, επικοινωνήστε με τη Συνεργαζόμενη εταιρεία μας.

ΠΑΚΕΤΑ

Αν η Κράτηση ξενοδοχείου σάς παρασχέθηκε σε συνδυασμό με άλλο ταξιδιωτικό προϊόν (π.χ. μια πτήση) (ένα Πακέτο ή άλλο Συνδεδεμένο Ταξιδιωτικό Διακανονισμό), τότε η Συνεργαζόμενη εταιρεία που σας έχει παράσχει το Πακέτο ή το πρώτο ταξιδιωτικό στοιχείο του Συνδεδεμένου Ταξιδιωτικού Διακανονισμού θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ευθύνες που αφορούν το συγκεκριμένο Πακέτο ή τον Συνδεδεμένο Ταξιδιωτικό Διακανονισμό

ΦΟΡΟΙ

Αναγνωρίζετε ότι, με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται κατωτέρω αναφορικά με τις υποχρεώσεις επιβολής φόρου στο ποσό που παρακρατούμε για τις υπηρεσίες μας, δεν εισπράττουμε φόρους για να τους αποδώσουμε στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.  Οι πάροχοι καταλυμάτων μάς τιμολογούν για ορισμένες χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων, όπου υπάρχουν, των ποσών φόρων. Οι πάροχοι καταλυμάτων είναι υπεύθυνοι για την απόδοση των εφαρμοστέων φόρων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Τα τέλη ανάκτησης φόρου που σας χρεώνουμε σε Προπληρωμένες κρατήσεις αντιπροσωπεύουν τους εκτιμώμενους φόρους (π.χ. πώλησης και χρήσης, διαμονής, φόρος δωματίου, έμμεσοι φόροι, φόρος προστιθέμενης αξίας κ.λπ.) που καταβάλλουμε στον προμηθευτή καταλύματος για οφειλόμενους φόρους που σχετίζονται με την ενοικίαση του δωματίου. Το καθεστώς φορολόγησης και ο κατάλληλος φορολογικός συντελεστής ποικίλουν ανάλογα με την τοποθεσία. Τα πραγματικά ποσά φόρων που καταβάλλουμε στους προμηθευτές καταλυμάτων ενδέχεται να διαφέρουν από τα ποσά τελών ανάκτησης φόρου, ανάλογα με τις τιμές, το καθεστώς φορολόγησης κ.λπ. που ισχύουν κατά τον χρόνο της πραγματικής χρήσης της Κράτησης ξενοδοχείου από εσάς.

Αναγνωρίζετε ότι σας παρέχουμε υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης Κρατήσεων ξενοδοχείου έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Κρατάμε τα τέλη παροχής υπηρεσιών ως αποζημίωση για τις υπηρεσίες που παρέχουμε για την Κράτησή σας. Τα τέλη παροχής υπηρεσιών μας κυμαίνονται ανάλογα με το ποσό και το είδος της Κράτησης ξενοδοχείου. Φόροι πωλήσεων, χρήσης και/ή τοπικός φόροι διαμονής σε ξενοδοχείο επιβάλλονται στα ποσά που χρεώνουμε για τις υπηρεσίες μας (τέλος υπηρεσίας και/ή τέλος διευκόλυνσης) σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Τα πραγματικά ποσά των φόρων στις υπηρεσίες μας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις χρεώσεις που ισχύουν κατά τη στιγμή της από μέρους σας πραγματικής χρήσης της Κράτησης ξενοδοχείου.

Αναγνωρίζετε ότι οι αρχές ορισμένων χωρών ενδέχεται να επιβάλλουν επιπρόσθετους φόρους πωλήσεων, χρήσης και/ή τοπικούς φόρους διαμονής (π.χ. έναν τουριστικό φόρο), οι οποίοι θα πρέπει να πληρωθούν τοπικά. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή τυχόν επιπρόσθετων φόρων.

ΔΙΕΘΝΗ ΤΑΞΙΔΙΑ

Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι πληροίτε οποιεσδήποτε ισχύουσες απαιτήσεις για είσοδο σε ξένη χώρα και ότι τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, όπως διαβατήρια και βίζες (διέλευσης, επαγγελματικές, τουριστικές ή άλλου είδους) είναι τακτοποιημένα, καθώς και ότι συμμορφώνεστε με κάθε άλλη απαίτηση για είσοδο σε ξένη χώρα.  

Με την προσφορά Κρατήσεων ξενοδοχείου σε συγκεκριμένους διεθνείς προορισμούς, δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι συνιστάται να ταξιδέψετε στις εν λόγω περιοχές ούτε ότι δεν ενέχουν κινδύνους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν από ταξίδια σε τέτοιους προορισμούς. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συνιστάται να μελετήσετε τις οδηγίες της χώρας σας για ταξίδια στο εξωτερικό. 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εμείς και τα Μέλη της ομάδας μας θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να ενημερώνουμε τις Πληροφορίες μας για να διασφαλίζουμε την ακρίβειά τους. Οι Πληροφορίες μας, ωστόσο, παρέχονται από τους παρόχους των Κρατήσεων ξενοδοχείου που εργάζονται για μας. Ως εκ τούτου:

 • Οι πληροφορίες μας ενδέχεται να αλλάξουν, να ενισχυθούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή και τυχόν μη διαθεσιμότητα ή αλλαγή μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να συντρέχει ευθύνη δική μας ή των Μελών της ομάδας μας.
 • Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε λάθη ή άλλες ανακρίβειες που αφορούν τις Πληροφορίες μας, (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τιμών των Κρατήσεων ξενοδοχείου, των φωτογραφιών των ξενοδοχείων, των λιστών με τις παροχές ξενοδοχείου και των γενικών περιγραφών των ξενοδοχείων).
 • Δεν παρέχουμε εγγυήσεις για τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων Κρατήσεων ξενοδοχείου. 
 • Δεν παρέχουμε διαβεβαιώσεις για την καταλληλότητα των Πληροφοριών μας για οποιονδήποτε σκοπό.
 • Οι αξιολογήσεις ξενοδοχείων που εμφανίζονται στις Πληροφορίες μας προορίζονται ως γενικές οδηγίες μόνο και εμείς και τα Μέλη της ομάδας μας δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια των εν λόγω αξιολογήσεων. 
 • Η συμπερίληψη ή προσφορά οποιασδήποτε Κράτησης ξενοδοχείου δεν συνιστά υποστήριξη ή σύσταση για τις εν λόγω Κρατήσεις ξενοδοχείων από εμάς ή από τα Μέλη της ομάδας μας.
 • Αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις και τις προϋποθέσεις ότι οι Πληροφορίες και οι υπηρεσίες ή οποιοδήποτε email που στάλθηκε από εμάς ή από τα Μέλη της ομάδας μας δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά και ότι όλες οι Πληροφορίες και
 • οι υπηρεσίες μας παρέχονται «ως έχουν», χωρίς οιαδήποτε εγγύηση.

Διατηρούμε ρητώς το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν λάθη στις τιμές και/ή Κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εσφαλμένη τιμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, εφόσον είναι εφικτό, θα σας δώσουμε την ευκαιρία να διατηρήσετε την Κράτησή σας στην τροποποιημένη τιμή ή να ακυρώσετε την Κράτησή σας χωρίς χρηματική ποινή.

Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ

Τα ξενοδοχεία και άλλοι προμηθευτές που παρέχουν Κρατήσεις ξενοδοχείων αποτελούν ανεξάρτητους εργολάβους και όχι αντιπροσώπους ή υπαλλήλους δικούς μας ή των Μελών της ομάδας μας.

Εμείς και τα Μέλη της ομάδας μας δεν φέρουμε ευθύνη για:

 • τις ενέργειες, τα σφάλματα, τις παραλείψεις, τις διαβεβαιώσεις, τις εγγυήσεις, τις παραβιάσεις ή την αμέλεια οποιασδήποτε Συνεργαζόμενης εταιρείας ή των προμηθευτών Κρατήσεων ξενοδοχείων, ή
 • για οποιονδήποτε θάνατο, σωματική βλάβη, υλική ζημία ή άλλες ζημίες ή δαπάνες που προκύπτουν από αυτά. 

Εμείς και τα Μέλη της ομάδας μας δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν θα πραγματοποιήσουμε καμία επιστροφή χρημάτων σε οποιαδήποτε περίπτωση:

 • καθυστέρησης,
 • ακύρωσης,
 • υπεράριθμων κρατήσεων,
 • απεργίας,
 • ανωτέρας βίας ή
 • άλλων αιτιών πέρα από τον άμεσο έλεγχό μας. 

Επίσης, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν πρόσθετες δαπάνες, παραλείψεις, καθυστερήσεις, αναδρομολογήσεις ή ενέργειες οποιασδήποτε κυβέρνησης ή αρχής. 

Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εμείς ή τα Μέλη της ομάδας μας για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, θετικές, ειδικές ή αποθετικές ζημίες ή αποζημιώσεις με χαρακτήρα κύρωσης που απορρέουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με:

 • την από μέρους σας πρόσβαση στις Πληροφορίες μας ή
 • την καθυστέρηση ή την αδυναμία πρόσβασης στις Πληροφορίες μας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν ιών υπολογιστών, πληροφοριών, λογισμικού, συνδεδεμένων ιστότοπων και Κρατήσεων),

είτε αυτό προκύπτει από αμέλεια, σύμβαση, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη, νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών ή με άλλο τρόπο και ακόμη και αν εμείς ή τα Μέλη της ομάδας μας έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα των εν λόγω ζημιών.

Αν, παρά τον παραπάνω περιορισμό, εμείς ή τα Μέλη της ομάδας μας κριθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που απορρέει ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με την επέλευση οποιασδήποτε από τις περιστάσεις που περιγράφονται παραπάνω, η ευθύνη μας ή των Μελών της ομάδας μας σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει, συνολικά, το υψηλότερο από τα ακόλουθα:

 • το Τέλος κράτησης που καταβλήθηκε σε εμάς, στο Μέλος της ομάδας ή στη Συνεργαζόμενη εταιρεία μας για την αντίστοιχη Κράτηση ή
 • εκατό δολάρια ΗΠΑ ($100,00) ή το αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα.

Δεν εξαιρούμε ούτε περιορίζουμε με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη μας για οτιδήποτε δεν δύναται να εξαιρεθεί βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Ο περιορισμός της ευθύνης αντικατοπτρίζει την κατανομή κινδύνου ανάμεσα σε εσάς και εμάς.

Οι περιορισμοί που ορίζονται σε αυτήν την ενότητα διατηρούνται και ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που οποιαδήποτε περιορισμένη αποκατάσταση ορίζεται σε αυτούς τους Όρους κριθεί ότι δεν εξυπηρέτησε τον ουσιαστικό της σκοπό.

Οι περιορισμοί της ευθύνης που παρέχονται στους παρόντες Όρους αποβαίνουν προς όφελός μας και των Μελών της ομάδας μας.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να προφυλάσσετε και να αποζημιώνετε εμάς, τα Μέλη της ομάδας μας και οποιονδήποτε από τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους εκπροσώπους τους από και για οποιεσδήποτε αξιώσεις, αγωγές, απαιτήσεις, ανακτήσεις, απώλειες, ζημίες, πρόστιμα, ποινές ή άλλες δαπάνες ή έξοδα οποιουδήποτε είδους ή οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εύλογων δικηγορικών και λογιστικών αμοιβών, που προβάλλονται από τρίτους και προκύπτουν από:

 • την παραβίαση από εσάς των παρόντων Όρων,
 • την από μέρους σας παραβίαση οποιωνδήποτε νόμων ή δικαιωμάτων τρίτων, ή
 • την από μέρους σας χρήση των Πληροφοριών μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οι Πληροφορίες μας (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της τιμής και της διαθεσιμότητας των Κρατήσεων ξενοδοχείου) ανήκουν σε εμάς ή στους προμηθευτές και τους παρόχους μας.

Μολονότι συμφωνούμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Πληροφορίες μας για να δημιουργείτε περιορισμένα αντίγραφα του δρομολογίου του ταξιδιού σας και τυχόν άλλων πληροφοριών που αφορούν την Κράτησή σας, συμφωνείτε στη μη τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά, ή πώληση ή μεταπώληση οποιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με και/ή περιλαμβάνουν τις Κρατήσεις ξενοδοχείου και τις Πληροφορίες μας για άλλο σκοπό.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Όλα τα περιεχόμενα των Πληροφοριών μας είναι © 2018 Expedia, Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Τα Expedia, Expedia Affiliate Network, EAN, Travelnow, Hotels.com, το λογότυπο Expedia Affiliate Network, το λογότυπο Travelnow και το λογότυπο Hotels.com είναι είτε σήματα κατατεθέντα είτε εμπορικά σήματα της Expedia, Inc. στις Η.Π.Α. και/ή σε άλλες χώρες. Τυχόν λογότυπα, ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.  Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που τις εκμεταλλεύονται τρίτα μέρη.  

Τα γεωγραφικά δεδομένα του OpenStreetMap που χρησιμοποιήθηκαν στη χαρτογράφηση είναι προστατευμένη πνευματική ιδιοκτησία των συντελεστών του OpenStreetMap και είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της άδειας χρήσης Open Database License (ODbL).

Εάν αντιληφθείτε παραβίαση της επωνυμίας μας, παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω email στο hotline@expedia.com.  Σε αυτή τη διεύθυνση email ασχολούμαστε μόνο με μηνύματα που αφορούν παραβίαση επωνυμίας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι διέπονται από τη νομοθεσία της Ελλάδας. Με το παρόν συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης στην Ελλάδα για όλες τις διενέξεις που ενδέχεται να προκύψουν από τους παρόντες Όρους ή αναφορικά με τη χρήση των Πληροφοριών μας. Δεν παρέχεται εξουσιοδότηση για τη χρήση των Πληροφοριών μας σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία η οποία δεν επιτρέπει την εφαρμογή όλων των διατάξεων των παρόντων Όρων.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Εμείς και τα Μέλη της ομάδας μας έχουμε αναλάβει δέσμευση για την ικανοποίηση των πελατών, οπότε αν έχετε κάποιο πρόβλημα ή διαφορά, θα προσπαθήσουμε να άρουμε τις ανησυχίες σας. Αν, ωστόσο, δεν το κατορθώσουμε, μπορείτε να προβάλετε αξιώσεις όπως επεξηγείται στην παρούσα ενότητα.

Συμφωνείτε να μας παράσχετε την ευκαιρία να επιλύουμε τυχόν διαφορές ή αξιώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τις Πληροφορίες μας, με τις Κρατήσεις, με τυχόν επαφές με τους αντιπροσώπους μας εξυπηρέτησης πελατών, με τυχόν Κρατήσεις ξενοδοχείου ή με διαβεβαιώσεις από εμάς (οι Αξιώσεις) επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών που σας παρασχέθηκαν όταν κάνατε την κράτηση. Αν δεν είμαστε σε θέση να επιλύσουμε τις Αξιώσεις σας εντός 60 ημερών, μπορείτε να ζητήσετε προστασία μέσω διαιτησίας ή να προσφύγετε σε ειρηνοδικείο.

Οποιαδήποτε και κάθε διαδικασία για τη διευθέτηση Αξιώσεων θα διεξάγεται μόνο σε ατομική βάση και όχι στο πλαίσιο συλλογικής ή αντιπροσωπευτικής αγωγής.

Η Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/odr

ΓΕΝΙΚΑ

Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει σχέση κοινοπραξίας, συνεργασίας ή εργασίας ανάμεσα σε εσάς και εμάς ή των Μελών της ομάδας μας ως αποτέλεσμα των παρόντων Όρων ή της από μέρους σας πρόσβασης στις Πληροφορίες μας.

Αναγνωρίζετε ότι η Travelscape, LLC ή η VacationSpot, SL (ή οποιοδήποτε άλλο Μέλος της ομάδας μας που εμείς θα υποδείξουμε) θα αντιμετωπίζεται από οποιαδήποτε φορολογική αρχή σε οποιαδήποτε αρμόδια δικαιοδοσία ως ο προμηθευτής της Κράτησης ξενοδοχείου για Προπληρωμένες κρατήσεις και Πακέτα για τους σκοπούς απόδοσης ΦΠΑ (Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) όπως προβλέπεται βάσει της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Η από μέρους μας εκτέλεση των παρόντων Όρων βασίζεται στους υπάρχοντες νόμους και νομικές διαδικασίες και τίποτα απ' όσα περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους δεν περιορίζει το δικαίωμά μας να συμμορφωνόμαστε με τις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλα κυβερνητικά ή νομικά αιτήματα ή απαιτήσεις που αφορούν τη χρήση από εσάς των Πληροφοριών μας ή των πληροφοριών που παρέχονται σε ή συλλέγονται από εμάς αναφορικά με την εν λόγω χρήση.

Έχουμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο των παρόντων Όρων σε άλλον οργανισμό, ωστόσο αυτό δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο των παρόντων Όρων. Έχετε το δικαίωμα να μεταβιβάσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο των παρόντων Όρων σε άλλο πρόσωπο, εφόσον συμφωνήσουμε εγγράφως.

Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε ότι δεν θα υποβάλετε οποιαδήποτε απαίτηση ή αγωγή που προκύπτει από ή σχετίζεται με την πρόσβαση ή χρήση των Πληροφοριών μας από εσάς εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία προέκυψε ή συσσωρεύτηκε η εν λόγω απαίτηση ή αγωγή ή κατά την οποία θα παραιτηθείτε αμετάκλητα από την εν λόγω απαίτηση ή αγωγή.

Εάν οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων κριθεί άκυρο, παράνομο ή ανεφάρμοστο, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων δεν θα επηρεαστεί ούτε θα εξασθενήσει με κανέναν τρόπο. Αποτυχία ή καθυστέρηση στην επιβολή οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων από εμάς σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή δεν υποδηλώνει αποποίηση του δικαιώματός μας να επιβάλλουμε τις ίδιες ή οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις στο μέλλον.

Οι παρόντες Όροι (και οι τυχόν άλλοι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν) συνιστούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς σχετικά με τις Πληροφορίες μας και οποιεσδήποτε Κρατήσεις και υπερισχύει όλων των πρωθύστερων ή παράλληλων ανακοινώσεων και προτάσεων, σε ηλεκτρονική, προφορική ή γραπτή μορφή, ανάμεσα σε εσάς και εμάς, αναφορικά με τις Πληροφορίες μας και/ή την Κράτηση. Μια έντυπη έκδοση των παρόντων Όρων και όλων των ανακοινώσεων που εστάλησαν σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές αγωγές που βασίζονται σε ή απορρέουν από τους παρόντες Όρους στον ίδιο βαθμό και υποκείμενη στις ίδιες προϋποθέσεις με τα άλλα επιχειρησιακά έγγραφα και αρχεία που παράχθηκαν και διατηρούνται σε έντυπη μορφή.

Τυχόν πλασματικά ονόματα εταιρειών, προϊόντων, ατόμων, χαρακτήρων και/ή δεδομένων που αναφέρονται στις Πληροφορίες μας δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικά άτομα, εταιρείες, προϊόντα ή συμβάντα.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητώς στο παρόν.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΣ

Η Travel Partner Exchange S.L. διαθέτει την έδρα της στη διεύθυνση Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain.

H Travelscape LLC αποτελεί καταχωρημένο πωλητή ταξιδιών σε καθεμία από τις παρακάτω πολιτείες:

 • Αριθμός εγγραφής στην Καλιφόρνια:  2083930-50
 • Αριθμός δήλωσης στη Φλόριντα: ST36407
 • Αριθμός δήλωσης στην Αϊόβα:  677
 • Αριθμός εγγραφής στη Νεβάδα:  20020759
 • Αριθμός εγγραφής στην Ουάσινγκτον:  602-617-174

Η εγγραφή ως πωλητής ταξιδιών στην Καλιφόρνια δεν συνιστά έγκριση της πολιτείας.

ΑΦΜ στην πολιτεία της Νέας Υόρκης:

Ο ΑΦΜ της Travelscape (με την εμπορική επωνυμία Expedia Travel) για τις πωλήσεις στην πολιτεία της Νέας Υόρκης είναι 880392667 και ο ΑΦΜ για τους φόρους διαμονής ξενοδοχείου στην πολιτεία της Νέας Υόρκης είναι 033960.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες: Πιστοποιητικό Αρμοδιότητας από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης

Πιστοποιητικό Αρμοδιότητας από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης

©2018 EXPEDIA, INC.    Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.